Hotărârea nr. 349/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 349 din 31.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Intrarea Solzilor nr.1A, sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

- privind aprobarea Plan ului Urbanistic ~de~Detaliu~(PUD)

Intrarea Solzilor nr.lA, sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare semnat de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr.E/10480/03.09.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1 și nr. M/13 8/24.10.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridicul, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr.88/01.08.2019 emis de Primăria Sectorului I București;

Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr.23294/21.12.2018;

Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Ilustrare volumetrică insușită de urb. lulia R.S. Alexandrescu și studiu de insorire însușit de arh. Octavian Ercmia;

Aviz Ministerul Culturii și Identității Naționale nr. 946/ZP/06.06.2019 și adresă Muzeul Municipiului București nr. 6732/ 18.10.2018;

Ridicare topografică insușită de topometrist ing. Alina Alexandra Suditu.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General dc Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și ari. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Intrarea Solzilor nr.lA, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 88/01.08.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special al ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 31.10.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.BIROUL REGLEMENTĂRI

URBANISTICE ȘI ARHIVA


Ca urmare a cererii adresate de Radu Nicolaie Scbastian Valentin cu adresa în înregistrată la nr 50308 din 29 I I 2018, completată cu nr.26247 din 20.06.2019, în conformitate cu prev teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

CAL AL SECTORULUI 1


PENTRU

Fl’îj — • \'TRAREA SOLzIilOR *vR- iA 1 sosi Sii

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 292,00mp ( 29l,00mp din măsurătorile cadastrale), proprietate privată ed Extrasul de Carte Funciară nr 270703, eliberat la data de 16.05.2019.

INIȚIATOR: RADU NICOLAIE SEBASTIAN VALENTIN - Se prezintă acorduri notariale coproprietari, autentificate s nr.l()68/27.03.2019-BNP Laura Badiu și Lidia Drâgan- proprietar Spilcea Mihai Dan și Chica Gabriel Florin , Chica Mădălin sub nr. 3105/01.06.2019- BNP V'asile Victor și Asocia (ii.

PROIECTANT: S.C. DACRA STUDIO S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. lulia R.Ș. Alexandrescu (RUR: D20, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PIJD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astlel: Nord- Intrarea Solzilor nr.3; Sud- Str. Barajul Argeșului nr. 12; Vest- Str. Barajul Argeșului nr 14; Sud-artcra de circulație Intrarea Solziloi

PREVEDERI PUC/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PIJG - MB și Regulamentului l.ocal dc Urbanism al Municipiului București, aprobate cu IICGMB nr. 269/2001) cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim Pi 2 niveluri situate in afara perimetrelor de protecție. In cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu max.0.6 din AC. Imobilul nti se allă pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M O, nr 113 din 15.02.2016, dai se uliii la mai puțin de lOOmctri de „ Pepiniera Nordului „, monument evidențiat in Lista monumentelor istorice actualizată in 2015, la poz 44, cod.B-l-s-B-17873, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1 190/64/A/25143 din 30 07 2018 Se prezintă aviz Ministerul Culturii și Identității Naționale nr. 946/ZP/06.06.2019 și adresă Muzeul Municipiului București nr 6732/ 18.10.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax. - 45%; CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru PHE, CUTmax. 1,3 mp ADC/mp teren pentru P i 2E; R1 Imax. P 12E. I Imax. 10 m. Se admite un nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului. în suprafață dc maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile scmi-cuplatc se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage lată de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt fală de teren, dar nu cu mai puțin de 3.00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase fată de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - in cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioarăa parcelei numai in cazul in care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă i na Iți mea și lăți mea calcanului acesteia, prevederea ne fiind valabila in cazul unor anexe și garaje.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limita dc proprietate ; stânga - la limita dc proprietate.

Retrageri minime față de limita posterioară - min.3,00m

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin IICCMB nr 66/2006. Accesul auto și pietonul se va realiza din Intrarea Solzilor, conform avizului Comisiei Tehnice de

Circulații nr 23294/21 12 2018

ECHIPARE TEHNICO-EDIL1TARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice dc alimentare cu apă, canalizare, energie electrică Studiu de rețele însușit de ing Alina Maria Anca Mureș V U I

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de urb. Iulia R.Ș. Alexandrescu și studiu de însoțire însușit de arh. Octavian Eremia.

Se prezintă ridicare topografică însușită de topometrist ing Alina Alexandra Sudilu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 1/25/22.01 2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari 63 alin (2) litera g) din Legea nr 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUD. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1 190/64/A/25143 din 30.07.2018, emis dc Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoplării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoareP+1E+M

_  ~s~~-


P_         Intrarea SOLZILOR

1 nr.1A
Sector 1, București

PLAN


URBANISTIC


DETALIU


6.REGLEMENTARI URBANISTICE


LEGENDA


. c

U

1 1

wVgSU *

E

1 V

u HH I

^tț ■>»

599

__]_


ii irvliTO fîn nfrTnr'iât uili/ lur^n r ur~iiui*iT£ii

MV pri    i v iu iv/ ivi wi ■ i wy ivi i iv« nvi

Intrarea SOLZILOR nr. 1A (fosta Strada Barajul Argeș nr. 12 ) sector 1, București

S teren =291 mp

ZONIFICARE FUNCȚIONALA? UuCARAhlA CONSILIULUI ----- Parcelar

I Zona locuire


LOC/M Al SFJC IONULUI I

-iMS*


I               nr, 2.


CONSTRUCȚII EXIST


Locuințe individu^togsp^i^ rE

Locuințe colepțiye. rfo 0,9.<). Comert/servicii                        ____

Anexe                   fi

Construcții poziționate informativ coinfp^Âî-..' imaginii satelit                  «      ' '* '*•

(*


o

\s''zO'-,nr,

■Ml Circulații pietonale W

EZSZ3 Teren rezervat extinderi) circulațiilor publice

REGLEMENTARI PROPUSE:


CIRCULAȚII EXISTENTE:

9 Circulații carosabile ] Circulații pietonale


I i Construcție cu LLZ.ZJ Balcoane/Terase ZIIL3 Limita subsol Subzona L1a - conform P.O.T max =45% C.U.T max =1.3 Rh propus - S+P+2E+M H max cornișa - 10m


Acces carosabilInventar Coordonate teren avizat de OCPI București

Parcela (2)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

Y [m]

x [m]

1

586815.144

331638.101

6.339

2

586908.806

331637.974

6.764

3

586802.107

331638.909

6.923

4

506002.539

331645.819

1.043

5

586801.511

331645.99/

5.698

6

586801.8b6

331651.684

4.463

7

586801.611

331656.140

4.351

8

586801.536

331660.490

11.997

9

586813.508

331661.266

0.508

IU

58b814.015

331661.291

11.953

11

586814.710

331649.358

11.278

12

586815 500

331638.1 OR

0.356

S(2) =

291.058mp

P=71.674m


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

Y [m]

x [m]

10

586814.015

331661.291

0.508

9

586813.508

331661.266

1.427

13

586812.084

331661.174

23.138

14

506813.158

331638.061

1.986

1

506015.144

331638.101

0.356

12

586815.500

331638.108

11.278

11

586814.710

331649.358

11.953

S (3) =

48.762mp P

=50.646m


ELABORAT

NUME

SEMNATț

RA

“5EFFKCTEC1

PROIECTAT

urb. lulia Alexandrescu urb, lulia Alexandrescu

N

\


Scara

1/500

Data

10.11.2018


BILANȚ TERITORIAL

Funcțiuni

Mp

%

Suprafața teren

291

100

Construcții

130.95

45

Circulații,platforme parcaj, spatii vorzl

160.05

55

Locuri de parcare

8

Nr. apartHirierile

6

H *


-

15

oin


Profil propus prin PUZ aprobat intrarea Solzilor


RADU NICOLAIE SEBASTIAN VALENTIN


Titlu proiect:

P.U.D. - Intrarea SOLZILOR nr. 1A

TII'Mglan5a: REGLEMENTARI DE URBANISM


Proiect


420/2018

Faza

P.U.D.

Planșa nr 06