Hotărârea nr. 348/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 348 din 31.10.2019 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 435/18.12.2017 privind aprobarea suplimentării numărului de locuri pentru Adăpostul de noapte care funcţionează în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi din structuraDirecţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 435/18.12.2017privind aprobarea suplimentării numărului de locuri pentru Adăpostul de noapte care funcționează în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi din structura

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1, întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr.M/155/25.10.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 435/18.12.2017 privind aprobarea suplimentării numărului de locuri pentru Adăpostul de noapte care funcționează în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

în temeiul prevederilor art. 5 lit.cc), 139 alin. (3) lit.g), art. 166 alin. (2) lit. g) și p), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 435/18.12.2017 privind aprobarea suplimentării numărului de locuri pentru Adăpostul de noapte care funcționează în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 7 abțineri, numărate la voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 31.10.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 348

Data: 31.10.2019