Hotărârea nr. 347/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 347 din 31.10.2019 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei “Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni din București, Sector 1, în valoare de 96.133,76 lei cu TVA, în vederea finanțării lucrărilor de înlocuire a instalației de gaze care deservește ansamblul parohial, precum și achiziționarea și montarea în cascadă a două centrale termice


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei “Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni din București, Sector 1, în valoare de 96.133,76 lei cu TK4, în vederea finanțării, lucrărilor de înlocuire a instalației de gaze care deservește ansamblul parohial, precum și achiziționarea și montarea în cascadă a două centrale termice

Văzând Referatul de aprobare nr. J /25 86/2.3.10.2019 ai Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Investiții, din cadrai aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr.G/3895/2.5.10.2019 al Direcției Management Economic și nr. M/156/25.10.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Conteeios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectroului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei de administrare a domeniului public, dc organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu si al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național “Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității”;

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/11.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să încheie un protocol cu Patriarhia Română- Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în partcncriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216/09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, scrvicii/proiecte și activități de interes public;

Ținând seama de Protocolul semnat privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 36185 din 28.08.2019.

Luând act de adresele Parohiei "Izvorul Tămăduirii” - Mavroghcni înregistrate lu Registratura Generală a Sectorului 1 a Municipiului București sub nr. 31077/22.07.2019 prin care se solicită acordarea unui ajutor financiar de 47.396 lei cu TVA, în vederea finanțării achiziționării și montării a două centrale termice și cu nr. 31079/22.07.2019 prin care se solicită acordarea unui ajutor financiar de 48.737,76 lei cu TVA, în vederea finanțării lucrărilor de înlocuire a conductei de gaz;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (8) lit. a) și alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art 166 alin. (2) lit. s), t) și alin. (3), art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei “Izvorul Tămăduirii” -Mavrogheni din București, Sector 1, în valoare de 96.133,76 lei cu TVA, în vederea finanțării lucrărilor de înlocuire a instalației de gaze care deservește ansamblul parohial, precum și pentru achiziționarea și montarea în cascadă a două centrale termice.

Art. 2. - Se aprobă modelul Protocolului între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia “Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, Protocolul între Consiliul Local al Sectorului 1 și Parohia “Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni, menționat la art. 2.

Art. 4. - Se vor identifica și asigura în buget sursele financiare necesare punerii în aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Verificarea deconturilor justificative ale lucrărilor de execuție se va face de către Direcția Investiții și Direcția Management Economic din cadrul Sectorului 1 al Municipiului București, potrivit competențelor.

Art. 6. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ, Direcția Management Economic, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 31.10.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PROTOCOL


- MODEL -


-> o o -Jîn conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică Ie elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificfrile ;i complet[rile ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național “Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității”;

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/11.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să încheie un protocol cu Patriarhia Română-Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216 din 09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public;

Ținând seama de Protocolul semnat privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 36185 din 28.08.2019;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (8) lit. a) și alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art 166 alin. (2) lit. t) și alin. (3), art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul

PROTOCOL

Art. 1. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, prin SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, cont_____________________

deschis la Trezoreria Statului Sector 1, cod fiscal RO4505359 reprezentat prin domnul_____________, în

calitate de Primar al Sectorului 1 al Municipiului București, denumită în continuare Consiliul Local al Sectorului 1

PAROHIA “IZVORUL TĂMĂDUIRII” MAVROGHENI, cu sediul în București, strada

Monetăriei, nr. 4, Sector 1 cont________________________deschis la Banca _____________________, cod

fiscal RO12885860, reprezentată prin_______________. în calitate de____________________, denumită în

cele ce urmează Biserică

Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI

 • 2.1. Obiectul prezentului protocol constă în finanțarea lucrărilor de înlocuire a instalației de gaze care deservește ansamblul parohial precum și achiziționarea și montarea în cascadă a două centrale termice,

 • 2.2. Cheltuielile sunt estimate la valoarea de 96.133,76 lei.

Art. 3. OGLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 3.1   Consiliul Local al Sectorului 1 va acorda un sprijin financiar Parohiei “Izvorul Tămăduirii” -Mavrogheni din București, Sector 1, în valoare de 96.133,76 lei în vederea finanțării lucrărilor de înlocuire a instalației de gaze care deservește ansamblul parohial precum și achiziționarea și montarea în cascadă a două centrale termice.

 • 3.2   Biserica va utiliza sprijinul financiar numai în scopul menționat la art. 3.1.

 • 3.3   Orice modificare adusă de Biserică la Protocol va fi prezentată spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1. După aprobarea acesteia se va încheia un act adițional la Protocol.

 • 3.4   Consiliul Local al Sectorului 1 poate acorda în mod eșalonat sume de bani, în limita sprijinului financiar prevăzut la art. 3.1.

 • 3.5   Biserica se obligă să folosească mijloacele financiare puse la dispoziție de către Consiliul Local al Sectorului 1 numai în scopul pentru care acestea au fost transmise, prezentând în acest sens documente justificative.

 • 3.6   Justificarea sprijinului financiar acordat se va face în termenele stabilite și în baza documentelor justificative prezentate de Biserică, potrivit dispozițiilor art. 15 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

 • 3.7   Biserica este direct răspunzătoare de urmărirea calității lucrărilor executate și are obligația să verifice și să aprobe situațiile de lucrări și de plată cu specialiști autorizați (proiectant, diriginte de șantier, inginer de specialitate, după caz) în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 3.8   Biserica va sprijini prin toate mijloacele de care dispune activitățile cu caracter cultural organizate de Consiliul Local al Sectorului 1, având ca obiect punerea în valoare a patrimoniului cultural.

 • 3.9   Biserica va menționa public și consecvent numele Sectorului 1 al Municipiului București și al Consiliului Local al Sectorului 1 ca partener principal în fața celorlalți finanțatori publici din România și nu numai. Această menționare va continua și după darea în funcțiune a obiectivului.

Art. 4. DURATA PROTOCOLULUI

 • 4.1   Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de un an, putând fi prelungit, cu acordul ambelor părți, în funcție durata lucrărilor finanțate.

 • 4.2   Biserica va notifica necesitatea prelungirii protocolului cu cel puțin 15 zile înainte data expirării acestuia.

Art. 5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI:

 • 5.1 Prezentul protocol poate înceta:

 • a)  Prin utilizarea întregii sume acordate.

 • b)  Prin neîndeplinirea de către oricare dintre părți, în mod culpabil și repetat, a obligațiilor asumate.

 • c)   Denunțare unilaterală.                                         i, /I

Art. 6. FORȚA MAJORĂ

 • 6.1   Nici una dintre părțile prezentului protocol nu răspunde pentru neexecutarea totală sau parțială sau executarea necorespunzatoare a oricăreia dintre obligațiile asumate dacă acestea sunt determinate de forța majoră, așa cum este aceasta definită prin lege.

 • 6.2   Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare a obligațiilor în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

Art. 7. DISPOZIȚII FINALE

 • 7.1   Eventualele litigii/neînțelegeri între părți vor fi soluționate pe cale amiabilă de către părți, în cazul în care acestea nu se pot soluționa amiabil, se va recurge la instanțele judecătorești.

 • 7.2   Părțile pot conveni modificarea prezentului protocol, pe baza acordului de voință, prin încheierea de acte adiționale.

 • 7.3   Prezentul protocol s-a încheiat astăzi ___________, în două exemplare originale, câte unul pentru

fiecare parte.

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


PAROHIA

“IZVORUL TĂMĂDUIRII”

MAVROGHENI


PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Direcția Managament Economic, Director Executiv

Serviciul Legislație și Avizare Contracte,

Consilier Juridic

Direcția Investiții,

Director Executiv

Serviciul Urmărire Contracte Lucrări, Șef Serviciu


Vizat CFPP