Hotărârea nr. 346/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 346 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului ”Întâlnire cu Moș Crăciun”, derulat prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Proiectului ”întâlnire cu Moș Crăciun”,

derulat prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1, întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/3839/23.10.2019 al Direcției Management Economic și nr.M/153/24.10.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 5 cc), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. (1) lit.. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - (1) Se aprobă Proiectul "întâlnire cu Moș Crăciun”, conform Anexei nr.l, care face parte din prezenta hotărâre.

(2) Promovarea și derularea proiectului se realizează, în condițiile legii, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art.2. (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 31.10.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian^'
GENERAL ita Cefalan


Nr.: 346

Data: 31.10.2019

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. Vi 6/^, ^0 M3

președinte de ședință,


PROIECTUL „ÎNTÂLNIRE CU MOȘ CRĂCIU

Cost atelier creație-25 lei/copil X60 copii=1500 lei

Cost bilet spectacol-25 lei/copil x 60 copii= 1500 lei

Cost participare la activități specifice sezonului de iarnă desfășurate în curtea teatrului 20 lei/copil X60 de copii -1200 lei

Total proiect:4.200 lei

T                                                                         î

Costurile cadourilor oferite de către Moș Crăciun vor fi suportate de către conducerea Operei Comice pentru Copii.