Hotărârea nr. 345/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 345 din 31.10.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea dării în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 974 mp din imobilul situat în Municipiul București, Sector 1, str. Pajurei nr. 15A, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, către Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, în scopul funcţionării Substaţiei de Ambulanţă Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea dării în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 974 mp din imobilul situat în Municipiul București, Sector 1, str. Pajurei nr. ISA, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, către Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, în scopul funcționării Substației de Ambulanță Sector 1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 30475/24.10.2019 al Primarului Sectorului 1, întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M/l57/25.10.2019 al Direcției juridice, Legislație, Contencios Administrativ, nr.N/687/24.10.2019 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/3 871/24.10.2019 al Direcției Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/30.08.2001 privind preluarea în patrimoniul Consiliului Local al Sectorului 1 a creșei Jiului situată în str.Pajurei nr.15 A, sector 1 și trecerea acesteia în administrarea Direcției pentru Protecția drepturilor Copilului Sector 1;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 143/25.09.2014 prin care a fost aprobată transmiterea folosinței gratuite a unui spațiu aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 către Serviciul de Ambulanță București-Ilfov

Având în vedere cererea nr. 21593/25.09.2019 formulată de Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 51506/26.09.2019;

în temeiul prevederilor art. 5 cc), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 166 alin. (2) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 287 lit. b), art. 297 alin. (1) lit. d), art. 349-351 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București acordul pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea dării în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 974 mp din imobilul situat în Municipiul București, Sector 1, str.

Pajurei nr. 15A, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, către Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, în scopul funcționării Substației de Ambulanță Sector 1, cu următoarele caracteristici:

 • a) datele de identificare a bunului și valoarea de inventar a acestuia:

 • 1. clădire principală compusă din trei corpuri: arie construită desfășurată 3.611,54 mp,

 • 2. valoare inventar 5.677.551 lei; clădire anexă suprafață 9.05 mp, valoare de inventar 1.330 lei; 974 mp se atribuie în folosință gratuită;

 • 3. teren: suprafața 7.043 mp, valoare de inventar 8.832.894 lei;

 • b) destinația bunului (spațiului în suprafață de 974 mp): desfășurarea activităților Substației de Ambulanță Sector 1.

 • c) durata pentru care se acordă folosința gratuită a bunului (spațiului în suprafață de 974 mp):

5 (cinci) ani de la data încheierii contractului de comodat. Contractul de comodat se va încheia în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 privind darea în folosință gratuită;

 • d) termenul la care se va realiza predarea-primirea materială a bunului (spațiului în suprafață de 974 mp):

în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 privind darea în folosință gratuită.

 • (2) Obligațiile Serviciului de Ambulanță București-Ilfov sunt următoarele:

 • a) să folosească bunul potrivit destinației în vederea căreia i-a fost acordată folosința gratuită;

 • b) să prezinte anual rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfășurată;

 • c) să permită accesul autorităților locale ale Sectorului 1 pentru efectuarea controlului asupra bunului;

 • d) să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;

 • e)  la încetarea folosinței gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, și liber de orice sarcini.

 • f)  să nu transmită folosința gratuită, nici oneros și nici cu titlu gratuit, unei alte persoane.

 • g) să informeze autoritățile locale ale Sectorului 1 cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum și la existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului.

 • (3) Entitatea care suportă cheltuielile de întreținere a bunului (spațiului în suprafață de 974 mp) potrivit destinației sale este Serviciul de Ambulanță București-Ilfov.

 • (4) Modalități de angajare a răspunderii și sancțiuni:

 • a) încălcarea obligațiilor de către Serviciul de Ambulanță București-Ilfov constituie contravenție, dacă nu este săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune;

 • b) constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane împuternicite de structurile cu atribuții de control.

Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 31.10.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 345

Data: 31.10.2019