Hotărârea nr. 344/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 344 din 31.10.2019 privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1, la data de 30 septembrie 2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1, la data de 30 septembrie 2019

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. G/3738/18.10.2019;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/3736/18.10.2019 întocmit de Direcția Management Economic, respectiv nr. M/l 40/23.10.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Avizul Comisiei studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. d9 alin (12) și (13) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 116/22.04.2019 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2019, cu rectificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.5 lit. cc), art. 139 alin.(3) lit. a), art. 166 alin.(2) lit. d) și art. 196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Contul de execuție al bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30.09.2019, conform anexelor:

  • (1) Venituri-buget local, conform anexei nr.l (1.1; 1.2);

  • (2) Cheltuieli-buget local, conform anexelor nr.2; nr.2.1; 2.1.1 (2.1.1.1; 2.1.1.2); nr. 2.1.2 (2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.3); nr.2.1.3 (2.1.3.1); nr.2.1.4 (2.1.4.1); nr.2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2; 2.1.5.3); nr.2.1.6; 2.1.6.1 (2.1.6.1.1; 2.1.6.1.2); 2.1.6.2 (2.1.6.2.1; 2.1.6.2.2); 2.1.6.3; 2.1.6.4; 2.1.6.5; 2.1.6.5; 2.1.6.7; nr. 2.1.7 (2.1.7.1; 2.1.7.2 ; 2.1.7.3 ; 2.1.7.4); nr.2.1.8 (2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3; 2.1.8.4; 2.1.8.5; 2.1.8.6; 2.1.8.7); nr.2.1.9 (2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3; 2.1.9.4); nr.2.1.10 (2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5; 2.1.10.6; 2.1.10.7); nr.2.1.11 (2.1.11.1; 2.1.11.2; 2.1.11.3; 2.1.11.4); nr.2.1.12 (2.1.12.1; 2.1.12.2; 2.1.12.3; 2.1.12.4); nr.2.1.13 (2.1.13.1).

Art. 2. - Se aprobă Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30.09.2019, conform anexelor:

  • (1) Venituri, conform anexei nr. 3; 3.1 (3.1.1); 3.2(3.2.1);

  • (2) Cheltuieli, conform anexelor nr. 4; nr. 4. 1; nr. 4.1.1; 4.1.1.1 (4.1.1.1.1; 4.1.1.1.2); 4.1.1.2 (4.1.1.2.1; 4.1.1.2.2; 4.1.1.2.3); 4.1.1.3; nr. 4.1.2 (4.1.2.1 );

Art. 3. - Se aprobă Contul de execuție al bugetului creditelor externe al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30.09.2019, conform anexei nr. 5 (5.1; 5.1.1; 5.1.1.1).

Art. 4. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, unitățile de învățământ din Sectorul 1, Poliția Locală a Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Centrul Cultural Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Administrația Piețelor Sector 1, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri Primarului Sectorului 1, entităților menționate la alin. (1), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 31.10.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 344

Data: 31.10.2019