Hotărârea nr. 343/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 343 din 31.10.2019 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 289/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului "EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ" în cadrul Liceului Teoretic ”Jean Monnet” în anul școlar 2019-2020


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 289/23.09.2019privind aprobarea implementării Proiectului "EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ" în cadrul Liceului Teoretic ”Jean Monnet” în anul școlar 2019-2020

Având în vedere Referatul de aprobare nr.3007/24.10.2019 al Primarului Sectorului 1, întocmit de directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr.M/159/25.10.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, respectiv nr.G/3899/25.10.2019 al Direcției Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Avizul Comisiei studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 46 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 76 alin.(2) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 58, art. 105 alin. (2) lit. b) și h) din Legea Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Ordinul nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

Vâzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 289/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului "EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ" în cadrul Liceului Teoretic Jean Monnet în anul școlar 2019-2020;

Având în vedere adresa Liceului Teoretic ”.Tean Monnet” nr. 7624/18.09.2019, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cunr. 11819/18.09.2019;

în baza adresei Liceului Teoretic ”Jean Monnet” nr. 8610/21.10.2019, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 13287/23.10.2019;

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. ce), art. 129 alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. 1) și art. 196 alin. (I) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2.019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - începând cu data intrării în vigoare a prezentei, se modifică punctul 3, paragraful nr. 3, respectiv punctul 7.1 din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 289/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului "EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ" în cadrul Liceului Teoretic ”Jean Monnet” în anul școlar 2019-2020, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 289/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului "EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ" în cadrul Liceului Teoretic ”Jean Monnet” în anul școlar 2019-2020 rămân nemodificate.

Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1, Liceul Teoretic ”Jean Monnet” și Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 31.10.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTR.


SECRET Daniela N


Nr.: 343

Data: 31.10.2019

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 3^7 3 /3^.


1. Punctul 3, paragraful nr. 3 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local ai

nr. 289/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului "ED PERFORMANȚĂ" în cadrul Liceului Teoretic ”Jean Monnet” în anul școlar modifică și va avea următorul cuprins: "Este destinat elevilor din ciclul primar și gimnazial ai Liceului Teoretic "Jean Monnet” care îndeplinesc condițiile de înscriere în proiect aprobate de către Consiliului de Administrație al unității de învățământ menționate. ”

2. Punctul 7.1 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 289/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului "EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ" în cadrul Liceului Teoretic ”Jean Monnet” în anul școlar 2019-2020 se modifică și va avea următorul cuprins: ” Beneficiarii direcți - Grupul țintă al proiectului îl constituie elevii din ciclul primar și gimnazial din cadrul Liceului Teoretic ”Jean Monnet’’."