Hotărârea nr. 342/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 342 din 31.10.2019 privind modificarea Anexei nr. 1 și a Anexei nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 290/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădiniţa pentru toţi” la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ de stat cu nivel preşcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în anul școlar 2019-2020


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 1 și a Anexei nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 290/23.09.2019privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădinița pentru toți” la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, în anul școlar 2019-2020

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2987/24.10.2019 al Primarului Sectorului 1, întocmit de directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr.M/154/24.10.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, respectiv nr.G/3869/24.10.2019 al Direcției Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare amendamentul nr. 74/31.10.2019 formulat de domnul Cristian Tudose consilier local, avizat de Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, de Direcția Management Economic și Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 58, art. 105 alin. (2) lit. b) și h) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1252/2012 privind metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

Ținând seama de prevederile Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3191/2019 privind structura anului școlar 2019-2020;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 290/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădinița pentru toți” la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, în anul școlar 2019-2020;

Având în vedere solicitările formulate de către unitățile de învățământ de stat, cu nivel preșcolar, de pe raza Sectorului 1, beneficiare ale Proiectului educațional „Grădinița pentru toți

Văzând adresa Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 nr.3077/30.10.2019;

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. 1) și lit. p) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică paragraful nr. 4, teza a doua, din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 290/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădinița pentru toți” la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, în anul școlar 2019-2020, conform Anexei nr. 1.

Art. II. - începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 290/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădinița pentru toți” la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, în anul școlar 2019-2020, se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 2.

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 290/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădinița pentru toți” la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, în anul școlar 2019-2020 rămân nemodificate.

Art. IV. - Anexele nr.l și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. V. - (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Comunicarea prezentei hotărâri către unitățile de învățământ de stat, cu nivel preșcolar, de pe raza sectorului 1 al Municipiului București, incluse în Proiectul educațional „Giădinița pentru toți”, se face prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sectorul 1.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 31.10.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.COMRASTALNEAZĂ,

secrStAr/ge-Keral

Danielii Nic/ueia Cefalan

Nr.: 342

Data: 31.10.2019

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local


nr 3/7. Op fi*3


PREȘEDINTELUI

Paragraful nr. 4, teza a doua, din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 290/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădinița pentru toți” la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, în anul școlar 2019-2020, se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

"In cadrul acestui proiect educațional, preșcolarii din toate unitățile de învățământ preuniversitar cu nivel preșcolar de pe raza sectorului 1 vor beneficia gratuit de 1-2 discipline extracurriculare, astfel:

  • a. la grupa mică: o disciplină extracurriculară de „Limbă străină”, cu două ședințe pe săptămână, iar

  • b.  la grupele mijlocie și mare: două discipline extracurriculare, respectiv „ Limbă străină” și „ Dezvoltare personală ”, ambele cu câte două ședințe pe săptămână.


I. BUGETUL PROGRAMULUI "GRĂDINIȚA PENTRU TOȚI" PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019 - 2020 (AN BUGETAR 2019)HccrCa/) Cj2t


Nr.

crt

Unitate de învățământ

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu (GRUPA)

Forma de învățământ

Număr grupe

Cost disciplină extracurriculară 1 -"UMBĂ STRĂINĂ"/ ședință /grupă -LEI-

Cost disciplină extracurriculară 2 -"DEZVOLTARE PERSONALĂ" / ședință / grupă

LEI-

Total Săptămâni de cursuri an 2019 (23.09.2019-20.12.2019)

Număr de ședințe disciplina extracurriculară 1-"LIMBĂ STRĂINĂ" / săptămână

Număr de ședințe disciplină extracurriculară 2 -"DEZVOLTARE PERSONALĂ" / săptămână

Total COST disciplină extracurriculară 1-" LIMBĂ STRĂINĂ"/ an bugetar 2019 -LEI-

Total COST disciplina extracurriculară 2-" DEZVOLTARE PERSONALĂ” / an bugetar 2019 -LEI-

TbtâUcost «tl^eurricLlare^X^ A^Tbugetâc 2dî*T

1

Grădinița nr. 42

288

mica

ore lungit

3

155

0

12

2

0

11.160.00

0.00

11,160.00

mare

prelungit

3

155

155

12

2

2

11,160.00

11,160.00

22,320.00

mijlocie

prelungit

5

155

155

12

2

2

18,600.00

18,600.00

37,200.00

TOTAL

70.680.00

2

Grădinița nr. 44

274

mijlocie

fără masă

1

155

155

12

2

2

3,720.00

3,720.00

7,440.00

mare

fără masa

1

155

155

12

2

2

3.720.00

3,720.00

7,440.00

mica

prelungit

2

155

0

12

2

0

7,440.00

0.00

7,440.00

mijocie

prelungit

3

155

155

12

2

2

11,160.00

11,160.00

22,320.00

mare

prelungit

4

155

155

12

2

2

14,880.00

14,880.00

29.760.00

TOTAL

74.400.00

3

Grădinița nr. 46

296

mica

prelungit

3

155

0

12

2

0

11,160.00

0.00

11,160.00

mare

prelungit

4

155

155

12

2

2

14.880.00

14,880.00

29,760.00

mijlocie

prelungit

3

155

155

12

2

2

11,160.00

11,160.00

22,320.00

TOTAL

63,240.00

4

Grădinița nr. 47

mica

prelungit

3

155

0

12

2

0

11,160.00

0.00

11,160.00

mijlocie

prelungit

5

155

155

12

2

2

18,600.00

18,600.00

37,200.00

322

mare

prelungit

5

155

155

12

2

2

18,600.00

18,600.00

37.200.00

TOTAL

85.560.00

5

Grădinița nr. 50

240

mica

prelungit

2

155

0

12

2

0

7.440.00

0.00

7,440.00

mare

normal

1

155

155

12

2

2

3,720.00

3,720.00

7,440.00

mijlocie

prelungit

3

155

155

12

2

2

11,160.00

11,160.00

22,320.00

mica

normal

1

155

0

12

2

0

3,720.00

0.00

3,720.00

mare

normal

1

155

155

12

2

2

3,720.00

3,720.00

7.440.00

TOTAL

48.360.00
Nr.

crt

Unitate de învățământ

Total preșcolari

Tîp formațiune de studiu (GRUPA)

Forma de învățământ

Număr

grupe

Cost disciplină extracurriculară 1 -"LIMBĂ STRĂINĂ"/ ședință /grupă -LEI-

Cost disciplină extracurriculară 2 -"DEZVOLTARE PERSONALĂ" / ședință / grupă

LEI-

Total Săptămâni de cursuri an

2019 (23.09.2019-20L12.2019)

Număr de ședințe disciplina extracurriculară 1 -"LIMBĂ STRĂINĂ" / săptămână

Număr de ședințe disciplină extracurriculară 2 -"DEZVOLTARE PERSONALĂ" / săptămână

Total COST disciplină extracurriculară 1-"LIMBĂ STRĂINĂ"/ an bugetar 2019 -LEI-

Total COST disciplina extracurriculară 2-" DEZVOLTA RE PERSONALĂ" / an bugetar 2019 -LEI-

Total cost discipline extracurriculare 1+2 / an bugetar 2019 -LEI-

6

Grădinița nr. 52

290

Imica

prelungit

4

155

0

12

2

0

14.880.00

0.00

14,880.00

mare

prelungit

4

155

155

12

2

2

14,880.00

14,880.00

29,760.00

mijlocie

prelungit

2

155

155

12

2

2

7,440.00

7,440.00

14,880.00

TOTAL

59.520.00

7

Grădinița Speciala pentru Hipoacuziei nr, 65

114

imica

prelungit

1

155

C

12

2

0

3,720 00

0.00

3,720.00

mijlocie

prelungit

1

155

155

12

2

2

3,720.00

3.720 00

7,440.00

mare

prelungit

1

155

155

12

2

2

3,720 00

3,720.00

7,440.00

mica

.saptamanal

1

155

C

12

2

0

3,720.00

0.00

3,720.00

mijlocie

saptamanal

3

155

155

12

2

2

11.160.00

11.160.00

22,320.00

mare

saptamanal

3

155

155

12

2

2

11,160 00

11,160,00

22,320.00

TOTAL

66,960.00

8

Grădinița nr. 97

173

mica

prelungit

1

155

C

12

2

0

3,720.00

0.00

3,720.00

mare

prelungit

4

155

155

12

2

2

14,880.00

14,880.00

29,760.00

mijlocie

prelungit

3

155

155

12

2

2

11,160.00

11,160 00

22,320.00

TOTAL

55,800.00

9

Grădinița nr. 116

235

mica

prelungit

3

155

c

12

2

0

11,160.00

0.00

11,160.00

mare

prelungit

3

155

155

12

2

2

11,160.00

11,160.00

22,320.00

mijlocie

prelungit

3

155

155

12

2

2

11.160.00

11,160.00

22.320.00

TOTAL

55,800.00

10

Grădinița nr. 122

276

mica

prelungit

2

155

C

12

2

0

7,440.00

0.00

7,440.00

mijlocie

prelungit

3

155

155

12

2

2

11,160.00

11,160.00

22,320.00

mare

prelungit

4

155

155

12

2

2

14,880 00

14,880.00

29,760.00

TOTAL

59.520.00

11

Grădinița nr. 203

183

mica

prelungit

2

155

C

12

2

0

7.440.00

0.00

7,440.00

mijlocie

prelungit

3

155

155

12

2

2

11.160.00

11,160.00

22,320.00

mare

prelungit

3

155

155

12

2

2

11,160.00

11,160.00

22,320 00

TOTAL

52,080.00

Nr.

crt

Unitate de învățământ

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu (GRUPA)

Forma de învățământ

Număr grupe

Cost disciplină extracurriculară 1 -"LIMBĂ STRĂINĂ"/ ședință /grupă -LEI-

Cost disciplină extracurriculară 2 -"DEZVOLTARE PERSONALĂ" / ședință / grupă

LEI-

Total Săptămâni de cursuri an 2019 (23.09.2019-20.12.2019)

Număr de ședințe disciplina extracurriculară 1-" LIMBĂ STRĂINĂ" / săptămână

Număr de ședințe disciplină extracurriculară 2 -"DEZVOLTARE PERSONALĂ"/ săptămână

Total COST disciplină extracurriculară 1-" LI MBA STRĂINĂ"/ an bugetar 2019 -LEI-

Total COST disciplina extracurricLlară 2-" DEZVOLTARE PERSONALĂ." / an bugetar 2019 -LEI-

Total cost discipline extracurriculare 1+2 / an bugetar 2019 -LEI-

12

Grădinița nr. 206

285

mea

prelungit

4

155

0

12

2

0

14,880.00

0.00

14.880.00

mare

prelungit

3

155

155

12

2

2

11.160.00

11,160-00

22,320.00

mijlocie

prelungit

3

155

155

12

2

2

11,160.00

11,160.00

22,320.00

mica

normal

1

155

0

12

2

0

3,720.00

0.00

3,720.00

mare

normal

1

155

155

12

2

2

3.720 00

3,720.00

7,440.00

TOTAL

70,680.00

13

Grădinița nr. 222

580

mica

prelungit

3

155

0

12

2

0

11,160.00

0.00

11,160.00

mare

prelungit

3

155

155

12

2

2

11,160.00

11,160.00

22,320.00

mijlocie

prelungit

5

155

155

12

2

2

18,600.00

18,600.00

37,200.00

mica

normal

1

155

0

12

2

0

3,720 00

0.00

3,720,00

mare

normal

1

155

155

12

2

2

3,720.00

3,720.00

7,440.00

mijlocie

normal

1

155

155

12

2

2

3,720.00

3,720.00

7,440.00

TOTAL

89.280.00

14

Grădinița nr. 248

2.16

mica

prelungit

2

155

0

12

2

0

7.440.00

0.00

7,440.00

mijlocie

prelungit

2

155

155

12

2

2

7,440 00

7,440.00

14,880.00

mare

prelungit

3

155

155

12

2

2

11,160.00

11,160.00

22,320.00

mijlocie

normal

1

155

155

12

2

2

3,720.00

3,720.00

7,440.00

mare

normal

1

155

155

12

2

2

3,720.00

3,720.00

7.440.00

TOTAL

59,520.00

15

Grădinița nr. 251

280

mica

prelungit

4

155

0

12

2

0

14,880.00

0.00

14,880.00

mare

prelungit

5

155

155

12

2

2

18,600.00

18,600.00

37,200.00

mijlocie

prelungit

3

155

155

12

2

2

11,160.00

11,160.00

22,320.00

TOTAL

74.400.00

16

Grădinița nr. 252

245

mica

prelungit

2

155

0

12

2

0

7,440.00

0.00

7,440.00

mare

prelungit

3

155

155

12

2

2

11,160.00

11,160.00

22,320.00

mijlocie

prelungit

3

155

155

12,

2

2

11,160.00

11,160.00

22,320.00

TOTAL

52,080.00

Nr.

cn

Unitate de învățământ

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu (GRUPA)

Forma de învățământ

Număr grupe

Cost disciplină extracurriculară 1 -"LIMBĂ STRĂINĂ"/ ședință /grupă -LEI-

Cost disciplină extracurriculară 2 -"DEZVOLTARE PERSONALĂ" / ședință / grupă

LEI-

Total Săptămâni de cursuri an 2019 '23.09.2019-20.12.2019)

Număr de ședințe disciplina extracurriculară 1-"LIMBĂ STRĂINĂ"/ săptămână

Număr de ședințe disciplină extracurriculară 2 -J DEZVOLTARE PERSONALĂ" / săptămână

Total COST disciplină extracurriculară 1-"LIMBĂ STRĂINĂ"/ an bugetar 2019 -LEI-

Total COST dlsdplina extracurriculară 2-" DEZVOLTARE PERSONALĂ" / an bugetar 2019 -LEI-

Total cost discipline extracurriculare 1+2 / an bugetar 2019 -LEI-

17

Grădinița nr. 283

215

mica

□relungit

3

155

0

12

1

0

11,160.00

0.00

11460 00

mare

□re lungit

3

155

155

12

2

2

11.160.00

11460.00

22,320.00

mijlode

□relungrt

2

155

-55

12

2

2

7.440.00

7,440.00

14.880 00

TOTAL

48,360.00

13

Grădinița Steaua

160

imica

□relungrt

2

155

0

12

2

0

7,440.00

0.00

7,440.00

mare

□relungrt

4

155

155

12

2

2

14.880.00

14.880.00

29.760.00

mijlode

□relungrt

2

155

155

12

2

2

7.440.00

7.440.00

14.880.00

TOTAL

52,080.00

19

Grădinița M.Ap.N. nr.

2

181

mica

□relungrt

3

155

0

12

2 0

11,160.00

0.00

11,160.00

mijlode

□relungrt

2

155

155

12

2 2

7,440.00

7,440.00

14,880.00

mare

□ relungrt

3

155

155

12

2 2

11,160.00

11,160.00

22,320.00

TOTAL

48,360.00

23

Colegiul German "Goethe"

188

mica

normal

2

155

0

12

2 0

7.440.00

0.00

7.440.00

mare

no'mal

2

155

155

12

2 2

7.440.00

7.440.00

14.880.00

mijlode

no'mal

2

155

155

12

2 2

7.440.00

7.440.00

14.880.00

TOTAL

37,200.00

21

Școala Gimnaziala "Sf. Voievozi"

40

mica

no'mal

1

155

0

12

2 0

3,720.00

0.00

3,720.00

mare

□relungit

1

155

155

12

2 2

3,720.00

3,720.00

7,440.00

TOTAL

11,160.00

22

Școala Gimnaziala "Sf. Nîcolae Grigorescu"

132

mica

□relungit

1

155

0

12

2 0

3,720.00

0.00

3,720.00

mijlode

□relungrt

2

155

155

12

2 2

7.440.00

7.440.00

14.880.00

mare

□relungit

1

155

155

12

2 2

3,720 00

3,720.00

7,440.00

mijlode

no'mal

1

155

155

12

2 2

3,720.00

3,720.00

7,440.00

mare

nomial

1

155

155

12

2 2

3,720.00

3,720.00

7.440.00

TOTAL

40,920.00

23

Școala Gimnaziala "Uruguay"

100

mica

□relungit

1

155

0

12

2 0

3.720.00

0.00

3.720.00

mijlode

□relungit

1

155

155

12

2 2

3.720.00

3,720.00

7,440.00

mare

□relungrt

1

155

155

12

2 2

3,720.00

3,720.00

7,440.00

mica+mijlocie

no'mal

1

155

155

12

2 2

3,720.00

3,720.00

7,440.00

mare

no'mal

1

155

155

12

2 2

3,720.00

3,720.00

7,440.00

TOTAL

33,480.00

Nr. crt

Unitate de învățământ

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu (GRUPA)

Forma de învățământ

Număr

grupe

Cost disciplină extracurriculară 1 "LIMBĂ STRĂINĂ"/ ședință /grupă -LEI-

Cost disciplină extracurriculară 2 -"DEZVOLTARE PERSONALĂ" / ședință

Total

Săptămâni de cursuri an 2019 '23.09.2019-20.12.2019)

Număr de ședințe disciplina extracLrriculară 1-"LIMBĂ STRĂINĂ"/ săptămână

Număr de ședințe disciplină extracurriculară 2 -'DEZVOLTARE PERSONALĂ"/ săptămână

Total COST disciplină extracurriculară 1-"LIMBĂ STRĂINĂ"/ an bugetar 2019 -LEI-

Total COST disciplina extracurriculară 2-"DEZVOLTARE PERSONALĂ"/ an bugetar 2019 -LEI-

Total cost discipline extracurrlculare 1+2 / an bugetar 2019 -LEI-

/ grupă

LEI-

mica

□relungit

1

155

0

12

2

0

3,720.00

0.00

3,720.00

mijlocie

□re lungit

1

155

155

12

2

2

3,720.00

3,720.00

7,440.00

□coala Gimnaziala nr.

143

mare

a re lungit

2

155

155

12

2

2

7,440.00

7,440.00

14,880.00

13

mare

normal

1

155

155

12

2

2

3,720.00

3,720.00

7,440.00

mijlocie

normal

1

155

155

12

2

2

3,720.00

3,720.00

7,440.00

24

TOTAL

40,920.00

Școala Gimnaziala nr.

23

mare

normal

1

155

155

12

2

3,720.00

3,720.00

7,440 00

25

181

TOTAL

7,440.00

mica

□relungit

1

155

a

12

2

0

3,720.00

0.00

3,720.00

^zoala Gimnaziala nr

88

mare

□relungit

1

155

155

12

2

2

3,720 00

3,720.00

7,440.00

162

imijlode

a re lungit

1

155

155

12

2

2

3,720.00

3,720.00

7,440.00

26

TOTAL

18,600.00

mica

normal

1

155

d

12

2

0

3,720.00

0.00

3,720 00

□coala Gimnaziala nr.

SI

mare

normal

1

155’

155

12

2

2

3,720 00

3,720.00

7,440 00

183

mijlocie

normal

1

155

155

12

2

2

3.720.00

3,720.00

7.440 00

27

TOTAL

18,600.00

isoala Gimnaziala nr

184

imica+mijlocie

normal

1

155

155

12

2

2

3,720.00

3,720.00

7.440.00

49

mijlocie

normal

1

155

155

12

2

2

3,720.00

3,720.00

7,440.00

28

TOTAL

14,880.00

mica

□re lungit

2

155

0

12

2

0

7,440.00

0.00

7,440.00

iroala Gimnaziala nr.

131

mijlocie

□relungit

2

155

155

12

2

2

7,440.00

7,440.00

14,880.00

6

mare

□relungit

2

155

155

12

2

2

7.440.00

7.440.00

14.880.00

29

TOTAL

37,200.00

Ni.

cr.

Unitate de învățământ

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu (GRUPA)

Forma de învățământ

Namăr grupe

Cost disciplină extracurriculară 1 -"LIMBĂ STRĂINĂ"/ ședință /grupă -LEI-

Cost disciplină extracurriculară 2 -"DEZVOLTARE PERSONALĂ" / ședință / grupă

LEI-

Total

Săptămâni de cursuri an 2019

• 23.09.2019-20.12.2019)

Număr de ședințe disciplina extracurriculară 1-"LIMBĂ STRĂINĂ*'/ săptămână

Număr de ședințe disciplină extracurriculară 2 -"DEZVOLTARE PERSONALĂ" / săptămână

Total COST disciplină extracurriculară 1-"LIMBĂ STRĂINĂ"/ an bugetar 2019 -LEI-

Total COST disciplina extracurriculară 2-"DEZVOLTARE PERSONALĂ" / an bugetar 2019 -LEI-

Total cost discipline extracurriculare 1+2

/ an bugetar 2019

-LEI-

mij oae

□reluigit

3

155

155

12

2

2

11,160.00

11,160.00

22.320.00

Stoala Gimnaziala I.H.

90

ma-e

10'mal

1

155

155

12

2

2

3,720.00

3,720.00

7,440.00

Radul eseu

ma.-e

□relungit

1

155

155

12

2

3,720.00

3,720.00

7,440.00

3C

TOTAL

37,200.00

mtca

are lungit

1

155

0

12

2

0

3,720.00

0.00

3,720.00

mij ocie

□ re lungit

1

155

155

12

2

2

3,720.00

3,720.00

7,440.00

Scoate Gimnaziala

91

mare

,D re lungit

2

155

155

12

2

7,440.00

7,440.00

14.880.00

31

"Ențen Barbu”

TOTAL

26,040.00

Liceul Greco Catolic

20

mare

no-mal

1

155|                 155

U

-

2

3,720 00

3,720.00

7,440 00

32

TIMOTEI CIPARIU

TOTAL

7,440.00

mica

no-mal

1

155

0

12

2

0

3,720.00

0.00

3,720.00

33

Liceul Teoretic "Jean

mare

no'mal

1

155

155

12

2

3,720.00

3.720.00

7,440.00

r/onnet"

60

mijloc e

no'mal

1

155

155

12

2

3,720.00

3,720.00

7,440.00

TOTAL

18,600.00

Grădinița "GEORGE ENESCU"

mare

prelungit

1

155

155

12

2

2

3,720.00

3,720.00

7,440.00

3-1

40

mijloc e

prelungit

1

155

155

12

2

2

3.720.00

3,720.00

7.440.00

TOTAL

14,880.00

TOTAL BUGET PROGRAM "GRĂDINIȚA PENTRU TOȚI” ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 PENTRU TOATE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT - AN BUGETAR 2019

1,551,240.00II. BL GETUL PROGRAMULUI "GRĂDINIȚA PENTRL TOȚI" ’ENTRU ANUL ȘCOLAR 2019 - 2020 (AN BUGETAR 2020)

Nr.

cri

Unitate de în /ățământ

Total preșcolari

TÎP formațiune de studiu (GRUPA)

Forma de învățământ

Număr grupe

Cost ciscjplînă extracurriculară 1 -"LIMBĂ 5TRĂINĂ"/ ședință /grupă -LEI-

Cost disciplină extracurriculară 2 -"DEZVOLTARE PERSONALĂ" / secintă / grupă

LEI-

Total

Săptămâni de cursuri an 2020 <13.01.2020-12.06.2020)

Număr de ședințe disciplina extracurriculară 1 -"LIMBĂ STRĂINĂ’/ săptămână

Număr de ședințe disciplină extracurriculară 2 -"DEZVOLTARE PERSONALĂ" / săptămână

Total COST disciplină extracurriculară 1-"LIMBĂ STRĂINĂ"/ an bugetar 2020 -LEI-

Total COST disciplina extracurriculară 2-" DEZVOLTARE PERSONALĂ"/ an bugetar 2020 -LEI-

Total cost discipline extracurriculare 1+2 / an bugetar 2020 -LEI-

1

Grădinița nr. 42

288

mica

prelungit

3

155

0

20

2

0

18,600.00]

0.00

18.600.00

mare

prelungi:

3

155

1551

20

2

18,600.00

18,600.00

37,200.00

mijlocie

prelungit

5

155

155

20

2

2

31,000.00

31,000.00

62,000.00

TOTAL

117,800.00

2

Grădinița nr. 44

174

mijlocie

tera masa

1

155

155

20

2

2

6,200.00

6,200.00

12,400.00

mare

fără masă

1

155

155

20

2

2

6,200.00

6,200.00

12,400 00

mică

prelungit

2

155

0

20

2

0

12.400.00

0.00

12,400.00

mijocie

prelungit

3

155

155

20

2

2

18,600.00

18,600.00

37,200.00

mare

prelungit

4

155

155

20

2

2

24,800.00

24,800.00

49,600.00

TOTAL

124,000.00

3

Grădinița nr. 46

296

mică

prelungi:

3

155

0

20

2

0

18.600.00

0.00

18,600.00

mare

prelungi:

4

155

155

20

2

2

24,800.00

24.800.00

49,600.00

mijlocie

prelungit

3

155

155

20

2

2

18,600.00

18,600.00

37,200.00

TOTAL

105,400.00

322

mica

prelungit

3

155

0

20

2

0

18,600.00

0.00

18,600.00

mijlocie

prelungit

5

155

155

20

2

2

31,000.00

31,000.00

62,000.00

mare

prelungit

5

155

155

20

2

2

31,000.00

31.000.00

62,000.00Nr.

crt

Unitate de înu ățământ

Total preșcolari

Tîp formațiune de studiu (GRUPA)

Farma de învăță raâr |

Nuraăr gruoe

Cost disciplină extracurriculară 1 -"LIMBA STRĂINĂ"/ ședință /grupă -LEI-

Cost disciplină extracurriculară 2 -"DEZVOLTARE PERSONALĂ" / ședință / grupă

LEI-

Total Săptămâni de cursuri an

2019 (23.09.2019-20.12.2019)

Număr de ședințe disciplina extracurriculară 1 -"LIMBĂ STRĂINĂ" / săptămână

Număr de ședințe disciplină extracurriculară 2 -"DEZVOLTARE PERSONALĂ" / săptămână

Total COST disciplină extracurriculară 1-"LIMBĂ STRĂINĂ"/ an bugetar 2019 -LEI-

Total COST disciplina extracurriculară 2-" DEZVOLTARE PERSONALĂ" / an bugetar 2019 -LEI-

Total cost discipline extracurriculare 1+2 / an bugetar 2019 -LEI-

4

Grătfinița nr. 47

TOTAL

142,600.00

5

Grătinița nr. 50

240

mică

P'elungit

2

155

0

20

2

0

12.400.00

0.00

12,400.00

mare

normal

1

155

155

20

2

2

6,200.00

6,200.00

12,400.00

mijlocie

P'elungit

3

155

155|

20

2

2

18,600.00

18,600.00

37,200.00

mică

normal

1

155

0

20

2

0

6,200.00

0.00

6,200.00

mare

normal

1

155

155

20

2

2

6,200.00

6,200.00

12.400.00

TOTAL

80,600.00

6

Grădnita nr. 52

290

mica

P'elungit

4

155

0

20

2

0

24.800.00

0.00

24.800.00

mare

P'elungit

4

155

155

2G

2

2

24.800.00

24,800.00

49,600.00

mijlocie

P'elungit

2

155

155

20

2

2

12,400.00

12,400.00

24,800.00

TOTAL

99,200.00

7

Grăd'mița Speciala pentru l-ipoacuzici nr. 65

mică

P'elungit

1

155

0

20

2

0

6,200.00

0.00

6,200.00

mijlocie

P'elungit

1

155

155

20

2

2

6.200.00

6,200.00

12,400.00

mare

P'elungit

1

155

155

20

2

2

6.200.00

6.200.00

12,400.00

mică

saptamenai

1

155

0

20

2

0

6,200.00

0.00

6,200.00

mijlocie

saptamanai

3

155

155

20

2

2

18,600.00

18,600.00

37,200.00

114

mare

saptamenai

a

155

155

20

2

2

18,600.00

18,600.00

37,200.00

TOTAL

111.600.00

8

Grăcfinita nr. 97

173

mică

P'elungit

1

155

0

20

2

0

6,200.00

0.00

6,200.00

mare

P'elungi

4

155

155

20

2

2

24,800.00

24,800.00

49,600.00

mijlocie

p'elungi

3

155

155

20

2

2

18,600.00

18,600.00

37,200.00

TOTAL

93,000.00

9

Giădmița nr. 116

mică

p-elungi

3

155

0

20

2

0

18.600.00

0.00

18,600.00

235

mare

p-elungt

3

155

155

20

2

2

18,600.00

18,600.00

37,200.00

mijlocie

p-eiungît

3

155

155

20

2

2

18,600.00

18,600.00

37,200.00

TOTAL

93.000.00

10

Giătfinița nr. 122

276

mică

P'elungit

2

155

0

20

2

0

12,400.00

0.0Q

12,400.00

mijlocie

P'elungit

3

155

155

20

2

2

18.600.00

18.600.00

37,200.00

mare

P'elungit

4

155

155

20

2

2

24.800.00

24,800.00

49,600.00

TOTAL

99,200.00

11

Gtăifnita nr. 203

183

mică

p'elungit

2

155

0

20

2

0

12,400.00

0.00

12,400.00

mijlocie

P'elungit

3

155

155

20

2

2

18,600.00

18,600.00

37,200.00

mare

P'elungit

3

155

155

20

2

2

18,600.00

18,600.00

37,200.00

TOTAL

86.800.00

12

Giătfinița nr. 206

285

mică

prelungit

4

155

0

20

2

0

24.800.00

0.00

24.800.00

mare

prelungit

3

155

155

20

2

2

18,600.00

18,600,00

37,200.00

mijlocie

prelungit

3

155

155

20

2

2

18,600.00

18,600.00

37,200.00

mică

normal

1

155

3

20

2

0

6,200.00

0.00

6,200.00

mare

normal

1

155

155

20

2

2

6,200.00

6,200.00

12,400.00

TOTAl.

117,800.00

13

Gtătfinita nr. 222

380

mică

prelungit

3

155

3

20

2

0

18,600.00

0.00

18,600.00

mare

prelungit

3

155

155

2C

2

2

18,600.00

18,600.00

37,200.00

mijlocie

prelungit

5

155

155

2C

2

2

31.000.00

31,000.00

62,000 00

mică

normal

1

155

3

20

2

0

6,200.00

0.00

6,200.00

mare

normal

1

155

155

2C

2

2

6,200.00

6,200 00

12,400.00

mijlocie

normal

1

155

155

20

2

2

6,200.00

6,200 00

12,400.00

TOTAL

148,800.00

mică

prelungit

2

155

3

20

2

0

12.400.00

0,00

12.400.00

mijlocie

prelungit

2

155

155

20

2

2

12,400.00

12,400.00

24,800.00Nr. crt

Uaitate de învățământ

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu (GRUPA)

Forma de învălărwânt

Număr grupe

Cost disciplină extracurriculară 1 -"LIMBĂ STRĂINĂ"/ ședință /grupă -LEI-

Cost disciplină extracurriculară 2 -"DEZVOLTARE PERSONALĂ"/ședință / grupă

LEI-

Total Săptămâni de cursuri an

2019 (23.09.2019-20.12.2019)

Număr de ședințe disciplina extracurriculară 1 -"LIMBĂ STRĂINĂ" / săptămână

Număr de ședințe disciplină extracurriculară 2 -"DEZVOLTARE PERSONALĂ" / săptămână

Total COST disciplină extracurriculară 1-"LIMBĂ STRĂINĂ"/ an bugetar 2019 -LEI-

Total COST disciplina extracurriculară 2-" DEZVOLTA RE PERSONALĂ" / an bugetar 2019 -LEI-

Total cost discipline extracurrlculare 1+2 / an bugetar 2019 -LEI-

14

Giătfinița nr. 248

216

mare

prelungi

3

155

155

20

2

2

18.600.00

18,600.00

37,200.00

mijlocie

normal

1

155

155

20

2

2

6.200.00

6.200.00

12.400.00

mare

normal

1

155

1551             20

2

2

6,200.00

6,200.00

12,400.00

TOTAL

99,200.00

15

Grătfinița nr. 251

280

mică

prelungi

4

155

0           2G

2

0

24,800.00

0.00

24,800.00

mare

prelungi

5

155

155            20

2

2

31,000.00

31,000.00

62,000.00

mijlocie

prelungi

a

155

155            20

2

2

18,600 00

18,600 00

37,200.00

TOTAL

124,000.00

16

Giăcinita nr. 252

245

micâ

prelungi

2

155

0 20

2

0

12.400.00

0 00

12,400.00

mare

prelungi

3

155

155            20

2

2

18,600.00

18,600 00

37,200.00

mijlocie

prelungit

3

155

155            20

2

2

18,600.00

18,600.00

37,200.00

TOTAL

86,800.00

17

Grărfaița nr. 283

215

mica

prelung’t

3

155

0

2C

2

0

18,600.00

0.00

18.600.00

mare

prelung t

3

155

155

20

2

2

18,600.00

18,600 00

37.200 00

mijlocie

prelung t

2

155

155

2C

2

2

12,400.00

12,400.00

24,800.00

TOTAL

80,600.00

18

Giătfinița Steaua

160

mică

prelung t

2

155

□|             2C

2

0

12,400.00

0.00

12,400.00

mare

prelung t

4

155

155

2C

2

2

24 800.00

2^,800.00

49,600.00

mijlocie

prelung t

2

155

155

2C

2

2

12.400.00

12.400.00

24,800.00

TOTAL.

86,800.00

19

G'ăcinîța M.Ap.N. nr.

2

181

micâ

prelung t

3

155

3

2C

2

0

18,600.00

0.00

18.600.00

mijlocie

prelung t

2

155

155

2C

2

2

12,400.00

12.400.00

24.800.00

mare

prelung t

3

155

155

2C

2

2

18,600.00

18,600.00

37,200.00

TOTAL

80,600.00

20

Colegul German "Goethe"

183

micâ

normal

2

155

3

2C

2

0

12,400.00

0.00

12,400 00

mare

normal

2

155

155

2C

2

2

12,400.00

12,400.00

24,800.00

mij'ocie

normal

2

155

155

20

2

2

12.400.00

12,400.00

24,800.00

TOTAL

62.000.00

21

Scoa a G mnaziala "Sf. Voievozi"

40

mică

normal

1

155

0

20

2

0

6,200.00

0.00

6,200.00

ima-e

prelung:

1

155

155

20

2

2

6,200.00

6,200.00

12,400.00

TOTAL

18,600.00

22

Scoa-a Gimnaziala "Sf. Nicalae Grigorescu"

132

Imică

prelung:

1

155

0

20

2

0

6,200 00

0.00

6,200.00

imij ocie

prelung z

2

155

155

20

2

2

12.400.00

12,400 00

24,800.00

ima*e

prelung:

1

155

155

20

2

2

6,200.00

6,200.00

12,400.00

mij ocie

normal

1

155

155

20

2

2

6,200.00

6,200.00

12.400.00

ma e

normal

1

155

155

20

2

2

6,200.00

6,200.00

12,400.00

TOTAL

68,200.00

23

Scc-ala Gimnaziala

"Uruguay"

100

mică

prelunge

1

155

0

20

2

0

6,200.00

0.00

6,200 00

mij ocie

prelunge:

1

155

155

20

2

2

6,200.00

6,200.00

12,400.00

ma-e

prelunge

1

155

155

20

2

2

6,200.00

6,200 00

12.400.00

mică+mijlocie

normal

1

155

155

20

2

2

6,200.00

6,200.00

12,400.00

ma-e

normal

155

155

20

2

2

6.200.00

6.200.00

12,400 00

TOTAL

55,800.00

24

Școala Gimnaziala nr.

13

14E

mică

prelunge

1

155

0

20

2

0

6,200.00

0.00

6,200.00

mij ocie

prelunge

1

155

155

20

2

2

6,200.00

6.200.00

12,400.00

ma-e

prelunge

2

155

155

20

2

2

12,400.00

12,400.00

24,800.00

ma'e

r.ormal

1

155

155

20

2

2

6,200.00

6,200.00

12,400.00

mij ocie

rormal

1

155

155

20

2

2

6,200.00

6,200.00

12,400.00

TOTAL

68,200.00

25

ScoaJa Gimnaziala nr.

181

(mae        (rormal     ]      1|              15s)                 155|            20^                2|                2

6,200.00

6,200.00

12,400.00

TOTAL

12,400.00

Nr.

crt

Lritate de irwățământ

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu (GRUPA)

Forma de învățământ

Număr grupe

Cost disciplină extracurriculară 1 -"LIMBĂ STRĂINĂ”/ ședință /grupă -LEI-

Cost disciplină extracurriculară 2 -"DEZVOLTARE PERSONALĂ" / ședință / grupă

LEI-

Total

Săptămâni de cursuri an 2019

123.09.2019-20.12.2019)

Număr de ședințe disciplina extracurriculară 1-"LIMBĂ STRĂINĂ"/ săptămână

Număr de ședințe disciplină extracurriculară 2 -"DEZVOLTARE PERSONALĂ” / săptămână

Total COST disciplină extracurriculară 1-"LIMBĂ STRĂINĂ"/ an bugetar 2019 -LEI-

Total COST disciplina extracurriculară 2-" DEZVOLTA RE PERSONALĂ" / an bugetar 2019 -LEI-

Total cost discipline extracurriculare 1+2 / an bugetar 2019 -LEI-

26

Scoale Gimnaziala nr.

162

8E

Imicâ

prelungit

1

155

0

20

2

0

6.200 00

0.00

6.200.00

imare

prelungit

1

155

155

20

2

2

6,200.00

6.200.00

12,400.00

mijlocie

prelungit

1

155

155

20

2

2

6,200.00

6,200.00

12,400.00

TOTAL

31,000.00

27

Scoale Gimnaziala nr.

183

51

mică

ino'mal

1

155

0

20

2

0

6,200.00

0.00

6,200.00

mare

inomial

i

155

155

20

2

2

6,200.00

6,200.00

12,400.00

mijlocie

ino'mal

i

155

155

20

2

2

6,200.00

6,200.00

12,400.00

TOTAL

31,000.00

28

Scoale Gimnaziala nr.

184

4S

mică+mijlocie

no'mal

i

155

155

20

2

2

6,200.00

6.200.00

12.400.00

mijlocie

ino'mal

i

155

155

20

2

2

6,200.00

6,200.00

12,400.00

TOTAL

24,800.00

29

Scoale Gimnaziala nr.

6

13 L

mică

prelungit

2

155

0

20

2

0

12,400.00

0.00

12,400.00

mijlocie

prelungit

2

155

155

20

2

2

12.400.00

12,400.00

24,800.00

mare

prelungit

2

155

155

20

2

2

12,400.00

12.400.00

24.800.00

TOTAL

62,000.00

30

Școala Smnaziala I.H.

Radu Ies cu

9C

mijlccie

prelungit

Q

155

155

20

2

2

18,600.00

18,600.00

37,200.00

mare

no-mal

1

155

155

20

2

2

6,200.00

6,200.00

12,400.00

mare

prelungit

1

155

155

20

2

2

6,200.00

6,200.00

12,400.00

TOTAL

62,000.00

31

Scoab Gimnaziala

'Etcsn Barbu"

91

mica

prelungit

1

155

0

20

2

0

6,200.00

0.00

6,200.00

mijlccie

prelungit

1

155

155

20

2

2

6.200.00

6.200.00

12.400.00

mare

prelungit

2

155

155

20

2

2

12,400.00

12.400.00

24.800.00

TOTAL

43,400.00

32

Liceul 6reco Catolic

TIMONEI CIPARIU

2C   jmare

no-mal

îl«Ș

155|              20|                     2

2

6,200.00

6,200.00

12,400.00

TOTAL

12,400.00

33

Liceul Teoretic "Jean

Monnet"

6C

mică

normal

1

155

0

20

2

0

6,200.00

0.00

6,200.00

mare

norma 1

1

155

155

20

2

2

6.200.00

6,200.00

12.400.00

mijlccie

normal

1

155

155

20

2

2

6,200.00

6,200.00

12,400.00

TOTAL

31,000.00

34

G radi «ița "GEORGE EFJESCU"

4C

mare

prelungit

1

155

155            20

2

2

6.200.00

6,200.00

12,400.00

mijlccie

prelungit

1

155

155           20

2

2

6.200.00

6.200.00

12.400.00

TOTAL

24,800.00

TOTAL BUGET PROGRAM "GRĂDINIȚA ANUL ȘCOLAR 2019-2020 PENTRU TO ÎNVĂȚĂMÂNT - AN BUGET/

PENTRU TOȚI” ÎN ATE UNnĂȚILE DE \R 2020

2,585,400.00