Hotărârea nr. 34/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Panait Istrati nr. 32

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. PANAITISTRATI NR.32 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 11340/21.12.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 339/21.12.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 10013/27.08.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist

Documentația este însoțită de studiu de însoțire insușit de                            și

ilustrare volumetrică însușită de

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare - art.56 alin.(7);

  • •   Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr.’ 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. PANAIT ISTRATI NR.32 - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 339/21.12.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 28.01.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr:   34

Data: 28.01.2019

BIROUL REGLEMENTĂRI


Ca urmare a cererii adresate de                  cu adresa î

47937 din 08.12.2017, completată cu nr. 52269 din 12.12.2018, în conformitate cu prevederile teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite umtătonil:

AVIZ NR.

PENTRU/

PUD - STR. PANAIT ISTRATI nr.32 - SECTOR 1

Construire locuință individuală S+P+1E+M

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 190,00 mp ( l92,00mp din măsurătorile cadastrale), droprîelâ din Extrasul de Carte Funciară nr. 240574, eliberat la data de 23.02.2018.

INIȚIATOR:   CLC

PROIECTANT: S.C. SLAVU AURELIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:                       (RUR:D21,E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- Str. Panait Istrati nr. 34; Vest- artera de circulație Str. Panait Istrati; Sud- Str. Panait Istrati nr.30, Est - Str.Gheorghe Missail nr. 39.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. In cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu max.0.6 din AC. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 in de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 638/18/1/7825 din 26.04.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%; CUTmax.= 0,9 mp ADC/rnp teren pentru P+1E, CUTntax.= l,3 mp ADC/ntp teren pentru P+2E; RHmax. = P+2E, Hmax. = 10 m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - in cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioarăa parcelei numai in cazul in care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă inalțintea și lațimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă in cazul unor anexe și garaje.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - min. 0,60m; stânga la limita de proprietate.

Retrageri minime față de limita posterioară - min.5,00m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre ncschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str.Panait Istrati, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 10013/27.08.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de o

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică insușită de                                    și studiu de însorire însușit de în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 15/1/09.10.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.638/18/1/7825 din 26.04.2017,emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.

Șef birou ,

Raluca Mihaela EpifanPRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT CALITĂȚII ÎN CERTIFICARE ACREDITAT

AL

URMA AUDITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREA


SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN *15012 AEROQ-


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; 01 1222

Tel +40-21-319 10 13; Fax: +40-21-319.10.06

Email: registralurai« r>rimariasl ro

hlto://www.r>rimariasector I ,ro

PLAN URBANISTIC DE DETALIU


Str. Panait Istrati nr. 32 , Sector 1, BucureștiACCESE PE LOT J

î1! 1li*

■ 7/t /

/1/1 K

x. x~ o

.

Y

1 zsz     X

p

\ f        r        'X

ru

—<—


FT. INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI:

S. teren

192.05 mp

S. construita propusa

86.60 mp

S. desfasurata propusa

258.00 mp

Spatii verzi

57.00 mp(30%)

POT

45%

CUT

H. max.

9.00'W+1^M)j


ARHITECTURA:

NUME:

SEMNĂTURĂ:

3EF PROIECT:

PROIECTAT:

DESENAT:

Data:

noiemrle

2018


SITUAȚIE PROPUSA


Faza. PUD


Planșa nr

03