Hotărârea nr. 337/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 337 din 08.10.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în vederea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Rugby, în vederea acordării unui sprijin financiar pentru realizarea în comun a unor acțiuni și activități cu caracter sportiv și social-educativ și a unor lucrări, prin implementarea unor proiecte și programe specifice pe Stadionul Național de Rugby ”Arcul de Triumf” – baza sportivă din Bd. Mărăşti nr. 18-20


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Rugby, în vederea acordării unui sprijin financiar pentru realizarea în comun a unor acțiuni și activități cu caracter sportiv și social-educativ și a unor lucrări, prin implementarea unor proiecte și programe specifice pe Stadionul Național de Rugby ”Arcul de Triumfi’ — baza sportivă din Bd. Mărăști nr. 18-20

Văzând Referatul de aprobare nr. J 2228/16.09.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/3480/01.10.2019 al Direcției Management Economic, nr. M/124/30.09.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și nr. J 2270/19.09.2019 întocmit de Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (1) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 97/2002 privind darea în folosință a unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, unor federații sportive naționale și Comitetului Olimpic Român, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Guvernului nr. 1093/2013 privind declararea de interes public și de importanță națională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum și a candidaturii României pentru organizarea la București a unor meciuri din cadrul Turneului final, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Protocolul nr. 12293/19.09.2018, respectiv nr. 3715/19.09.2018, încheiat între Ministerul Tineretului și Sportului și Federația Română de Rugby privind darea în folosință gratuită, a suprafețelor de teren care nu sunt incluse în planul de investiție finanțat prin Compania Națională de Investiții și constituirea unui drept de folosință gratuită asupra construcției edificate pentru o perioadă de 49 de ani pentru Federația Română de Rugby, după semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

Văzând adresa Federației Române de Rugby, înregistrată de Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 35056/20.08.2019 prin care solicită sprijin financiar pentru mentenanța celor trei terenuri de rugby, plata utilităților, construirea unui gard împrejmuitor, consolidare, supraetajare și amenajări interioare la sediul administrativ, o statuie tematică, relocarea instalației de iluminat nocturnă, dotarea cu aparatură specifică a sălii de forță și a centrului de recuperare și organizarea unor activități cultural sportive;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (7) lit. f), art. 139 alin. (3) lit. f), art 166 alin. (2), lit. 1), m) și s) și alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Rugby, în vederea acordării unui sprijin financiar pentru realizarea în comun a unor acțiuni și activități cu caracter sportiv și social-educativ și a unor lucrări, prin implementarea unor proiecte și programe specifice pe Stadionul Național de Rugby ”Arcul de Triumf’ - baza sportivă din Bd. Mărăști nr. 18-20.

Art. 2. - Se aprobă modelul Protocolului, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului Protocolul menționat la art. 2.

Art. 4. - Finanțarea cheltuielilor de investiții se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi pentru, 6 abțineri, numărate la voturi împotrivă și 2 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 08.10.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.: 337

Data: 08.10.2019

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

în aplicarea prevederilor ari. 3 și ari. 81. alin. (2) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 97/2002 privind darea în folosință a unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, unor federații sportive naționale și Comitetului Olimpic Român, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Guvernului nr. 1093/2013 privind declararea de interes public și de importanță națională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum și a candidaturii României pentru organizarea la București a unor meciuri din cadrul Turneului final, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Guvernului nr. 232/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1093/2013, privind declararea de interes public și de importanță națională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum și a candidaturii României pentru organizarea la București a unor meciuri din cadrul Turneului final;

Ținând seama de Protocolul nr. 12293 din 19.09.2018 încheiat între Ministerul Tineretului și Sportului și Federația Română de Rugby privind darea în folosință gratuită, a suprafețelor de teren care nu sunt incluse în planul de investiție finanțat prin Compania Națională de Investiții și constituirea unui drept de folosință gratuită , asupra construcției edificate pentru o perioadă de 49 de ani pentru Federația Română de Rugby, după semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

Văzând adresa Federației Române de Rugby înregistrată de Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 35056/20.08.2019 și de către Direcția de Investiții nr. 1998/22.08.2019 prin care solicită sprijin financiar pentru mentenanța celor trei terenuri de rugby, plata utilităților, construirea unui gard împrejmuitor, consolidare, supraetajare și amenajări interioare la sediul administrativ, o statuie tematică, relocarea instalației de iluminat nocturnă, dotarea cu aparatură specifică a sălii de forță și a centrului de recuperare și organizarea unor activități cultural sportive;

Recunoscând importanța tuturor formelor de activitate fizică menite, printr-o participare organizată în special, să exprime sau să amelioreze condiția fizică și confortul spiritual, să stabilească relații sociale civilizate și să conducă la obținerea de rezultate în competiții de orice nivel;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (7) lit. f), art. 139 alin. (3) lit. f), art 166 alin. (2), lit. 1) m) și s) și alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, prin SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, cont ________________________________________________, deschis la Trezoreria Statului Sector 1,

reprezentat prin domnul _____________________în calitate de Primar al Sectorului 1 al Municipiului

București denumită în continuare Consiliul Local al Sectorului 1;

Și

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE RUGBY, cu sediul în Municipiul București, Bd. Mărăști nr. 18-20, Sector 1, cont______deschis la Trezoreria________ ,

reprezentată prin domnul _________________ în calitate de Președinte, denumită în cele ce urmează

Federația, au convenit următoarele:

Art. 1. OBIECTUL PROTOCOLULUI

1. Obiectul prezentului Protocol îl constituie acordarea de sprijin financiar Federației Române de Rugby în valoare de 31.233.900 lei cu TVA pentru perioada 2020-2025, din care 8.399.872 lei cu TVA pentru anul 2020, iar în anii 2021-2025, valoarea estimată a fi acordată pe an este de 5.708.507 lei cu TVA.

Principalele cheltuieli estimate, constau în:

 • a)  meiileiiaiița celoi liei leienui i de i ugby - 2.822.467 lei/an cu TVA

 • b)  cheltuieli cu utilitățile, electricitate - 264.000 lei/an cu TVA, gaze - 481.080 lei/an cu TVA, apă și canalizare - 567.360 lei/an cu TVA

 • c)  delimitarea proprietății cu gard împrejmuitor - 323.290 lei cu TVA

 • d)  cheltuieli pentru lucrări de consolidare, supraetajare și amenajări interioare ale sediului administrativ - 218.407 lei cu TVA

 • e)  statuie tematică - jocul de rugby - 476.000 lei cu TVA

 • f)  relocarea instalației de iluminat nocturnă - 221.340 lei cu TVA

 • g)  dotarea cu aparatură specifică a sălii de forță și a centrului dc recuperare - 1.452.328 lei cu TVA

 • h)  finanțarea unor activități cultural sportive 1.573.600 lei cu TVA.

Art. 2. SCOPUL PROTOCOLULUI 1. Scopul general al Protocolului îl constituie realizarea unui parteneriat între părțile semnatare în vederea finanțării lucrărilor prevăzute la art. 1 din prezentul Protocol, din bugetul Sectorului 1, pentru asigurarea unor condiții corespunzătoare de pregătire a sportivilor și de relaxare și agrement a cetățenilor Sectorului 1, ca beneficiari direcți al prezentei inițiative.

Scopuri sociale:

 • a)  Formarea și educarea tinerilor pentru societate prin cooperare și răspundere;

 • b)  Creșterea încrederii în sine a tinerilor și redescoperirea valorilor morale primare;

 • c)  Pregătirea tinerilor pentru o societate bazată pe cooperare; • d)  Acceptarea multiculturalității ca diversitate generatoare de progres;

 • e)  Atragerea copiilor și tinerilor către terenurile de sport mergând pe principiul că o buna pregătire fizica și psihică atrage după sine performanțe sociale ridicate;

 • f)  Promovarea unui sistem alternativ de educație, într-un climat plăcut pentru copii și tineri, acceptat și susținut de părinți;

 • g)  Eliminarea violenței fizice din lista pericolelor majore pentru copii și tineri;

 • h)  Deturnarea atenției copiilor și tinerilor de la potențiale vicii (fumat, alcool și droguri) către o formă organizată de practicare a sportului;

 • i)  Promovarea valorilor fundamentale ale rugbyului cu impact la nivelul societății civile si al implicării civice

Scopuri sportive:

 • a)  Integrarea rugbyului romanesc in standardele internaționale;

 • b)  Stabilirea unor relații de parteneriat cu națiunile rugbystice majore;

 • c)  Asigurarea unei baze extinse de selecție pentru echipele naționale;

 • d)  Promovarea interesului pentru sport si jocul de rugby la nivelul copiilor si tinerilor din Sectorul 1;

Art. 3. DURATA PROTOCOLULUI

Prezentul protocol se incheie pe o perioada de 5 ani și poate fi prelungit numai cu acordul ambelor părți consemnat într-un act adițional.

Al t. 4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1.    Obligațiile Consiliului Local al Sectorului 1:

 • a)  să asigure, din bugetul Sectorului 1 al Municipiului București, resursele financiare necesare pentru realizarea obiectivului menționat art. 1 din prezentul Protocol;

 • b) împreună cu Federația, să stabilească de comun acord un orar în care baza sportivă să poată fi utilizată de către cetățenii Sectorului 1 care doresc să practice activități sportive specifice.

4.2.   Obligațiile Federației:

 • a)  Federația se obligă să organizeze toate procedurile prevăzute de legislația în vigoare în materia achizițiilor publice pentru realizarea investițiilor ce fac obiectul prezentului;

 • b)  să utilizeze sprijinul financiar numai în scopul menționat la art. 1. Orice modificare adusă de Federație lucrărilor menționate vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1; după aprobarea acestora, se va încheia un act adițional la Protocol;

 • c)  resursele financiare pe care Consiliul Local al Sectorului 1 le va pune la dispoziția Federației se vor fi acordate in baza unei solicitări scrise venite din partea Federației, solicitare ce trebuie sa fie insotita de documente justificative;

 • d) Federația va permite, pc baza unui orar stabilit impreuna cu Consiliul Local al Sectorului 1 modul de acces al locuitorilor Sectorului 1 in baza modernizata si amenajata;

 • e)  să promoveze în școli alături de Sectorul 1 al Municipiului București evenimentele și competițiile sportive organizate de către Federație;

1) să aducă la cunoștința publicului calitatea de partener a Consiliului Local al Sectorului 1 și a Sectorului 1 al Municipiului București și sprijinul acordat de acesta pentru reabilitarea/modemizarea obiectivului;

g) să urmărească calitatea lucrărilor executate de respectarea proiectelor tehnice și a autorizațiilor de construire aferente. Federația arc obligația să verifice și să aprobe situațiile dc lucrări și dc plată cu specialiști autorizați (proiectant, diriginte de șantier, inginer de specialitate, după caz) în conformitate cu legislația vigoare;

h) Federația este direct răspunzătoare de obținerea tuturor autorizațiilor și avizelor de specialitate.

Art. 5. METODOLOGIA DE LUCRU

 • 5.1.    Părțile semnatare convin ca, pentru atingerea scopului propus la art. 1 să procedeze la elaborarea unui Program comun de acțiuni care să pună în practică prevederile prezentului Protocol.

 • 5.2.    în situații deosebite, pentru soluționarea unor probleme punctuale, părțile pot constitui grupuri mixte de lucru;

 • 5.3.    Părțile convin ca fiecare, prin mijloace specifice, să mediatizeze acțiunile comune pe care intenționează să le realizeze în cadrul obiectivului reabilitat/modemizat.

 • 5.4.    Plățile se vor efectua în contul indicat de Federație în cererile de plată intermediare sau finale;

 • 5.5.    Plățile se vor efectua în termen de 30 de zile de la primirea cererilor de plată însoțite de documentele justificative: facturi marcate "conform cu originalul”, situații de lucrări vizate și aprobate de diriginte de șantier;

 • 5.6.    Termenul limită pentru plăți poate fi suspendat de către Consiliu Local al Sectorului 1 prin înștiințarea Federației, în orice moment în timpul perioadei indicate mai sus, în situația în care cererea de plată nu poate fi îndeplinită, în cazul în care suma nu este cea corespunzătoare sau în cazul în care nu au fost prezentate documentele confirmative corespunzătoare;

Art. 6. LITIGII

 • 6.1.    Eventualele litigii născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul protocol vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

 • 6.2.    în condițiile în care, în termen de 30 de zile de la începerea procedurii amiabile, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil divergența apărută, se pot adresa instanței judecătorești competente.

Art. 7. ÎNCETAREA EFECTELOR PROTOCOLULUI

 • 7.1.    Constituie motiv de încetare a efectelor prezentului Protocol:

 • a)  ajungerea la termen, în condițiile în care părțile nu au convenit anterior cu privire la prelungirea duratei lui;

 • b)  nerespectarea de către părți a prevederilor sale;

 • c)  acordul expres al părților;

 • d)  schimbai ea titularului dieptului de proprietate, de administrare ori de folosință asupra obiectivului prevăzut la art 1, după caz, în măsura în care este afectată desfășurarea activităților convenite de părți;

 • e)  denunțarea lui de către una dintre părți;

 • f)  forța majoră, invocată în condițiile legii.

 • 7.2.    încetarea efectelor prezentului Protocol pentru motivele prevăzute la lit. b), d) și/sau c) va fi notificată celeilalte părți, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu cel puțin 30 de zile înainte.

 • 7.3. în cazurile prevăzute la lit. b și e, partea în culpă datorează celeilalte părți despăgubiri corespunzător valorii resurselor alocate ori obligațiilor asumate în legătură cu acesta.

Art. 8. FORȚA MAJORĂ

 • 8.1.    Niciuna dintre părțile prezentului Protocol nu răspunde pentru neexecutarea totală sau parțială sau pentru executarea necorespunzătoare a oricăreia dintre obligațiile asumate dacă acestea sunt cauzate de forța majoră astfel cum este aceasta definita prin lege.

 • 8.2.    Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare a obligațiilor în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

Art. 9. DISPOZIȚII FINALE

 • 9.1.    Prezentul Protocol acoperă întreaga activitate destinată realizării obiectivelor comune convenite.

 • 9.2.    Intenția de prelungire a efectelor Protocolului trebuie notificată celeilalte părți, cu cel puțin 30 de zile înainte de ajungerea la termenul prevăzut la art. 3.

 • 9.3.    Modificarea și/sau completarea prezentului protocol se poate face numai cu acordul scris al părților semnatare consemnat în act adițional ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse; partea care are inițiativa amendării prezentului Protocol are obligația de a transmite celeilalte părți, în scris, propunerile respective într-un termen rezonabil care să permită analiza legalității, oportunității și efectelor lor.

 • 9.4.    Orice modificare adusă la Protocol va fi prezentată spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1; după aprobarea acestora se va încheia un act adițional la Protocol.

 • 9.5.    Legea aplicabilă prezentului Protocol este legea română.

 • 9.6.    Pentru a fi considerate valide, comunicările dintre părți se vor efectua numai în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin depunere și înregistrare la sediul părților.

 • 9.7.    Prezentul Protocol s-a încheiat la_______________________, astăzi__________________în______

exemplare, toate cu valoare de original.

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE RUGBY PREȘEDINTE


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Primar,

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC Director Executiv

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE

DIRECȚIA INVESTIȚII,

Director Executiv,

Viza CFPP