Hotărârea nr. 336/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 336 din 08.10.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr. 16637/19.09.2019 al Primarului Sectorului 1, întocmit de Poliția Locală a Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. 1/1248/27.08.2019 al Direcției Management Resurse Umane, nr.G/3481/01.10.2019 și nr.M/126/30.09.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ;

Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului i;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 571/2004 - privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Ținând scama dc prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 272/28.08.2019 privind aprobarea Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 1;

Potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 1712/15.05.2019 privind stabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2019, la nivelul Poliției Locale Sector 1;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - (1) Se aprobă Statul de funcții al Poliției Locale Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării.

Art. 3. - Celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 referitoare la aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1 își încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 08.10.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta CefalanNr.: 336

Data: 08.10.2019

STAT DE FUNCȚII al Poliției Locale Sector 1FUNCȚII PUBLICE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

FUNCȚIA DE CONDUCERE

CLASA (NIVEL STUDII)

GRADUL PROFESIONAL

GRADUL DE SALARIZARE

^Ș^/TOTAL

1

2

3

4

5

6

DIRECTOR GENERAL

KS)

II

1

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

I(S)

II

1

DIRECTOR EXECUTIV

I(S)

II

3

ȘEF SERVICIU

I(S)

II

12

ȘEF BIROU

I (S)

II

13

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

30

AUDITOR

I(S)

SUPERIOR

2

CONSILIER

I(S)

SUPERIOR

7

CONSILIER

I(S)

PRINCIPAL

3

CONSILIER JURIDIC

I (S)

SUPERIOR

1

CONSILIER JURIDIC

I(S)

ASISTENT

2

INSPECTOR

I(S)

ASISTENT

2

INSPECTOR

I(S)

PRINCIPAL

1

POLIȚIST LOCAL

I(S)

SUPERIOR

42

POLIȚIST LOCAL

I(S)

PRINCIPAL

17

POLIȚIST LOCAL

I(S)

ASISTENT

62

POLIȚIST LOCAL

I(S)

DEBUTANT

6

POLIȚIST LOCAL

II (SSD)

SUPERIOR

1

POLIȚIST LOCAL

III (M)

SUPERIOR

67

POLIȚIST LOCAL

III (M)

PRINCIPAL

7

POLIȚIST LOCAL

III (M)

ASISTENT

21

POLIȚIST LOCAL

III (M)

DEBUTANT

4

REFERENT

III (M)

SUPERIOR

1

TOTAL FUNCȚII PUBLICE

DE EXECUȚIE

246

Anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III din Legea nr. 153/2017-privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice


FUNCȚII IN REGIM CONTRACTUAL

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

FUNCȚIA DE CONDUCERE

NIVEL

STUDII

GRADUL PROFESIONAL/ TREAPTA PROFESIONALĂ

GRADUL DE SALARIZARE

NR. TOTAL

FUNCȚII

ȘEF SERVICIU

S

ii

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

IA

/ *

/      l \

LS.boJ

** HI

io

3ZK TIINSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

5

REFERENT

M

IA

7

REFERENT

M

II

1

REFERENT

M

I

1

MUNCITOR CALIFICAT

M;G

I

3

MUNCITOR CALIFICAT

M;G

II

2

MUNCITOR CALIFICAT

M;G

III

1

MUNCITOR CALIFICAT

M;G

IV

4

TOTAL

30

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE = 1

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE = 30

Anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017-privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

TOTAL FUNCȚII ÎN POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 1  307oi n