Hotărârea nr. 335/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 335 din 08.10.2019 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei “Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni din București, Sector 1, în valoare de 152.201 lei, în vederea finanțării lucrărilor de restaurare a mobilierului eclezial


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei “Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni din București, Sector 1, în valoare de 152.201 lei, în vederea finanțării lucrărilor de restaurare a mobilierului eclezial

Văzând Referatul de aprobare nr. J 2342/25.09.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/3482/01.10.2019 al Direcției Management Economic, nr. M/128/30.09.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și nr. J 2343/25.09.2019 întocmit de Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului național Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 170/11.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București să încheie un protocol privind parteneriatul cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216/09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1 în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, sei viuii/pioiecte și activități de interes public;

Ținând seama de Protocolul semnat privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 36185/28.08.2019;

Luând act de adresa Parohiei “Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni nr. 18/07.05.2019, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 19537/08.05.2019 prin care se solicită acordarea unui ajutor financiar de 152.201 lei, în vederea finanțării lucrărilor de restaurare a mobilierului eclezial;

în temeiul ari. 5 lit. cc), art. 129 alin. (8) lit. a) și alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art 166 alin. (2) lit. t) și alin. (3), art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei “Izvorul Tămăduirii” -Mavrogheni din București, Sector 1, în valoare de 152.201 lei, în vederea finanțării lucrărilor de restaurare a mobilierului eclezial.

Art. 2. - Se aprobă Protocolul între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia “Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni, conform Anexei nr.l, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, Protocolul între Consiliul Local al Sectorului 1 și Parohia “Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni, menționat la art. 2.

Art. 4. - Se vor identifica și asigura în buget sursele financiare necesare punerii în aplicare a acestui proiect.

Art. 5. - Verificarea deconturilor justificative ale lucrărilor de execuție se va face de către Direcția Investiții și Direcția Management Economic din cadrul Sectorului 1 al Municipiului București, potrivit competențelor.

Art. 6. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

(2) Serviciul Tehnică Legislativă - Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu 22 voturi pentru și 2 abțineri, numărate la voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 08.10.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

ANEXA nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local


nr.3 3T/Qg./O.

PREȘEDINTE DE fjgn'a/) <2r>

PROTOCOL

- MODEL -

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificfrile ;i complet[rile ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național “Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității”;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216 din 09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public;

Ținând seama de Protocolul semnat privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 36185 din 28.08.2019;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (8) lit. a) și alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art 166 alin. (2) lit. t) și alin. (3), art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

s-a încheiat prezentul

PROTOCOL

Art. 1. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, prin SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, cont _________ ________ deschis la Trezoreria Statului Sector 1, cod fiscal RO4505359

reprezentat prin domnul _____________. în calitate de Primar al Sectorului 1 al Municipiului

București, denumită în continuare Consiliul Local al Sectorului 1

PAROHIA “IZVORUL TĂMĂDUIRII” MAVROGHENI, cu sediul în București, strada Monetăriei, nr. 4, Sector 1 cont _________________________ deschis la Banca

___, cod fiscal ROI2885860, reprezentată prin________________, în calitate de ___________________, denumită în cele ce urmează Biserică

Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI

 • 2.1. Obiectul prezentului protocol constă în finanțarea lucrărilor de restaurare a mobilierului eclezial de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București,

 • 2.2. Cheltuielile sunt estimate la valoarea de 152.201 lei.

Art. 3. OGLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 3.1  Consiliul Local al Sectorului 1 va acorda un sprijin financiar Parohiei “Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni din București, Sector 1, în valoare de 152.201 lei în vederea finanțării lucrărilor de restaurare a mobilierului eclezial.

 • 3.2   Biserica va utiliza sprijinul financiar numai în scopul menționat la art. 3.1.

 • 3.3  Orice modificare adusă de Biserică la Protocol va fi prezentată spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1. După aprobarea acesteia se va încheia un act adițional la Protocol.

 • 3.4  Consiliul Local al Sectorului 1 poate acorda în mod eșalonat sume de bani, în limita sprijinului financiar prevăzut la art. 3.1.

 • 3.5   Biserica se obligă să folosească mijloacele financiare puse la dispoziție de către Consiliul Local al Sectorului 1 numai în scopul pentru care acestea au fost transmise, prezentând în acest sens documente justificative.

 • 3.6  Justificarea sprijinului financiar acordat se va face în termenele stabilite și în baza documentelor justificative prezentate de Biserică, potrivit dispozițiilor art. 15 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

 • 3.7  Biserica este direct răspunzătoare de urmărirea calității lucrărilor executate, de respectarea proiectelor tehnice și a autorizațiilor de construire aferente și are obligația să verifice și să aprobe situațiile de lucrări și de plată cu specialiști autorizați (proiectant, diriginte de șantier, inginer de specialitate, după caz) în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 3.8  Biserica va sprijini prin toate mijloacele de care dispune activitățile cu caracter cultural organizate de Consiliul Local al Sectorului 1, având ca obiect punerea în valoare a patrimoniului cultural.

 • 3.9  Biserica va menționa public și consecvent numele Sectorului 1 al Municipiului București și al Consiliului Local al Sectorului 1 ca partener principal în fața celorlalți finanțatori publici din România și nu numai. Această menționare va continua și după darea în funcțiune a obiectivului.

Art. 4. DURATA PROTOCOLULUI

 • 4.1  Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de un an, putând fi prelungit, cu acordul ambelor părți, în funcție durata lucrărilor finanțate.

 • 4.2   Biserica va notifica necesitatea prelungirii protocolului cu cel puțin 15 zile înainte data

Art. 5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI:

 • 5.1   Prezentul protocol poate înceta:

 • a)  Prin utilizarea întregii sume acordate.

 • b)  Prin neîndeplinirea de către oricare dintre părți, în mod culpabil și repetat, a obligațiilor asumate.

 • c)  Denunțare unilaterală.

Art. 6. FORȚA MAJORĂ

 • 6.1  Nici una dintre părțile prezentului protocol nu răspunde pentru neexecutarea totală sau parțială sau executarea necorespunzatoare a oricăreia dintre obligațiile asumate dacă acestea sunt determinate de forța majoră, așa cum este aceasta definită prin lege.

 • 6.2   Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare a obligațiilor în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

Art. 7. DISPOZIȚII FINALE

 • 7.1   Eventualele litigii/neînțelegeri între părți vor fi soluționate pe cale amiabilă de către părți, în cazul în care acestea nu se pot soluționa amiabil, se va recurge la instanțele judecătorești.

 • 7.2  Părțile pot conveni modificarea prezentului protocol, pe baza acordului de voință, prin încheierea de acte adiționale.

 • 7.3  Prezentul protocol s-a încheiat astăzi __________în două exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte.

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI                      PAROHIA

“IZVORUL TĂMĂDUIRII”

MAVROGHENI

PRIMARUL SECTORULUI 1

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Direcția Managament Economic,

Director Executiv

Vizat CFPP

Serviciul Legislație și Avizare Contracte,

Consilier Juridic

Direcția Investiții,

Director Executiv

Serviciul Urmărire Contracte Lucrări,

Șef Serviciu