Hotărârea nr. 334/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 334 din 08.10.2019 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfântul Apostol Andrei-Chitila, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de reamenajare a Parohiei, situată în Șoseaua Chitila nr. 138, sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului l,prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfântul Apostol Andrei-Chitila, având ca obiect finanțarea de către Sectorul

1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de reamenajare a Parohiei, situată în Șoseaua Chitila nr. 138, sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr. J 2335/25.09.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/3484/01.10.2019 al Direcției Management Economic, nr. M/125/30.09.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și nr. J 2336/25.09.2019 întocmit de Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului național Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.170/11.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București să încheie un protocol privind parteneriatul cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216/09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1 în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public;

Ținând seama de Protocolul semnat privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 36185/28.08.2019;

Luând act de cererile pentru acordarea ajutorului financiar, înregistrate la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 39879/19.09.2019 pentru extindere rețea electrică exterioară, nr. 39881/19.09.2019 pentru reparații pridvor biserică și reparații acoperiș sediu administrativ și sub nr. 39896/19.09.2019 pentru continuare lucrări pictură la lacașul de cult însoțite de devize economice estimative, de proiecte tehnice, precum și de contractele de execuție lucrări încheiate de Parohia Sfântul Andrei Chitila pentru asigurarea continuării lucrărilor la acest obiectiv;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (8) lit. a), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit.a) și lit. f), art. 166 alin. (2) lit. t) și art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Protocolul privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfântul Andrei - Chitila, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de reamenajare a Parohiei, situată în Șoseaua Chitila nr. 138, sector 1, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului, Protocolul menționat la art. 1.

Art. 3. - Finanțarea cheltuielilor de investiții se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi pentru, 2 abțineri, numărate la voturi împotrivă și 6 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 08.10.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONTRASEMNEAZĂ,SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan


Nr.: 334

Data: 08.10.2019

ANEXA nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local


pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național “Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității”;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216 din 09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public;

Ținând seama de Protocolul semnat privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 36185 din 28.08.2019;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (8) lit. a), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și lit. f), art 166 alin. (2) lit. t) și art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

s-a încheiat prezentul

PROTOCOL DE COLABORARE

Art. 1. PĂRȚILE PROTOCOLULUI ■»

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, prin SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, cont ______________________ deschis la Trezoreria Statului Sector 1, cod fiscal RO4505359

reprezentat prin domnul____, în calitate de Primar al Sectorului 1 al Municipiului

București, denumită în continuare Consiliul Local al Sectorului 1;

Și

PAROHIA SFÂNTUL ANDREI-CHITILA, cu sediul în București, .șoseaua Chitila nr.

deschis la


138, Sector 1 cont


reprezentată prin ________________, în calitate de ____________________. denumită în cele ce

urmează Biserică

Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI

 • 2.1.   Obiectul prezentului protocol îl constituie finanțarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții, în valoare de 810.714,62 lei cu TVA, necesare pentru realizarea lucrărilor de conservare-restaurare a picturii murale, extindere a rețelei electrice exterioare, reparația învelitorii din tablă a sediului administrativ, și reabilitarea pridvorului Bisericii prin instalarea unui sistem de degivrare și schimbarea finisajului din piatra naturală la Parohia Sfântul Andrei-Chitila situată în șoseaua Chitila nr. 138, sector 1; (conform art. 1, lit. c) și lit. e) din Protocolul privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 36185 din 28.08.2019)

 • 2.2.    Cheltuielile estimate, constau în:

 • a) lucrări extindere rețea electrică exterioară în valoare de 150.594,50 lei cu TVA;

 • b) lucrări reparații pridvor biserică și reparații acoperiș sediu administrativ în valoare

de 317.104,54 lei cu TVA;

 • c) lucrări pictură la lacașul de cult lucrări în valoare de 343.015,58 lei cu TVA;

Art. 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 3.1   Biserica va utiliza sprijinul financiar numai în scopul menționat la art. 2 din prezentul Protocol;

 • 3.2  Orice modificare adusă de Biserică categoriilor de lucrări menționate în Protocol vor fi prezentate spre aprobare Consiliului; după aprobarea acestora se va încheia un act adițional la Protocol;

 • 3.3  Plata lucrărilor executate se poate acorda în mod eșalonat în baza documentelor justificative;

 • 3.4   Biserica se obligă să folosească mijloacele financiare puse la dispoziție de către Consiliu Local al Sectorului 1 numai în scopul pentru care acestea au fost transmise, prezentând în acest sens documente justificative;

 • 3.5  Justificarea finanțării acordate se va face în termenele stabilite și în baza documentelor

justificative prezentate de Biserică potrivit dispozițiilor art. 15 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor

forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute

din România;

 • 3.6  Biserica este direct răspunzătoare de urmărirea calității lucrărilor executate, de respectarea proiectelor tehnice și a autorizațiilor de construire aferente și are obligația să verifice și să aprobe situațiile de lucrări și de plată cu specialiști autorizați (proiectant, diriginte de șantier, inginer de specialitate, după caz) în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 3.7  Biserica va depune toate diligențele în vederea încadrării execuției lucrărilor în sumele acordate în baza prezentului Protocol;

 • 3.8  Biserica va sprijini prin toate mijloacele de care dispune activitățile cu caracter cultural organizate de Consiliu Local al Sectorului 1, având ca obiect punerea în valoare a patrimoniului cultural;

 • 3.9  Biserica va menționa public și consecvent numele Consiliului Local al Sectorului 1 și al Sectorului 1 al Municipiului București, ca parteneri principali în fața celorlalți finanțatori

publici din România și nu numai. Această menționare va continua și după recepția lucrărilor menționate la art. 2.2. din prezentul Protocol;

Art. 4. DURATA PROTOCOLULUI

 • 4.1  Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de un an, putând fi prelungit, cu acordul ambelor părți, în funcție de durata lucrărilor finanțate.

 • 4.2  Biserica va notifica necesitatea prelungirii protocolului cu cel puțin 15 zile de înainte data expirării acestuia.

Art. 5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI:

 • 5.1   Prezentul protocol poate înceta:

 • a)  La finalizarea lucrărilor care fac obiectul prezentului Protocol;

 • b)  Prin neîndeplinirea de către oricare dintre părți, în mod culpabil și repetat, a obligațiilor asumate.

 • c)  Denunțare unilaterală

Art. 6. FORȚA MAJORĂ

 • 6.1  Nici una dintre părțile prezentului protocol nu răspunde pentru neexecutarea totală sau parțială sau executarea necorespunzatoare a oricăreia dintre obligațiile asumate dacă acestea sunt determinate de forța majoră, așa cum este aceasta definită prin lege.

 • 6.2  Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare a obligațiilor în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

Art. 7. DISPOZIȚII FINALE

 • 7.1   Eventualele litigii/neînțelegeri între părți vor fi soluționate pe cale amiabilă de către părți, în cazul în care acestea nu se pot soluționa amiabil, se va recurge la instanțele judecătorești.

 • 7.2  Părțile pot conveni modificarea prezentului protocol, pe baza acordului de voință, prin încheierea de acte adiționale.

 • 7.3  Prezentul protocol s-a încheiat astăzi__, în două exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte.

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Direcția Managament Economic,

Director Executiv

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Direcția Investiții,

Director Executiv

PAROHIA SFANȚUL ANDREI-CHITILA

Vizat CFPP