Hotărârea nr. 333/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 333 din 08.10.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice - Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „sistem automat de închiriere biciclete București – Sector 1”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației tehnico-economice - Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „sistem automat de închiriere biciclete București — Sector 1”

Văzând Referatul de aprobare nr. 17285/02.10.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J 2409/04.10.2019 al Direcției Investiții, nr. N 645/04.10.2019 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/3530/04.10.2019 al Direcției Management Economic, nr. M/l32/04.10.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și punctul de vedere nr. E/l 1959/04.10.2019 al Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în condițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 90/2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabilă 2016-2030 regiunea București-Ilfov;

Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 211/2017 privind amplasarea rastelelor de biciclete în vecinătatea instituțiilor publice de pe teritoriul Municipiului București, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 389/2017;

Având în vedere documentația tehnico-economică privind investiția „sistem automat de închiriere biciclete București - Sector 1” - Studiu de fezabilitate;

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (7) lit. k) și lit. p), art. 139 alin. (3), lit. (a), art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. o) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică - Studiu de fezabilitate privind investiția „sistem automat de închiriere biciclete București - Sector 1”, conform Anexei nr.l.

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „sistem automat de închiriere biciclete București - Sector 1”, conform Anexei nr.2.

Art. 3. - Anexele nr.l și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și/sau din alte surse legal constituite.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 7 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 08.10.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONTRASEMNEAZĂ,


PREȘEDINTE DMarian Cristi


SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.: 333

Data: 08.10.2019

 • 1. Pentru documentația tehnico-economică prevăzută - Studiu de fezabilitate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Domeniului Public Sector 1.

 • 2. Pentru indicatorii tehnico-economici însușiți, prevăzuți în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Domeniului Public Sector 1.

Anexa nr.2

la Hotărârea Consilului Local

nr.333 /     /o. 2o49

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,INDICATORII TEHNICO- ECONOMICI AI

SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE BUCUREȘTI -

 • A. INDICATORI MAXIMALI

  Total general

  Din care C+M


  21.854.198,48 lei fără TVA

  1.330.519,03 lei fără TVA


  26.006.493,81 lei cu TVA 19%

  1.583.317,64 lei cu TVA 19%


  Total general

  Din care C+M


  4.600.980,33 euro fără TVA

  280.115,17euro fără TVA


  5.475.166,60 euro cu TVA 19%

  333.337,05 euro cu TVA 19%


Curs valutar de 4.7499 lei/1 euro la data de 02.10.2019.

 • B. INDICATORI MINIMALI

 • - număr de stații

  = 44

  = 390

  = 15, respectiv 15


 • - număr de biciclete inteligente mecanice

 • - număr de triciclete pentru seniori și persoane cu dizabilități

 • C. INDICATORI ECONOMICI

Cost specific investiție exclusiv TVA

47.099,57 lei

2.867,50 lei


Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA

Durata de realizare-. 9 luni după semnarea contractului de proiectare și execuție.

Astfel: 1 lună este alocată elaborării proiectului tehnic;

6 luni pentru implementarea sistemului;

2 luni pentru derularea procedurilor de achiziție.

SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE -

BUCUREȘTI SECTOR 1

“ SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE -BUCUREȘTI SECTOR 1 ”
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
2019
FOAIE DE SEMNĂTURI

ADMINISTRATOR               :

MANAGER PROIECT

EXPERT MOBILITATE ALTERNATIVĂ:

PROIECTARE


Ing. Florin PASARE
Ing. Mihnea CONSTANTINESCUPROIECTANT


; SC TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL

Nr. contract : 196

Dată contract : 2019

CUPRINS

 • A. PIESE SCRISE

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1.  Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2.  Ordonator principal de credite/investitor

  • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

  • 1.4.  Beneficiarul investiției

  • 1.5.  Elaboratorul studiului de fezabilitate

 • 2. Situația existentă și necesitarea realizării obiectivului/proiectului de investiții

  • 2.1.  Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în în care a fost elaborat în

prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

 • 2.2.  Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante,

structuri instituționale și financiare

 • 2.3.  Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

  • 2.3.1.  Infrastructura rutieră

  • 2.3.2.  Reglementarea traficului rutier

  • 2.3.3.  Transportul public urban

  • 2.3.4.  Servicii de transport intrajudețean (cu autobuzul)

  • 2.3.5.  Transport feroviar

  • 2.3.6.  Parcări

  • 2.3.7.  Transportul de mărfuri

  • 2.3.8.  Mijloace alternative de mobilitate

  • 2.3.9.  Identificarea deficiențelor

 • 2.4.  Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

17

 • 2.5.  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-

ecoomice pentru realizarea obiectivului de investiții

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului

  • 3.1.1. Descrierea amplasamentului

  • 3.1.2.  Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

23

 • 3.1.3.  Orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes

naturale sau construite

 • 3.1.4.  Surse de poluare existente în zonă

 • 3.1.5.  Date climatice și particularități de relief

 • 3.1.6.  Rețele edilitare și zone speciale protejate

 • 3.1.7.  Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic

  • 3.2.1.  Tehnologii și echipamente

  • 3.2.2.  Configurații ale stațiilor de andocare a bicicletelor și amplasarea lor ....91

 • 3.3.  Costurile estimative ale investiției:

 • 3.4.  Studii de specialitate

  • 3.4.1.  Studiu topografic

  • 3.4.2.  Studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitatea terenului... 101

  • 3.4.3.  Studiu hidrologic, hidrogeologic

  • 3.4.4.  Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență

ridicată pentru creșterea performanței energetice

 • 3.4.5.  Studiu de trafic

 • 3.4.6.  Raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru

obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică

 • 3.4.7. Studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere

3.5. Grafic de implementare

 • 4. Analiza fiecărui scenariu tehnico - economic propus

  • 4.1.  Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și

prezentarea scenariului de referință

 • 4.2.  Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv

de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

 • 4.3.  Situația utilităților și analiza de consum


STUDIU DE FEZABILITATE

“ SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE - BUCUREȘTI SECTOR 1 ”


 • 4.3.1.  Necesarul de utilități

 • 4.3.2.  Soluții pentru asigurarea utilităților necesare

 • 4.4.  Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții

  • 4.4.1.  Impactul social și cultural, egalitatea de șanse

  • 4.4.2.  Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza

de realizare, în faza de operare;

 • 4.4.3.  Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității

și a siturilor protejate, după caz

 • 4.5.  Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de

investiții

 • 4.6.  Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară:

fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

 • 4.6.1.  Noțiuni generale. Ipoteze

 • 4.6.2.  Costurile financiare

 • 4.6.3.  Veniturile financiare ale scenariilor

 • 4.6.4.  Indicatorii financiari ai scenariilor

 • 4.6.5.  Sustenabilitatea scenariilor

 • 4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu

sau, după caz, analiză cost-eficacitatc

 • 4.8.  Analiza de senzitivitate

 • 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

 • 5. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat

  • 5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,

economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • 5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optime recomandate

 • 5.3. Descrierea scenariului optim recomandat

  • 5.3.1.  Obținerea și amenajarea terenului

  • 5.3.2.  Asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului

  • 5.3.3. Soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși................................................136


STUDIU DE FEZABILITATE

'JpSECTORUl l


“ SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE - BUCUREȘTI SECTOR 1”

 • 5.3.4. Probe tehnologice și teste

 • 5.4.  Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: .. 138

  • 5.4.1.  Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții,

exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

 • 5.4.2.  Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente

fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

 • 5.4.3.  Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, după caz 139

 • 5.4.4.  Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. 139

 • 5.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei

financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.............................140

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire 141

  • 6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de

lege

 • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri

de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

 • 6.4.  Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • 6.5.  Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

141

 • 6.6.  Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului

de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

 • 7. Implementarea investiției

  • 7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

  • 7.2. Strategia de implementare

  • 7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere

  • 7.4.  Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale .... 144

 • 8. Concluzii și recomandări

■ SECTORUL 1

Ml S i VI*

 • 9. Bibliografie și standarde

 • B. PIESE DESENATE

 • 1. Plan de ansamblu

 • 2. Detalii de execuție

 • C.

Anexa 1. Deviz general. Devize pe obiect

Anexa 2 - Deviz scenariul alternativ

Anexa 3 - Liste cantități

Anexa 4 - Caracteristici tehnice

Anexa 5 - Perspective 3D

Lista figurilor

Fig. 2.1. Inelul rutier median

Fig. 2.2. Rețeaua de autobuze a municipiului București (Sursa: STB S.A.)

Fig. 2.3. Rețeaua de tramvaie a municipiului București (Sursa: STB S.A.)

Fig. 2.4. Rețeaua de troleibuze a municipiului București (Sursa: STB S.A.)

Fig. 2.5. Rețeaua de metrou a municipiului București (Sursa: METROREX S.A.)

Fig. 2.6. Aplicația electronică de parcare pentru Municipiul București

Fig. 2.7. Centre de distribuție marfă în jurul Bucureștiului

Fig. 2.8. Zona pietonală Lipscani și trasee favorabile pietonilor

Fig. 2.9. Harta pistelor de bicicleta în București (sursa: PDR București-llfov, anul 2015)

Fig. 2.10. Programele de bike sharingîn perioada 2000-2014 pe regiuni ( Sursa: Earth Policy Institute www.earth-policy.org)

Fig. 3.1. Amplasarea sectorului 1 ( Sursa: Google Maps )

Fig. 3.2. Bicicleta, stația de andocare și terminalul (exemplu)

Fig. 3.3. Bicicleta inteligentă, stația de andocare și terminalul (exemplu)

Fig. 3.4. Triciclu pentru seniori

Fig. 3.5. Tricicletă special concepută pentru persoanele cu dizabilități

Fig. 3.6. Stația de andocare inteligentă (exemplu)

Fig. 3.7. Stație la 45 de grade (Sursa: NACTO UBDG)

Fig. 3.8. Stație standard (Sursa: NACTO UBDG)

Fig. 3.9. Stație dublă (cu două fețe)(Sursa: NACTO UBDG)

Fig. 3.10. Stație standard, Stație la 45 de grade, Stație dublă (cu două fețe) (Sursa: NACTO

UBDG)

Fig. 3.11. Stație standard dublă (spate în spate)(Sursa: NACTO UBDG)

Fig. 3.12. Stație în unghi (Sursa: NACTO UBDG)

Fig. 3.13. Stație în unghi drept (Sursa: NACTO UBDG)

Fig. 3.14. Stație standard dublă, Stație în unghi, Stație în unghi drept ( Sursa: NACTO UBDG

)

Fig. 3.15. Schemă stație lângă trotuar ( Sursa: NACTO UBDG )

Fig. 3.16. Stație lângă trotuar (Sursa: NACTO UBDG)

Tig. 3.17. Stație pe zona mediană a drumului (Sursa: NACTO UBDG)

Fig. 3.18. Stație de tipul "OFFSET" (Sursa: NACTO UBDG)

Fig. 3.19. Stație pe trotuar (Sursa: NACTO UBDG)

Fig. 3.20. Schemă stație pe trotuar (Sursa: NACTO UBDG)

Fig. 3.21. Stație în parc ( Sursa: NACTO UBDG )

Fig. 3.22. Stație comună cu locurile de parcare (Sursa: NACTO UBDG)

Fig. 3.23. Schemă Stație comună cu locurile de parcare (Sursa: NACTO UBDG)


STUDIU DE FEZABILITATE

" SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE ■ BUCUREȘTI SECTOR 1 ”


Fig. 3.24. Configurație rutieră

Fig. 3.25. Configurație cu bandă de biciclete pentru fiecare sens

Fig. 3.26. Configurație cu benzi pentru transportul în comun dispuse în zona mediană și

bandă de biciclete pentru fiecare sens

Fig. 4.1. Emisii CO2 - Sursa: The impact of Bikesharing, Courtney Gardner & Tucker

Gaegauf

Lista tabelelor

Tabel 3.1. Repartiția anuală a costului estimativ al investiției (lei)

Tabel 3.2. Costuri estimate pentru operare

Tabel 3.3. Graficul orientativ de realizare a investiției

Tabel 4.1. Costurile de investiție ale proiectului (inclusiv TVA)

Tabel 4.2. Repartiția pe ani a costurilor pentru investiția de bază (inclusiv TVA)

Tabel 4.3. Ipoteze pentru calculul veniturilor anuale

Tabel 4.4. Fluxul de numerar cumulat

Tabel 4.5. Costuri actualizate

Tabel 4.6. Beneficii actualizate

Tabel 4.7. Raport cost/eficacitate...........................*

Tabel 4.8. Matricea riscurilor în implementarea proiectului

Tabel 5.1. Costurile de investiție ale scenariilor

Tabel 5.2. Compararea scenariilor

Tabel 7.1. Eșalonarea costurilor de investiție conform graficului de implementare


STUDiU DE FEZABILITATE

“ SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE - BUCUREȘTI SECTOR 1 ”


A. PIESE SCRISE

1. Informații generale privind obiectivul de investiții
1.1. Denumirea obiectivului de investiții

Studiu de fezabilitate pentru implementarea unui „SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE - BUCUREȘTI SECTOR 1 ”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Primăria Sectorului 1, Municipiul București

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investiției

Primăria Sectorului 1, Municipiul București

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

SC TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL

Adresa: Strada Răscoalei nr. 37H, oraș Pantelimon, județul Ilfov

Punct de lucru : Bulevardul Nicolae Caramfil nr.69, et.2, sect. 1, București

Tel. 0727844820

Fax:0374090840

CUI: 16667478 J: 23/2192/2011

officegtcscompany. ro

www .tcscompany.ro

SECIORUI I

2. Situația existentă și necesitarea realizării obiectivului/proiectului de investiții
 • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

Nu este cazul.

 • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Comisia Europeană prin politicile de coeziune prevede acordarea unei atenții sporite dezvoltării urbane durabile, inclusiv prin dezvoltarea unor sisteme de transport care respectă mediul, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și promovarea unei mobilități urbane durabile.

Creșterea mobilității urbane și interurbane sunt teme principale ale Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020, astfel, realizarea rețelelor de transport alternativ de piste de biciclete și sisteme de bike sharing (sistem de transport public cu bicicleta) reprezintă pritorități de finanțare în exercițiul în curs al Uniunii Europene.

în acest context a devenit esențial mașter planul mobilității integrate (PMUD -Planul de Mobilitate Urbană Durabilă) care trebuie să se incadreze în planurile stabilite privind dezvoltarea urbană și mobilitatea cetățenilor, bunurilor și serviciilor și care conține soluții de mobilitate urbană alternativă așa cum sunt sistemele de bike sharing.

Astfel, abordarea strategică în planificarea transportului urban se realizează pe baza principiilor integrării, participării și evaluării în vederea satisfacerii nevoilor de mobilitate ale persoanelor și ale instituțiilor sau firmelor în oraș și zona metropolitană, pentru îmbunătățirea calității vieții.

La data de 9 martie 2007, Uniunea Europeană a adoptat pachetul Energie pentru o lume în schimbare, angajându-se unilateral să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020, față de valorile din anul 1990, prin creșterea cu 20% a eficienței energetice și prin atingerea unui procent de 20% de energie obținută din surse regenerabile în mixul energetic.

în acest context, Comitetul Regiunilor Uniunii Europene a subliniat necesitatea unirii eforturilor locale și regionale, dat fiind faptul ca guvernanța pe mai multe niveluri constituie un instrument adecvat pentru a spori eficiența acțiunilor menite să combată schimbările climatice.

Astfel sistemul de față detaliat și fundamentat din punct de vedere tehnic și economic mai jos vizează crearea unei soluții alternative de transport urban care să asigure un acces mai ușor al persoanelor la locurile de muncă, la furnizorii de servicii sau alte zone de interes; scăderea timpilor de deplasare și a costurilor de transport; reducerea poluării și a consumului de energie; descongestionarea traficului precum și îmbunătățirea siguranței în trafic.

Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE - BUCUREȘTI SECTOR 1" a fost elaborat în conformitate cu prevederile HG 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective și lucrări de intervenții.

Prezenta documentație cuprinde caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai investiției, prin care trebuie să se asigure aspectele cantitative și calitative ale sistemului alternativ de mobilitate urbană corelate cu reducererea consumului de carburanți fosili.

Obiectivele Studiului de Fezabilitate sunt corelate cu obiectivele documentelor strategice existente la nivelul municipiului, la nivel județean, regional, național și european, după cum urmează:

 • Cartea Verde Europeană a Transportului Urban - „Spre o nouă cultură a mobilității urbane”.

Documentul stabilește provocările principale la care trebuie să răspundă mobilitatea urbană, proiectul propus având impact asupra tuturor celor 5 aspecte menționate: orașe cu trafic fluid, orașe mai puțin poluante, transport urban mai inteligent, transport urban accesibil, transport urban în condiții de siguranță și securitate.

 • Mașter Planul General de Transport al României

Mașter Planul General de Transport al României stabilește liniile directoare pentru o dezvoltare în mod durabil, unul dintre rezultatele sale estimate fiind: „Un sistem de transport durabil (sustenabil)”, obiectiv sprijinit și prin implementarea proiectului de față.

 •  Planul de dezvoltare regionala a Regiunii București-llfov 2014-2020.

„Planul de dezvoltare regionala a Regiunii București-llfov 2014-2020” este un document cadru de referință care stabilește direcții strategice clare pentru viitorul

orașului și al cetățenilor, facilitând luarea unor decizii importante în toate domeniile de activitate.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Regiunii București-llfov.

Proiectul se regăsește în Planul de Mobilitate urbană durabilă la domeniul de activitate „Deplasări nemotorizate”, măsuri pachet de bază la poziția D-4: Introducerea unui sistem de închiriere biciclete (bike-sharing).

2.3. Analiza situației existente și identificarea deficientelor

f

în scopul stabilirii soluțiilor optime, a etapelor de implementare și fezabilității economice și financiare pentru un sistem automat de închiriere biciclete, a fost necesară realizarea unei analize temeinice a situației actuale, în ceea ce privește mobilitatea urbană în Sectorul 1 și identificarea deficiențelor existente.

în acest scop, au fost analizate documentele relevante pentru problematica studiului de fezabilitate, respectiv: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-llfov, Planul de dezvoltare regionala a Regiunii București-llfov 2014-2020, dar au fost realizate și studii în teren, pentru identificarea caracteristicilor infrastructurii existente.

Obiectivul fundamental al prezentului studiu de fezabilitate este de a avea o analiză temeinică a situației actuale pentru a stabili soluțiile și etapele de implementare ale sistemului alternativ de mobilitate urbană care va utiliza stații autonome și automate de închiriere a bicicletelor, precum și elementele integratoare în relația cu sistemul de transport public.

 • 2.3.1. Infrastructura rutieră

Rețeaua rutieră a regiunii București-llfov este caracterizată de o structură radială și inelară. Opt drumuri naționale și trei autostrăzi se întâlnesc aici, formând accesul de tip radial. Majoritatea acestor drumuri sunt cu una sau două benzi pe sens. Acestea sunt conectate printr-o șosea exterioară circulară, o arteră cu lungimea de 72 km. Infrastructura rutieră se află sub jurisdicția a trei autorități. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este responsabilă pentru toate autostrăzile și drumurile naționale, Consiliul Județean Ilfov și primăriile comunelor (UAT) sunt responsabile pentru drumurile județene și comunale, precum și drumurile din intravilan.

Orașul are un sistem de inele rutiere, dar acestea sunt discontinue și au inconsistențe privind nivelele de dotări deci au un efect limitat în devierea traficului de tranzit de pe arterele rutiere, acestea rămânând congestionate. Inelul principal este complet, cu 2-3 benzi pe sens. Eforturile actuale au scopul de a atenua congestia de-a lungul intersecțiilor

mai importante prin construirea de treceri cu denivelare, creând de fapt o șosea cu acces limitat.

Inelul median (Harta de mai jos) este construit pe secțiuni, fiind terminat aproximativ jumătate din acesta. în prezent un proiect amplu de construcție este în curs de desfășurare în secțiunea de sud-est a sa, care include un complex de poduri rutiere peste Dâmbovița la Bulevardul Nicolae Grigorescu. Nu există planuri concrete pentru partea de sud-vest, care lipsește, în timp ce partea de nord a fost studiată în detaliu și se prevede să fie construită ca o autostradă urbană pentru a conecta A1 și A3.

F/g. 2.1. Inelul rutier median

Datorită distribuției radiale a principalelor drumuri de mare capacitate care intră în București, au fost dezvoltate sau propuse o serie de inele rutiere cu scopul de a diminua/devia traficul de tranzit din centrul orașului sau zonele dens construite.

Inelul central (IC) are un diametru aproximativ de 3,5 km, și atunci când va fi complet se dorește să asigure cel puțin două benzi de circulație pe sens, în multe cazuri utilizând străzi paralele cu sens unic, cu intersecții la nivel, majoritatea semaforizate.

Inelul principal (IP), având diametrul de aproximativ 6 km, este cel mai intens utilizat inel rutier din București. Deși are între 2 sau 3 benzi pe sens și treceri denivelate în unele puncte majore, IP este foarte congestionat la orele de vârf.

Inelul median (IM) are un diametru de aproximativ 10,5 km; cu toate acestea doar jumătate este construit.

Drumul național centura București (DNCB) cu un diametru de aproximativ 22,5 km este în faza de extindere la 2 benzi pe sens. Segmentul inclus în POIM cuprinde secțiunea de sud a drumului, începând de la intersecția cu DN2, până la intersecția cu DN7.

0. 'SECTORUL. 1

[2.3.2. Reglementarea traficului rutier

în Municipiul București, organizarea și controlul traficului sunt realizate prin reglementări pe baza indicatoarelor de circulație și a marcajelor rutiere (semnalizare rutieră statică) și prin reglementări prin semaforizare (semnalizare rutieră dinamică).

în București funcționează un sistem de management adaptiv al traficului, al cărui punct central îl reprezintă Centrul de management al traficului, dar care nu include toate locațiile semaforizate de la nivelul municipiului.

în municipiu există mai multe zone de congestionare a traficului, în special în zona centrală și a arterelor de penetrație, fenomenul fiind mai accentuat în orele de vârf.

 • 2.3.3. Transportul public urban

Transportul public de pasageri în Sectorul 1 este asigurat de firmele STB S.A., Operator de transport în subordinea Consiliului Local București și de METROREX S.A., operator de transport în subordinea Ministerului Transporturilor.

Flota vehiculelor operată de operatorul public, numără:

- 1930 autobuze, troleibuze și tramvaie.

Exploatarea serviciului se face pe un număr de 155 de trasee cu un număr de 2465 de stații. Rețeaua STB este una dintre cele mai dense din Europa, fiind a patra cea mai întinsă de pe continent și transportând 2,4 milioane de pasageri pe zi.

S SECTORUL 1

_____' .............REȚEAUA DE TROLEIBLZE

Fig. 2.4. Rețeaua de troleibuze a municipiului București (Sursa: STB S.A.)

Lungimea rețelei de metrou a municipiului București se întinde pe 71.00 km c.d. distribuiți pe patru linii magistrale și 53 de stații. în construcție, M5-Râul Doamnei-Hașdeu(Operă), Tronson 1: 6,5 km, 10 statii.

Flota METROREX S.A. cuprinde un număr de 54 de trenuri.

Cele 4 magistrale sunt :

M1-Dristor-Pantelimon ;

M2-Berceni-Pipera;

M3-Preciziei-Anghel Saligny ;

M4-Gara de Nord-Depou Străulești;


------METROREX

HARTA REȚELEI DE METROU DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Mcgc țoala

Linii de metrou în exploatare:

Oriilor partîetnr n

i Sorccr.i Dccra


Depou

Strdu'ețn


Laminorului ’’


q Aeroport

lan I C OritanoQ (4enn C nane J-Cl In peni

O

O fliuxele*

O

o Washington


J3

" P-para


Aurel VI a leu


Linie do metrou (n execuție:

R.iu' Doanroi Panici mon

Linii de metrou in pregătire:


Gara Jc Nord A ere perl Henri Coarda Otopflin

Stații cu tiltlirl pentru persoana cu diznbilitați


AuiAttWtfol

Piața

Victoriei Ștefan cal Mare


i Victoriei Ștal

.traco. o M ‘-3^-     , X"


.         !3 sonului f-3      53 ' e,o(k

PâQI «3 Lujerului Po<t‘ofviicn

Academia ,1£x

Favorit O Militant q O Orizon I

Drumi' Taberei 34


Preciziei


Parc

Lin-nu» Tnberei O Valea _

i           °Rom.in

O


O Obor

ss. Roman*

«■

UnlversiLilo

1 Piața Unirii


Tineretului


Timpuri


0rAncuși

O Răul Doamnei


Eroii Rovoîuțfll


O ParihjWmon

Ropublica

OPluluMund WQCojt.nG<Mn)(i|i


OH

i -,ța lanculul


D dator


MthaJ Bravu


Constantin Brâncovoanu

13


Piața Sudului

Apârtrtonl ■


Dmlr. Loomda

uopynghi Metroroe SA 20 V

Berceni                T&** d»»pwte fniomHs

LEGENDA SEMNE:

LEGENDĂ ZONE:

Zonn 5: Cartierul Panlelimon

Zone 10: Cartierul Giuleșb

Jp Stație de «reapar.denlâ

Zona 1 Cenlru

Zona 6: Cartierul Colentina

Zona 11 Cartierul Mrfilan

U inlreiitisde metrou

Zona 2 Cartierul Berceni

Zona 7 Cartierelo Lacul Toi și Floroasca

Zona 12 Carfiorul Drumul Taberei

- ■ Coca sper den | ft cu CFR

Zona 3 Cartierele Mlhai Bravu șl Vitan

Zona B: Cartierele Aviatorilor șl Aviației

Zona 13 Cartierul Rahova

[rjW AulostadaA1/A2

Zona 4 Cartierul Tllan

Zona 9: Cartierele Grivița șl Bucureștii Noi

Zona 14 Cartierul Ferenlan

l 2.3,4. Servicii de transport intrajudețean (cu autobuzul)

Rețeaua de transport public Ilfov-București operează sub formă de stea, cu autobuze care pleacă de la una din cele șase locații principale (deși mai există câteva care deservesc doar 1-3 rute fiecare) și călătoresc în localitățile din Ilfov situate de-a lungul șoselelor principale interurbane. Rețelei îi lipsesc serviciile între localitățile din Ilfov. Vitezele medii pentru transportul inter-județean sunt scăzute, datorită traficului mixt și a străzilor cu o singură bandă pe sens sau a restricțiilor din interiorul zonelor locuite: 40 km/h. Aceasta are consecințe importante conform "autonomiei autobuzului” în utilizare consecință a limitării de 9 ore lucrătoare pentru șoferi.

în localitățile învecinate Municipiului București pătrund liniile de transport public ale Societății de Transport București, ce conectează localitățile cu capitala în cele mai apropiate cartiere (Străulești, Dămăroaia, Tei, Fundeni, Pantelimon, Rahova, Berceni și Ghencea).

i 2.3.5. Transport feroviar

Transportul feroviar din București este concentrat aproape exclusiv pentru călătorii interurbane, neexistând un sistem de trenuri urbane, cu excepția unei legături feroviare cu Aeroportul Otopeni. Pe lângă CFR Călători, servicii feroviare de călători mai sunt oferite și de companiile private Regiotrans și Softrans (spre Brașov și Constanța) și Transferoviar Grup (spre mai multe destinații, direct sau în corespondență).

Cea mai importanta gară a României dar și a Bucureștiului este Gara de Nord. Alte gări din București mai sunt: Gara Basarab, Gara Rahova, Gara Obor, Gara Băneasa, Gara Pantelimon, Gara Titan Sud.

Din București pornesc 6 din cele 8 magistrale feroviare ale CFR, respectiv:

Magistrala CFR 300, București - Ploiești - Sinaia - Brașov - Sighișoara - Teiuș - Cluj Napoca - Oradea

Magistrala CFR 500, București - Ploiești - Buzău - Focșani - Mărășești - Adjud ■ Bacău - Roman - Pașcani - Suceava - Verești

Magistrala CFR 700, București ■ Făurei - Brăila - Galați

Magistrala CFR 800, București - Ciulnița - Fetești - Medgidia - Constanța - Mangalia

Magistrala CFR 900, București - Videle - Roșiori de Vede - Craiova - Filiași - Drobeta Turnu Severin- Caransebeș - Timișoara - Jimbolia

Magistrala CFR 1000, București - Ploiești

Alte linii sunt 901 (București - Pitești - Slatina - Craiova), 902 (București - Giurgiu și mai departe către Bulgaria) și 801 (București - Oltenița).


STUDIU DE FEZABILITATE

“ SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE - BUCUREȘTI SECTOR 1”


SIXJKRL! I


2.3.6. Parcări

Responsabilitățile de management al parcărilor sunt în prezent împărțite între doi actori principali din București:

a) Administrația Străzilor în subordinea Primăriei Generale - administrează aprox. 8.000 locuri de parcare, majoritatea în centrul orașului și de-a lungul străzilor importante, înainte de anul 2009, serviciul era externalizat către o societate privată. După preluarea managementului de către municipalitate, veniturile generate de această activitate au scăzut, principalele probleme fiind faptul că o treime din locurile de parcare sunt de fapt cu plată și numărul insuficient de angajați care să taxeze șoferii, în special după-amiaza. Mai mult, unele parcări nu au dispozitive automate de contorizare și de plată sau alte dispozitive. Pe de altă parte, strategia de parcare elaborată în 2008 a fost revizuită de mai multe ori și totuși nu a fost implementată integral până acum. Câteva inițiative PPP de dezvoltare a parcărilor au fost implementate deja (cum ar fi parcarea subterană din Piața Universității), dar nu s-a dovedit a fi una de succes din cauza slabei aplicări a regulamentului privind parcările în zonă.Administrat de


9 ACADFMIrr I :BRAR|F PO l01


«er«uAdministrat de

(:.!i        r nj

I. iu« l,.. i-,

ta      x ii

X*'

Administrat de

u

v țju

i'i"

9 ACADEMIEI OOEON PD700

---- 1 » >’

i ‘ Uuitrt, '.i?

0 Buptfreșii

0

Administrat de

OKTAi*


9 ACADF1.IIEI MAJFSTIC FOI’ I


b) Primăriile de Sector - responsabile cu locurile de parcare rezidențiale din diferite cartiere. Majoritatea locurilor sunt închiriate pe perioade mai lungi (în general 1an) și nu acoperă cererea creată de numărul în creștere de autoturisme (aprox. 1.1 mii. autoturisme).

S-a introdus de curând un sistem de gestionare a parcării la nivelul întregului oraș așa cum întâlnim în majoritatea orașelor europene, prin intermediul unei aplicații electronice (Parking București). Astfel, cea mai mare parte a parcării pe carosabil, în zonele cu cerere ridicată este reglementată, se aplică taxe de parcare și, de cele mai multe ori, timpii de parcare sunt limitați, descurajând navetiștii de la aducerea mașinilor în centrul orașului. Nici una din aceste prevederi nu există în București - șoferii pot parca oriunde, aproape fără nici un fel de regulament sau plată.

Politica de promovare a mai multor spații de parcare disponibile a condus la transformarea spațiilor publice, în diverse piețe, scuaruri și cercuri extinse, în spații de parcare municipale, bazate doar pe spațiul de la suprafața terenului. Aceste măsuri au fost implementate în paralel cu scoaterea din funcțiune a benzilor de circulație și conversia extinsă a străzilor înguste în străzi cu sens unic pentru a spori capacitatea de parcare.

i2.3.7. Transportul de mărfuri

Tranzitul vehiculelor grele de marfă în interiorul Municipiului București este restricționat la traseele propuse de Primăria Municipiului București. Principalele puncte de atracție pentru transportul de marfă sunt reprezentate de către Ploiești West Park, Europolis Logistic Park, Bucharest West Logistic Park, Prologis Industrial Park, A1 Business Park și centrele comerciale majore.

SECIORUI. L

 • 2.3.8. Mijloace alternative de mobilitate

Infrastructura pentru pietoni nu este satisfăcătoare în întreg teritoriul studiat.

în București, o pondere ridicată a infrastructurii pentru pietoni (trotuare) este nesatisfăcătoare din punct de vedere funcțional și ambiental, este subdimensionată și/sau ocupată abuziv de automobile parcate neregulamentar sau cu diverse obstacole, într-o mare parte a orașului.

în ciuda condițiilor precare, există un mare număr de deplasări pietonale mai ales pentru a face cumpărături (32% din totalul deplasărilor) și pentru a însoți copiii (37%). Cu toate acestea, condițiile actuale descurajează opțiunea mai extinsă pentru mersul pe jos și, de asemenea, pentru utilizarea transportului public către și de la care accesul pietonal este inconfortabil.

Există un număr redus de trasee majore pietonale și un deficit mare de areale cu prioritate pentru pietoni. Există un prim areal pietonal în zona centrală a orașului - zona istorică Lipscani, agreat de locuitori.iSEClORUl l

Utilizarea bicicletei ca mijloc de transport este foarte scăzută în București. Majoritatea bicicletelor se folosesc pentru agrement, în jurul parcurilor sau spațiilor verzi.

Infrastructura pentru biciclete în București are o pondere redusa. în trecut, pistele pentru biciclete au fost marcate pe trotuare, în detrimentul pietonilor dar această practică a încetat. Prin comparație, Copenhaga are 416 km de piste pentru biciclete și circa 500.000 de biciclete. Amsterdam are mai mult de 500 km de piste pentru biciclete.

Conform Organizației pentru Promovarea Transportului Alternativ în România (OPTAR) din datele furnizate de către Administrația străzilor București, la nivelul anului 2011 în Municipiul București existau 10 piste amenajate pentru circulația bicicletelor. Acestea au o lungime de aproximativ 44.65 km dintre care 32,76 km cu o bandă și un singur sens de circulație și 11.89 km cu dublu sens de circulație. în procente, cifrele ar arata astfel: 26,63% - piste duble, cu circulație în ambele sensuri si 73,37% - piste cu o bandă și un singur sens de circulație.
I ista pistelor pentru hicicliști finalizate la nivelul anului 2015 sunt Piața Constituției - Piața Muncii, Piața Unirii - Piața Sudului, Bd-ul. Constantin Prezan - Bd. Aviatorilor, Parcul Herăstrău - Piața Victoriei, Piața Muncii - parcul IOR, Politehnica - Splaiul Independentei, Piața Operei - Universitate, Piața Operei - Piața Unirii, Parc IOR, Parc Titan.

O altă soluție de deplasare urbană folosită în Municipiul București este trotineta electrică. în acest scop au aparut firme private ce se ocupă de închiriere. Cu o flotă de peste 2000 de trotinete electrice, Lime este liderul de piață, fiind urmat de Flow și Wolf-E. închirierea unei trotinete se face prin aplicația mobilă scanând un QR cod.

Cu o autonomie de până la 20 km, trotinetele sunt folosite pentru călătorii rapide pe distanțe scurte. Sunt folosite în special de populația cu venit mediu și de turiști.

Unele avantaje ale trotinetelor electrice ce sunt prezente pe străzile capitalei sunt posibilitatea de branduire dar, și posibilitatea ca partenerii să fie plătiți atunci când încarcă trotineta sau o lasă într-o stație de încărcare.

Pe de altă parte dezavantajul major este vandalismul dar și lipsa unui carosabil adecvat și autonomia scăzută.

 • 2.3.9. Identificarea deficiențelor

Pe baza analizelor realizate asupra sistemului de transport la nivelul Municipiului București, au fost identificate următoarele deficiențe în ceea ce privește infrastructura specifică deplasărilor cu bicicleta:

 • -  Discontinuități în rețeaua de piste și benzi pentru biciclete

 • -  Segmente de piste subdimensionate, care nu respecta reglementările în vigoare;

 • -  Absența unor spații de protecție între pistele de biciclete și mașinile parcate în aliniamentul străzii;

 • -  Număr redus de parcări pentru biciclete;

 • -  Inexistența unor parcari in nodurile intermodale (parcări sigure)

 • -  Inexistența unor sisteme de închiriat biciclete de tip bike sharing

Nota* majoritatea sistemelor existente sunt de tip bike rentai, preluarea și returnarea se efectuează preponderent în același loc acestea neavand caracterul unui sistem alternativ de mobilitate.

2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Prima generație a sistemului de închiriat biciclete publice (PBS) a început în Amsterdam în 1965. Cunoscut sub numele de „biciclete albe", acestea urmau să fie folosite pentru o singură călătorie, după care bicicleta era lăsată nesecurizată, iar o altă persoană putea să o utilizeze. Acest sistem de închiriere în Amsterdam, a contribuit la creșterea numărului de bicicliști, mai ales printre cei care nu aveau o bicicletă.

în acest moment sistemul a evoluat, cunoscând o creștere semnificativă în ultimii ani mai ales în Europa. Funcția sa principală este bineînțeles cea de a oferi o alternativă viabilă de transport pe distanțe mici-medii, cu costuri relativ mici și fără grad de poluare. Opiniile referitoare la transportul cu bicicleta sau schimbat în ultimele decenii, în acest moment sistemul este o componentă importantă în contextul planului de mobilitate urbană durabilă.

în prezent, Municipiul București nu dispune de un sistem integrat de închiriat biciclete care să se prezinte ca o alternativă la transportul cu autoturismul propriu și să asigure intermodalitatea cu transportul în comun.

înscriindu-se în trendul european privind dezvoltarea mobilității urbane, Municipiul București și în speța Sectorul 1 iși doresc să implementeze un sistem inteligent de transport cu bicicleta care să se înscrie în conceptul Smart City/Smart Mobility și care poate facilita dezvoltarea durabilă a comunității.

Temele principale ale Uniunii Europene pentru perioada următoare, sunt reprezentate de realizarea sistemelor durabile de transport, inclusiv soluții alternative de mobilitate utilizând bicicleta, dezvoltarea infrastructurii de piste de biciclete pentru fluidizarea traficului din zonele urbane, dar și pentru reducerea factorului de poluare.

Proiectul are în vedere dezvoltarea unui sistem alternativ de transport public, în scopul descongestionării traficului, al reducerii nivelului de poluare în zonele centrale, urmărind totodată creșterea calității vieții per ansamblu.

Sistemul de închiriere a bicicletelor nu vine pentru a înlocui mijloacele de transport în comun, dar se pliază perfect pentru acoperirea spațiilor dintre mersul pe jos și transportul în comun, se prezintă ca o VARIANTĂ viabilă de înlocuire a autoturismului propriu pentru deplasarea pe distante mici și medii.

SOLUȚIA DENUMITĂ GENERIC "BIKE SHARING” ESTE AAAI RAPIDĂ DECÂT MERSUL PE JOS, MAI IEFTINĂ DECÂT UN TAXI, AAAI UȘOR DE ACCESAT DECÂT AUTOBUZELE Șl TRAMVAIELE, MULT AAAI IEFTINĂ DECÂT O MAȘINĂ, DAR POATE FI Șl COMBINATĂ CU TOATE ACESTE MODURI DE TRANSPORT PENTRU ASIGURAREA INTERM0DALITATI1.

în analiza cererii de servicii de mobilitate alternativă s-a ținut cont de deficiențele identificate în ceea ce privește infrastructura specifică pentru deplasările cu bicicleta, precum și de disponibilitatea cetățenilor Municipiului București în a comuta de la deplasările cu autovehiculul propriu la acest mod de deplasare nepoluant.

în concluzie, dificultatea cu care se confruntă utilizatorii de biciclete în a circula încondiții de siguranță și de a găsi un loc de parcare sigur pentru biciclete în spațiile private limitează utilizarea acesteiaiȚ Proiectul este o rezultantă a necesității implementării unui sistem integrat de închiriere biciclete cu stații în principalele puncte de interes precum și cartierele de locuințe, venind în întâmpinarea nevoilor de deplasare curente și asigurând infrastructura necesară utilizării bicicletei atât în scop recreativ, dar mai ales la deplasările zilnice între diferite puncte de interes (de ex: domiciliu/loc de muncă). în prezent nu există un' astfel de sistem de închiriat la nivelul Municipiului, numărul parcărilor fiind de asemenea redus. Nu în ultimul rând, proiectul va contribui și la creșterea atractivității orașului ca destinație turistică.

De asemenea, în configurarea sistemului de bike-sharing au fost luate în vedere prognozele principalilor indicatori care influențează dimensionarea sistemului, respectiv evoluția populației, a gradului de motorizare și a nevoii de deplasare a locuitorilor.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Principalele obiective care se urmăresc a fi atinse prin realizarea prezentei investiții vor afecta direct viața locuitorilor și bugetul local, ele fiind:

 • a) Implementarea unui sistem integrat de închiriere a bicicletelor pentru promovarea mobilității durabile și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

 • b) Sporirea gradului de mobilitate în zona centrală și zonele limitrofe ale Sectorului 1.

 • c) Diminuarea cheltuielilor reale de deplasare și a timpului petrecut în ambuteiajele urbane.

 • d) Diminuarea poluării și a zgomotului urban.

 • e) Promovarea unui transport public modern și comutarea de la autoturism la soluții alternative de mobilitate.

 • f) Asigurarea intermodalității fizice și informatice (stații comune de biciclete și autobuz/tramvai).

 • g) Cârd unic de acces atât la sistemul de trasport public cât și soluțiile de bike sharing;

 • h) Crearea unei soluții alternative de transport urban care să asigure un acces mai ușor al persoanelor la locurile de muncă, la furnizorii de servicii sau alte zone de interes.

 • i) Creearea unei soluții modulare, care poate fi extinsă într-un timp scurt având în vedere inexistența lucărilor de infrastructură (independentă energetic)

 • j)  Creșterea calității vieții în Municipiul București - Sector 1.

Proiectul urmărește obținerea următoarelor beneficii pentru comunitate:

 • -  Realizarea unui sistem alternativ de transport individual, orientat către călător și către nevoia acestuia de mobilitate, care contribuie astfel la eficiența deplasării în zonele congestionate și la reducerea emisiilor poluante.

 • -  Dezvoltarea intermodalității prin amplasarea stațiilor de biciclete în proximitatea stațiilor de transport în comun, în parcările park&ride și terminale intermodale de transport, într-o abordare mai aproape de cererea de servicii de mobilitate a populației.

 • -  Implementarea unui portal de acces la informații și la sistemul de închiriere a bicicletelor

 • -  Pregătirea sistemului pentru integrarea cu soluțiile de ticketing ale transportului public

3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-ecoomice pentru realizarea obiectivului de investiții

în cadrul Studiului de fezabilitate pentru implementarea Sistemului automat de închiriere biciclete BUCUREȘTI SECTOR 1 au fost analizate 3 scenarii: „fără proiect”, „cu proiect” - moderat și „cu proiect” - extins.

Scenariul 0, „fără proiect”, presupune continuarea situației actuale, fără implementarea unor intervenții care să contribuie la promovarea principiilor mobilității urbane durabile și va fi utilizat ca referință pentru estimarea efectelor celor două scenarii „cu proiect”.

Scenariul 1 „cu proiect” - moderat, presupune implementarea unui sistem clasic de mobilitate urbană alternativă utilizând biciclete mecanice (pasive) și sisteme de andocare clasice cu terminale conectate la rețeaua de energie electrică. Componența sistemului conform Scenariului 1 este următoarea:

 • - Flotă de biciclete clasice pasive fără computer de bord

 • - Stații analogice de andocare a flotei de biciclete

 • - Terminal de închiriere

-Modul de mentenanță, sistem de logistică, service și distribuție unitară a bicicletelor în stații

 • - Sistem de ticketing cu cârduri de access

 • - Sistem de comunicații

Scenariul 2 „cu proiect” - extins, presupune implementarea unui sistem inteligent de mobilitate urbană alternativă, independent energetic utilizând biciclete inteligente, sisteme de andocare și terminale inteligente. Componența sistemului conform Scenariului 2 este următoarea:

 • - Flota de biciclete inteligente cu computer de bord și modul inteligent de acces

 • - Stații inteligente de andocare a flotei de biciclete

 • - Terminal de închiriere cu modul de plată cu cârd bancar

 • - Parcări inteligente pentru biciclete private

-Management operațional integrat, mentenanță, sistem de logistică, service și distribuție unitară a bicicletelor în stații

 • - Sistem de ticketing și pregătirea integrării cu transportul public urban

 • - Sistem de comunicații pentru operaționalizarea echipamentelor din teren

 • - Aplicație mobilă de închiriere personalizată

SEC CORUL l

3.1. Particularități ale amplasamentului
 • 13.1.1. Descrierea amplasamentului

Sectorul 1 reprezintă o parte a Municipiului București, capitala României, situat în partea de nord-vest a municipiului, cuprins între sectoarele 2 și 6, având coordonatele 44° 267" latitudine nordică si 26° 6'10" longitudine estică, la o altitudine de 70 m față de nivelul marii. Are o suprafață de 67,52 km2 și o populație de 225.413 locuitori la nivelul anului 2011.

Fig. 3.1. Amplasarea sectorului 1 (Sursa: GoogleMaps)

Unitatea administrativă Sector 1 se învecinează cu următoarele unități administrative: sectorul 2 la est, sectorul 6 la vest, sectorul 3 și sectorul 5 la sud. La nord se învecinează cu comuna Mogoșoaia și orașele Otopeni și Chitila.

Toate amplasările de stații se vor realiza pe terenuri aflate în administrația domeniului public. Străzile pe care sunt propuse se încadrează în PUG-ul orașului.

Inițial au fost propuse 81 de stații. în urma evaluăr ii și după aplicarea unui set de criterii, 44 de stații au fost alese pentru a fi implementate.

în continuare se vor descrie delimitările pentru fiecare zonă/amplasament care face obiectul studiului.

Amplasamentul este comun ambelor scenarii cu proiect analizate.

 • 3.1.2. Relații cu zone învecinate, accesuri existente si/sau căi de acces posibile

Relațiile cu zonele învecinate, accesurile existente și/sau căile de acces posibile, precum și alte informații suplimentare, sunt specificate în fișele tehnice ale stațiilor de bike-sharing, prezentate în continuare. Așa cum a fost specificat anterior, amplasamentul stațiilor este comun ambelor scenarii „cu proiect”.

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 001

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1

DE IMPORTANȚA STRATEGICĂ

Locație/ STRADA/Nr.

Străulești 1

Suprafața estimată

16 mz (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

<150m

Stafia 002 - Străulești 2

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

<50 m

Stație de metrou Străulești

Puncte de interes în proximitate

Metrou Străulești, Străulești Parking

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Bd. Bucureștii Noi

Accesibilitate la rețeaua de transport

Bd. Bucureștii Noi

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

U

LJ

Terminal bike sharing

1

RAL i-3'EED

Biciclete inteligente mecanice

5

sr_

X*b

__ 1 unili.'Ul Stfâult?!5l I W’ Ktl-h Cu

Tricicletă pentru seniori

0

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

0

" >-țgȘ

%

Parcare pentru biciclete private

0

■V           ■r-.'l         ■■ ;.l |                                zp

% %

Stație de depanare de urgență

0

'■Lil-

■ T SECTORUL l

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 002

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1 - DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ

Locație/ STRADA/Nr.

Străulești 2

Suprafața estimată

25 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

<150m

Statia 001 Străulești

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

<15 m

Stație de autobuz Ștrand Străulești

Puncte de interes în proximitate

Terminal Intermodal

Metrou Străulești

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Bd. Bucureștii Noi

Accesibilitate la rețeaua de transport

Bd. Bucureștii Noi

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în pruximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

iJ

r>

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

10

Tricicletă pentru seniori

0

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

0

Parcare pentru biciclete private

0

Stație de depanare de urgență

0

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 003

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1

- DE IMPORTANȚA STRATEGICA

Locație/ STRADA/Nr.

Bd. Ion Mihalache 1

Suprafața estimată

16 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

560 m

Statia 004 Bd. Ion Mihalache 2

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

<100 m

Stație tramvai Piața Ion Mihalache

Puncte de interes în proximitate

Spitalul Clinic Sfânta Maria, Piața Ion Mihalache

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Bd.lon Mihalache, Strada Grisore Manolescu

Accesibilitate la rețeaua de transport

Bd.lon Mihalache

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică - service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

; ■ , .          1 I ), l|( n

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

5

Tricicletă pentru seniori

0

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

0

Parcare pentru biciclete private

0

■ II. ■ I' ■        ■            1

Stație de depanare de urgență

0

1. Il                 1     '

«SECTORUL. I

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 004

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1 - DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ

Locație/ STRADA/Nr.

Bd. Ion Mihalach

e2

Suprafața estimată

25 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIF1CARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

560 m

Stația 003 - Bd. Ion Mihalache 1

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

Sub 100 m

Stație de autobuz Mareșal Averescu

Puncte de interes în proximitate

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică, Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO), Monetaria Statului

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Strada Boiangiu Radu, Bd. Ion Mihalache

Accesibilitate la rețeaua de transport

Strada Boiangiu Radu, Bd. Ion Mihalache

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

(.1

Terminal bike sharing

1

- i*;     w Ț

Biciclete inteligente mecanice

10

tJ

Tricicletă pentru seniori

0

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

0

o

Parcare pentru biciclete private

0

Stație de depanare de urgență

0

■, ....

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike

Sharing Stația NR. 005

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1

- DE IMPORTANȚA STRATEGICĂ

Locație/ STRADA/Nr.

Parc Kisseleff

Suprafața estimată

77 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

600 m

Stația 036 - Muzeul de Geologie

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

<350 m

Stație tramvai Piața Ion Mihalache

Puncte de interes în proximitate

Parc Kisseleff

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Strada Barbu Delavrancea

Accesibilitate la rețeaua de liansport

Bd.lon Mihaache

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

~ „I.-

Dog Spru

Terminal bike sharing

2

, -

Biciclete inteligente mecanice

30

Tricicletă pentru seniori

2

Pari

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

2

Parcare pentru biciclete private

0

1

Stație de depanare de urgență

0

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 006

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1 - DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ

Locație/ STRADA/Nr.

Parcul Gării de Nord

Suprafața estimată

25 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

<300m

Stația 022 Gara de Nord 2

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

<50 m

Stație de autobuz Gara de Nord

Puncte de interes în proximitate

Gara de Nord

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Piața Gării de Nord

Accesibilitate la rețeaua de transport

Piața Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Strada Gării de Nord

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

t)

1                            u r.j| țhlFii

■C            d»; No;d

ți

.1 1-                            '.'.'I ipjll 1 (■ Jir: 1.. d

'.L '‘ii t 1 iJi JfL J

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

10

Tricicletă pentru seniori

1

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

1

Parcare pentru biciclete private

0

Stație de depanare de urgență

0

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 007

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1 - DE IMPORTANȚA STRATEGICA

Locație/ STRADA/Nr.

Piața Amzei 1

Suprafața estimată

25 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

<50 m

Stația 008 Piața Amzei 2

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

400 m

Metrou Piața Romană

Puncte de interes în proximitate

Piața Amzei, Liceu Teoretic George Călinescu

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Strada General Christian Teii

Accesibilitate la rețeaua de transport

Strada General Christian Teii

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

l Q

Q '                          i

n

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

10

Tricicletă pt seniori

1

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

1

Parcare pentru biciclete private

0

Stație de depanare de urgență

0

®SECTORUL 1

•”*. Ml » .rri.» i ; st

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 008

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1 - DE IMPORTANȚA STRATEGICA

Locație/ STRADA/Nr.

Piața Amzei 2

Suprafața estimată

25 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

<50 m

Stația 007 Piața Amzei 1

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

400 m

Metrou Piața Romană

Puncte de interes în proximitate

Piața Amzei, Liceu Teoretic George Călinescu

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Strada General Christian Teii

Accesibilitate la rețeaua de transport

Strada General Christian Teii

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

Q

rs'l       i 14

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

10

Tricicletă pt seniori

0

Tiicicletă pentru persoane cu dizabilități

0

Parcare pentru biciclete private

0

Stație de depanare de urgență

0

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 009

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1

DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ

Locație/ STRADA/Nr.

Parc Alexandru loan Cuza

Suprafața estimată

16 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

400 m

Stația 023 - Gara de Nord 3

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

< 50 m

Stația de autobuz G-ral Alexandru Cernat

Puncte de interes în proximitate

Școala Gimnazială de Arte losif Sava, Parc Cuza

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Bd. Alexandru loan Cuza

Accesibilitate la rețeaua de transport

Bd. Alexandru loan Cuza, Strada lacob Negruzzi

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică ■ service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

Terminal bike sharing

1

itcr-i

Biciclete inteligente mecanice

5

rr juV,1.’ii.Ho

T*

Tricicletă pentru seniori

0

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

0

U

fp-ilj <jli| JUl_ I ll 1

IRl U XC'

Parcare pentru biciclete private

0

' V.x- 'li: -1'.. •HUI.

Stație de depanare de urgență

0

Ei'i r ji ’•    -*.i<

7^                XI     1/

Ți

ff


SECTORUL. 1

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 010

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1 - DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ

Locație/ STRADA/Nr.

Cireșoaia

Suprafața estimată

25 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

350 m

Stația 29 Teatrul Masca 2

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

230 m

Stație de tramvai Bd. Bucureștii Noi

Puncte de interes în proximitate

Metrou Jiului, Parc Cireșoaia

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Bd. Gloriei, Strada Cireșoaia

Accesibilitate la rețeaua de transport

Bd. Gloriei, Strada Cireșoaia

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

Terminal bike sharing

1

Hit Eii.-.          Noi 0

Biciclete inteligente mecanice

10

B

Tricicletă pentru seniori

0

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

0

Parcare pentru biciclete private

0

l_ C

• -ii i.

Stație de depanare de urgență

0

;•

" 1    Q

r^sbcroRi.Ji 1

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing Stația NR. 011

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1 - DE IMPORTANȚA STRATEGICA

Locație/ STRADA/Nr.

Capăt tramvai 41

Suprafața estimată

25 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

550 m

Stația 012 Agronomie

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

Sub 50 m

Stație de tramvai Piața Presei

Puncte de interes în proximitate

Parc Kisseleff, Piața Presei Libere, Spitalul Clinic CF2

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Piața Montreal, Șoseaua Pavel D. Kiseleff

Accesibilitate la rețeaua de transport

Piața Montreal, Șoseaua Pavel D. Kiseleff

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică - service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

o                ,,

<                                       "                 Vi _ Lît<‘

7^                 ”• i'i !

>                    J I ' •

rii

Q

,<1

0  Q

i:l

0

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

10

Tricicletă pentru seniori

0

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

0

Parcare pentru biciclete private

0

Stație de depanare de urgență

0

SLX.lOKUl 1.

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 012

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1 - DE IMPORTANȚĂ STRATEGICA

Locație/ STRADA/Nr.

Agronomie

Suprafața estimată

25 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

550 m

Stația 011 - Capăt tramvai 41

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

Sub 100 m

Stație de autobuz Muzeul Satului

Puncte de interes în proximitate

Parcul Kisseleff, Muzeul Satului, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Aleea Primo Nebiolo, Șoseaua Pavel D. Kiseleff

Accesibilitate la rețeaua de transport

Aleea Primo Nebiolo

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

Terminal bike sharing

1

î        Q      o

i r.ri; tn”--’     uj

Biciclete inteligente mecanice

10

Tricicletă pentru seniori

0

i

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

0

Parcare pentru biciclete private

0

LI t

Stație de depanare de urgență

0

II

11-1.'■ (u.■-                            Ț

i-'.iiti.iir-.f

ț)

i îjnip'". m.'i

SECTORULl

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 013

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1 - DE IMPORTANȚA STRATEGICĂ

Locație/ STRADĂ/Nr.

Gri vi ța

Suprafața estimată

16 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

920 m

Stația 035 Piața Mureș

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

Sub 50 m

Stație de autobuz Griro

Puncte de interes în proximitate

Metrou Grivița, Serviciul Accidente Ușoare Sector 6, Serviciul 1 Ordine

Și Liniște Publică. Poliția Locală Sector 1

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Calea Griviței

Accesibilitate la rețeaua de transport

Calea Griviței

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

5

I- ‘

O.i

Tricicletă pentru seniori

0

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

0

Parcare pentru biciclete private

0

Stație de depanare de urgență

0

d       1

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 014

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1

- DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ

Locație/ STRADA/Nr.

Primăverii

Suprafața estimată

16m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

1200 m

Stația 037 Ankara - Sofia

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

300 m

Stație de metrou Aviatorilor

Puncte de interes în proximitate

Parcul Herăstrău, Liceul Teoretic „Jean Monnet" din București

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Bd. Primărverii, Strada Heleșteului

Accesibilitate la rețeaua dc transport

Bd, Primărverii, Strada Heleșteului

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

TZA            Q

ST SRL        1.

Terminal bike sharing

1

%                                  i'i. Ci jlii'v C

Biciclete inteligente mecanice

5

■ •» V

Tricicletă pentru seniori

0

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

0

l;t’: C-jitiur

Parcare pentru biciclete private

0

11 v • 1 1 i

Stație de depanare de urgență

0

„T 3ra<ar         '-î i i i.j i-1 ■< ’.n.-.

are

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 015

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1 - DE IMPORTANȚA STRATEGICA

Locație/ STRADA/Nr.

Tipografilor

Suprafața estimată

25 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

230 m

Stația 27 - Parcului

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

50 m

Stație de autobuz

Puncte de interes în proximitate

Complex Ramada

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Bd. Poligrafiei, Strada Tipografilor

Accesibilitate la rețeaua de transport

Bd. Poligrafiei, Strada Tipografilor

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

Q

'                                 Presei L

tl ,

tJ

-   .                       o Vlcr-iL

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

10

Tricicletă pentru seniori

0

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

0

Parcare pentru biciclete private

0

Stație de depanare de urgență

0

, SECTORUL. I

■’

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 016

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1

- DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ

Locație/ STRADA/Nr.

Cartier Aviației 1

Suprafața estimată

16 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

100 m

Stația 017- Cartieri Aviației 2

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

100 m

Stație de autobuz Maguricea

Puncte de interes în proximitate

Crystal Palace, cartierul Aviației

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Shudu Capitan Alexandru Serbanescu, Strada Siriului

Accesibilitate la rețeaua de transport

Strada Capitan Alexandru Serbanescu, Strada Siriului

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

Sy-ilcm Pluti Srl

Terminal bike sharing

1

$ i ui’. II' l'iy i<hi ic:,                        >

Biciclete inteligente mecanice

5

T- IR mi- <lV'

Tricicletă penii u seniori

1

-d-UJ.I l’-'J 1 :.ll i|u        (

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

1

J OL'

Parcare pentru biciclete private

0

i         ii i...                                       -.t ■.i, ■ H •! 11

Stație de depanare de urgență

0

^3 > -.      ■ î ii

SECTORUL I

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 017

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1

- DE IMPORTANȚA STRATEGICA

Locație/ STRADA/Nr.

Cartier Aviației 2

Suprafața estimată

16 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

Sub 50 m

Stația 016-Cartier Aviației 1

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

Sub 50 m

Stație de autobuz Maguricea

Puncte de interes în proximitate

Crystal Palace, cartierul Aviației

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Strada Capitan Alexandru Serbanescu, Strada Siriului

Accesibilitate la rețeaua de transport

Strada Capitan Alexandru Serbanescu, Strada Siriului

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

5

Tricicletă pentru seniori

0

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

0

'-2..vlb

Parcare pentru biciclete private

0

9 9

—*                                       fv Ir

Stație de depanare de urgență

0

-                                                      • . f1 ' J-L

1 •        "J

1                                     r

, SECTORUL. I

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing Stația NR. 018

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1 - DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ

Locație/ STRADA/Nr.

Floreasca

Suprafața estimată

25 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

950 m

Statia 037 - Ankara - Sofia

Distanța fața de cea mai apropiată Stație de transport public

Sub 50 m

Stație de autobuz George Călinescu

Puncte de interes în proximitate

Parcul Automatica, Parcul Floreasca,Muzeul Memorial George Călinescu

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Calea Floreasca

Accesibilitate la rețeaua de transport

Calea Floreasca, Strada Banul Antonache

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

V

■v                ■                      y

Paicyi

Acjinhtijtica

a

• ... 'Li ... ' IR •

T     i’"1 11                                                         '

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

10

Tricicletă pentru seniori

1

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

1

Parcare pentru biciclete private

0

Stație de depanare de urgență

0

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 019

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1 - DE IMPORTANȚA STRATEGICĂ

Locație/ STRADA/Nr.

Cișmigiu 1

Suprafața estimată

16 mz (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

Sub 50 m

Stația 020- Cișmigiu 2

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

120 m

Stație de tramvai Cișmigiu

Puncte de interes în proximitate

Parc Cișmigiu, Piața Cișmigiu

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Bd. Schitu Măgureanu,Strada Grigore Cobălcescu

Accesibilitate la rețeaua de transport

Bd. Schitu Măgureanu,Strada Grigore Cobălcescu

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIF

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

9

FIU         fj, **ii ■.

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

5

Tricicletă pentru seniori

1

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

1

Parcare pentru biciclete private

0

Stație de depanare de urgență

0

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 020

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1 - DE IMPORTANȚA STRATEGICA

Locație/ STRADA/Nr.

Cișmigiu 2

Suprafața estimată

16 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

1100m

Stația 019 - Cișmigiu 1

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

130 m

Stație de tramvai Cișmigiu

Puncte de interes în proximitate

Parc Cișmigiu, Piața Cișmigiu

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Bd. Schitu Măgureanu,Strada Grigore Cobălcescu

Accesibilitate la rețeaua de transport

Bd. Schitu Măgureanu,Strada Grigore Cobălcescu

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică - service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

' Al.

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

5

Tricicletă pentru seniori

0

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

0

Parcare pentru biciclete private

0

Stație de depanare de urgență

0

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 021

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1 - DE IMPORTANȚA STRATEGICĂ

Locație/ STRADA/Nr.

Gara de Nord 1

Suprafața estimată

16 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

220 m

Stația 022- Gara de Nord 2

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

230 m

Stație de autobuz Gara Basarab

Puncte de interes în proximitate

Gara de Nord, Gara Basarab

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Bd. Dinicu Golescu, Strada Elizeu

Accesibilitate la rețeaua de transport

Bd. Dinicu Golescu, Strada Elizeu

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

vri r ji '■ 1       **.               \ \

       Ț \ ’

a-.k lu      .....v                       ■

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

5

Tricicletă pentru seniori

0

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

0

Parcare pentru biciclete private

0

Stație de depanare de urgență

0

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 022

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1 - DE IMPORTANȚA STRATEGICA

Locație/ STRADA/Nr.

Gara de Nord 2

Suprafața estimată

16 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

200 m

Stația 021- Gara de Nord 1

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

40 m

Stație de autobuz Gara de Nord

Puncte de interes în proximitate

Gara de Nord, Institutul Medico-Militar, Institutul Medico-Militar

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Bd. Dinicu Golescu, Str. Institutul Medico-Militar

Accesibilitate la rețeaua de transport

Bd. Dinicu Golescu, Str. Institutul Medico-Militar

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Ohstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

Q       ?

'.ii i r i

n;„,,

o

’W*

Ct 'T-tiij.»

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

5

Tricicletă pentru seniori

1

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

1

Parcare pentru biciclete private

0

Stație de depanare de urgență

0

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 023

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1

- DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ

Locație/ STRADA/Nr.

Gara de Nord 3

Suprafața estimată

25 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

450 m

Stația 006- Parcul Gării de Nord

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

Sub 50 m

Stație de autobuz Gara de Nord

Puncte de interes în proximitate

Metrou Gara de Nord, Gara de Nord, Muzeu CFR

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Calea Griviței, Strada Inginer Pândele Țărușanu

Accesibilitate la rețeaua de transport

Calea Griviței

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

n                        *                               <’• ’

Terminal bike sharing

1

® Gk-

Biciclete inteligente mecanice

10

ti

Tricicletă pentru seniori

0

0

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

0

tata

Parcare pentru biciclete private

0

Stație de depanare de urgență

0

1 •

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 024

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1

- DE IMPORTANȚA STRATEGICA

Locație/ STRADA/Nr.

Primăria Sector 1

Suprafața estimată

42 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

670 m

Statia 003- Bd. Ion Mihalache 1

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

70 m

Stație de autobuz

Puncte de interes în

Primăria Sector 1

proximitate

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Strada General Vlădoianu Barba, Bd. Banul Manta

Accesibilitate la rețeaua de transport

Strada General Vlădoianu Barbu, Bd. Banul Manta

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare

1

unidirecțională

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

15

Q

Cn-lnie ■   . i-: a jti'iv \

Tricicletă pentru seniori

1

Tricicletă pentru

1

Ci tu iu-:-

persoane cu dizabilități

, ;f-il

Parcare pentru biciclete

0

J-J ÎL., ivb.li C.

private

Q

Stație de depanare de

0

urgență

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike

Sharing - Stația NR. 025

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1

- DE IMPORTANȚA STRATEGICA

Locație/ STRADA/Nr.

Piața Domenii

Suprafața estimată

16 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

700 m

Stația 004 - Bd. Ion Mihalache 2

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

Sub 50 m

Stație de autobuz Piața Domenii

Puncte de interes în proximitate

Piața Domenii, Liceul Teoretic Nicolae lorga

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Bulevardul Ion Mihalache

Accesibilitate la rețeaua de transport

Bulevardul Ion Mihalache

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE S1AȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

Terminal bike sharing

1

i.             fi li’               ’      ’•       | ii

A

Biciclete inteligente mecanice

5

Tricicletă pentru seniori

0

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

0

(-j          t)

* .i-l II i 1      >. i

Parcare pentru biciclete private

0

î jh r     | i j ik                         —

J 11... î; i " ii i~

Stație de depanare de urgență

0

J .1 ’ V □

JZ! sectorul I

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike

Sharing - Stația NR. 026

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1

- DE IMPORTANȚA STRATEGICĂ

Locație/ STRADA/Nr.

Monumentul Aripi

Suprafața estimată

42 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

450 m

Stația 011- Capăt tramvai 41

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

150 m

Stație de autobuz Piața Presei

Puncte de interes în proximitate

Piața Presei Libere, Parc Herăstrău

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Bd. Poligrafiei, Șos. București-Ploiești

Accesibilitate la rețeaua de transport

Bd. Poligrafiei, Șos. București-Ploiești

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

15

_           Vl'j-,ii,i ic :i|ii '

fcRlPHi r.‘E

Tricicletă pentru seniori

1

:0jiyPR H

'      Al                     ■Lulc jiid          '

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

1

b U'Pi Roi rsîi".                 ' <•-.                   j| |.-j

Jjw

Parcare pentru biciclete private

0

Stație de depanare de urgență

0

£ a

■ î '      • i         i|        ‘                                                                                   *3'

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 027

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1 - DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ

Locație/ STRADA/Nr.

Parcului

Suprafața estimată

42 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

240 m

Stafia 015- Tipografilor

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

200 m

Stație de autobuz City Center

Puncte de interes în proximitate

Ramada Parc

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Strada Parcului

Accesibilitate la rețeaua de transport

Strada Parcului

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

a

HIM. 1  ■    1

*   -     -   -   . t-

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

15

Tricicletă pentru seniori

0

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

0

Parcare pentru biciclete private

0

Stație de depanare de urgență

0

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 028

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1

- DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ

Locație/ STRADA/Nr.

Teatru Masca 1

Suprafața estimată

16 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

<15 m

Stația 029 - Teatru Masca 2

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

<150 m

Stație de autobuz Teatru Masca

Puncte de interes în proximitate

Teatrul Masca

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Bd.Bucureștii Noi,Str Barologeni,Str Nuvelei

Accesibilitate la rețeaua de transport

Bd.Bucureștii Noi,Str Barologeni,Str Nuvelei

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

, TA

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

5

1

Tricicletă pentru seniori

1

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

1

2

Parcare pentru biciclete private

0

J:jrk

Stație de depanare de urgență

0

»

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 029

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1

- DE IMPORTANȚA STRATEGICĂ

Locație/ STRADA/Nr.

Teatru Masca 2

Suprafața estimată

16 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

<15 m

Stația 028- Teatru Masca 1

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

<150 m

Stație de autobuz Teatru Masca

Puncte de interes în proximitate

Teatru Masca

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Bd.Bucureștii Noi,Str Barologeni,Str Nuvelei

Accesibilitate la rețeaua de transport

Bd. Bucureștii Noi,Str Barologeni,Str Nuvelei

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

,..0'

Terminal bike sharing

1

S"

Biciclete inteligente mecanice

5

1

• 6,0*^

Tricicletă pentru seniori

0

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

0

2

Parcare pentru biciclete private

0

•’ark

Stație de depanare de urgență

0

ÎD SECTORUL I

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 030

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1

- DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ

Locație/ STRADA/Nr.

Parc Izbiceni

Suprafața estimată

16 m~ (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

<600m

Statia 010 Ciresoaia

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

<40 m

Stație de autobuz Izbiceni

Puncte de interes în proximitate

Parc Izbiceni

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Bd. Gloriei,Str. Izbiceni, Str. Lita

Accesibilitate la rețeaua de transport

Str. Izbiceni

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică - service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

Terminal bike sharing

1

Izbiceni ti     i=j

Biciclete inteligente mecanice

5

Tricicletă pentru seniori

0

a

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

0

zbiienitl

Parcare pentru biciclete private

0

Stație de depanare de urgență

0

Parcul Izbiceni

1

■*

5 SECTORUL 1

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 031

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1

- DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ

Locație/ STRADA/Nr.

Sisești

Suprafața estimată

42 mz (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

2500 m

Statia 042 Aerogării

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

<125 m

Stație de autobuz Bd. Apicultorilor

Puncte de interes în proximitate

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Sos.Gheorghe lonescu Sisesti.Bd. Oaspeților

Accesibilitate la rețeaua de transport

Sos.Gheorghe lonescu Sisesti,Bd. Oaspeților

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică - service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încălcare unidirecțională

1

Terminal bike sharing

1

i;i' <BAl ^Ol UTiijM

Biciclete inteligente mecanice

15

1 ■ VVh-t-1-. Auțf.»

Tricicletă pentru seniori

1

■O

L                                 <

..... Q a

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

1

Parcare pentru biciclete private

0

Stație de depanare de urgență

0

i isei ' î 5 Maica nea

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 032

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1 - DE IMPORTANȚA STRATEGICĂ

Locație/ STRADA/Nr.

Parc Bazilescu 1

Suprafața estimată

25 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

<15 m

Stația 033- Parc Bazilescu 2

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

<100 m

Stație de autobuz Parc Bazilescu

Puncte de interes în proximitate

Parc Bazilescu, Biblioteca Metropolitană București

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Bd. Bucureștii Noi

Accesibilitate la rețeaua de transport

Bd.Bucureștii Noi

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

1

2

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

10

Tricicletă pentru seniori

1

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

1

Parcare pentru biciclete private

0

Stație de depanare de urgență

0

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 033

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1

- DE IMPORTANȚA STRATEGICA

Locație/ STRADA/Nr.

Parc Bazilescu 2

Suprafața estimată

25 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

<15 m

Stația 032- Parc Bazilescu 1

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

<100 m

Stație de autobuz Parc Bazilescu

Puncte de interes în proximitate

Parc Bazilescu,

Biblioteca Metropolitană București

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Bd. Bucureștii Noi

Accesibilitate la rețeaua de transport

Bd. Bucureștii Noi

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGIJRATIF STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

JuUU '     J

Terminal bike sharing

1

’■          ji -i r.3 Țr>n

' Ub - b ,       d j

Biciclete inteligente mecanice

10

1

Tricicletă pentru seniori

0

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

0

2

QS

Parcare pentru biciclete private

0

A        î£

Stație de depanare de urgență

0

% %

1

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 034

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1 - DE IMPORTANȚĂ STRATEGICA

Locație/ STRADA/Nr.

Parc Bazilescu 3

Suprafața estimată

16 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

<150 m

Stația 033- Parc Bazilescu 2

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

<350 m

Stație de autobuz Parc Bazilescu

Puncte de interes în proximitate

Parc Bazilescu, Biblioteca Metropolitană București

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Bd. Bucureștii Noi

Accesibilitate la rețeaua de transport

Bd. Bucureștii Noi

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

Parcul Bazilescu

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

5

Tricicletă pentru seniori

0

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

0

Parcare pentru biciclete private

0

Stație de depanare de urgență

0

''! SECTORUL 1

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 035

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1 - DE IMPORTANȚA STRATEGICA

Locație/ STRADA/Nr.

Piața Mureș

Suprafața estimată

25 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

<920 m

Statia 013- Grivița

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

<100 m

Stație de autobuz Clăbucet

Puncte de interes în proximitate

Piața Chibrit

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Str. Caransebeș,Str Mureș, Calea Griviței

Accesibilitate la rețeaua de transport

Str. Caransebeș,Str Mureș,Calea Griviței

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică - service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

*                                   o,.

•p

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

10

Tricicletă pentru seniori

1

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

1

Parcare pentru biciclete private

0

Stație de depanare de urgență

0

SECIORUI, 1

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 036

CATEGORIE STAȚIE

[CATEGORIA 1 - DE IMPORTANȚA STRATEGICĂ

Locație/ STRADA/Nr.

Muzeul de Geologie

Suprafața estimată

16 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

<550m

Stația 005 - Parc Kisseleff

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

<250 m

Stație de autobuz Muzeul Țăranului Român

Puncte de interes în proximitate

Muzeul Național de Geologie

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Sos. Pa vel D. Kiseleff

Accesibilitate la rețeaua de transport

Sos.Pavel D. Kiseleff

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică - service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

Mi'Zetji t-fS'"                                        de Geoliîs

Q

O

q

Muzeul Național al

rai.-multji Rcunan

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

5

Tricicletă pentru seniori

0

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

0

Parcare pentru biciclete private

0

Stație de depanare de urgență

0

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing Stația NR. 037

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1

- DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ

Locație/ STRADA/Nr.

Ankara-Sofia

Suprafața estimată

25 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

900m

Stația 018 Floreasca

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

<85 m

Stație de autobuz Piața Dorobanțiilor

Puncte de interes în proximitate

Piața

Dorobanțiilor

CN 1 L Caragiale

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Str Sofia,Str Ankara,Piața Dorobanțiilor

Accesibilitate la rețeaua de transport

Str Sofia,Str Ankara

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică - service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

10

iii’îTI          ild'T     u i SA ▼

Tricicletă pentru seniori

0

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

0

AVAN 1 L Nt

V I'C-UIY A-îk.li

Parcare pentru biciclete private

0

Stație de depanare de urgență

0

SEC CORUL 1

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 038

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1

- DE IMPORTANȚA STRATEGICA

Locație/ STRADA/Nr.

Parc IC Brătianu 1

Suprafața estimată

25 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

<15m

Statia 039 - Parc IC Brătianu 2

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

<100 m

Stație de autobuz Calea Victoriei

Puncte de interes în proximitate

Calea Victoriei

Academia de Studii Economice din București

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Bd Dacia

Accesibilitate la rețeaua de transport

Bd Dacia

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică ■ service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

Terminal bike sharing

1

2

Biciclete inteligente mecanice

10

Tricicletă pentru seniori

1

^4                                       C DicjI-;3i:iu

Q

Pire UI Iqi

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

1

Parcare pentru biciclete private

0

*( îîrnti inu

Stație de depanare de urgență

0

SLCTORUl. 1

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 039

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1

- DE IMPORTANȚĂ STRATEGICA

Locație/ STRADA/Nr.

Parc IC Bratianu 2

Suprafața estimată

25 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

<15m

Statia 038 - Parc IC Bratianu 1

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

<100 m

Stație de autobuz Calea Victoriei

Puncte de interes în proximitate

Calea Victoriei

Academia de Studii Economice din București

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Bd Dacia

Accesibilitate la rețeaua de transport

Bd Dacia

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică - service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

Terminal bike sharing

1

2

Biciclete inteligente mecanice

10

Tricicletă pentru seniori

0

1           î1 ii' ul 1 C bîbl'Jiiu

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

0

Q

Paie ui ion

Parcare pentru biciclete private

0

Stație de depanare de urgență

0

’ siv. roitul l

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing

- Stația NR. 040

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1

- DE IMPORTANȚA STRATEGICA

Locație/ STRADA/Nr,

Parc Ștefan cel Mare

Suprafața estimată

25 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

<900m

Stația 037 Ankara-Sofia

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

<65 m

Stație de autobuz Perla

Puncte de interes în proximitate

Hotel Perla

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Sos Ștefan cel Mare

Accesibilitate la rețeaua de transport

Sos Ștefan cel Mare

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică - service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

0

Terminal bike sharing

1

Bijuteria

Biciclete inteligente mecanice

10

Tricicletă pentru seniori

1

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

1

Parcare pentru biciclete private

0

■; eau? >i ei -m ș șl vi? r u

Stație de depanare de urgență

0

1 iih i Hoh■ lll> tJ

■■ ■ 9                        1               c-

I SECTORUL 1

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 041

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1 - DE IMPORTANȚĂ STRATEGICA

Locație/ STRADA/Nr.

Agenția CER

Suprafața estimată

25 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

520 m

Statia 023 Gara de Nord 3

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

<100 m

Stație de tramvai Buzești

Puncte de interes în proximitate

Agenție de voiaj Gara de Nord, Gara de Nord, Piața Matache

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Strada Atelierului, Calea Griviței

Accesibilitate la rețeaua de transport

Strada Atelierului

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

- th ';• : -t \ .

O " * 1

11 1                *7' ’ . ț*         , 1 ■ •1 h j

A  Q    ®

Ho i   M

1-’ ii- 1-    1 !| 1 H

•     tl-| 1-    i’ ‘/I, l! ■>

'*'■ țit Vt.-e •_<

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

10

Tricicletă pentru seniori

0

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

0

Parcare pentru biciclete private

0

Stație de depanare de urgență

0

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 042

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1 - DE IMPORTANȚA STRATEGICA

Locație/ STRADA/Nr.

Aerogării

Suprafața estimată

16 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

1400m

Statia 017 Cartier Aviației 2

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

180 m

Stație de autobuz Piața Băneasa

Puncte de interes în proximitate

Romaero, Aeroportul International Aurel Vlaicu

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Bd Ficusului, Bd Aerogării

Accesibilitate la rețeaua de transport

Bd Ficusului

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică - service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

' ▼

j y ;         hf YȚ -’IȚ    y

hsrr?     • iw

9                 0

r*        M

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

5

Tricicletă pentru seniori

0

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

0

Parcare pentru biciclete private

0

Stație de depanare de urgență

0

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 043

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1 - DE IMPORTANȚĂ STRATEGICA

Locație/ STRADA/Nr.

Mezeș

Suprafața estimată

25 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

1900 m

Statia 010 Cireșoaia

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

<15 m

Stație de autobuz Mezeș

Puncte de interes în proximitate

Zona Chitită, Parc Maica Teofana

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Bd Laminorului, Sos. Chitilei, Strada Mezeș

Accesibilitate la rețeaua de transport

Bd Laminorului, Sos. Chitilei

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

' " ’           o

t) v            ’

•        ,                  I 1                                                  ’ IJ

tl

M- -UI

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

10

Tricicletă pentru seniori

0

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

0

Parcare pentru biciclete private

0

Stație de depanare de urgență

0

secioru1.1

FIȘĂ TEHNICĂ STAȚIE Bike Sharing - Stația NR. 044

CATEGORIE STAȚIE

CATEGORIA 1

- DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ

Locație/ STRADA/Nr.

Depoul Bucureștii Noi

Suprafața estimată

25 m2 (inclusiv zona de retragere)

MACROPLANIFICARE

Distanța față de cea mai apropiată Stație de bike sharing

780 m

Stația 010 Cireșoaia

Distanța față de cea mai apropiată Stație de transport public

<30 m

Stație de autobuz Depoul Bucureștii Noi

Puncte de interes în proximitate

Depoul Bucureștii Noi

MICROPLANIFICARE

Vizibilitate din direcții multiple

Bd Bucureștii Noi

Accesibilitate la rețeaua de transport

Bd Bucureștii Noi

Accesibilitate pentru vehiculele de logistică -service

DA

Obstacole potențiale în proximitatea stației

NU

CONFIGURAȚIE STAȚIE

Număr de echipamente

Observații

Stație dublă, încărcare bidirecțională

0

Stație simplă, încărcare unidirecțională

1

O

51

•'x

Terminal bike sharing

1

Biciclete inteligente mecanice

10

’J-’            ’5'-

. i'                     '.2

% %

Tricicletă pentru seniori

0

. I”1

Tricicletă pentru persoane cu dizabilități

0

•l>

Parcare pentru biciclete private

0

u. n. ,1               . rj

Stație de depanare de urgență

0

o

 • 3.1.3. Orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite

Sectorul 1 este un sector în București, capitala României situat în partea de nord-vest a municipiului, cuprins între sectoarele 2 și 6, având coordonatele 44’267" latitudine nordică si 26’6'10" longitudine estică. în forma administrativă actuală, Sectorul 1 se compune din cartierele: Aviatorilor, Aviației, Băneasa, Bucureștii Noi, Dămăroaia, Domenii, Dorobanți, Gara de Nord, Grivița, Victoriei, Floreasca, Pajura, Pipera, Primăverii, P-ța Romană.

Sectorul 1 se învecinează cu următoarele unități administrativ teritoriale:

 • •  la nord, comuna Mogoșoaia,orașele Otopeni și Ghitila;

 • •  la sud, Sectorul 3, Sectorul 6;

 • •  la est, Sectorul 2;

 • •  la vest, Sectorul 6.

Sectorul 1 are coordonatele 44°26'7"N 26°6'10"E, iar pentru zonele în care se vor executa lucrările de implementare sunt prezentate următoarele coordonate:

1

STRĂULEȘTI 1

44° 30’09.2"N 26°01’33.4”E

2

STRĂULEȘTI 2

44’30’12.8"N 26’01’28.3"E

3

BD. ION MIHALACHE 1

44’27’25.9"N 26’04’41.7"E

4

BD. ION MIHALACHE 2

44’27’40.1’’N 26’04’27.3"E

5

PARC KISSELEFF

44’27’27.7"N 26’04’53.9"E

6

PARCUL GĂRII DE NORD

44’26’43.6"N 26’04’32.5"E

7

PIAȚA AMZEI 1

44°26’39.8"N 26’05’40.2"E

8

PIAȚA AMZEI 2

44’26’39.5"N 26’05’39.8"E

9

PARCUL AL. I. CUZA

44°27’02.4"N 26°04’36.8”E

10

CIREȘOAIA

44’29’01.9"N 26° 02’27.2"E

11

CAPĂT TRAMVAI 41

44’28’32.4"N 26°04’23.2"E

12

AGRONOMIE

44°28’18.7"N 26’04’27.3"E

13

GRIVIȚA

44’27’44.7"N 26’03’25.5"E

14

PRIMĂVERII

44’28’04.0"N 26’05’22.0"E

15

TIPOGRAFILOR

44’28’51.1"N 26’03’57.4”E

16

CARTIER AVIAȚIEI 1

44’29’04.8"N 26’05’51,4’’E

17

CARTIER AVIAȚIEI 2

44’ 29’03.4"N 26° 05’47.3"E

18

FLOREASCA

44°27’45.4"N 26’06’04.4"E

’jjl SECTORUL

19

CIȘM1GIU 1

44’26'15.1"N 26°05'16.6"E

20

CIȘMIGIU 2

44’26'14.8"N 26’05'15.9''E

21

GARA DE NORD 1

44’26’51.2"N 26’04'15.1"E

22

GARA DE NORD 2

44°26'46.8"N 26’04’21.8"E

23

GARA DE NORD 3

44’26'52.8"N 26°04'28.2"E

24

PRIMĂRIA SECTOR 1

44’27'14.4"N 26’04'28.3"E

25

PIAȚA DOMENII

44’27'55.4"N 26’04'04.1"E

26

MONUMENTUL ARIPI

44’28'45.2"N 26°04'19.4"E

27

PARCULUI

44’28'51.6"N 26°03'48.1"E

28

TEATRUL MASCA 1

44°29'09.4"N 26’02'22.4"E

29

TEATRUL MASCA 2

44’29'08.6"N 26’02'23.1"E

30

PARC IZBICENI

44’29’13.5"N 26°02'48.8"E

31

SISEȘTI

44’30'08.9"N 26’03'27.7"E

32

PARC BAZILESCU 1

44’29'20.8"N 26’02'09.0"E

33

PARC BAZILESCU 2

44°29'20.5"N 26’02'09.2"E

34

PARC BAZILESCU 3

44’29’18.0"N 26’02'01.6"E

35

PIAȚA MUREȘ

44’28’10.6"N 26’03'02.9'E

36

MUZEUL DE GEOLOGIE

44°27'17.5''N 26’05'04.3"E

37

ANKARA-SOFIA

44’27'34.5"N 26’05'36.5"E

38

PARC I. C. BRĂTIANU

44’26'45.1"N 26’05'33.0'E

39

PARC I. C. BRĂTIANU

44’26'45.8"N 26’05’34.7"E

40

PARC ȘTEFAN CEL MARE

44’27'12.1"N 26’05'57.2"E

41

AGENȚIA CFR

44’26'45.4"N 26’04'46.2"E

42

AEROGĂRII

44’29'38.5"N 26’05'08.2"E

43

MEZEȘ

44’29'08.0"N 26°01'20.1"E

44

DEPOUL BUCUREȘTII NOI

1

44’28'40.3"N 26°02'42.0"E

 • 3.1.4. Surse de poluare existente în zonă

Mediul este factorul suport al dezvoltării și amenajării teritoriului. Atitudinea omului față de mediu și componentele sale conduc fie la distrugerea teritoriului, fie la conservarea lui în vederea realizării unui cadru optim pentru dezvoltarea urbană a localității. Mediul înconjurător reprezintă o realitate pluridimensională formată din mediul natural și mediul artificial - societatea umană care prin activitatea complexă pe care o desfășoară amenință echilibrul ecologic al mediului înconjurător prin diversele procese de poluare și degradare. Organizații și organisme internaționale au aratat că degradarea mediului duce la degradarea standardului de viață și a bunăstării unei societăți; existența unei relații de apărare a mediului reprezintă un grad ridicat de civilizație și comportament.

Poluarea mediului în Sectorul 1 se datorează existenței unor practici vechi și poluante, precum și din cauza traficului și ambuteiajelor. Ocrotirea mediului reprezintă o componentă de bază a dezvoltării durabile și se concretizează în combaterea fenomenelor de poluare inerente activităților umane, prevenirea deteriorărilor posibile, asimilarea, adaptarea și aplicarea cerințelor de mediu europene, protejarea biodiversității și monitorizarea parametrilor de calitate a factor ilur de mediu.

în aglomerarea urbană a Sectorului 1 întâlnim câteva generatoare de poluare a aerului, apei și solului, atât în zonele industriale, cât și în cele rezidențiale. Aceste surse de impurificare sunt produse în special de unități din traficul rutier, șantierele, arderile de combustibil pentru încălzirea populației (S5) corelate cu condițiile meteo nefavorabile dispersiei poluanților. Agentul de poluare se prezintă sub forma emisiilor de poluanți atmosferici, emisiilor de gaze cu efect acidifiant, emisii de dioxid de sulf (S02), emisii de oxizi de azot (NOx), emisii de amoniac (NH3), emisii de compuși organici volatili nemetanici, emisii de metale grele precum Pb,Zn,Mn,Fe,Cu, emisii de poluanți organici persistenți. Zonele de disconfort urban se întâlnesc în lungul principalelor artere cu regim înalt, în intersecții principale.

Prezenta investiție nu este o sursă generatoare de factori poluatori, aceasta aducând beneficii în ceea ce privește reducerea poluării prin comutarea de la autoturisme la soluții alternative de mobilitate.

 • 3.1.5. Date climatice și particularități de relief

Clima Municipiului București este moderat-continentală, cu o temperatură medie anuală de 10-1TC; influențele vestice și sudice explică prezența toamnelor lungi și călduroase, a unor zile de iarnă blânde sau a unor primăveri timpurii. Acest climat moderat-continental prezintă unele diferențieri ale temperaturii aerului, specifice orașelor mari, cauzate de încălzirea suplimentară a rețelei stradale, de arderile de combustibil, de radiația exercitată de zidurile clădirilor etc. în general iernile sunt reci, cu zăpezi abundente, însoțite deseori de viscole.

în general teritoriul orașului și zonele sale limitrofe înconjurate de păduri beneficiază de o circulație normală a maselor de aer, deosebit de favorabilă menținerii unei atmosfere relativ stabile. Vânturile dominante, resimțite în toate anotimpurile, sunt cele de est (21,2%), urmate de cele din vest (16,3%), nord-est (14,2%) și sud-vest (11,2%). Frecvența calmului atmosferic este de 18,9%. In ceea ce privește viteza lor, cele mai mari valori medii anuale le înregistrează vânturile de nord-est (2,4 m/s), urmate de cele din est și vest (cu 2,3 m/s).

Precipitațiile sunt scăzute, în medie de 585 mm pe an, dar au debitul mai ridicat vara: cele mai mari cantități medii lunare de precipitații cad in iunie (circa 85 mm), iar cele mai scăzute în martie (15 mm). în medie, pe teritoriul Bucureștiului cad precipitații în 117 zile/an. Diferențierile de relief, natura și particularitățile pe care le imprimă suprafeței terenurilor construcțiile urbane au dus la conturarea următoarelor trei tipuri de microclimate:

-microclimatul zonei centrale a orașului, aflat sub influența directă a densității construcțiilor urbane, unde temperaturile sunt mai ridicate, calmul atmosferic și nebulozitatea are o frecvență mai mare ;

-microclimatul zonelor industriale, unde cețurile și ploile sub forme de averse apar mai frecvent datorită impurităților din aer;

-microclimatul din zonele rezidențiale periferice, care se aseamănă mult cu microclimatele naturale exterioare orașului, caracterizându-se prin vânturi mai puternice și temperaturi mai scăzute ;

| 3.1.6. Rețele edilitare și zone speciale protejate

în prezent legăturile rețelelor edilitare (de telecomunicații, gaz, apă și canal) sunt realizate prin racorduri aeriene și subterane.

în zona vizată pentru amplasarea stațiilor ce fac obiectul studiului nu există monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice care să împiedice realizarea proiectului.

Nu sunt utilizate amplasamente, terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul dc apărare, ordine publică și siguranță națională.

[3.1.7. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

Din punct de vedere geomorfic, Municipiul București se încadrează în Câmpia Vlăsiei, care face parte din Câmpia Română. La est se află Bărăganul, în partea de vest Câmpia Găvanu-Burdea, iar la sud este delimitat de Câmpia Burnazului.

Bucureștiul a fost construit pe șapte dealuri acestea fiind: Dealul Mitropoliei, Dealul Spirii, Dealul Cotrocenilor, Dealul Arsenalului, Dealul Filaretului, Dealul Văcărești și Colina Radu Vodă. Cu excepția Dealului Mitropoliei, restul pantelor din București sunt rezultatul eroziunii fluviale a celor două cursuri principale de apă care îl străbat.

Câmpia Română s-a format la sfârșitul Pliocenului și în Cuaternar depunându-se nisipuri, pitrișuri, argile și loess care au dus la transformarea lacului pontic în uscat, de la vest spre est și de la nord spre sud.

Evaluarea hazardului seismic datorat sursei Vrancea, în București a devenit din ce în ce mai importantă odată cu trecerea implacabilă a timpului. Planificarea răspunsului și a resurselor necesare intervenției în cazul producerii unui cutremur impune o evaluare cât mai realistă a efectelor pe care le poate genera riscul seismic în municipiul București.

Apele care drenează arealul Municipiului București, aparțin bazinelor hidrografice ale Argeșului (cursul inferior) și lalomiței (cursul mediu).

Afluenții Argeșului au o orientare generală nord-vest; sud-est, din rândul lor făcând parte: Dâmbovița, în care se varsă râul Pasărea, cu afluentul său, râul Șindrilița; Colentina, cu afluentul său pe stânga, valea Saulei; Ciorogârla; Sabarul; Argeșul, pe o distanță de câțiva kilometri. Raportate la Municipiul București, Dâmbovița, Colentina, Argeșul, Sabarul, Ciorogârla sunt ape alohtone, în timp ce Pasărea și Șindrilița sunt râuri autohtone.

Dâmbovița este artera hidrografică principală a teritoriului, străbătând Bucureștiul pe o distanță de 25 km îndeplinește funcții multiple în dezvoltarea orașului, printre care cel mai important este alimentarea cu apă a orașului. Debitul său mediu anual, la Contești, în amonte de București este 11,4 mc/s. Inundațiile și înmlaștinirea au impus o serie de amenajări, astfel întregul său curs inferior este canalizat; pe de altă parte, datorită necesităților de apă ale capitalei, pentru mărirea debitului Dâmboviței, a fost construit canalul Joita, apeductul Roșu-Grozăvești și conducta de refulare Crivina-Arcuda.

Colentina are o lungime de 98 km, dintre care 34,7 km se află pe teritoriul Municipiului București. Albia sa este slab înclinată, meandrată, situație ce a favorizat transformarea ei într-o salbă de lacuri, în mare parte amenajate. Debitul Colentinei este relativ mic: 0,61 mc/s, însă este suplimentat de apele lalomiței. Amenajările au transformat regimul hidrologic al lacurilor Mogoșoaia, Străulești, Băneasa, Herăstrău, Floreasca și Tei. în aval de lacul Tei, albia Colentinei se îngustează, apoi în meandrele apar lacurile Fundeni, Pantelimon I, Pantelimon II și Cernica. în total pe valea Colentinei sunt amenajate 17 lacuri cu o suprafață totală de 20.000 ha și un volum de apă de circa 52 milioane mc.

Pasărea, afluentul Colentinei are curs meandrat, tipic unui râu de câmpie cu debit inconstant. Are o lungime de 35 km, pe parcursul căreia au fost amenajate lacuri de baraj antropic cu funcții complexe (piscicultură, agrement etc.). Are un curs permanent, regularizat.

Lacul Morii este un lac de acumulare de pe râul Dâmbovița, format de acest râu în spatele barajului Ciurel din municipiul București, baraj executat în principal pentru protecția municipiului împotriva inundațiilor.

Lacul Văcărești din București a fost conceput ca parte a amenajării complexe a râului Dâmbovița. Ca și Lacul Morii, care însă a fost finalizat, Lacul Văcărești trebuia să facă parte din sistemul hidrologic de apărare a Bucureștiului împotriva inundațiilor.în prezent lacul este o rezervație naturală este situat în sudul orașului, 183 de hectare de spațiu verde adăpostesc circa 97 de specii de păsări, mai mult de jumătate protejate, dar și 6-7 specii de mamifere (vidră, vulpe, nevăstuică, bizam), amfibieni și reptile.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic
 • 3.2.1. Tehnologii și echipamente

Economisirea de energie provenită din combustibili fosili apare tot mai frecvent în limbajul uzual, astfel încât a devenit deja un cuvânt “inrădăcinat”, al vieții cotidiene deoarece astăzi, când prețul combustibililor este ridicat, iar resursele sunt limitate, suntem nevoiți să implementăm mijloace alternative de mobilitate.

Mobilitatea urbană durabilă reprezintă o schimbare de paradigmă privind transportul urban, astfel, proiectele de ciclism urban (bike sharing) trebuie corelate cu planificarea transporturilor, amenajarea teritoriului, sănătatea publică, educația, politicile de mediu și dezvoltarea economică pentru a deveni un element cheie în creșterea mobilității urbane în condiții de eficiență.

Referindu-ne la cazul concret al sistemului de “bike sharing” este evident faptul că se poate face economie de energie, care va implica și reducerea nivelului de poluare.

Astfel sistemul proiectat va fi independent energetic și va folosi soluții care nu necesită lucrări de infrastructură.

în continuare este realizată descrierea tehnologiilor și echipamentelor pentru Scenariul 1 - moderat si Scenariul 2 extins, considerat a fi varianta cea mai cuprinzătoare.

Scenariul 1 - moderat

Componența soluției proiectate de mobilitate urbană alternativă conține cel puțin următoarele componente:

 • -  Terminale pasive de închiriere a bicicletelor.

 • -  Stații analogice de predare și preluare a bicicletelor.

 • -  Biciclete mecanice fara computer de bord.

 • -  Triciclete fara computer de bord

ftlsECIORUL. 1

 • -  Centru de operare cu sistem integrat software și hardware de gestiune și comunicații:

o Modul de management operațional, mentenanță și service.

 • -  Sistem de logistică și distribuție.

 • -  Kit echipamente mentenanță

Stațile de închiriere a bicicletelor au în componență terminalul, stația analogică de andocare și bicicleta mecanică pasivă.

Bicicleta trebuie să fie ergonomică, unisex, construită dintr-un aliaj ușor (de preferință aluminu) pentru ușurința în utilizare, să fie prevăzută cu sistem de protecție împotriva furtului, să fie prevăzută conform normelor europene cu sisteme de frânare performante pe ambele roți, sistem de iluminat, angrenaj cu mai multe viteze de deplasare. Toate cablurile de acționare a elementelor de frânare și schimbare a vitezelor de deplasare trebuie să se afle în interiorul cadrului bicicletei.

Tricicletă special adaptată pentru soluțiile de bike sharing dedicată persoanelor în vârstă. Aceasta dispune de aceeași configurație tehnologică, dar cu stabilitate sporită datorată celor două roți din spate. Aceste tricicluri pot fi folosite atât de persoanele în vârstă cât și de persoanele care nu pot utiliza o bicicletă clasică.

Tricicletă pentru persoanele cu dizabilități. Dispune de stabilitate și siguranță sporită față de bicicleta clasică, scaun confortabil, suport pentru picioare, sistem de frânare și propulsie adaptată.

Stațiile de andocare analogice permit bicicletelor să fie parcate în perfectă siguranță și oferă un confort ridicat pentru închiriere și returnare.

Preluarea și predarea bicicletelor în stații trebuie să se realizeze în mod facil prin ancorarea sistemului de blocare al bicicletei de docul analogic.

Terminalul de închiriere trebuie să fie elementul central și integrator la unei stații de închiriere, acestea vor trebui să aibă un design plăcut, să se încardeze în arhitectura urbană, să fie prevăzute cu ecrane tactile, soluție de plată cu cârd bancar, cititor de cârd „contact less”, sisteme de siguranță și protecție antivandalizare.

Terminalul de stație servește ca interfață principală pentru clienți și oferă spațiu pentru a furniza informații statice și dinamice despre sistem și despre utilizare.

Sistemul integrat software și harware de gestiune și comunicații trebuie aibă un grad mare de automatizare pentru a putea facilita eficiența în utilizare precum și eficiența economică. Soluția software și harware trebuie să fie un centru de date, comandă și control la cheie care să asigure gestiunea în timp real a tuturor activităților de închiriere, monitorizare și distribuție în teren a elementelor mobile inclusiv mentenanță și service.

Modulul de comunicații pentru integrarea elementelor din teren va fi un element integrator al sistemului de gestiune și va avea capacitatea de interconectare a tuturor elementelor din teren, (respectiv terminale). Toate comunicațiile se vor realiza în mod securizat.

Modul de mentenanță, sistem de logistică, service și distribuție unitară a bicicletelor în stații. Asigurarea în mod informatizat a soluției de mentenanață, service și distribuție este un element foarte important în funcționarea optimă a sistemului de mobilitate alternativă. Sistemul trebuie să gestioneze verificările periodice, problemele în utilizare, prevenirea furturilor, accesibilitatea sistemului, rapoarte, programare revizii, programarea distribuției bicicletelor în stații, gestiune utilizatori, precum și prognoze privind utilizarea unor anumite rute optime care pot genera informație importantă pentru fundamentarea viitoarelor lucrări de infrastructură pentru biciclete, etc.

Datorită utilizării intensive a bicicletelor și a stațiilor de închiriat biciclete este necesară existența unei zone de service. Această zonă este special amenajată și echipată pentru a deservi reparația bicicletelor defecte, a stațiilor avariate și a tuturor elementelor componente ale sistemului de închiriat biciclete.

Echipamente consumabile ale sistemului sunt o parte din componentele unei biciclete cum ar fi: anvelope, șuruburi, cabluri de frână, tampoane de frana etc.).

Logistica. Pentru o gestiune optimă a soluției de bike sharing, sistemul va avea un modul de distribuție unitară a bicicletelor în stațiile de andocare prin preluare și distribuția acestora cu autospeciale de distribuție în orele de noapte când activitatea este redusă.

Sistemul de management integrat al activităților de operare și mentenanță va acționa ca un sistem securizat bazat pe baze de date sigure care poate fi accesat de la distanță. Comunicarea în timp real între interfața “front-end” și serverele de procesare de birou vor funcționa prin intermediul API (interfața de programare a aplicației) prin cele mai înalte sisteme de criptare. Aceasta va include toate comunicațiile de la și la terminale, de la aplicația mobilă, platforme, terțe părți, etc.

Această abordare deschisă va permite creerea unei colaborări solide și cu alți furnizori de transport pentru a tinde către promovarea conceptului de “mobilitatea ca un serviciu”.

Sistemul va fi modular, cu o structură clară și intuitivă. Fiecare modul va fi un dosar de seturi de date de același tip și afișate într-o listă de vizualizare.

Modulul “client”

Bază de date pentru clienți cu călătoria completă și istoricul de comunicare și diverse funcții, cum ar fi trimiterea de SMS-uri, call-out, modificați abonamente, cont, introducerea de coduri voucher, etc

Modulul “bicicleta”

Inventarul tuturor bicicletelor cu parametrii de stare, cum ar fi „verificat", „activ", „reparații necesare", etc, istoricul de service și diverse filtre și opțiuni de sortare.

Modulul “partener”

Facilitează crearea de beneficii tarifare pentru parteneri, de ex operatori de transport public, universități, operatori auto, etc.

Modul “service”

Cererea de servicii este instalată pe toate telefoanele inteligente utilizate de către tehnicieni, tehnicienii stațiilor și mecanici de biciclete din centrul de operare și de pe teren.

Scenariul 2

Componența soluției proiectate de mobilitate urbană alternativă trebuie să conțină cel puțin următoarele componente:

 • -  Terminale inteligente de închiriere a bicicletelor.

 • -  Stații inteligente de predare și preluare a bicicletelor.

 • -  Biciclete inteligente prevăzute cu computer de bord.

 • -  Triciclete inteligente prevăzute cu computer de bord.

 • -  Parcari inteligente pentru biciclete private.

 • -  Centru de operare cu sistem integrat software și hardware de gestiune și comunicații:

o Modul de comunicații pentru integrarea elementelor din teren.

o Modul de management operațional, mentenanță și service.

o Modul aplicație electronică mobilă de închiriere.

 • -  Sistem de logistică și distribuție.

 • -  Kit echipamente mentenanță.

Conform noilor cerințe, cele mai cerute și utilizate tipuri de biciclete sunt cele inteligente care pot fi accesate prin intermediul dispozitivelor mobile (smartphone).

Stațile de închiriere a bicicletelor au în componență terminalul inteligent, stația analogică/inteligentă de andocare și bicicleta inteligentă sau clasică.

Bicicleta inteligentă mecanică cu doua roti trebuie să fie ergonomică, unisex, construită dintr-un aliaj ușor (de preferință aluminu) pentru ușurința în utilizare, să fie prevăzută cu sistem de protecție împotriva furtului, să fie prevăzută conform normelor europene cu sisteme de frânare performante pe ambele roți, sistem de iluminat, angrenaj cu mai multe viteze de deplasare. Toate cablurile de acționare a elementelor de frânare și schimbare a vitezelor de deplasare trebuie să se afle în interiorul cadrului bicicletei, lanțul din otel inoxidabil și sistem de protecție pentru lanț, dotat cu sistem de protecție împotriva furtului și sistem de ajustare rapid a poziției de mers fără necesitatea utilizării unor instrumente speciale.

Bicicleta va fi dotată cu sistem de avertizare acustică pentru pietoni, coș pentru bagaje, apărători pentru ambele roți, sistem de iluminat în partea din față încapsulat în cadrul bicicletei, sistem cu dinam sau similar pentru alimentarea sistemului de iluminat și angrenajului de blocare electromecanică, sistem de frânare pe ambele roți cu frânare pe jantă, sistem de blocare temporar (în afara dock-ului), butuc integrat în roata din față prevăzut cu dinam pentru încărcarea bateriei computerului de bord sau un sistem similar, sistem angrenaj cu minim 8 viteze integrate în butuc.

Bicicleta va fi prevăzută cu jante din aliaj ușor, anvelope rezistente la înțepături prevăzute în zona de îmbinare cu janta cu sistem reflectorizant turnat din fabricația anvelopei, sistem de pedalare din aluminiu sau alt aliaj ușor. Pedalele să fie prevăzute cu sistem reflectorizant atât pentru partea din față cât și pentru partea din spatele pedalei, sistem de parcaj (cric), sistem de iluminare in spate, și sistem reflectorizant în conformitate cu normele europene de siguranță.

Pentru siguranța în utilizare bicicleta va fi prevăzută cu sistem de blocare electromecanică a bicicletei, și sistem RFID de confirmare a parcării în stația de andocare.

Greutatea bicicletei nu trebuie să fie mai mare de 25 kg pentru o manevrabilitate facilă de persoane de ambele sexe.

Echipamentele ce compun computerul de bord al bicicletei trebuie să permită monitorizarea permanentă GPS. Computerul de bord să fie prevăzut cu modul de comunicații mobile GPRS, bluetooth si Wifi precum și modul de comunicații cu terminalele și stațiile de preluare și predare. Bicicleta va avea un sistem integrat în cadrul bicicletei de facilitare a închirierii directe cu ajutorul telefonului mobil sau a smart card-urilor.

Bicicleta trebuie să aibă capacitatea de predare într-o „stație virtuală”, adică într-o zonă special definită în teren (definirea zonei se realizează în aplicația de monitorizare în cadrul centrul de operare) fără stații de blocare fizică. Bicicletele vor comunica permanent prin mesaje interative cu centrul de comandă, vor fi interfațate cu portalul Online de închiriere și aplicația mobilă de închiriere cu 3 limbi de circulație internațională + limba română (se vor prezenta extrase/printscreen din aplicație atașate la oferta tehnică.) De asemenea se va prezenta un agrement privind îndeplinirea condițiilor GDPR pentru centru operațional de monitorizare.

Computerul de bord al bicicletei trebuie să raporteze automat localizarea GPS cel puțin după fiecare închiriere și predare sau la cererea operatorului. Sistemul de închiriere trebuie să fie integrat astfel încât închirierea să se poată face prin intermediul telefonului mobil și a unei aplicații dedicate de bike sharin care sa permită scanare coduri QR direct din aplicația dedicată de bike sharing. De asemenea se vor integra cartele inteligente RFID Compatibile cu ISO 14443 Mifare. De asemenea utilizatorii vor trebui să aibă posibilitatea realizării închirierii cu un număr de telefon mobil + PIN, SMS sau apel telefonic.

Computer de bord prevăzut cu o baterie care să dureze cel puțin 60 de zile în modul de așteptare cu comunicare zilnică la centrul de operare, de asemenea bicicleta va fi prevăzută cu un sistem autonom de alimentare cu energie a computerului de bord și încărcare a bateriei (cu celule fotovoltaice sau similar). Computerul de bord va fi prevăzut cu accelerometru cu trei axe și sistem de alarmă în cazul accesării neautorizate a bicicletei.

Computerul de bord al bicicletei trebuie să controleze blocarea electromecanică a bicicletei în stație sau în afara acesteia. Astfel bicicleta trebuie să fie prevăzută cu două sisteme de blocare. Toate bicicletele vor respecta standardele europene pentru siguranța în trafic pentru biciclete respectiv ISO 4210-2 (Prezentarea certificatului conform cu originalul), precum și îndeplinirea condițiilor Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.| SEC IORUL 1

Tricicletă special adaptată pentru soluțiile de bike sharing dedicată persoanelor în vârstă. Aceasta dispune de aceeași configurație tehnologică, dar cu stabilitate sporită datorată celor două roți din spate. Aceste tricicluri pot fi folosite atât de persoanele în vârstă cât și de persoanele care nu pot utiliza o bicicletă clasica.

Tricicletă pentru persoanele cu dizabilități. Dispune de stabilitate și siguranță sporită față de bicicleta clasică, scaun confortabil, suport pentru picioare, sistem de frânare și propulsie adaptată.

Stațiile de andocare inteligente permit bicicletelor să fie parcate în perfectă siguranță și oferă un confort ridicat pentru închiriere și returnare.

Preluarea și predarea bicicletelor în stații trebuie să se realizeze în cel mai facil mod cu putință și în cel mai scurt timp astfel încât să poată oferii utilizatorului o experiență plăcută și să fie încurajat să folosească cât mai des bicicleta. Stațiile trebuie să fie total automatizate fără a fi deservite de operatori, să comunice în permanență cu terminalele, să fie prevăzute cu sisteme de autoblocare electromecanice și cu sistem de detecție atomată și confirmare a returnării, în timp real, în centrul de operare.

Stațiile de andocare inteligente permit bicicletelor să fie parcate în perfectă siguranță și oferă un confort ridicat pentru închiriere și returnare. Stațiile trebuie sa fie hibride, fiecare dock trebuie sa fie compatibil atât cu bicicletele mecanice cât și cu bicicletele asistate cu motoare electrice pentru o dezvoltare modulară a sistemului de bike sharing. Stațiile de andocare vor fi modulare pentru a putea fi montate la 60°, 90° sau 120°.

Stațile trebuie să emită la preluarea sau predarea bicicletelor o avertizare sonoră și luminoasă astfel încât utilizatorul să poată identifica mai ușor bicicleta care îi revine în momentul închirierii. în cazul stațiilor, acestea trebuie să aibă caracter modular pentru a putea în mod facil să poată fi modificată componența acestora.(în sensul creșterii capacității stației sau micșorării acesteia în ceea ce privește numărul de biciclete). Stațiile trebuie să poată avea capacitatea de andocare atât a bicicletelor clasice cât și a celor electrice.

Stațiile de parcare și preluare a bicicletelor cu sistem de blocare automat electromecanic și detecție a returnării cu cip RFID Compatibil cu ISO 14443 Mifare vor

SECTORUL l

trebuii să permită în cazul ocupării toatale a stației, parcarea în proximitatea stației cu blocarea aferentă bicicletei și integrare cu sitemul geofencing la nivelul computerului de bord.

Posturile de andocare a bicicletelor nu trebuie să reprezinte o barieră fizică în calea pietonilor și nu trebuie să fie mai înalte de 65-70 cm.

Stația trebuie să fie realizată astfel încât să nu necesite lucrări de infrastructură pentru instalare, sa fie modulară pentru a putea să se extindă cu un număr suplimentar de posturi de andocare, să fie mobilă, ușor transportabilă pentru eventuale repoziționări.

Stația vituală reprezintă o variantă de rezervă pentru a putea preda bicicleta atunci când stația de andocare nu mai pune la dispoziție nici un spațiu liber. Conceptul de stație virtuală va fi implementată în aplicația de bike-sharing, reprezentând o arie în jurul stației fizice în care blocarea bicicletei e permisă. De asemenea în cazul unor evenimente speciale se pot dedica în aplicație stații virtuale de predare fără a fi necesară o stație fizică.

Terminalul de închiriere trebuie să fie elementul central și integrator la unei stații de închiriere, acestea vor trebui să aibă un design plăcut, să se încardeze în arhitectura urbană, să fie prevăzute cu ecrane tactile, soluție de plată cu cârd, cititor de cârd „contact less”, sistem do iluminat, sisteme de siguranță și protecție antivandalizare, să fie prevăzute cu un modul de comunicații mobile și cu un sistem de comunicații cu stațiile de biciclete. Terminalele trebuie să fie independente energetic, prevăzute cu baterii și sistem de alimentare cu panouri fotovoltaice. Bateria Li-lon a terminalului trebuie să aibă o autonomie cel puțin 7 zile fără energie solară. De asemenea se vor avea în vedere ca ofertantul să prezinte în oferta tehnică soluțiile integratoare cu sistemul de taxare a transportului public local de călători pentru asigurarea complementarității cu alte proiecte de mobilitate urbană. Terminalul de stație servește ca interfață principală pentru clienți și oferă spațiu pentru a furniza informații statice și dinamice despre sistem și despre utilizare. Terminalul trebuie să aibă capacitatea de a comanda cel puțin 60 de docuri de biciclete. Acesta va fi prevăzut cu antena încorporată pentru comunicații mobile (modem 4G/5G). Instalarea terminalului se va realiza fără lucrări de infrastructură pentru eventuale repoziționări ale acestuia.

Modulul de parcări inteligente pentru biciclete private are rolul de a oferi posibilitatea utilizatorilor de a parca bicicletele personale, într-un mod sigur, eliminând în acest fel grijile legate de furturile de biciclete, acesta având 4 niveluri de securitate: bară de otel pentru a bloca roata și cadrul, supraveghere video (opțional), alertare prin aplicația mobilă atunci când se detectează un semnal periculos și alarmă sonoră.

Aplicație software mobilă de închiriere pentru telefoane inteligente realizată în cel puțin 3 limbi de circulație internațională, inclusiv română. Aplicația de interfațare cu utilizatorii trebuie să aibă module dedicate pentru plata prin SMS, plata prin apel telefonic și cârd bancar. Aplicația software trebuie să faciliteze inclusiv închirierea la terminalele din stații. Sistemul trebuie să aibă de asemenea un portal dedicat pentru acces securizat

la sistemul de bike sharing, înregistrarea utilizatorilor și gestiunea conturilor. Soluția de operare va integra și un caii center 24/7.

Aplicație mobilă publică de închiriere a bicicletelor și management utilizatori (minim compatibilă cu platformele Microsoft, Android și Apple). Aplicația de închiriere va avea actualizare în timp real cu afișarea pe harta interactivă a disponibilității bicicletelor în toate stațile (interval de actualizare de cel mult 1 minut). Sistemul de autentificare în aplicație cu email/parola sau numărul de telefon mobil/parola.

Astfel, utilizatorii trebuie să aibă acces permanent la sistemul de bike sharing prin intermediul telefonului mobil și aplicației de bike sharing prin scanare coduri QR direct pe biciclete. în acest fel în mai puțin de 3 secunde bicicleta este disponibilă pentru închiriere fără a introduce date suplimentare. Utilizatorii vor avea posibilitatea înregistrării în sistemul de bike sharing prin intermediul aplicației mobile, a portalului special dedicat sistemului de bike sharing sau la terminalul de statie. (ofertantii vor atașa în cadrul ofertei tehnice cel puțin extrase printscreen din aplicațiile de terminal și aplicația mobilă prin care vor demonstra funcționalitatea)

Aplicația de back Office și operare va permite integrarea elementelor din teren va fi un element integrator al sistemului de gestiune și va avea capacitatea de interconectare a tuturor elementelor din teren, (biciclete, stații, terminale, alte elemente). Toate comunicațiile se vor realiza în mod securizat, furnizorul trebuind să pună la dispoziția beneficiarului certificările aplicabile inclusiv dovada respetării normelor europene GDPR.

Sistemul de administrare și operare a soluției de bike sharing trebuie să fie o soluție integrată care să ofere gestiunea în timp real a tuturor activităților de: închiriere, monitorizare, distribuție în teren a elementelor mobile, mentenanță și service. Se va realiza configurarea redundată a cel puțin 3 servere fizice, dedicate operatorului sistemului, cu sistem de baze de date dedicat și aplicație de service cu informații în timp real privind starea bicicletelor (ID-ul de bicicletă, nivelul bateriei, cod de acces bicicletă, status reparații și comentarii) și starea terminalelor (ID-ul terminalului, nivelul bateriei, acoperire solară, stațiile de andocare) pentru administrare.

Centru de operare - Interfața de administrare

 • •   Interfața în cel puțin trei limbi de circulație internațională: (inclusiv română)

 • •   Aplicație de service pentru echipamentele hardware

 • •   Sistem de securitate cu acces restricționat criptat prin autentificarea în două etape (pași)

 • •    Lista de utilizatori și roluri structurate pe componente și module pentru administrare eficiență

 • •   Sistem de tarifare personalizată cu posibilitatea de a emite coduri voucher

 • •   Personalizarea comunicării cu fiecare utilizator (nume, culori, logo-uri, URL-uri, email-uri, SMS-uri, linii de asistență telefonică)

’^SLCIDKUl. I

Secțiunea din aplicația de back Office pentru administrare a sistemului de bike sharing

. Secțiunea UTILIZATOR

Bază de date pentru utilizatori cu călătoria completă și istoricul de comunicare, trimiterea de SMS-uri, apeluri, modificare de abonamente, cont, introducerea de coduri voucher, etc.

. Secțiunea VEHICULE/BICICLETE

Inventarul tuturor bicicletelor cu parametrii de stare, cum ar fi „verificat", „activ", „reparații necesare", etc, istoricul de service și diverse filtre și opțiuni de sortare.

 • •   Secțiunea LOCALIZARE

Inventarul tuturor stațiilor și în locații virtuale („depozit", „camion de serviciu", „erori"), cu un set extins de parametri de performanță cu privire la stație și starea curentă (nivelul de energie, tensiune, disponibilitatea de biciclete, etc.)

 • •   Secțiunea TRANSPORT

Facilitează crearea de beneficii tarifare pentru parteneri, de ex operatori de transport public, universități, operatori auto, etc.

 • •   Secțiunea SERVICE

Cererea de servicii este instalată pe toate telefoanele inteligente utilizate de către tehnicieni, tehnicienii stațiilor și mecanici de biciclete din centrul de operare și de pe teren.

Pentru aplicația utilizatorului următoarele date vor fi disponibile în intervalul 0-60 min de la efectuarea unei închirieri: înregistrare client, date de conectare, închiriere, returnare, rezervare biciclete, cupon voucher, detaliile utilizatorului, datele de cont alte clemente considerate necesare.

Aplicația mobilă de închiriere va fi integrată cu back office-ul și va avea integrate următoarele metode de plată: plata prin SMS, plata prin apel telefonic, cupoane, infokiosk-uri, cârduri bancare, cârduri transport public, cârduri municipale, portal de închiriere. Sistem integrabil va fi de tip “IFRAME” sau similar pentru înrolare utilizatori, autentificare, închiriere, gestionare a contului cu baza de date cu replicare date de raportare la o terță parte.

Aplicația va conține localizarea bicicletelor, și istoric privind rutele pentru optimizare, (cu anonimizarea datelor personale și respecatrea regulamentului GDPR), ghidarea prin intermediul unei hărți interactive a utilizatorului către cea mai apropiată stație de biciclete, afișarea disponibilității bicicletelor, mesaje de tip push pentru utilizatori, modul cu scheme de loializare a utilizatorilor, funcție de rezervare a bicicletei cu opțiunea de programare a timpului de rezervare precum și închirierea prin scanare cod QR. Aplicația va respecta întocmai condițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

Sistemul integrat software pentru logistică, service și distribuție unitară a bicicletelor în stații. Asigurarea în mod informatizat a soluției de mentenanață, service și distribuție este un element foarte important în funcționarea optimă a sistemului de mobilitate alternativă. Sistemul software trebuie să gestioneze verificările periodice, problemele în utilizare, prevenirea furturilor, accesibilitatea sistemului, rapoarte, programare revizii, programarea distribuției bicicletelor în stații, gestiune utilizatori, precum și prognoze privind utilizarea unor anumite rute optime care pot genera informații importante pentru fundamentarea viitoarelor lucrări de infrastructură pentru biciclete, etc. De asemenea se va prezenta prin intermediul unui software specializat și licențiat o soluție de modelare privind intermodalitatea soluțiilor de mobilitate alternativă cu soluțiile de transport urban la nivelul orașului.

Sistemul de management integrat al activităților de operare și mentenanță va acționa ca un sistem modular, autonom avand la baza o abordare software de predictie și support al deciziei, bazat pe baze de date sigure care pot fi accesate de la distanță prin comuncații criptate. Comunicarea în timp real între interfața “front-end” și serverele de procesare de birou vor funcționa prin intermediul API (Interfața de programare a aplicației) prin cele mai înalte sisteme de criptare. Sistemul va fi prevăzut cu un modul de protecție pentru restrictionarea efectuării de copii neautorizate a bazei de date. Aceasta va include toate comunicațiile de la și la terminale, de la aplicația mobilă, biciclete, dock-uri, platforme, terțe părți, etc.

Această abordare deschisă va permite creerea unei colaborări solide și cu alți furnizori de transport pentru a tinde către promovarea conceptului de “mobilitate ca un serviciu”.

Sistemul va fi modular, cu o structură clară și intuitivă. Fiecare modul va fi un dosar de seturi de date de același tip și afișate într-o listă de vizualizare.

Pentru a creea complementari laie înlie liansporlul public și sistemul de bike sharing, stațiile de unde pot fi preluate și predate bicicletele sunt amplasate strategic în funcție de zonele de interes: clădiri de birouri, instituții educaționale (universități, licee, școli), cinema, teatre, mall-uri, zone turistice dar și în imediata apropiere a stațiilor de transport public. Această amplasare strategică ajută la eficientizarea transferului dintr-un vehicul de transport în altul, (transport mulimodal)

O componentă importantă în integrarea conceptului de bike sharing în sistemul de transport public este reprezentată de rapiditatea și ușurința cu care oamenii pot accesa sau schimba modalitatea de transport.

Pentru a atinge rapiditatea și ușurința în schimbarea modalității de transport este necesar ca sistemul de ticketing pentru închiriat biciclete să fie integrat în viitor cu sistemul de ticketing pentru transportul public. Cartelele de acces, tichetele de călătorie vor putea fi utilizate în transportul public, cât și pentru închirierea de biciclete prin atingerea bicicletei cu cârdul în zona computerului de bord.

PROCEDURA DE UTILIZARE A SISTEMULUI DE BIKE SHARING

 • A. ÎNREGISTRARE

înregistrarea se referă la procesul prin care un utilizator nou iși introducele datele personale (Nume, Prenume, Adresa, E-mail, Telefon etc) în vederea creării unui nou cont de utilizator. De asemenea, în această etapă este necesară și introducerea datelor cârdului bancar pentru a putea funcționa corect procesul de taxare.

Pentru crearea contului de utilizator sunt oferite de obicei metode diferite, precum site-web, aplicație mobilă, call-centre/dispecerat, sau terminale în proximitatea stațiilor de bikesharing.

Web-si te bike sharing:

 • •  Clientul accesează site-ul web

 • •  Apasă pe meniul “înregistrare”

 • •  Introduce datele personale și ale cârdului de credit/facturare

 • •  Alege tariful potrivit pentru soluția de mobilitate aleasa

 • •  Acceptă termenii și condițiile + confirmă via SMS/Email cu codul PIN recepționat

Aplicația mobilă:

 • •  Clientul descarcă aplicația din paltformele (Google Play Store/App Store/ Windows Store)

 • •  Accesează meniul “înregistrare”

 • •  Introduce datele personale și ale cârdului de credit/facturare

 • •  Alege tariful

 • •  Acceptă termenii și condițiile i confirmă via SMS/Email cu codul PIN recepționat

Catl-center:

 • •  Clientul sună la numărul de telefon afișat fie pe terminal, fie pe biciclete

 • •  Furnizează operatorului datele personale și de facturare

 • •  Alege tariful

 • •  Acceptă termenii și condițiile + confirmă via SMS/Email cu codul PIN recepționat

Terminat:

 • •  Apasă pe meniul “înregistrare” de pe ecranul terminalului

 • •  Introduce datele personale și ale cârdului de credit/facturare

 • •  Alege tariful

 • •  Acceptă termenii și condițiile + confirmă via SMS/Email cu codul PIN recepționat

 • B. ÎNCHIRIEREA

închirierea reprezintă procesul prin care un utilizator intră în posesia unei biciclete și momentul în care începe tarifarea călătoriei.

Creare/inregistrare cont


Rezervare (opțional)


închiriereUtilizare


Parcare (opțional)


Returnare


O caracteristică cheie în domeniul bikesharing-ului este punerea la dispoziție a cât mai multor metode de închiriere. Astfel adresandu-se cât mai multor clienti cu preferințe diferite în materie de tehnologia folosită.

Prin atingerea smart-cardului RFID la computerul bicicletei inteligente

 • •  Utilizatorul atinge smart-cardul de zona indicată pe bicicletă

 • •  Antifurtul se deblochează automat și începe tarifarea fără a fi necesar un cod adițional

SEC ['ORC [. I

Prin atingerea smart-cardului RFID la terminalul adiacent stației bikesharing

 • •  Clientul atinge smart-cardul de zona indicată pe terminal

 • •  Apasă pe ecran butonul “închiriază”

 • •  Introduce numărul bicicletei

 • •  Antifurtul se deblochează automat și începe tarifarea fără a fi necesar un cod adițional

Prin aplicația mobilă împreuna cu cod de siguranță

 • •  Clientul scanează codul QR de pe bicicletă

 • •  Apasă butonul “închiriază” de pe ecranul smartphone-ului

 • •  Antifurtul se deblochează automat și începe tarifarea

 • C. FUNCȚIA DE PARCARE

Funcția de parcare este o facilitate prin care utilizatorul care arc o bicicletă închiriată, pentru un timp este taxat într-o stare numită „parcare". Această situație este similară cu aceea în care bicicleta este rezervată.

Bicicletele smart pot fi returnate și blocate fie în stații fixe sau în proximitatea acestora prin intermediul funcției „geo fancing”:

 • •  Clientul cuplează antifurtul cu care este blocată în mod automat și apoi apasă butonul pentru parcare de pe computerul de bord

 • •  Pentru a redeschide antifurtul există mai multe opțiuni: antingerea smart-cardului, blocare din aplicația mobilă, caii center, (opțional NFC)

Trebuie reținut faptul ca o blocare temporară (parcare) nu înlocuiește returnarea. Timpul de taxare curge pe perioada blocării temporare până la returnarea bicicletei în spațiile virtuale special amenajate sau fixe (stațiile de andocare).

 • D. RETURNAREA

Returnarea reprezintă finalul călătoriei și al taxării.

Pentru a returna o bicicletă este necesară blocarea într-o stație de andocare sau într-o stație vituală. în cazul în care stația de andocare este inteligentă, poate comunica cu bicicleta prin RFID astfel pentru returnare este suficientă blocarea în doc.

Aplicația mobilă de închiriere

Prin intermediul aplicațiilor specifice bikesharing-ului se pot gestiona toate cerințele clienților de la înregistrarea contului de client, închiriere și returnare, efectuarea plăților până la localizare pentru Android, iOS sau alte sisteme.

Astfel, majoritatea funcțiilor descrise mai sus se bazează pe un tip de aplicație ce are ca rol principal ușurarea procesului de închiriere a bicicletei, numărul de pași necesari pentru a ajunge în posesia bicicletei fiind reduși la minim (de exemplu în cazul închirierii prin NFC - fiind necesară simpla atingere a telefonului de computerul de bord al bicicletei), iar confortul și ușurința în utilizare sunt maximizate. De asemenea în aplicația mobilă va exista implementată și o hartă cu informații în timp real legate de localizarea și disponibilitatea bicicletelor. Tot prin aplicație pot fi raportate și defecțiuni ale bicicletelor astfel încât să se poată optimiza utilizarea.litl 4rtd Dikit

?nnu

7I«UJ

71 OST

.•l 1Uj


Sistemul de management al sistemelor actuale de bikesharing


Pentru a putea susține fiabil toate funcțiile bicicletelor și ale aplicației de închiriere este necesar ca acestea să fie administrate prin intermediul unui sistem de back-office folosind baze de date stocate în cloud prin conexiuni web securizate tip HTTPS.

Administrarea se realizează cu ușurință, funcțiile fiind distribuite intuitiv în mai multe module. De exemplu, modulul biciclete pune la dispoziție informații in timp real despre starea fiecărei biciclete în parte; modulul închirieri furnizează informații precum numele utilizatorului, timpul de începere a călătoriei, timpul de finalizare, durata, costul etc.

Pentru o funcționare buna a sistemului nu este nevoie de cate un server specific pentru fiecare proiect în parte, ci este suficientă acordarea accesului într-un mediu de lucru. Serverele care susțin acest mediu de lucru sunt implementate în mod uzual redundant în centre de date fizice separate, pentru a evita întreruperile de funcționare. De obicei, timpul în care serverele nu pot fi accesate este determinat numai de lucrările programate de întreținere; astfel, procentual, timpul de bună funcționare a sistemului de administrare trebuie să fie mai mare de 99%.

Comunicarea în timp real între instanțele front-end (client) și serverele de procesare funcționează prin intermediului schimbului API utilizând ultima versiune de comunicare criptată AES. Această metodă de comunicare este utilizată pentru toate comunicațiile sistemului: Aplicația pentru clienți, aplicația de service și alte module ale sistemului.


Componentele sistemului back-office

Sistemul de administrare va fi modular cu o structură clară și ușor de folosit bazată pe module standard și funcții suplimentare.

Fiecare modul este reprezentat ca un director cu seturi de date de același tip care sunt afișate sub forma unei liste. Cu un simplu click pe seturile individuale de date, administratorul va accesa modul de vizualizare detaliată a datelor. Fiecare modul permite modificarea sau ștergerea datelor existente sau crearea unor noi intrări.

Structura modulară a aplicației back-office este formata din următoarele module:

MODULUL ÎNCHIRIERI - afișează toate închirierile și oferă diferite opțiuni de filtrare și sortare.

•i

st >•

1=

r-


iu-flt - tW »»<Wrl

-J* rrr p. f-r*;

■t Ț>T t'i* if

MODULUL CLIENT - reprezintă o bază de date cu istoric complet al călătoriilor și alte funcții cum ar fi: trimiterea SMS-urilor, apelarea, schimbarea abonamentelor etc.


MODULUL BICICLETE - reprezintă un inventar al tuturor bicicletelor cu parametri de stare precum “verificat”, “activ”, “reparație necesară” etc., istoric de service și, de asemenea diverse opțiuni de filtrare și sortare.


MODULUL LOCALIZARE - conține inventarul tuturor stațiilor împreună cu un set extins de parametri privind performanța stației și starea actuală (nivelul de încărcare, tensiunea, disponibilitatea bicicletelor etc.)

MODULUL COMENZI - interfața prin care se comanda piese de schimb de la operator/producator. Depunerea unei comenzi generează o cerere de comanda directă în sistemul central, care este gestionată de centrul de logistică.

MODULUL PARTENERI - facilitează crearea de avantaje tarifare pentru parteneri, de exemplu operatori de transport public, instituții de învățământ sau alte companii de mobilitate.

 • 3.2.2. Configurații ale stațiilor de andocare a bicicletelor și amplasarea lor

Stație la 45 de grade: O bună opțiune pe trotuare înguste sau în locurile în care există o lățime limitată.

I,///////////////

I-                                                 --------- 1

Fig. 3.7. Stație la 45 de grade (Sursa: NACTO UBDG)

Stație standard: Cea mai comună configurație de stație. Ideală pentru spații liniare, cum ar fi străzi sau trotuare.

'IIIIIIIIIIIIIIII

Fig. 3.8. Stație standard (Sursa: NACTO UBDG)

Stație dublă ( cu două fețe ): Ideală pentru spații largi.Stație standard dubă ( spate în spate ): Ideală pentru spații largi.
Fig. 3.13. Stație în unghi drept (Sursa: NACTO UBDG)

Fiți. 3.14. Stație standard dublă, Stație în unghi, Stație în unghi drept ( Sursa: NACTO UBDG )

Soluții de amplasare a stațiilor de biciclete

Deoarece stațiile au un profil mai mic decât mașinile parcate, stațiile nu creează obstacole din punct de vedere al vizibilității. Ele pot fi folosite în intersecții pentru a crește vizibilitatea și siguranța pietonilor. De obicei, terminalul de plată ar trebui să fie orientat spre trotuar, astfel încât utilizatorii să poată avea acces la terminal de pe trotuar.

Stație în proximitatea trotuarului

Fig. 3.15. Schemă stație lângă trotuar ( Sursa: NACTO UBDG )

Stația se încadrează în banda de parcare existentă.

Bicicletele pot fi preluate sau predate departe de bordură, spațiul fiind suficient pentru manevrele necesare.

Stația creează oportunități pentru alte facilități, cum ar fi o parcare de biciclete privată și o zonă de relaxare.

Delimitatoare flexibile, pot fi folosite pentru a proteja stația de vehicule în mișcare.

Stație pe zona mediană a drumului

Fis. 3.17. Stație pe zona mediană a drumului (Sursa: NACTO UBDG)

SECTORUL î

Trecerea de pietoni face legătura între trotuar și stația de biciclete.

Stația creează spațiu pietonal nou și îngustează lățimea drumului pentru a reduce excesul de viteză.

Pentru a proteja stația de vehicule în mișcare pot fi folosite delimitatoare flexibile.

Stație de tipul “OFFSET”

Stația se încadrează în banda de parcare existentă.

Stația delimitează și protejează banda de biciclete, astfel se creează o zonă de comfort pentru bicicliști.

Bicicleta va fi trasă în afară, spre trotuar (bordură).

Pentru a proteja stația de vehicule în mișcare pot fi folosite delimitatoare flexibile.

Trotuarele sunt o altă locație în care pot fi amplasate stațile de biciclete. Trotuarul este adesea ales în cazul în care spațiul rutier nu este disponibil, în cazul în care există un volum ridicat de trafic, sau în cazul în care nu se pot desființa locurile de parcare. Stațile pot fi plasate pe trotuar doar în locuri unde trotuarul este suficient de larg pentru a găzdui o stație fără a afecta oameni care merg pe jos.

Stația nu ar trebui să împiedice fluxul de pietoni, trebuie să se integreze în linia de mobilier stradal și să urmeze caracteristicile impuse de trotuar. Terminalul de informare și plăți trebuie să poată fi accesat fără a părăsi trotuarul.


&__

S’-W


----sq---

' 1                    2*-3*


Fig. 3.20. Schemă stație pe trotuar (Sursa: NACTO UBDG)

Parcurile, piețele, dar și locurile de parcare acolo unde trotuarul nu oferă spațiu suficient sunt locații excelente pentru stațiile de biciclete, deoarece acestea pot însufleți spațiul public, sunt modulare, adică pot fi configurate într-o varietate de moduri pentru a satisface nevoia de deplasare a utilizatorilor.

La amplasarea stațiilor în parcuri, este important să se ia în considerare tipul, mărimea parcului, numărul utilizărilor și atracțiile oferite
■ H •

T—1

! 1 ' : j

i

Zona Parcului

t                      I I

‘      * r 1

1          l         » .

ț

! • 1

, .1.,. -       . -i—____

i

♦ 1 » __________ i • î 1____________

Fig. 3.23. Schemă Stație comună cu locurile de parcare (Sursa: NACTO UBDG)

Configurații de sistematizare rutieră care cuprind și piste de biciclete

Configurație rutieră cu sens unic și pistă de biciclete.

Configurație rutieră cu două benzi speciale pentru transportul în comun, pistă de biciclete pentru fiecare sens cu menținerea parcărilor.


Configurație rutieră cu două benzi speciale pentru transportul în comun dispuse în zona mediană și pista de biciclete pentru fiecare sens delimitate.


f

Fig. 3.26. Configurație cu benzi pentru transportul în comun dispuse în zona mediană și bandă de biciclete pentru fiecare sens

3.3. Costurile estimative ale investiției:

Costul estimativ al investiției de bază s-a calculat pe baza soluțiilor tehnice ale proiectului urmărind fiecare categorie de echipamente care participă la realizarea obiectivului final. Valoarea totală a investiției de bază pentru proiectul propus este detaliată în devizul anexat acestei documentații (Anexa 1). Repartiția pe ani de implementare a valorii totale a investiției, inclusiv TVA, este prezentată în tabelul de mai jos. Costul de implementare al investiției include costurile de mentenanță și operare a sistemului pentru primii 3 ani după finalizarea implementării proiectului.

Tabel 3.1. Repartiția anuală a costului estimativ al investiției (lei)

Scenariu/An

2019

2020

TOTAL

Scenariul 1 cu proiect -moderat

1.017.003,00

21.710.855,70

22.727.858,70

Scenariul 2 cu proiect -extins

1.017.003,00

24.989.490,81

26.006.493,81

Costurile anuale medii de operare au fost luate în calcul pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice (10 ani). Mentenanța și operarea sistemului în primii 3 ani după finalizarea implementării proiectului sunt asigurate de implementator și au fost incluse în costurile din tabelul anterior. în tabelul de mai jos sunt prezentate costurile medii anuale de operare și mentenanță.

Tabel 3.2. Costuri estimate pentru operare

Denumire

Cost estimativ/an (lei)

Scenariul 1

Scenariul 2

Mentenanța și logistica

757.411

949.103

Consumabile și reparații

356.429

448.209

Servicii de asistență și suport

250.614

316.386

Servicii de mentenanță software

189.353

237.304

Alte cheltuieli

83.538

105.481

Costuri de personal (salariate)

1.383.018

1.063.860

Costuri totale

3.020.363

3.120.343

3.4. Studii de specialitate
 • 3.4.1. Studiu topografic

Nu este cazul.

 • 3.4.2. Studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitatea terenului

Nu este cazul.

 • 3.4.3. Studiu hidrologic, hidrogeologic

Nu este cazul.

 • 3.4.4. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice

Nu este cazul.

 • 3.4.5. Studiu de trafic

Nu este cazul.

 • 3.4.6. Raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică

Nu este cazul.

 • 3.4.7. Studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere

Nu este cazul.

SECTORUL 1

3.5. Grafic de implementare

Graficul orientativ de implementare este prezentat în tabelul următor. Precizăm că respectivul grafic de implementare este valabil pentru ambele scenarii luate în considerare.

Tabel 3.3. Graficul orientativ de realizare a investiției

Luni calendaristice

Nr.

Denumire activitate

0_

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

45

1

Elaborarea Studiului de Fezabilitate

2

Procedura de achiziție proiectare și implementare sistem

3

Proiectare și inginerie

3.1

Elaborare proiect tehnic și detalii de execuție

3.2

Verificare PT și DDE

4

Furnizarea și instalarea sistemului

5

Punere în funcțiune și testare

6

Recepția sistemului

7

Alte activități complementare și conexe investiției de bază

7.1

Management de proiect

7.2

Asistență tehnică

7.3

Dirigenție de șantier

7.4

Audit

7.5

Informare, comunicare și publicitate

8

Operarea și mentenanța sistemului

4. Analiza fiecărui scenariu tehnico - economic propus
4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

f

HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice solicită elaborarea analizei financiare și economice ca parte a documentației tehnico-economice aferente investiției publice.

Obiectivul analizei financiare și economice este de a identifica și cuantifica toate impacturile posibile ale acțiunii sau proiectului luat în considerație, în vederea determinării costurilor și beneficiilor corespunzătoare. în principiu, toate impacturile ar trebui evaluate: financiare, economice, sociale, de mediu,etc. Analiza rezultată poate fi utilizată ca instrument de decizie pentru evaluarea utilității investiției ce urmează a fi finanțată din resurse publice.

Obiectivul general al proiectului este implementarea unui sistem automat de închiriere a biciletelor în regim self-service, în Sectorul 1. Pentru atingerea obiectivului general, proiectul propune implementarea unui sistem integrat, eficient și ecologic de închiriat biciclete în Sectorul 1, care va reduce poluarea și va crește nivelul de mobilitate urbană.

Scenariul de referință detaliat în prezentul studiu presupune instalarea unui sistem inteligent de închiriere biciclete.

Pentru fiecare din zonele luate în discuție se va realiza un nou sistem de închiriat biciclete, rezultând o nevoie de 30 de biciclete per stație, în zonele aglomerate, iar în zonele cu punct de interes mai scăzut, 5 biciclete per stație.

în toate cele 44 de stații se va implementa modulul format din următoarele componente:

 • -  Bicicleta inteligentă;

 • -  Tricicletă inteligentă special adaptată pentru persoanele în vârstă;

 • -  Tricicletă special concepută pentru persoanele cu dizabilități;

 • -  Stația inteligentă : Stațiile trebuie să fie total automatizate fără a fi deservite de operatori, să comunice în permanență cu terminalele, să fie prevăzute cu sisteme de autoblocare electromecanice sau alte soluții și cu sistem de detecție a returnării;

- Terminal inteligent: Terminalele de închiriere trebuie să fie elementul central și integrator al unei stații de închiriere, acestea vor trebuii să aibă un design plăcut, să se încardeze în arhitectura urbană, să fie prevăzute cu ecrane tactile, soluție de plata cu cârd bancar, cititor de cârd „contact less”, sisteme de siguranță și protecție anti-vandalizare, să fie prevăzute cu un modul de comunicații mobile și cu un sistem de comunicații cu stațiile de biciclete. Terminalele trebuie să fie proiectate în doua versiuni atât independente energetic, prevăzut cu baterii și sistem de panouri fotovoltaice precum și soluții clasice branșate la rețeaua electrică. De asemenea se vor avea în vedere soluții integratoare cu sistemul de taxare a transportului public.

Se vor amplasa un număr de 15 triciclete pentru persoanele cu dizabilități, 15 triciclete pentru persoanele în vârstă distribuite uniform în funcție de punctele de interes și de cerințele utilizatorilor precum și 390 biciclete inteligente mecanice.

Distribuția unitară a bicicletelor în stațiile de andocare se va realiza cu 2 autospeciale de distribuție, acestea vor lucra în orele de noapte când activitatea este redusă.

Pentru a întregi și eficientiza sistemul de service, va exista si o zonă de service, special amenajată și echipată. Scopul acestei zone este acela de rezolvare a problemelor tehnice care vor apărea la bicicletele inteligente, la stațiile de andocare cât și la celelalte componente ale sistemului de închiriat biciclete.

Informațiile din teren aferente traficului de biciclete sunt cruciale pentru planificarea și gestionarea sistemului de închiriat biciclete. Colectarea de date fiabile este importantă pentru a ajuta la înțelegerea predictibilității sistemului, pentru a justifica investiții noi și pentru a anticipa cererea de infrastructură viitoare.

în acest sens trebuie implementat un sistem de achiziții de date din teren care va monitoriza rutele de biciclete. Acestea pot fi fixe, vor monitoriza punctul în care sunt instalate sau mobile, sunt instalate temporar în funcție de obiectivul urmărit.

Transportul cu bicicleta, pe lângă altele presupune și dezvoltarea unei rețele sustenabile pentru crearea spațiilor de parcare și depozitare ale acestora.

în cazul acesta se vor implementa un număr de 5 locuri de parcare a bicicletelor personale ( altele decât cele din sistemul de bike-sharing ) în imediata apropiere a stației de închiriat biciclete pentru a deservi zonele publice frecventate de cetățeni și turiști. Acestea sunt plasate în proximitatea unor stații importante de transport public pentru a putea asigura INTERMODALITATEA.

Perioada de implementare a proiectului va fi de 9 luni calendaristice, incluzând perioada de desfășurare a procedurilor de achiziție.

Așadar, perioada de referință luată în considerare pentru analiza financiară este de 10 ani după finalizarea implementării sistemului, corespunzătoare duratei de viață a echipamentelor instalate.

Anul 2019 este anul de referință în elaborarea analizei cost-eficacitate, respectiv anul de actualizare a fluxurilor de numerar precum și anul de bază pentru exprimarea costurilor.

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Nu este cazul.

4.3. Situația utilităților și analiza de consum
 • 4.3.1. Necesarul de utilități

Stațiile de andocare sunt independente din punct de vedere energetic, stația fiind echipată cu un panou fotovoltaic care susține necesarul de consum de energie electrică propriu.

Conform specificațiilor tehnice o stație de 10 biciclete consumă în medie 1000 watti/săptămâmă. Prin utilizarea unui panou fotovoltaic de 50 watti / oră (conform specificațiilor tehnice) se poate dezvolta o putere de 3500 watti (50 watt x 10 ore / zi x 7 zile) care sunt suficienți pentru susținerea oricărei stații prezentate în cadrul documentației.

Deoarece investiția va implica implementarea sistemului, pentru care se vor realiza montaje la suprafață, nu există posibilitatea întâlnirii altor rețele de utilități.

Etapa de implementare nu afectează utilitățile existente în zonele vizate, construcțiile existente și infrastructura locală.

 • 4.3.2. Soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

în condițiile în care stațiile de andocare sunt independente energetic, iar amplasarea lor nu presupune lucrări de construcții, nu este necesară asigurarea de utilități.

sectorul l

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții

'4.4.1. Impactul social și cultural, egalitatea de șanse

Aspectele prezentate în continuare sunt valabile pentru ambele scenarii analizate (Scenariul 1 și Scenariul 2), cu excepția cazurilor în care sunt precizate explicit diferențele.

Impactul social major al sistemului de mobilitate alternativă poate fi scos în evidență de conectivitate sporită, promovarea intermodalității, reducerea poluării precum și beneficiile pentru sănătate. Bikesharing-ul reduce problemele de trafic, nevoia de parcare în centrul orașului (pe un singur loc de parcare a unui autoturism pot parca 20 biciclete), și congestionarea cauzata de o supraaglomerare a automobiliștilor la orele de vârf.

Sistemul de mobilitate alternativă reprezintă o rețea de închiriere de biciclete pe termen scurt pentru a oferi transport individual, ideal pentru centre dense. Este mai ușor pentru a interacționa cu comunitatea pe o bicicletă sau pe jos decât este dintr-o mașină sau cu autobuzul, ceea ce face bikesharing o soluție naturală pentru creșterea conectivității unei comunități. Bikesharing stimulează comerțul local, în mare parte datorită ușurinței de a observa un magazin mergând pe jos sau cu bicicleta decât dintr-o mașină.

într-un sondaj realizat in 2011 de Capital Bikeshare (Washington DC), 70% dintre utilizatori au raportat după ce au folosit bikeshare că l-au văzut ca cel mai rapid și mai simplu mod de a ajunge la destinație.

Sistemul oferă o modalitate simplă de a încorpora exerciții fizice moderate în rutina de zi cu zi a unui utilizator.

Proiectul propus produce în viitor externalități pozitive în mediul social datorită creșterii calității transportului urban și protejării mediului. Aceste beneficii sunt certe și deosebit de importante, însă sunt destul de dificil de evaluat în expresie monetară.

La nivelul populației, proiectul investițional propus generează efecte în ceea ce privește:

 • -  creșterea calității și cantității serviciilor de transport urban pentru toate categoriile de persoane (tineri, bătrâni, persoane cu dizabilități;

 • -  crearea de noi locuri de muncă.

Egalitatea de șanse este respectată în primul rând prin deschiderea sistemului de închiriere a bicicletelor pentru toate persoanele, indiferent de vârstă, sex sau ocupație.

Ca principiu de dezvoltare și implementare a proiectului în toate etapele sale, vor fi luate în considerare toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, vârstă, handicap, apartenență la o

categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege.

Astfel, procesul de selecție și recrutare a persoanelor responsabile cu operarea, întreținerea și mentenanța sistemului va încuraja în mod egal toți candidații, indiferent de naționalitate, vârstă, etnie.

Prin realizarea materialelor de informare și publicitate se va asigura accesul nerestricționat la informațiile prezentate în egală măsură și pentru toate categoriile de cetățeni.

Aceleași politici și practici referitoare la egalitatea de șanse sunt valabile și în ceea ce privește beneficiarii direcți și indirecți ai implementării sistemului.

Principiul egalității de șanse include și asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la toate facilitățile și serviciile rezultate ca urmare a implementării proiectului. în acest sens, sistemul include, pe lângă biciclete, 15 triciclete pentru seniori și 15 triciclete pentru persoane cu dizabilități, prin acest aspect asigurându-se egalitatea de șanse în utilizarea sistemului și pentru aceste categorii de cetățeni.

Beneficii sociale din creșterea calității și cantității serviciilor de transport urban alternativ.

Acest beneficiu apare ca urmare a realizării sistemului de mobilitate alternativă, contribuind prin implementarea acestui proiect la o viață sănătoasă pentru comunitate.

Beneficii din crearea de noi locuri de muncă

Următorul beneficiu social constă în crearea de noi locuri de muncă care se concretizează în venituri salariale suplimentare pentru populație. în conformitate cu estimările proiectantului tehnic de specialitate, pe perioada celor 9 luni de realizare a investiției se vor crea 7 locuri de muncă temporare, iar în faza de operare a investiției 13 locuri de muncă, în cazul Scenariului 1, respectiv 10 locuri de muncă, în cazul Scenariului 2. Acești angajați vor avea un loc de muncă stabil, indicator ce duce la creșterea calității vieții, dar și la diversificarea modalității de transport a populației.

Alte beneficii ale populației necuantificate monetar

în urma implementării proiectului propus, populația poate avea și alte beneficii. Astfel, datorită creării unui sistem de mobilitate alternativă bazat pe mersul pe bicicletă va crește gradul de sănătate al populației, cu efecte în diminuarea cheltuielilor efectuate pentru diverse tratamente. De asemenea, datorită creșterii calității serviciilor de

] SEC [ORIJL I

transport, oamenii pot participa la diverse curse de ciclism în viitor, putând chiar să-și găsească variate oportunități de angajare.

Investiția propusă nu va avea doar un efect de moment, ci de lungă durată.

în concluzie, proiectul de față este sustenabil pe toată durata sa de viață, având în vedere soluția recomandată.

 • 4.4.2. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

4.4.2.1 .Numărul de locuri de muncă create în faza de realizare/execuție

în faza de execuție, pentru ambele scenarii, se estimează ca număr de locuri de muncă ce se pot crea sunt: minim 7 persoane. Menționăm ca pentru faza de execuție aceste locuri de muncă nu sunt suportate de către beneficiar întrucât execuția lucrării cade în sarcina unui executant/furnizor.

 • 4.4.2.2.Numărul de locuri de muncă create în faza de operare

Numărul de locuri de muncă create în faza de operare depinde de modalitatea prin care se va asigura întreținerea sistemului. Minimul de persoane necesar în această fază pentru operare, logistică și supraveghere sistem este de: 13 persoane, în cazul Scenariului 1, respectiv 10 persoane, în cazul Scenariului 2.

4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz

Bike sharing oferă o soluție transport, care reduce dependența de combustibilii fosili, și oferă oamenilor un mod practic alternativ de tranzit. Ca urmare bike sharing devine rapid o opțiune de dorit să rezolve problemele noastre actuale de poluare și de dependență de autoturismele proprii.

Fiți. 4.1. Emisii CO2 - Sursa: The impact of Bikesharing, Courtney Gardner & Tucker Gaegauf

Bicicleta este în prezent cel mai eficient vehicul energetic utilizat în mod obișnuit, fiind chiar mai eficient decât mersul pe jos ceea ce face bikesharing o soluție eficientă în reducerea emisiilor de carbon și alți poluanți nocivi.

Investiția în ciclism urban returnează mari beneficii și face economii pentru comunitate. Conform unei analize a costurilor și beneficiilor proiectului de investiții de biciclete, promovarea ciclismului a arătat un mare potențial de economii în costurile de combustibil. De asemenea, reduce emisiile de carbon în mod semnificativ, îmbunătățește calitatea aerului și are impact în problemele globale privind schimbările climatice.

Proiectul nu are impact asupra biodiversității și a siturilor protejate.

4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

Congestionarea traficului, dependența de mașină, și conectivitatea transportului public sunt probleme pe care multe comunități le confruntă în prezent. Universități și campusuri se confruntă cu provocări de transport care nu sunt rezolvate cu ușurință cu transportul cu autobuze sau mașini. în căutarea de soluții la aceste probleme, cei interesați in identificarea unei soluții de transport durabil se axeaza tot mai mult pe biciclete de închiriat și îmbunătățirea infrastructurii de biciclete ca soluții la aceste probleme în creștere în comunități, universități și campusuri deopotrivă. Datele și analizele cu privire la beneficiile bikesharing au relevat ca are un impact semnificativ social, asupra mediului și economiei in comunitățile care implementează astfel de proiecte.

Din analiza sondajului de opinie realizat în Municipiului București în anul 2017, pe un eșantion format din 731 de persoane, a rezultat că deși peste 98% din participanții la sondaj apreciază că dezvoltarea acestui mijloc de deplasare ar fi un lucru bun sau foarte bun pentru București există o puternică reticență în utilizarea bicicletei. Adoptarea acestui mijloc de deplasare implică o schimbare, relativ amplă, la nivelul stilului de viață (schimbări privind utilizarea spațiilor de depozitare din gospodărie, a vestimentației, a securizării bicicletei, etc) de unde și o rezistență destul de mare față de utilizarea acestui mijloc de deplasare.

Motivul invocat pentru evitarea sau utilizarea limitată a acestui mijloc de deplasare este percepția generală cu privire la faptul că Bucureștiul nu este un oraș prietenos pentru utilizatorii de biciclete (94%).

Principalele bariere în calea utilizării bicicletei ca mijloc de deplasare sunt considerate a fi riscul de accidente (71% din respondenți au invocat acest motiv), poluarea din trafic (67%) și lipsa infrastructurii de parcare atât în zonele de destinație cât și în zonele de reședință (57%). Lipsa infrastructurii de parcare este asociată cu riscul crescut de a fi furată bicicleta, risc indicat de 88% dintre respondenți.

în ciuda acestor impedimente 75% din respondenți declară că își doresc să utilizeze bicicleta ca mijloc de deplasare.

în concluzie, dificultatea cu care se confruntă utilizatorii de biciclete în a circula în condiții de siguranță și de a găsi un loc de parcare sigur pentru biciclete în spațiile private limitează utilizarea acesteia.

Proiectul este o rezultantă a necesității implementării unui sistem integrat de închiriere biciclete cu stații în principalele puncte de interes precum și cartierele de locuințe, venind în întâmpinarea nevoilor de deplasare curente și asigurând infrastructura necesară utilizării bicicletei atât în scop recreativ, dar mai ales la deplasările zilnice între diferite puncte de interes (de ex: domiciliu/loc de munca). în prezent nu există un astfel de sistem integrat de închiriat la nivelul Municipiului București sau Sectorului 1, numărul parcărilor fiind de asemenea redus. Nu în ultimul rând, proiectul va contribui și la creșterea atractivității orașului ca destinație turistică.

De asemenea, în configurarea sistemului de bike-sharing au fost avute în vedere prognozele principalilor indicatori care influențează dimensionarea sistemului, prezentați succint în tabelele din capitolul 2.4.

Analiza situației existente, a evoluției viitoare a numărului de locuitori și a nevoii acestora în ceea ce privește deplasările a condus La stabilirea numărului de stații de depanare, stații de încărcare, a numărului de terminale precum și a numărului necesar de biciclete, triciclete pentru a satisface atât nevoia existentă la acest moment, cât și cea estimată.

Așadar, din analiza acestora rezultă, în cazul ambelor scenarii analizate, un necesar de:

SECTORUL l

 • -  44 stații simple

 • -  44 terminale

 • -  390 biciclete mecanice inteligente

 • -  15 triciclete persoane vârstnice

 • -  15 triciclete persoane cu dizabilități

Principalele obiective care se urmăresc a fi atinse prin realizarea prezentei investiții vor afecta direct viața locuitorilor și bugetul local, ele fiind:

 • a. Implementarea unui sistem integrat de închiriere a bicicletelor pentru promovarea mobilității durabile.

 • b. Sporirea gradului de mobilitate în zona centrală și limitrofă.

 • c. Diminuarea cheltuielilor reale de deplasare și a timpului petrecut în ambuteiajele urbane.

 • d. Diminuarea poluării și a zgomotului urban.

 • e. Promovarea unui transport public modern.

 • f.  Asigurarea intermodalității fizice și informatice (stații comune de biciclete și autobuz/tramvai).

 • g. Crearea unei soluții alternative de transport urban care să asigure un acces mai ușor al persoanelor la locurile de muncă, la furnizorii de servicii sau alte zone de interes.

 • h. Creșterea calității vieții în Municipiul București - Sectorul 1

'^'sectorul l

 • 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

  • 4.6.1. Noțiuni generale. Ipoteze.

Analiza financiară pentru proiectul de investiții propus a fost intocmită în baza Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu a proiectelor de investiții (Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune și ISPA) și a Documentului Cadru nr.4 pentru „Guidance on the Methodology for Carrying out Cost Benefit Analysis".

Analiza financiară are ca scop ilustrarea viabilității și rentabilității financiare a scenariilor propuse. Acest capitol este structurat corespunzător pentru a oferi informațiile necesare asupra costurilor de investiție, a costurilor de operare și întreținere, veniturilor proiectului, indicatorilor de rentabilitate financiară și sustenabilității.

Analiza financiară urmărește evaluarea necesarului financiar, care trebuie bugetat pentru susținerea investițiilor în proiecte de mobilitate durabilă.

Totodată, sunt evaluați și indicatorii de rentabilitate financiară, care vor arăta modul în care scenariile depind de finanțare și suport bugetar.

Scopul principal al analizei financiare este evaluarea profitabilității și sustenabilității financiare a proiectului din punctul de vedere al beneficiarilor/operatorilor proiectului.

Aceasta se face prin analizarea fluxului de numerar al proiectului, care include atât ieșirile de numerar, în termenii investițiilor și costurilor de întreținere și operare cât și intrările de numerar, în termenii surselor de finanțare și veniturilor. Aceste intrări și ieșiri nu trebuie confundate cu fluxurile de numerar contabile. Fluxurile de numerar din analiza financiară nu includ amortizarea, rezervele și alte elemente de contabilitate care nu corespund fluxurilor reale din analiza economică.

Analiza financiară cuprinde următorii pași:

 • -  Stabilirea costurilor totale de investiție pentru fiecare scenariu și repartizarea acestora pe perioada de analiză a costurilor

 • -  Estimarea costurilor totale de operare și a veniturilor din exploatare, pentru perioada de analiză a fiecărui scenariu

 • -  Calcularea indicatorilor de rentabilitate a investiției: FNPV(C) (Financial Net Present Value) și FIRR(C) (Financial Internai Rate of Revenue)

 • -  Verificarea sustenabilității financiare pe toată durata de analiză a proiectului

Metodologia utilizată pentru determinarea indicatorilor de rentabilitate FNPV și FIRR este DCF (Discounted Cash Flow), care presupune următoarele ipoteze:

 • -  sunt luate în considerare numai intrările și ieșirile de numerar (nu se consideră amortizarea, rezervele și alte elemente de contabilitate);

 • -  determinarea fluxurilor de numerar se bazează pe metoda incrementală, care reprezintă diferența costurilor și veniturilor între scenariul „a nu face nimic” și scenariul considerat.

 • -  agregarea cash flow-urilor pe durata diferiților ani necesită adoptarea unei rate financiare de actualizare adecvată pentru calcularea valorii nete prezente financiare a fluxurilor de numerar viitoare.

Pentru calculul practic de actualizare a fluxului de numerar se utilizează factorul de actualizare cu care se multiplică fluxul de numerar anual. în realizarea analizei financiare a prezentului proiect s-a considerat o rată de actualizare de 4%.

Ipoteze utilizate:

 • -  perioada de analiză: 11 ani (din care 10 ani - durata de viață a mijloacelor de transport achiziționate)

 • -  durată implementare proiect: 9 luni

 • -  rata de actualizare utilizată în actualizarea fluxurilor financiare de numerar: 4%;

 • -  costurile de întreținere și operare au fost estimate la nivelul unei funcționări optime a tuturor obiectelor prevăzute în proiect;

Serviciul de bike-sharing se va furniza printr-un contract mixt de furnizare, montaj, punere în funcțiune, testare și intreținere, operare și mentenanță pe o perioada de 3 ani.

 • 14.6.2. Costurile financiare

Costuri de investiție

Costurile de investiție ale proiectului sunt preluate din evaluările realizate în Devizul general al proiectului (anexat) și sunt prezentate în tabelul de mai jos (valori cu TVA).

Tabel 4.1. Costurile de investiție ale proiectului (inclusiv TVA)

Scenariu

Cost investiție (lei)

Cost investiție (Euro)

Scenariul 1

22.727.858,70 lei

4.800.984,09 Euro

Scenariul 2

26.006.493,82 lei

5.493.555,94 Euro

Rata de schimb valutar utilizată pentru evaluarea costurilor în Euro este cea specificată în Devizul general, respectiv 4,7340 lei.

SECTORUL. I

Costurile de investiție incluse în devizul general al proiectului sunt formate din două componente, respectiv: costul investiției de bază și costurile de operare și mentenanță asociate sistemului în primii 3 ani de funcționare. Costurile respective sunt evidențiate în cadrul devizului general în devize obiect separate.

în tabelul de mai jos sunt prezentate costurile investiției pe durata realizării acestor investiții, respectiv perioada 2019-2020.

Tabel 4.2. Repartiția pe ani a costurilor pentru investiția de bază (inclusiv TVA)

Perioadă

! Ani

Cost (lei)

Scenariu 1

Cost (lei)

Scenariu 2

1

2019

1.017.003,00

1.017.003,00

2

2020

21.710.855,70

24.989.490,81

Total

22.727.858,70

26.006.493,81

Costuri de exploatare

Pe lângă costurile de investiție, proiectul generează și cheltuieli pe termen lung, asociate întreținerii și reparațiilor structurii modernizate, reprezentând cheltuieli ulterioare etapei de implementare.

Costurile de exploatare sunt reprezentate de costurile cu mentenanța și înlocuirile aferente noii infrastructurii create prin proiect.

Cheltuielile sunt împărțite în mai multe categorii (valori cu TVA):

 • 1. Cheltuieli de mentenanță și logistică :

Scenariul 1: 757.411 lei/an

Scenariul 2: 949.103 lei/an

 • 2. Cheltuieli cu consumabile și reparații:

Scenariul 1: 356.429 lei/an

Scenariul 2: 448.209 lei/an

 • 3. Cheltuieli asistență tehnică și suport

Scenariul 1: 250.614 lei/an

Scenariul 2: 316.386 lei/an

 • 4. Cheltuieli mentenanță software

Scenariul 1: 189.353 lei/an

Scenariul 2: 237.304 lei/an

 • 5. Alte cheltuieli:

Scenariul 1: 83.538 lei/an

Scenariul 2: 105.481 lei/an

 • 6. Cheltuieli de personal: salariul mediu 5.712 lei/luna

Scenariul 1: 13 pers, x 8.865 lei/luna x 12 luni = 1.383.018 lei/an

Scenariul 2: 10 pers, x 8.865 lei/luna x 12 luni = 1.063.860 lei/an

Rezultând costuri în valoare de 3.020.363 lei/an pentru Scenariul 1 și 3.120.343 lei/an pentru Scenariul 2, cheltuiala existentă încă din primul an de dare în folosință a proiectului (2020), când bunurile sunt încă în garanție.

Evoluția cheltuielilor pentru orizontul de timp propus este rezumată mai jos.

Valoarea monetară estimată a acestor costuri pentru perioada de 10 de ani de funcționare avută în considerare este prezentată în tabelul următor. Costurile de operare și întreținere devin necesare după finalizarea implementării proiectului, începând cu anul 2020.

Așa cum a fost specificat în capitolul anterior, costurile de operare și mentenanță pentru primii 3 ani după implementarea proiectului (iulie 2020 - iunie 2024) sunt incluși în costul total al investiției inițiale, operațiunile respective revenind în sarcina implementatorului. în tabelul de mai jos sunt prezentate costurile de operare și mentenanță pentru restul perioadei analizate, momentul producerii lor fiind important pentru calcularea fluxului de numerar.

A fost luată în considerare o majorare a acestor costuri cu 5% la fiecare 5 ani, după anul finalizării implementării proiectului.

Tabel 4.1. Repartiția pe ani a costurilor de operare, Scenariul 1

Mentenanță și logistica

Consumabile și reparații

Servicii de asistență și suport

Servicii de mentenanță software

Alte cheltuieli

Costuri de personal (salariate)

Costuri totale

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

~o"

0

0

0

5

378.706

178.214

125.307

94.676

41.769

691.509

1.510,181

6

757.411

356.429

250.614

189.353

83.538

1.383.018

3.020.363

7

795.282

374.250

263.145

198.820

87.715

1.452.169

3.171.381

8

795.282

374.250

263.145

198.820

87.715

1.452.169

3.171.381

9

795.282

374.250

263.145

198.820

87.715

1.452.169

3.171.381

10

795.282

374.250

263.145

198.820

87.715

1.452.169

3.171.381

11

795.282

374.250

263.145

198.820

87.715

1.452.169

3.171.381

Hî SECTORUL 1

------ -----

Tabel 4.2. Repartiția pe ani a costurilor de operare, Scenariul 2

Mentenanța și logistica

Consumabile și reparații

Servicii de asistență și suport

Servicii de mentenanț ă software

Alte cheltuieli

Costuri de personal (salariate)

Costuri totale

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

5

474.552

224.105

158.193

118.652

52.740

531.930

1.560.171

6

949.103

448.209

316.386

237.304

105.481

1.063.860

3.120.343

7

996.558

470.620

332.206

249.169

110.755

1.117.053

3.276.360

8

996.558

470.620

332.206

249.169

110.755

1.117.053

3.276.360

9

996.558

470.620

332.206

249.169

110.755

1.117.053

3.276.360

10

996.558

470.620

332.206

249.169

110.755

1.117.053

3.276.360

11

996.558

470.620

332.206

249.169

110.755

1.117.053

3.276.360

'4.6.3. Veniturile financiare ale scenariilor

Ca intrare financiară în cadrul proiectului se pot considera veniturile rezultate ca urmare a funcționării sistemului de bike-sharing.

Veniturile sunt calculate luând în calcul ipotezele prezentate, respectiv faptul că acestea încep să fie prezente din anul 2, momentul efectiv al dării în funcțiune a sistemului.

labei 4.3. Ipoteze pentru calculul veniturilor anuale

Tarife de inchiriere

Tarif Clasic (fără abonament)

Tarif cu Abonament

Abonament

SI;

n/a

80 lei / an

S2:

n/a

100 lei / an

Cost închiriere

SI:

3,5 lei/oră

3,0 lei/oră

S2:

4,0 lei/oră

3,0 lei/oră

Număr de biciclete

SI;

390

S2:

390

Utilizatori estimați

SI:

8.500

S2;

10.000

Utilizatori înregistrați cu abonament estimați

SI:

850

S2:

1.500

Venituri din activități conexe

SI:

470 lei/an/bicicletă

S2:

470 lei/an/bicicletă

în ipotezele prezentate mai sus s-a ținut cont de gradul de atractivitate mai ridicat și de performanțele superioare ale sistemului propus prin scenariul 2, față de cel corespunzător scenariului 1.

Modul de calcul al veniturilor anuale este următorul:

- Venituri din închirieri: nr.biciclete x medie închirieri/zi x cost închiriere x 365 zile

o S1: 390 x 1,2 x 3,5 lei x 365 = 597.870 lei/an

o S2: 390 x 1,5 x 4,0 lei x 365 = 854.100 lei/an

 • -  Venituri din abonamente: nr. abonați x cost abonament + nr.biciclete x medie închirieri/zi x cost închiriere cu abonament x 365 zile

o S1: 8.500 x 80 + 390 x 1,2 x 3,0 lei x 365 = 580.460 lei/an

o S2: 10.000 x 100 + 390 x 1,5 x 3,0 lei x 365 = 790.575 lei/an

 • -  Venituri din activități conexe (publicitate pe biciclete): nr. biciclete x cost publicitate/bicicletă

o S1: 390x470 lei = 183.300 lei

o S2: 390x470 lei = 183.300 lei

Rezultând un venit total de:

o S1: 1.361.630 lei

o S2: 1.827.975 lei

Evoluția veniturilor pentru cei 10 ani de funcționare considerați este prezentată mai jos (pentru primul an de implementare au fost considerate doar 6 luni de funcționare a sistemului):

Tabel 4.3. Repartiția pe ani a veniturilor financiare, Scenariul 1

Venituri din inchirieri/an

Venituri din abonamente/an

Venituri din activitati conexe

Venituri totale

1

0

0

0

0

2

298.935

290.230

91.650

680.815

3

597.870

580.460

183.300

1.361.630

4

609.827

592.069

186.966

1.388.863

5

622.024

603.911

190.705

1.416.640

6

634.464

615.989

194.519

1.444.973

7

643.981

625.229

197.437

1.466.647

8

653.641

634.607

200.399

1.488.647

9

663.446

644.126

203.405

1.510.977

10

673.397

653.788

206.456

1.533.641

11

683.498

663.595

209.553

1.556.646

Obs: A fost luată în considerare o creștere a numărului de utilizatori cu 2% pentru anii 4 - 6, respectiv cu 1,5% pentru anii 7-11.

Tabel 4.4. Repartiția pe ani a veniturilor financiare, Scenariul 2

Venituri din inchirieri/an

Venituri din abonamente/an

Venituri din activitati conexe

Venituri totale

1

0

0

0

0

2

427.050

395.288

91.650

913.988

3

854.100

790.575

183.300

1.827.975

4

879.723

814.292

188.799

1.882.814

5

906.115

838.721

194.463

1.939.299

6

933.298

863.883

200.297

1.997.478

7

951.964

881.160

204.303

2.037.427

8

971.003

898.784

208.389

2.078.176

9

990.423

916.759

212.557

2.119.739

10

1.010.232

935.094

216.808

2.162.134

11

1.030.437

953.796

221.144

2.205.377

Obs: A fost luată în considerare o creștere a numărului de utilizatori cu 3% pentru anii 4 - 6, respectiv cu 2% pentru anii 7-11.

I4.6.4. Indicatorii financiari ai scenariilor

După colaționarea costurilor totale de investiție, costurilor totale de operare și a veniturilor, următoarea etapă a analizei financiare constă în calcularea indicatorilor rentabilității financiare a capitalului investit și a sustenabilității financiare a fondurilor din cadrul proiectelor.

Pentru evaluarea indicatorilor financiari s-au folosit următoarele ipoteze de calcul:

 • -  Rata de actualizare - 4%

Indicatorii financiari ai investiției sunt calculați pe baza următoarelor elemente:

 • -  costul investiției

 • -  rata de actualizare

 • -  perioada de referință

 • -  prețuri utilizate

 • -  venituri și cheltuieli.

Pentru calcularea indicatorilor financiari ai capitalului au fost luate în considerare fluxurile financiare de venituri și cheltuieli.

Indicatorii financiari ai proiectului sunt prezentați în tabelul următor:

Tabel 4.5. Indicatorii financiari ai scenariilor

Indicatorii proiectului

Scenariul 1

Scenariul 2

Concluzie

Indicatorii financiari ai investiției

Rata internă de rentabilitate financiară

FIRR (C) - %

Flux de numerar puternic negativ (FIRR nu se poate determina)

Flux de numerar puternic negativ (FIRR nu se poate determina)

Nu este îndeplinită condiția de rentabilitate financiară a investiției, deoarece FIRR(C) < 5%. Scenariile nu sunt rentabile financiar -necesită susținere financiară.

Valoarea actualizată netă financiară FNPV (C) - lei

-24.148.812 lei

-23.497.408 lei

Nu este îndeplinită condiția ca FNPV să fie pozitiv.

Veniturile nete nu au capacitatea de a acoperi costurile scenariilor - scenariile necesită susținere financiară.

După cum se observă din valorile obținute, scenariile nu respectă principiile de rentabilitate (FNPV>0, FIRR>4%), ceea ce indică faptul că proiectul necesită sprijin financiar.

|4.6.5. Sustenabilitatea scenariilor

Analiza sustenabilității scenariilor arată modul în care în perioada de referință a acestora, sursele de finanțare vor egala plățile an după an. Durabilitatea financiară a scenariilor a fost evaluată prin verificarea fluxului de numerar cumulat (neactualizat).

Pentru determinarea fluxului de numerar net cumulat au fost luate în considerare:

 • -  costurile de investiție (eligibile și neeligibile);

 • -  costurile de operare;

 • -  veniturile aduse de fiecare scenariu;

 • -  toate sursele de finanțare pentru investiție și operare (buget local)

Pentru ca o investiție să fie sustenabilă trebuie ca fluxul de numerar cumulat, calculat pentru fiecare al perioadei de referință să fie pozitiv. Fluxul de numerar cumulat se calculează prin însumarea fluxului din anul respectiv cu cel din anul precedent. Din analiza sustenabilității financiare a scenariilor rezultă că acestea au asigurată durabilitatea financiară doar în cazul susținerii anuale de la buget cu o valoare care să acopere cheltuielile, obținându-se astfel un flux net de numerar egal cu 0 pentru fiecare an al perioadei de analiză.

Tabelele de mai jos prezintă fluxul de numerar pentru fiecare scenariu.

SECTORUL 1

Tabel 4.4. Fluxul de numerar cumulat

Scenariul 1

1

2

3

4

5

6

Cost investiție

1.017.003

21.710.856

0

0

0

0

Cost operare și întreținere

0

0

0

0

1.510.181

3.020.363

Cost total

1.017.003

21.710.856

0

0

1.510.181

3.020.363

Venituri din bike-sharing

0

680.815

1.361.630

1.388.863

1.416.640

1.444.973

Venituri totale

0

680.815

1.361.630

1.388.863

1.416.640

1.444.973

Venit încasat de la buget pt acoperirea cheltuielilor

1.017.003

21.030.041

-1.361.630

-1.388.863

93.542

1.575.390

Flux de numerar

0

0

0

0

0

0

SCENARIUL 1

7

8

9

10

11

Cost investiție

0

0

0

0

0

Cost operare și întreținere

3.171.381

3.171.381

3.171.381

3.171.381

3.171.381

Cost total

3.171.381

3.171.381

3.171.381

3.171.381

3.171.381

Venituri din bike-sharing

1.473.872

1.503.350

1.533.417

1.564.085

1.595.367

Venituri totale

1.473.872

1.503.350

1.533.417

1.564.085

1.595.367

Venit încasat de la buget pt acoperirea cheltuielilor

1.697.509

1.668.031

1.637.964

1.607.296

1.576.014

Flux de numerar

0

0

0

0

0

SECTORUL 1

Scenariul 2

1

2

3

4

5

6

Cost investiție

1.017.003

24.989.491

0

0

0

0

Cost operare si întreținere

0

0

0

0

1.560.171

3.120.343

Cost total

1.017.003

24.989.491

0

0

1.560.171

3.120.343

Venituri din bike-sharing

0

913.988

1.827.975

1.882.814

1.939.299

1.997.478

Venituri totale

913.988

1.827.975

1.882.814

1.939.299

1.997.478

Venit încasat de la buget pt acoperirea cheltuielilor

1.017.003

24.075.503

-1.827.975

-1.882.814

-379.127

1.122.865

Flux de numerar

0

0

0

0

0

0

SCENARIUL 2

7

8

9

10

11

Cost investiție

0

0

0

0

0

Cost operare și întreținere

3.276.360

3.276.360

3.276.360

3.276.360

3.276.360

Cost total

3.276.360

3.276.360

3.276.360

3.276.360

3.276.360

Venituri din bike-sharing

2.057.402

2.119.124

2.182.698

2.248.179

2.315.624

Venituri totale

2.057.402

2.119.124

2.182.698

2.248.179

2.315.624

Venit încasat de la buget pt acoperirea cheltuielilor

1.218.958

1.157.236

1.093.662

1.028.181

960.736

Flux de numerar

0

0

0

0

0

Analiza beneficiilor nete anuale pentru întregul proiect presupune actualizarea acestora, pentru a asigura comparabilitatea beneficiilor și costurilor ce se înregistrează în perioade diferite de timp. Pentru proiectele de infrastructură realizate de către autoritățile publice rata de actualizare recomandată a fi utilizată în calcule este de 4%.

 • 4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiză cost-eficacitate

Analiza economică s-a realizat pe baza ghidurilor, normelor și reglementărilor în vigoare la nivel național, conformându-se de asemenea, și cu recomandările Comisiei Europene privind acest tip de analiză.

Analiza economică are ca scop ilustrarea viabilității și rentabilității economice a fiecărui scenariu propus, prin determinarea contribuției nete pozitive asupra bunăstării economice totale. Analiza economică transformă costurile și beneficiile unui proiect/scenariu într-o unitate monetară comună și compară nivelul beneficiilor cu nivelul costurilor. Pentru efecte ale proiectelor care nu au o valoare de piață directă (de exemplu, economii de timp, reducerea emisiilor și poluarea locală) este necesară convertirea beneficiilor și costurilor în valori financiare, utilizând metodele prezentate mai jos.

Creșterea calității vieții, îmbunătățirea sănătății oamenilor prin practicarea mersului pe bicicletă reprezintă un beneficiu indirect. Reducerea gradului de poluare prin utilizarea bicicletelor în detrimentul autoturismelor duce la protejarea mediului.

Bike-sharing oferă beneficii economice atât la nivel macro cât și la nivel personal. La un nivel intuitiv, este logic că bicicletele au un efect economic pozitiv. Este mai ușor să verifici fronturi ale magazinelor pe o bicicletă decât dintr-o mașină. Conducerea unei biciclete utilizează mult mai puțină energie decât o mașină, astfel bicicleta rămâne o opțiune mult mai accesibilă pentru persoanele fizice. în plus față de comerțul și economiile personale generate, ciclismul și bikeshare oferă comunității, universităților și campusurilor corporative o rentabilitate a investiției.

Bike-sharing oferă persoanelor fizice o alternativă eficientă a prețurilor la mașină în zonele mai dense. Folosirea sistemului de închiriere a bicicletelor în defavoarea mașinilor presupune o economie de aproape 40% bani pe carburant și mai mult de 20% bani pe parcare.

Bike-sharing poate contribui la dinamismul economic al centrelor urbane și cartierelor comerciale din centru. Bike-sharing presupune mult mai mult trafic pietonal, ceea ce reprezintă o accesibilitate mai mare la spațiile comerciale.

Acest capitol este structurat corespunzător pentru a oferi informațiile necesare asupra costurilor economice de investiție, beneficiilor socio-economice ale proiectului și indicatorilor de rentabilitate economică.

Analiza economică este realizată prin utilizarea analizei cost-eficacitate.

Analiza cost-eficacitate (ACE) este un instrument care poate ajuta la asigurarea utilizării eficiente a resurselor de investiții în sectoare în care beneficiile sunt dificil de exprimat monetar.

ACE este un instrument de selecție a unei soluții alternative pentru atingerea aceluiași obiectiv (cuantificat în unități de măsură fizice). ACE poate identifica alternativa care, pentru un anumit nivel sau o anumita valoare a indicatorilor de rezultat (un anumit nivel al output-urilor) minimizează valoarea actualizată a costurilor, sau, pentru un anumit nivel al costurilor maximizează rezultatele (outputurile).

Ținând cont de indicatorii de rezultat selectați, respectiv numărul de utilizatori ai sistemului, va fi utilizată analiza cost-eficacitate ponderată.

Elementele specifice utilizate în realizarea analizei cost-eficacitate sunt următoarele:

 • - orizontul de timp -11 ani (din care 10 ani de funcționare a sistemului), similar cu cel pentru analiza financiară

 • - rata de actualizare - pentru costuri va fi utilizată rata de actualizare financiară (4%, conform prevederilor Manualului de analiză cost-eficacitate și setului de date de referință ale Comisiei Europene), iar pentru beneficii rata de actualizare socială (5%)

 • - rata de schimb valutar este de 4,7340

 • - factorul de anualizare este considerat 300

Raportul ACE este rezultatul împărțirii valorii actuale a costurilor totale (VATcost) la efectele/ beneficiile exprimate în termeni fizici. Atât costurile, cât și beneficiile vor fi calculate utilizând metoda incrementală, care reprezintă diferența dintre valorile pentru varianta „cu proiect”, în cazul celor 2 scenarii analizate, și valorile corespunzătoare variantei „fără proiect”.

Costurile care vor fi avute în vedere pentru realizarea analizei cost-eficacitate sunt:

 • - costurile de investiție

 • - costurile de operare a investiției

Repartiția pe ani a costurilor de investiție și a costurilor de uperare a fost prezentată în capitolul anterior, pentru toată durata de operare a investiției.

în cadrul analizei cost-eficacitate, vor fi calculate și utilizate costurile actualizate, utilizând formula:

VATcost = Z(Ct/(1+i)1)

unde:

VATcost = valoarea actualizată a costurilor totale

Ct = cost apărut în anul t

i = rata de actualizare (4%)

Valorile rezultate pentru costurile actualizate totale (investiție plus exploatare și mentenanță), în cazul celor două scenarii analizate sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel 4.5. Costuri actualizate

Ani

Cost total

Scenariul 1 (lei/an)

Cost total

Scenariul 2 (lei/an)

1

1.017.003

1.017.003

2

1.017.003

1.017.003

3

20.875.823

24.028.357

4

0

0

5

0

0

6

1.290.909

1.333.641

7

2.482.518

2.564.694

8

2.506.388

2.589.355

9

2.409.989

2.489.764

10

2.317.297

2.394.004

11

2.228.170

2.301.927

Următorul pas în realizarea analizei cost-eficacitate este reprezentat de evaluarea impactului, din punct dc vedere fizic.

Pentru estimarea impactului, au fost utilizate previziunile realizate în capitolul anterior pentru indicatorii de rezultat care vor fi avuți în vedere în calculul raportului cost-eficacitate, respectiv numărul de utilizatori ai sistemului. Pe baza valorilor estimate au fost calculate prin extrapolare beneficiile rezultate pe toată durata de operare (11 ani) luată în considerare.

Așa cum a fost specificat anterior, în procesul ACE se va utiliza abordarea incrementală în măsurarea efectelor, fiind luate în considerare pentru calcularea raportului ACE numai efectele suplimentare.

Beneficiile actualizate sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel 4.6. Beneficii actualizate

Ani

Utilizatori sistem bike-sharing

Scenariul 1

Scenariul 2

1

0

0

2

4.048

4.762

3

7.710

9.070

4

7.489

8.898

5

7.275

8.728

6

7.068

8.562

7

6.866

8.399

8

6.670

8.239

9

6.479

8.082

10

6.294

7.928

11

6.114

7.777

Pentru calculul raportului cost-eficacitate a fost aleasă varianta costului unitar dinamic (CUD), care este cea mai cuprinzătoare.

costul unitar dinamic ia în considerare distribuția costurilor și a veniturilor pe orizontul de timp, formula sa de calcul fiind: unde: CUD = costul unitar dinamic

CUD =


ZCt/(l + 0£

/(! + </


Ct= costurile în anul t

Bt = beneficiile în anul t, în unități fizice

t = durata de viață.

Costul unitar dinamic reprezintă varianta cea mai completă a reprezentării raportului cost-eficacitate a unei investiții, fiind sensibil la schimbările în distribuția costurilor și beneficiilor, în timp.

Astfel, valorile obținute pentru cei doi indicatori de rezultat luați în considerare, rezultă următoarele valori:

Tabel 4.7. Raport cost/eficacitate

Indicator economic

Raport ACE

Scenariu 1

Scenariu 2

Cost unitar dinamic (CUD)

564,60 lei/pers

508,83 lei/pers

După cum se observă, Scenariul 2 conduce la rezultate mai bune, necesitând costuri mai mici și fiind astfel scenariul recomandat pentru implementare (scenariul cel mai cost-eficace).

4.8. Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate este o tehnică prin care se investighează impactul modificării unor factori asupra principalilor indicatori ai proiectului. în mod normal, se analizează numai variațiile nefavorabile ale acestor variabile critice.

Scopul analizei de senzitivitate este de:

 • -  a contribui la identificarea variabilelor cheie cu influență importantă asupra costurilor și beneficiilor generate de proiect

 • -  a investiga consecințele unor modificări nefavorabile ale acestor variabile-critice

 • -  a evalua dacă deciziile ce vor fi luate în cadrul proiectului pot fi afectate de aceste schimbări

 • -  a identifica acțiunile de prevenire sau limitare a posibilelor efecte nefavorabile asupra proiectului.

Concluzia analizei cost-eficacitate se bazează pe un singur set de valori pentru fiecare factor sau variabilă. Un număr de factori s-ar putea însă schimba pe parcursul proiectului și este necesar să testăm cât de sensibil este rezultatul analizei cost-eficacitate la modificări ale valorilor acestor factori.

Senzitivitatea urmărește determinarea reacției indicatorilor de eficiență a investiției la modificarea principalelor variabile ce o caracterizează. Astfel, indicatorul de eficiență luat în considerare este costul unitar dinamic (CUD), iar principalele variabile luate în considerare au fost cheltuielile pentru investiția de bază și costurile de operare și mentenanță. Pentru fiecare dintre acești 2 parametrii cheie au fost testate 2 tipuri de scenarii (pesimist și optimist).

BsLCTORL'! 1

Tabel 4.6. Analiza de senzitivitate

SCENARIUL 1

Variații

CUD

Scenariul de bază

0%

564,60

Variația          cheltuielilor

investiționale:

Scenariul pesimist - creștere 1%

101%

567,92

Scenariul optimist - reducere 1%

99%

561,29

Variația cheltuielilor de operare și mentenanță:

Scenariul pesimist - creștere 1%

101%

566,93

Scenariul optimist - reducere 1%

99%

562,27

SCENARIUL 2

Variații

VNA

Scenariul de bază

0%

508,83

Variația          cheltuielilor

investiționale:

Scenariul pesimist - creștere 1%

101%

511,94

Scenariul optimist - reducere 1%

99%

505,72

Variația    cheltuielilor de

operare și mentenanță:

Scenariul pesimist - creștere 1%

101%

510,81

Scenariul optimist - reducere 1%

99%

506,86

După cum se observă din analiza de mai sus, caracteristicile indicatorului de performanță nu se modifică substanțial, iar Scenariul 2 prezintă valori mai mari, ceea ce îl recomandă în continuare ca fiind scenariul cu potențialul economic cel mai mare.

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza riscurilor este o evaluare a riscurilor ce pot afecta o companie. Se începe cu identificarea amenințărilor, adică se inventariază, pe cât posibil, toate pericolele previzibile. Este foarte important să nu fie trecute cu vederea nici un fel de amenințări, motiv pentru care este importantă utilizarea unor liste de control exhaustive.

Odată cunoscute amenințările, trebuie calculată probabilitatea de manifestare (ocurentă) și gravitatea impactului acestora asupra organizației. Deoarece evenimentele viitoare au un anumit grad de incertitudine, estimarea probabilității de materializare se face cu o marjă de eroare.

Riscul este evenimentul capabil (în cazul producerii) sa exercite o influență asupra desfășurării proiectului. Riscurile există în toate proiectele, dar nu neapărat se produc.

Element de risc este orice element care are o probabilitate măsurabilă de a devia de la plan. Aceasta presupune desigur existența unui plan. Strategiile, planurile și programele firmei constituie elemente care permit prefigurarea realității și apoi confruntarea realizărilor efective cu rezultatele așteptate. Pentru realizarea obiectivelor firmei este necesară derularea unor seturi de activități.

Managementul riscului presupune următoarele etape:

 • -   Identificarea riscului

 • -  Analiza riscului

 • -   Reacția la risc

Identificarea riscului - se realizează prin întocmirea unor liste de control.

Analiza riscului - utilizează metode cum sunt: determinarea valorii așteptate, simularea Monte Carlo și arborii decizionali.

Reacția la Risc - cuprinde măsuri și acțiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului.

Numim risc nesiguranța asociată oricărui rezultat. Nesiguranța se poate referi la probabilitatea de apariție a unui eveniment sau la influența, la efectul unui eveniment în cazul în care acesta se produce. Riscul apare atunci când:

 • -  un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur

 • -  efectul unui eveniment este cunoscut, dar apariția evenimentului este nesigură

 • -  atât evenimentul cât și efectul acestuia sunt incerte.

Identificarea riscului

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

ORUL. I

Analiza riscului

Această etapă este utilă în determinarea priorităților în alocarea resurselor pentru controlul și finanțarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de măsurare a importanței riscurilor precum și aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru această etapă, esențială este matricea de evaluare a riscurilor, în funcție de probabilitatea de apariție și impactul produs.

Reacția la Risc

Proiectul investițional propus este supus amenințării unor riscuri de natură tehnică, instituționala și legală. Cum influențează acestea proiectul vedeți în tabelul de mai jos.

Matricea riscurilor în implementarea proiectului, prezentată în continuare, este valabilă atât pentru Scenariul 1, cât și pentru Sceariului 2.

După cum se poate observa riscurile de realizare a investiției sunt destul de reduse, iar gradul lor de impact nu afectează eficacitatea și utilitatea investiției.

"E? SECTORUL 1

-...........

Tabel 4.8. Matricea riscurilor în implementarea proiectului

Nr. risc

Decriere risc

Impact

Proba -bilitate

Punctaj risc

Soluții de contracarare / atenuare propuse

1.

întârzieri in execuție si predarea componentelor la te-menele stabilite.

Mare

5

Mica

2

10

Stabilirea unui plan de comunicare eficient intre Beneficiar si Implementator asupra progresului proiectului de implementare acivitatilor, pentru a putea lansa atenționări la timp asupra oricărui element ce poate conduce la devieri ale activitatilor si punctelor de control stabilite.

2.

Incapacitatea Furnizorilor selectați pentru oferirea de produse si servicii de a implementa rezultatele proiectului conform cerințelor si in timpul agreat.

Mare

5

Mic

1

5

Monitorizarea permanenta a livrărilor in conformitate cu graficul de implementare si aplicarea de penalitati financiare in cazul intarzierilor.

3.

Dificultăți sau divergente de comunicare eficienta cu toate părțile implicate in implementarea proiectului

Mediu

3

Mediu

2

6

Stabilirea unui set de proceduri de comunicare ce vor fi comunicate tuturor membrilor echipelor de proiect.

Monitorizarea permanenta de către echipa de management al proiectului, in cadrul ședințelor de proiect.

4.

Lipsa expertizei la nivel de excelenta din partea

Implementatorului pentru livrarea serviciilor / produselor la termenele stabilite

Mare

5

Mic

1

5

Verificarea competentelor echipei de experti cu experiența relevanta in specializările cerute si impunerea de masuri corective in cazul in care se demonstreaaza ca aceștia nu îndeplinesc cerințele solicitate in documentația tehnica de atribuire.

5.

Instabilitate instituționala / legislativa

Mare

4

Mic

1

4

Monitorizarea permanenta a stadiului proiectului si actualizarea permanenta a planului de răspuns la risc astfel incat sa poata exista o situație clara a modului de desfășurare a activitatilor in contextul legislativ aferent perioadei de implementare.

Semnalarea si informarea factorilor de decizie cu privire la posibilele efecte asupra bunei desfășurări a contractului prin prezentarea planului de risc actualizat si a masurilor identificate pentru eliminarea riscurilor.

■' sectorul 1

Nr.

risc

Decriere risc

Impact

Proba -bilitate

Punctaj risc

Soluții de contracarare / atenuare propuse

6.

Management de program ineficient

Acesta este considerat un risc pentru proiect deoarece orice problema de comunicare in cadrul echipei de proiect sau intre echipa de proiect si Implementator poate duce la intarzirei si abateri de la graficul de execuție al proiectului ceea ce poate avea consecințe n recuperarea finanțării nerambursabile.

Mediu

3

Mic

1

3

Existenta unor structuri si proceduri interne de coordonare, de monitorizare, control si raportare a fiecărei activitati, in conformitate cu metodologia de management de proiect, in sprijinul structurilor de gestionare a proiectului din cadrul contractului. Suplimentarea echipei de proiect din partea Beneficiarului, în cazul unei încărcări prea mari a membrilor echipei.

7.

întârzieri in derularea procedurilor de achiziție publica din cauza unor contestării la caietele de sarcini

Mare

4

Medie

3

12

Respectarea stricta a legislației in domeniul achizițiilor publice si intocmirea conformă a documentației de achiziție, cu implicarea autorității contractante astfel încât să nu existe motive de contestare a documentației.

8.

Planificare greșită a resurselor, a timpului alocat, a planificării activităților.

Mediu

3

Mare

4

12

Echipa de management din partea Beneficiarului va fi alcătuită din personal cu experiență în derularea de proiecte similare, care să monitorizeze eficient respectarea graficului de implementare și să ia măsuri în cazul unor devieri de la acesta.

Suplimentarea cu personal in cazul in care se constata incarcari ale membrilor echipei de proiect.

9.

_

Supraîncărcarea echipei responsabile cu managementul proiectului

Mediu

3

Mică

2

6

Echipa de management din partea beneficiarului va fi alcătuită din personal instruit corespunzător, ce deține o experiență vastă în domeniu;

Monitorizarea permanenta a incarcarii membrilor echipei de proiect si suplimentarea acesteia cu personal suport in cazul in care se constata a fi necesar.

10.

Livrarea echipamentelor este întârziată sau echipamentele nu corespund (prezintă defecte sau nu pot fi instalate conform specificațiilor contractuale)

Mediu

3

Medie

3

9

Transmiterea către ofertanti, in faza de achiziție, privind obligativitatea realizării de stocuri proprii sau asigurarea de echipamente in condiții de stoc-furnizor in Romania sau proximitate, sub sancțiunea penalizarior financiare sufficient de mari astfel incat sa compenseze eventualele costuri de intarziere.

SECTORUL 1

*9- .........

Nr. risc

Decriere risc

Impact

Proba -bilitate

Punctaj risc

Soluții de contracarare / atenuare propuse

11.

Amplasarea echipamentelor în condiții improprii sau necesitatea derulării de lucrări suplimentare datorita necunoașterii spațiului in care se vor instala echipamentelor de către implementator la faza de ofertare

Mediu

3

Mica

2

6

Amenajarea corespunzătoare a spațiului de amplasare a echipamentelor in conformitate cu cerințele descries in documentația de finanțare;

Urmărirea permanenta a cerințelor din documentația tehnica de finanțare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic etc).

12.

Nefunctionarea sistemului la parametrii stabiliți

- Serivicii de asistenta si suport precare din partea furnizorului.

Mediu

3

Mic

1

3

Solicitarea de asistenta tehnica de specialitate din partea furnizorilor pe o perioada definita prin documentația de atribuire pentru furnizori.

13,

Manipularea neadecvata sau distrugerea echipamentelor sau accesoriilor achiziționate datorita lipsei instruirii cu privire la utilizarea echipamentelor

Mic

2

Mică

1

2

Supraveghere tehnica de specialitate a implementării si raportarea tuturor neconformitatilor identificate factorilor de decizie din proiect.

14.

Apariția de defecte de fabricație la echipamentele livrate in perioada de instalare si realizare a sistemului, inainte de acceptanta finala a sistemului.

Mediu

3

Medie

3

9

Solicitarea furnizorului sa constituie un stoc de componente de prima inlocuire in cazul echipamentelor care prezintă risc mare de defectare si care nu pot fi inlocuite imediat datorita lipsei stocurilor la importatorul local.

15.

Incompatibilități fizice intre echipamentele solicitate prin Caietul de Sarcini si cele livrate efectiv in sistem, ca urmare a eventualelor modificări tehnologice sau erori de proiectare.

Mare

5

Mica

1

5

Impunerea derulării unei faze de testare in vederea acceptării sistemului la fabricant si testarea intergala a functionalitatilor fizice la nivel de sistem, garantandu-se in acest fel compatibilitatea sistemelor livrate sau cel puțin identificarea din timp a eventualelor probleme si remedierea acestora.

16.

Riscuri privind fenomene extreme de tip forța majora, inregistrate la beneficiar indiferent de voința sau controlul acestuia (incendiu, inundație, cutremur, fenomene sociale, furt, vandalism, sabotaj etc.) si care pot intrerupe activitatea de implementare a sistemului.

Mare

4

Mica

1

4

Previzionarea lucrărilor pe fiecare perioada de timp cu o rezerva operaționala realista (estimata la cca, 2 saptamani) si care permite asigurarea unui interval de timp suficient astfel incat in cazul apariției unor fenomene de tip forța majora sa asigure un interval suficient pentru eliminarea efectelor acestora si continuarea lucrărilor fara afectarea in mod semnificativ a graficului de implementare a proiectului.

5. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat
5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Implementarea sistemului automat de închiriere biciclete în regim self-service utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor va conduce la îndeplinirea obiectivelor temei studiului, prin realizarea unui sistem modern de mobilitate alternativă.

Scenariul 1 - Sistem clasic de închiriere biciclete în regim self-service utilizând biciclete mecanice (pasive) și sisteme de andocare clasice cu terminale conectate la rețeaua de energie electrică.

Componență sistem conform scenariu 1

 • -  Flota de biciclete clasice pasive fără computer de bord

 • -  Stații analogice de andocare a flotei de biciclete

 • -  Terminal de închiriere

 • -  Modul de mentenanță, sistem de logistică, service și distribuție unitară a bicicletelor în stații

 • -  Sistem de ticketing cu cârduri de access

 • -  Sistem de comunicații

Prin această abordare, se realizează obiectivul propus (introducerea sistemului de utilizare în comun a bicicletelor) pentru zonele propuse, iar beneficiile obținute în urma realizării vor fi: folosirea de către cetățeni a bicicletelor ca alternativă complementară transportului în comun și reducerea timpului de deplasare și a costurilor.

în urma implementării sistemului se vor realiza îmbunătățiri în ceea ce privește calitatea traficului și reducerea poluării.

Scenariul 2 - Sistem inteligent de închiriere biciclete în regim self-service, independent energetic utilizând biciclete inteligente, sisteme de andocare și terminale inteligente. Soluție optimă recomandată.

Componență sistem conform scenariu 2

 • -  Terminale inteligente de închiriere a bicicletelor.

 • -  Stații inteligente de predare și preluare a bicicletelor.

 • -  Biciclete inteligente prevăzute cu computer de bord.

 • -  Triciclete inteligente prevăzute cu computer de bord

 • -  Parcări inteligente pentru biciclete private

 • -  Centru de operare cu sistem integrat software și hardware de gestiune și comunicații:

 • •  Modul de comunicații pentru integrarea elementelor din teren.

 • •  Modul de management operațional, mentenanță și service.

 • •  Modul aplicație electronica mobila de inchiriere

 • -  Sistem de logistică și distribuție.

 • -  Kit echipamente mentenanță

Prin această abordare, se realizează obiectivul propus (introducerea sistemului de bike sharing) pentru zonele identificate ca. și prioritare, iar beneficiile obținute în urma realizării vor fi: folosirea de către cetățeni a bicicletelor ca alternativă complementară a transportului în comun, reducerea timpului de deplasare, reducerea costurilor, reducerea poluării și creșterea performanțelor transportului public.

Monitorizarea permanentă a bicicletelor prin intermediul computerului de bord și propunerea de soluții de optimizare a sistemului fac Utilizatorul să-și realizeze un management al mobilității prin intermediul aplicației mobile de bike sharing. Soluția este ecologică și independentă energetic. în urma implementării sistemului se vor realiza îmbunătățiri în calitatea traficului și bineînțeles reducerea cheltuielilor pentru utilizatori.

în această situație există 2 variante de soluții/opțiuni tehnico-economice pe care le propunem pentru sistemul de bike sharing din sectorul 1:

 • 1. Implementarea sistemului de închiriere a bicicletelor în zonele evidențiate în tema de proiectare folosind o flota de biciclete clasice pasive.

 • 2. Implementarea sistemului de închiriere a bicicletelor în zonele evidențiate în tema de proiectare folosind o flota de biciclete inteligente și sisteme integratoare aferente.

Costurile estimative ale celor 2 scenarii sunt următoarele:

Tabel 5.1. Costurile de investiție ale scenariilor

Scenariu

Cost cu TVA (lei)

1

22.727.858,70 lei

2

26.006.493,81 lei

Obs. Costurile includ operarea și mentenanță sistemului pentru primii 3 ani

Din punct de vedere al sustenabilității financiare, așa cum a fost evidențiat în cap. 4.6., ambele scenarii au asigurată durabilitatea financiară, în cazul susținerii anuale de la buget cu o valoare care să acopere cheltuielile, obținându-se astfel un flux net de numerar egal cu 0 pentru fiecare an al perioadei de analiză.

Din punct de vedere al analizei economice, Scenariul 2 prezintă un cost unitar dinamic mai mare față de Scenariul 1.

Din punct de vedere al analizei de senzitivitate caracteristicile indicatorilor nu se modifică substanțial, astfel încât condițiile de viabilitate economică sunt îndeplinite în continuare de ambele scenarii, iar Scenariul 2 prezintă valori ale indicatorilor mai mari.

în ceea ce privește riscurile, așa cum rezultă din Matricea riscurilor prezentată în capitolele anterioare, cele două scenarii prezintă rezultate similare.

5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optime recomandate

Pentru selectarea scenariului/opțiunii optime recomandate, au fost luate în calcul criteriile analizate în capitolul anterior, ținându-se cont de faptul că cele două soluții propuse au la bază aceleași amplasamente ale stațiilor de andocare și luând în considerare diferențele tehnice și tehnologice utilizate.

în tabelul de mai jos sunt prezentate criteriile de evaluare și clasificarea alternativelor, prin punctarea acestora de la 0 la 1 puncte (0 - opțiune alternativă; 1 -opțiune recomandată).

Tabel 5.2. Compararea scenariilor

Criteriu

Scenariul 1

Scenariul 2

Tehnic

0

2

- soluție tehnică

0

1

- impact asupra parametrior de mobilitate urbană durabilă

0

1

Economic

0

1

- raport cost-eficacitate

0

1

Financiar

2

1

- costuri de implementare și operare

1

0

- sustenabilitate financiară

1

1

Senzitivitate

0

1

Riscuri

1

1

TOTAL

3

6

După cum se observă, Scenariul 2 prezintă un punctaj superior și este recomandat drept varianta optimă pentru implementarea proiectului analizat.

5.3. Descrierea scenariului optim recomandat

[5.3.1. Obținerea și amenajarea terenului

Investiția va fi amplasată pe domeniul public, în Sectorul 1. Zonele ce fac obiectul proiectului și pe care se vor amplasa stațiile de bikesharing sunt: Străulești 1, Străulești 2, Bd. Ion Mihalache 1, Bd. Ion Mihalache 2, Parc Kisseleff, Parcul Gării de Nord, Piața Amzei 1, Piața Amzei 2, Parcul Alexandru loan Cuza, Cireșoaia, Capăt tramvai 41, Agronomie, Grivița, Primăverii, Tipografilor, Cartier Aviației 1, Cartier Aviației 2, Floreasca, Cișmigiu 1, Cișmigiu 2, Gara de Nord 1, Gara de Nord 2, Gara de Nord 3, Primăria Sector 1, Piața Domenii, Monumentul Aripi, Parcului, Teatrul Masca 1, Teatrul Masca 2, Parc Izbiceni, Sisești, Parc Bazilescu 1, Parc Bazilescu 2, Parc Bazilescu 3, Piața Mureș, Muzeul de Geologie, Ankara-Sofia, Parc IC Brătianu 1, Parc IC Brătianu 2, Parc Ștefan cel Mare, Agenția CFR, Aerogării, Mezeș, Depoul Bucureștii Noi.

Terenul pe care se vor amplasa stațiile în vederea implementării sistemului de închiriat biciclete este domeniul public al Sectorului 1.

 • 5.3.2. Asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului

Sistemul proiectat va fi independent energetic și va folosi soluții care nu necesită lucrări de infrastructură. Așa cum a fost detaliat în cap. 4.3.1, nu este necesară asigurarea de utilități pentru funcționarea obiectivului.

 • 5.3.3. Soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși

Soluția tehnică, inclusiv descrierea din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitcctural și economic a sistemului și lucrărilor pentru investiția de bază a fost realizată în capitolele anterioare. De asemenea, a fost justificat și analizat modul în care soluția optimă propusă (Scenariul 2) conduce la atingerea nivelului calitativ, tehnic și de performanță propus, prin atingerea indicatorilor tehnico-economici definiți și satisfacerea cererii estimate.

^'jSECIORL’L 1

Așa cum a fost specificat în capitolele anterioare, implementarea proiectului nu implică lucrări de construcții, ci doar montajul, testarea și punerea în funcțiune a componentelor sistemului.

^5.3.4. Probe tehnologice și teste

înainte de începerea execuției managerul proiectului se va asigura că în zonă nu există obstacole, iar dacă există se vor lua toate măsurile pentru protejarea acestora și înlăturarea eventualelor pericole care le-ar putea provoca deteriorarea lor.

în cazul în care pe parcursul execuției vor fi întâlnite instalații neidentificate anterior, șeful de lucrare va lua măsuri pentru identificarea acestora și va dispune luarea de măsuri corespunzătoare de comun acord cu proprietarul instalației, pentru evitarea accidentelor.

în faza de execuție de-a lungul căilor de circulație, șeful de proiect va lua măsuri pentru evitarea accidentelor.

în întreaga perioadă de punere în funcțiune și exploatare de probă se întocmește de către unitatea de exploatare și executant un grafic desfășurător pe părți ale obiectivului, cu precizarea tuturor operațiunilor, măsurilor de protecție și probelor ce se efectuează.

Deoarece unele instalări vor putea afecta zona de circulație frecventă, se vor asigura condițiile de evitare a accidentelor de circulație.

Personalul va folosi toate mijloacele de protecție a muncii prevăzute în Normele specifice de protecție a muncii.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:
 • 5.4.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVĂ și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

Valoarea totală a obiectului de investiții, cu TVA:

26.006.493,81 lei:

din care C+M: 1.583.317,64 lei

Valoarea totală a obiectului de investiții, fără TVA:

21.854.196,48 lei:

din care C+M: 1.330.519,03 lei

Detalieri asupra valorilor semnificative ale investiției sunt prezentate în Devizul general anexat.

 • 5.4.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții:

 • -  Număr de stații: 44

 • -  Număr de biciclete inteligente mecanice: 390

 • -  Număr triciclete pentru seniori și persoane cu dizabilități: 15, respectiv 15

 • 5.4.3. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, după caz

Indicatori de operare și de impact specifici sunt prezentați mai jos:

- Creșterea numărului de utilizatori ai bicicletei în aria de studiu a proiectului: o 5% anual în primii 5 ani și cu 3% după anul 5

Indicatori de realizare:

- Operațiuni (proiecte) implementate: 1 sistem automat de închiriere biciclete în regim self-service, care să asigure creșterea accesibilității și atractivității deplasărilor cu bicicleta

 • 5.4.4. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Conform graficului de implementare a obiectivului de investiții prezentat anterior, durata estimată de execuție este de 7 luni după semnarea contractului de proiectare și execuție, din care 1 lună elaborarea proiect tehnic și 6 luni implementare a sistemului. Durata estimată pentru derularea procedurilor de achiziție, anterioară perioadei de execuție efectivă, este de 2 luni, rezultând un total de 9 luni pentru implementarea proiectului.

în durata proiectului au fost incluse și 36 de luni de operare și mentenanță a sistemului, după finalizarea implementării acestuia.

 • 5.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Prezentul proiect este parte integranta a Planul de mobilitate urbană durabilă 2016-2030 Regiunea București - Ilfov și se încadrează în secțiunea de soluții de mobilitate alternativă și asigurare a intermodalității în cazul transportului public.

Conform legislației naționale (Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată cu completările și modificările ulterioare în iulie 2013), Planul de Mobilitate Urbană reprezintă o documentație complementară strategiei de dezvoltare teritorială periurbană/metropolitană și a planului urbanistic general (P.U.G.), dar și instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea spațială a localităților și a zonei periurbane/metropolitane a acestora cu nevoile de mobilitate și transport ale persoanelor și mărfurilor.

Sursa de finanțare pentru prezentul proiect este reprezentată de bugetul local.

6. Urbanism, acorduri și avize conforme
 • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Certificatul de urbanism nr.................este anexat.

 • 6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extrasele de carte funciară pentru locațiile de amplasament aferente sistemului sunt anexate.

 • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

Avizul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului cu nr..................... este

anexat.

 • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

Conform certificatului de urbanism nu sunt solicitate avize privind asigurarea utilităților având în vedere că proiectul este independent energetic și nu presupune lucrări de construcții.

 • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Nu este cazul.

 • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

Nu este cazul.

7. Implementarea investiției
7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Primăria Sectorului 1

Bd. Banu Manta nr. 9

tel: 021 319 10 13; fax: 021 319 10 06

7.2. Strategia de implementare

Conform graficului de implementare a obiectivului de investiții prezentat anterior, durata estimată de execuție este de 7 luni după semnarea contractului de execuție, din care 1 lună pentru elaborarea proiectului tehnic (durata totală de implementare a proiectului include o perioadă estimată de 2 luni pentru derularea procedurii de achiziții, rezultând un total de 9 luni). De asemenea, contractul de proiectare și execuție va include o perioadă de 36 de luni de operare și mentenanță a sistemului.

Graficul de implementare a investiției a fost prezentat în capitolul 3.5.

Eșalonarea investiției pe ani a fost prezentată detaliat în capitolul 4. în tabelul de mai jos sunt evidențiate sintetizat costurile aferente investiției de bază.

Tabel 7.1. Eșalonarea costurilor de investiție conform graficului de implementare

Scenariul 2

Valoare cu TVA (lei)

2019

1.017.003,00

2020

24.989.490,81

Resursele materiale (utilități, consum, forță de muncă) necesare în etapa de implementare a proiectului au fost menționate în capitolele anterioare.

7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere

Așa cum a fost menționat anterior, în valoarea contractului de proiectare și execuție vor fi incluse costurile de operare și mentenanță pentru primele 36 de luni după implementarea sistemului.

Graficul de investiții pentru perioada de durabilitate a proiectului a fost prezentat detaliat în capitolul 4. Prin urmare, pentru perioada menționată nu mai sunt necesare costuri de operare și mentenanță suplimentare, așa cum reiese din tabelul de mai jos.

Scenariul 2

1

2

3

4

Costuri operare și mentenanță (lei)

0

0

0

0

Resursele materiale (necesarul de utilități, consum anual) necesare pentru operarea sistemului au fost menționate în capitolele anterioare.

Resursele umane, respectiv forța de muncă pentru operare și întreținere și costurile cu acestea au fost prezentate anterior.

Pentru operarea și administrarea sistemului integrat este necesară asigurarea următoarelor poziții:

 • -  Manager Operațional Bike Sharing

 • -  Responsabil bike sharing

 • -  Operator centru - 3 persoane

 • -  Responsabil activitati de intervenție si constatare - 5 persoane

în vederea asigurării funcționării sistemului, în contractul de proiectare și execuție au fost incluse costurile de mentenanță, operare și întreținere, pe o durată de 3 ani. Prin aplicarea planului de mentenanță detaliat mai jos pe toată perioada de viață a echipamentelor, se elimină riscul de nefuncționare corespunzătoare și/sau reducere a perioadei de viață estimate.

Tabel 7.2. Planul de mentenanță

COMPONENTA SISTEMULUI

MĂSURĂ

SURSA DE FINANȚARE

PERIOADA

TERMINAL

Verificarea sistemelor de comunicații

Buget local

Anual

Verificare sistem de calcul

Buget local

Anual

Curățenie si intretinere perioadica

Buget local

Lunar

’ sectorul!

STATII DE ANDOCARE

Verificare sistem de blocare si eliberare biciclete

Buget local

Lunar

Verificarea sistemelor de comunicații

Buget local

Anual

BICICLETE INTELIGENTE

Verificarea computerului de bord, sistemelor de comunicații si de acces

Buget local

Anual

Verificări integritare si piese de baza

Buget local

Trimestrial

Verificare uzura anvelope si presiune in anvelope

Buget local

Lunar

SISTEM INFORMATIC DE   MANAGEMENT

INTEGRAT

Update software si verificare funcționalități

Buget local

Trimestrial

STATII DE DEPANARE

Verificări integritare si piese de baza

Buget local

Anual

7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

Echipa de management a proiectului va fi formată din personalul propriu al Primăriei, iar membrii care o vor alcătui, vor fi selecționați pe baza criteriilor de competență și experiență profesională. Echipa Primăriei va monitoriza activitatea furnizorului pe toată perioada de implementare și va urmări și controla toate activitățile desfășurate în proiect, pe toată perioada derulării implementării acestuia.

Echipa de management al proiectului va avea ca atribuții principale:

 • -  monitorizarea și supervizarea implementării proiectului din punct de vedere tehnic și financiar;

 • -  monitorizarea activităților financiare pe perioada de desfășurare a implementării;

 • -  derularea achizițiilor publice din cadrul proiectului;

 • -  întocmirea, păstrarea și arhivarea documentației aferente implementării proiectului;

Se recomandă ca echipa de management a proiectului să fie formată din:

 • -  Manager de proiect

 • -  Responsabil financiar

 • -  Responsabilul tehnic

 • -  Responsabilul cu achizițiile publice.

 • -  Responsabil juridic.

După punerea în funcțiune, investiția va intra în perioada de operare, iar contractorul are obligația de a asigura această activitate pentru primele 60 de luni .

De asemenea, este responsabilitatea beneficiarului ca la nivelul acestuia să existe un mecanism de control și verificare a tuturor costurilor și veniturilor, în scopul stimulării eficienței și evitării creșterii artificiale a costurilor.

în ceea ce privește modul de autosusținere al proiectului din punct de vedere financiar după încetarea finanțării, se vor aloca anual din bugetul local sumele necesare operării și menținerii investiției pe toată durata de viată a acesteia. în vederea unor estimări corecte, costurile cu mentenanța vor fi evaluate de personalul de specialitate care va asigura administrarea sistemului pentru a fi ulterior prevăzute în bugetul local al beneficiarului.

. Concluzii și recomandări

Prezentul studiu de fezabilitate, elaborat în conformitate cu prevederile HG 907/2016 privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective și lucrări de intervenții, detaliază și fundamentează din punct de vedere tehnic și financiar implementarea și operarea unui sistem automat de închiriere biciclete în regim self-service.

Studiile independente și datele proiectelor implementate la nivel european arată că bikesharing oferă numeroase beneficii la nivelul global dar și la nivelul fiecărui individ. Bikesharing se potrivește unui stil de viață sănătos și în combinație cu alte inițiative comunitare creează un concept de viață comunitară activă ce conduce inerent la creșterea calității vieții.

Bikesharing-ul ajută oamenii în a reduce dependența de combustibilii fosili, prin oferirea de alternative convenabile și rapide de transport. în plus, comunitățile pot aprecia cum emisiile de CO2 scad și problemele care sunt cauzate de aceste emisii se diminuează.

Din analiza realizată a rezultat necesitatea creșterii atractivității și accesibilității mijloacelor alternative de deplasare prin dezvoltarea sistemului alternativ de transport cu bicicleta. Din acest considerent soluția recomandată în cadrul studiului de fezabilitate pentru implementarea sistemului de bike-sharing este una necesară și utilă, la un nivel tehnic ridicat, care să încurajeze mobilitatea activă.

Scenariul selectat drept soluție optimă pentru sistemul de bike-sharing propus cuprinde următoarele:

 • -  44 terminale inteligente de închiriere a bicicletelor.

 • -  44 stații inteligente de predare și preluare a bicicletelor.

 • -  390 biciclete inteligente prevăzute cu computer de bord.

 • -  30 triciclete inteligente prevăzute cu computer de bord

 • -  5 parcari inteligente pentru biciclete private

 • -  Centru de operare cu sistem integrat software și hardware de gestiune și comunicații:

o Modul de comunicații pentru integrarea elementelor din teren.

o Modul de management operațional, mentenanță și service.

o Modul aplicație electronica mobila de inchiriere

 • -  Sistem de logistică și distribuție.

 • -  Kit echipamente mentenanță

9. Bibliografie și standarde

o Planul de mobilitate urbană durabilă 2016-2030 Regiunea București - Ilfov

o Plan de dezvoltare regional a Regiunii București-llfov 2014-2020

o Institutul Național de Statistica - Portal

o The impact of bikesharing - Courtney Gardner & Tucker Gaegauf

o NACTO Urban Bikeway Design Guide

o www.maphill.com

o Ro.wikipedia.org

o www.google.ro/maps

o Transportation and Development Planning (ITDP)

o Optimising Bike Sharing in European Cities (OBIS)

o Glasgow HEAT study http://www.gcph.co.uk/events/133

o Guide to using HEAT to calculate economic benefits

o http://www.heatwalkingcycling.org/index.php?pg=cycling&act=start

o Local Sustainable Transport Fund https://www.gov.uk/government/ collections/local-sustainable-tra

o Cycle City Ambition funds (CCA) https://www.gov.uk/government/ publications/ cycle-city-ambition-grants

o One                                                            North

http://www.manchester.gov.uk/news/article/6940/one_north_regio

o n_s_cities_unveil_joint_plan_for_improved_connections

o Cycling Scotland http://www.cyclingscotland.org/our-projects/funding-

sources

Climate Challenge Fund http://scotland.gov.uk/Topics/Environment/

B. PIESE DESENATE

jSLcroRUi l2. Detalii de execuție

J

DETALIU STATIE ANDOCARE PENTRU 15 BICICLETE INTELIGENTE

Scara 1:20

----------------------------------------------------- 13.50 ------—

---------------------------------------12.87 —---—---------------------------1

--------------------------------------------------12.27---dock inteligent


(

treminal bike / sharing


spațiu de mar


DETALIU STATIE ANDOCARE PENTRU 20 BICICLETE INTELIGENTE

Scara 1:20TRU 30 BICICLETE

1:20

0 — ----—

inteligente

■.. & < <

Qs        Qs

'/z

/ /

-y////////

' / / / / / / / / /

—------------

yyy/yyyyy/yyyy

///////////////////////

E PENTRU 25 BICICLETE INTELIGENTE

Scara 1:20

21.50 -


SC TEHNO CONSUL TING SOLUTION SRl

Pantalîmon, Str Rascoalai, iii JTH J2M1W201I CUI 16667478

TEHNO

OBIECTIV:         SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE

/                     BUCUREȘTI-SECTOR 1

Be tefldâr MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 1

Numele:

Semnătură:

Sc^ra:

1:20

Specialitatea:

Proiectat

ing. Mlhnea CONSTANTINESCU

Titlul planșei:

DETALII STATII PENTR

Desenat

ing. Alexandru MINCA

yyl ■

Data:

2019

Sef proiect

ing. Florin PASARE

y ( ry-3 SL.

Planșa nr.: DE 02


C. ANEXE

Anexa 1. Deviz general. Devize pe obiect

Proiectant - S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL

Str. Răscoalei, nr. 37H, Oraș Pantelimon, Jud. Ilfov

Nr. de inreg. CC.: J23/2192/2011

CUI: RO16667478

DEVIZ GENERAL

SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE BUCUREȘTI - SECTOR 1 Faza de proiectare: STUDIU DE FEZABILITATE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0,00

0,00

0,00

2.2

Utilaje, echipamente

0,00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

I JSECTORUL 1 «K c. 1111       '

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

854.624,37

162.378,63

1.017.003,00

3.5.1

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabiliitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

112.998,00

21.469,62

134.467,62

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

67.420,58

12.809,91

80.230,49

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

674.205,79

128.099,10

802.304,89

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

189.363,56

35.979,08

225.342,64

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

174.363,56

33.129,08

207.492,64

3.7.2

Auditul financiar

15.000,00

2.850,00

17.850,00

3.8.

Asistenta tehnica

46.496,95

8.834,42

55.331,37

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

29.060,59

5.521,51

34.582,10

3.8.2

Dirigentie de șantier

17.436,36

3.312,91

20.749,27

TOTAL CAPITOL 3

1.100.484,88

209.092,13

1.309.577,01

CAPITOLUL 4CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții si instalații

700.396,00

133.075,24

833.471,24

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

600.845,11

114.160,57

715.005,68

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

6.538.334,10

1.242.283,48

7.780.617,58

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

7.586.359,74

1.441.408,35

9.027.768,09

4.6.

Active necorporale

4.064.713,22

772.295,51

4.837.008,73

TOTAL CAPITOL 4

19.490.648,17

3.703.223,15

23.193.871,32

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

32.531,02

6.180,89

38.711,91

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 90%

29.277,92

5.562,80

34.840,72

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10%

3.253,10

618,09

3.871,19

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

0,00

0,00

0,00

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0,00

0,00

0,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

0,00

0,00

0,00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC (0.5% din valoarea de C+M)

0,00

0,00

0,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0,00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 5% din [Capi.2 + Capi.3 + Cap.2 + Cap.3 + Cap.4]

974.532,41

185.161,16

1.159.693,57

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

256.000,00

48.640,00

304.640,00

TOTAL CAPITOL 5

1.263.063,43

239.982,05

1.503.045,48

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

21.854.196,48

4.152.297,33

26.006.493,81

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 +

Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

1.330.519,03

252.798,61

1.583.317,64

în prețuri la data de 16.09.2019, 1 Euro = 4,7340

Data: 16.09.2019

Beneficiar/lnvestitor: Primăria Sectorului 1 Municipiul București întocmit,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL

Manager proiect

«I SECTORUL 1 ’ mi *» nv i uni «îmi

SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE BUCUREȘTI - SECTOR 1 CAPITOLUL NR.l

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

Nr. crt.

Denumirea căpițelor si subcapitelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocare / protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

în prețuri la data de 16.09.2019,1 Euro - 4,7340

Data: 16.09.2019

Beneficiar/lnvestitor: Primăria Sectorului 1 Municipiul București

SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE BUCUREȘTI - SECTOR 1 CAPITOLUL NR.2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Nr. crt.

Denumirea căpițelor si subcapitelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

2.1.

CONSTRUCȚII

2.1.1.

Lucrări de construcții

0,00

0,00

0,00

TOTAL 2.1.

0,00

0,00

0,00

2.2.

MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC

2.2.1.

Montaj utilaj tehnologic

0,00

0,00

0,00

TOTAL 2.2.

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 2

0,00

0,00

0,00

în prețuri la data de 16.09.2019,1 Euro = 4,7340

Data: 16.09.2019

Beneficiar/lnvestitor: Primăria Sectorului 1 Municipiul București

întocmit,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL Manager proiect

Ing, Fiorin PASARE

SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE BUCUREȘTI - SECTOR 1

CAPITOLUL NR.3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Nr.crt.

Denumirea căpițelor si subcapitelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.1.

STUDII

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

TOTAL 3.1.

0,00

0,00

0,00

3.2.

DOCUMENTATII-SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZAȚII

3.2.1.

Certificat de urbanism inclusiv prelungirea

0,00

0,00

0,00

3.2.2.

Auluiizdlie de construcție, lecunsliuiie, modificare, extindere etc (inclusiv prelungirea)

0,00

0,00

0,00

3.2.3.

Avize si acorduri pentru racorduri si branșamente la rețele publice

0,00

0,00

0,00

3.2.4.

Aviz si acord deținător rețea de gaze

0,00

0,00

0,00

3.2.5.

Aviz si acord deținător rețea de termoficare

0,00

0,00

0,00

3.2.6

Aviz si acord deținător rețea de energie electrica

0,00

0,00

0,00

3.2.7.

Aviz si acord deținător rețea de telefonie

0,00

0,00

0,00

3.2.8.

Aviz si acord Serviciu Salubritate

0,00

0,00

0,00

3.2.9

Obținerea avizului/acordului de gospodărire a apelor

0,00

0,00

0,00

3.2.10.

Obținerea avizului Politiei Rutiere

0,00

0,00

0,00

3.2.11.

Obținerea acordului de mediu

0,00

0,00

0,00

3.2.12.

Obținere aviz i.S.C.

0,00

0,00

0,00

3.2.13.

Obținerea avizului Administrației de Drumuri Naționale

0,00

0,00

0,00

3.2.14.

Obținere aviz Apele Romane

0,00

0,00

0,00

3.2.15.

Obținere aviz Oficiul National de Cadastru si Publicitate Imobiliara

0,00

0,00

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

3.2.16.

Alte documentații avize

10.000,00

1.900,00

11.900,00

TOTAL 3.2.

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.3.

EXPERTIZA TEHNICA

3.3.1.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

TOTAL 3.3.

0,00

0,00

0,00

SECTORUL 1

3.4.

CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDIT ENERGETIC AL CLĂDIRILOR

3.4.1.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

TOTAL 3.4.

0,00

0,00

0,00

3.5.

PROIECTARE

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabiliitate și cerere de finanțare/ documentație de avizare

a lucrărilor de intervenții si deviz general

112.998,00

21.469,62

134.467,62

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii

avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic

si a detaliilor de execuție

67.420,58

12.809,91

80.230,49

3.5.6.

Proiect tehnic si Detalii de execuție

674.205,79

128.099,10

802.304,89

TOTAL 3.5.

854.624,37

162.378,63

1.017.003,00

3.6.

ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE

3.6.1.

Cheltuieli pentru conceperea documentațiilor pentru licitație

0,00

0,00

0,00

3.6.2.

Cheltuieli pentru multiplicarea documentațiilor

0,00

0,00

0,00

3.6.3.

Cheltuieli privind organizarea licitației, cu corespondenta,

telegrafie, telex, telefax

0,00

0,00

0,00

3.6.4.

Onorariile participantilor la lucrările comisiei pentru licitație

0,00

0,00

0,00

3.6.5.

Anunțuri publicitare

0,00

0,00

0,00

TOTAL 3.6.

0,00

0,00

0,00

3.7.

CONSULTANTA

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

174.363,56

33.129,08

207.492,64

3.7.2.

Auditul financiar

15.000,00

2.850,00

17.850,00

TOTAL 3.7.

189.363,56

35.979,08

225.342,64

3.8.

ASISTENTA TEHNICA

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

29.060,59

5.521,51

34.582,10

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

23.248,47

4.417,21

27.665,68

3.8.1.2.

pentru participarea proiectului la fazele incluse in programul de control al

lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

5.812,12

1.104,30

6.916,42

3.8.2. | Dirigentie de șantier

17.436,36

3.312,91

20.749,27

TOTAL 3.8.

46.496,95

8.834,42

55.331,37

TOTAL CAPITOLUL 3

1.100.484,88

209.092,13

1.309.577,01

în prețuri la data de 16.09.2019,1 Euro = 4,7340

Data: 16.09.2019

Beneficiar/lnvestitor: Primăria Sectorului 1 Municipiul București

întocmit,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL

SECTORUL 1

■..... «  "< M.

SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE BUCUREȘTI - SECTOR 1 CAPITOLUL NR.4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4.1.

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

700.396,00

133.075,24

833.471,24

4.1.2.

Rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Arhitectura

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL 4.1.

700.396,00

133.075,24

833.471,24

4.2.

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

4.2.1.

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

600.845,11

114.160,57

715.005,68

TOTAL 4.2.

600.845,11

114.160,57

715.005,68

4.3.

UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

4.3.1.

Terminale inteligente

3.734.900,27

709.631,05

4.444.531,32

4.3.2.

Dock

2.803.433,83

532.652,43

3.336.086,26

TOTAL 4.3.

6.538.334,10

1.242.283,48

7.780.617,58

4.4.

UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

4.4.1.

Utilaje si echipamente tehnologice

0,00

0,00

0,00

TOTAL 4.4.

0,00

0,00

0,00

4.5.

DOTĂRI

4.5.1.

Biciclete

6.829.782,55

1.297.658,68

8.127.441,23

4.5.2.

Logistica

756.577,19

143.749,67

900.326,86

TOTAL 4.5.

7.586.359,74

1.441.408,35

9.027.768,09

4.6.

ACTIVE NECORPORALE

4.6.1.

Smart cârduri

146.235,98

27.784,84

174.020,82

4.6.2.

Customizare aplicație de management operațional

613.095,07

116.488,06

729.583,13

4.6.3.

Customizare aplicație de bike sharing pentru echipamente mobile

746.376,61

141.811,56

888.188,17

«li»

W SECTORUL 1

M> V* l't> I tK’ilHl Sil

4.6.4.

Caii center

639.751,39

121.552,76

761.304,15

4.6.5.

Portal web de închiriere si administrare cont

586.438,78

111.423,37

697.862,15

4.6.6.

Back-up date

1.332.815,39

253.234,92

1.586.050,31

TOTAL 4.6.

4.064.713,22

772.295,51

4.837.008,73

TOTAL CAPITOLUL 4

19.490.648,17

3.703.223,15

23.193.871,32

în prețuri la data de 16.09.2019,1 Euro = 4,7340 Data: 16.09.2019

Beneficiar/lnvestitor: Primăria Sectorului 1

Municipiul București

SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE BUCUREȘTI - SECTOR 1

CAPITOLUL NR.5 ALTE CHELTUIELI

Nr.crt.

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.1.

ORGANIZARE DE ȘANTIER

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 90%

29.277,92

5.562,80

34.840,72

5.1.2.

Cheltuieli      conexe      organizării      șantierului

(2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10%

3.253,10

618,09

3.871,19

TOTAL 5.1.

32.531,02

6.180,89

38.711,91

5.2.

COMISIONE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0,00

0,00

0,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0,00

0,00

0,00

5.2.4.

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5 %) din valoarea de C+M

0,00

0,00

0,00

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0,00

0,00

0,00

TOTAL 5.2.

0,00

0,00

0,00

5.3.

CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVĂZUTE

5.3.1.

Cheltuieli diverse și neprevăzute (5% din [Capi.2 + Capi.3 + Cap.2 + Cap.4])

974.532,41

185.161,16

1.159.693,57

TOTAL 5.3.

974.532,41

185.161,16

1.159.693,57

5.4.

CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE

5.4.1. Cheltuieli pentru informare si publicitate

256.000,00

48.640,00

304.640,00

TOTAL 5.4.

256.000,00

48.640,00

304.640,00

TOTAL CAPITOLUL 5

1.263.063,43

239.982,05

1.503.045,48

în prețuri la data de 16.09.2019,1 Euro = 4,7340

Data: 16.09.2019

Beneficiar/lnvestitor: Primăria Sectorului 1 Municipiul București

întocmit,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL

Manager proiect

jjl i SECTORUL 1


SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE BUCUREȘTI - SECTOR 1 CAPITOLUL NR.6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

Nr.crt.

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

6.1.

PREGĂTIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE

6.1.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

TOTAL 6.1.

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

6.2.1.

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL 6.2.

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

în prețuri la data de 16.09.2019,1 Euro = 4,7340

Data: 16.09.2019

Beneficiar/lnvestltor: Primăria Sectorului 1 Municipiul București

întocmit,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL Manager proiect

Ing. Florin PASARE


SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE BUCUREȘTI - SECTOR 1 DEVIZUL OBIECTULUI - INVESTIȚIA DE BAZĂ

Nr. cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

6

7

8

Cap. 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

700.396,00

133.075,24

833.471,24

Lucrări de amenajare platforme stații biciclete

700.396,00

133.075,24

833.471,24

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

1 - SUBCAP.4.1

700.396,00

133.075,24

833.471,24

4.2

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

4.2.1

Montaj utilaje si echipamente tehnologice fântâni

600.845,11

114.160,57

715.005,68

TOTAL

II - SUBCAP.4.2

600.845,11

114.160,57

715.005,68

4.3

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

6.538.334,10

1.242.283,48

7.780.617,58

4.3.1

Terminale inteligente

3.734.900,27

709.631,05

4.444.531,32

Terminal bike sharing (independent energetic)

3.422.029,33

650.185,58

4.072.214,91

Soclu metalic pentru montaj terminal

191.877,81

36.456,78

228.334,59

Soclu metalic pentru conectare cu dock

120.993,13

22.988,69

143.981,82

4.3.2

Dock

2.803.433,83

532.652,43

3.336.086,26

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

2.070.651,69

393.423,82

2.464.075,51

Soclu metalic pentru dock

645.343,94

122.615,35

767.959,29

Parcare pentru biciclete private

87.438,20

16.613,26

104.051,46

4.3.3

Logistica service

0,00

0,00

0,00

Statie pentru depanare de urgenta

0,00

0,00

0,00

4.4

UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

0,00

0,00

0,00

4.5

DOTĂRI

7.586.359,74

1.441.408,35

9.027.768,09

4.5.1

Biciclete

6.829.782,55

1.297.658,68

8.127.441,23

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

6.198.326,18

1.177.681,97

7.376.008,15

Tricicleta pentru seniori

332.568,21

63.187,96

395.756,17

SECTORUL 1

'                                                               I

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

298.888,16

56.788,75

355.676,91

4.5.2

Logistica

756.577,19

143.749,67

900.326,86

Kit pentru depanare de urgenta

100.658,69

19.125,15

119.783,84

Autoutilitara pentru transport biciclete

655.918,50

124.624,52

780.543,02

4.6

ACTIVE NECORPORALE

4.064.713,22

772.295,51

4.837.008,73

4.6.1

Smart cârduri utilizatori personalizate

146.235,98

27.784,84

174.020,82

4.6.2

Customizare aplicație de management operațional si back office

613.095,07

116.488,06

729.583,13

4.6.3

Customizare IT si aplicație de inchiriere bike sharing pentru echipamente mobile

746.376,61

141.811,56

888.188,17

4.6.4

Caii center

639.751,39

121.552,76

761.304,15

4.6.5

Portal web de inchiriere si administrare cont

586.438,78

111.423,37

697.862,15

4.6.6

Sisitem Harware si Software pentru back-up date

1.332.815,39

253.234,92

1.586.050,31

TOTAL

III - SUBCAP. 4.3+4.4+4.5+4.6

18.189.407,06

3.455.987,34

21.645.394,40

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

19.490.648,17

3.703.223,15

23.193.871,32

în prețuri la data de 16.09.2019,1 Euro = 4,7340

Data: 16.09.2019

Beneficiar/lnvestitor: Primăria Sectorului 1 Municipiul București

întocmit,

S.C. TLIINO CONSULTING SOLUTION SRL

Manager proiect

SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE BUCUREȘTI - SECTOR 1

DEVIZUL OBIECTULUI

COMPONENTA LOCALĂ - STAȚII BIKE-SHARING

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

6

7

8

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

700.396,00

133.075,24

833.471,24

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL 1 - SUBCAP.4.1

700.396,00

133.075,24

833.471,24

4.2

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

4.2.1

Montaj utilaje si echipamente tehnologice fântâni

600.845,11

114.160,57

715.005,68

TOTAL II - SUBCAP.4.2

600.845,11

114.160,57

715.005,68

4.3

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

6.538.334,10

1.242.283,48

7.780.617,58

4.3.1

Terminale inteligente

3.734.900,27

709.631,05

4.444.531,32

Terminal bike sharing (independent energetic)

3.422.029,33

650.185,58

4.072.214,91

Soclu metalic pentru montaj terminal

191.877,81

36.456,78

228.334,59

Soclu metalic pentru conectare cu dock

120.993,13

22.988,69

143.981,82

4.3.2

Dock

2.803.433,83

532.652,43

3.336.086,26

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

2.070.651,69

393.423,82

2.464.075,51

Soclu metalic pentru dock

645.343,94

122.615,35

767.959,29

Parcare pentru biciclete private

87.438,20

16.613,26

104.051,46

4.3.3

Logistica service

0,00

0,00

0,00

Statie pentru depanare de urgenta

0,00

0,00

0,00

4.4

UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

0,00

0,00

0,00

4.5

DOTĂRI

6.829.782,55

1.297.658,68

8.127.441,23

4.5.1

Biciclete

6.829.782,55

1.297.658,68

8.127.441,23

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

6.198.326,18

1.177.681,97

7.376.008,15

1 ricicleta pentru seniori

332.568,21

63.187,96

395.756,17

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

298.888,16

56.788,75

355.676,91

'£î SECTORUL 1

Mî ST(kVn-i K| sil

4.6 ACTIVE NECORPORALE

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - SUBCAP. 4.3+4.4+4.S+4.6

13.368.116,65

2.539.942,16

15.908.058,81

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)          14.669.357,76

2.787.177,97

17.456.535,73

în prețuri la data de 16.09.2019,1 Euro = 4,7340

Data: 16.09.2019

Beneficiar/lnvestitor: Primăria Sectorului 1 Municipiul București

întocmit,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL

Manager proiect

Ing. Fiorin PASARE \

'El SECTORUL 1

SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE BUCUREȘTI - SECTOR 1

DEVIZUL OBIECTULUI COMPONENTA OPERAȚIONALA CENTRALA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

6

7

8

Cap. 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL

- SUBCAP.4.1

0,00

0,00

0,00

4.2

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

4.2.1

Montaj utilaje si echipamente tehnologice fântâni

0,00

0,00

0,00

TOTAL

II - SUBCAP.4.2

0,00

0,00

0,00

4.3

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

0,00

0,00

0,00

4.4

UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

0,00

0,00

0,00

4.5

DOTĂRI

756.577,19

143.749,67

900.326,86

4.5.1

Logistica

756.577,19

143.749,67

900.326,86

Kit pentru depanare de urgenta

100.658,69

19.125,15

119.783,84

Autoutilitara pentru transport biciclete

655.918,50

124.624,52

780.543,02

4.6

ACTIVE NECORPORALE

4.064.713,22

772.295,51

4.837.008,73

4.6 1

Smart cârduri utilizatori personalizate

146.235,98

27.784,84

174.020,82

4.6.2

Customizare aplicație de management operațional si back office

613.095,07

116.488,06

729.583,13

4.6.3

Customizare IT si aplicație de inchiriere bike sharing pentru echipamente mobile

746.376,61

141.811,56

888.188,17

4.6.4

Caii center

639.751,39

121.552,76

761.304,15

4.6.5

Portal web de inchiriere si administrare cont

586.438,78

111.423,37

697.862,15

4.6.6

Sisitem Harware si Software pentru back-up date

1.332.815,39

253.234,92

1.586.050,31

TOTAL

III - SUBCAP. 4.3+4.4+4.5+4.6

4.821.290,41

916.045,18

5.737.335,59

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)


4.821.290,41


916.045,18


5.737.335,59


în prețuri la data de 16.09.2019, 1 Euro = 4,7340

Data: 16.09.2019

Beneficiar/lnvestitor: Primăria Sectorului 1 Municipiul București

întocmit,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL

Anexa 2 - Deviz scenariul alternativ

Proiectant - S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL

Str. Răscoalei, nr. 37H, Oraș Pantelimon, Jud. Ilfov

Nr. de inreg. CC.: J23/2192/2011

CUI: RO16667478

DEVIZ GENERAL

SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE BUCUREȘTI - SECTOR 1 Faza de proiectare: STUDIU DE FEZABILITATE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru rclocarc/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0,00

0,00

0,00

2.2

Utilaje, echipamente

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

854.624,37

162.378,63

1.017.003,00

3.5.1

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabiliitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

112.998,00

21.469,62

134.467,62

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii

avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic

si a detaliilor de execuție

67.420,58

12.809,91

80.230,49

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

674.205,79

128.099,10

802.304,89

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

189.363,56

35.979,08

225.342,64

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

174.363,56

33.129,08

207.492,64

3.7.2

Auditul financiar

15.000,00

2.850,00

17.850,00

3.8.

Asistenta tehnica

46.496,95

8.834,42

55.331,37

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

29.060,59

5.521,51

34.582,10

3.8.2

Dirigentie de șantier

17.436,36

3.312,91

20.749,27

TOTAL CAPITOL 3

1.100.484,88

209.092,13

1.309.577,01

CAPITOLUL 4CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții si instalații

700.396,00

133.075,24

833.471,24

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

476.173,49

90.472,96

566.646,45

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

5.596.390,14

1.063.314,12

6.659.704,26

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

6.298.154,71

1.196.649,40

7.494.804,11

4.6.

Active necorporale

3.798.544,53

721.723,47

4.520.268,00

TOTAL CAPITOL 4

16.869.658,87

3.205.235,19

20.074.894,06

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

29.414,23

5.588,70

35.002,93

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 i 1.3) x 90%

26.472,81

5.029,83

31.502,64

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10%

2.941,42

558,87

3.500,29

SJ'I SECTORUL 1

■" ••     ■       1 • ’     ■ I f

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

0,00

0,00

0,00

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0,00

0,00

0,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

0,00

0,00

0,00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC (0.5% din valoarea de C+M)

0,00

0,00

0,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0,00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 5% din [Capi.2 + Capi.3 + Cap.2 + Cap.3 + Cap.4]

843.482,94

160.261,76

1.003.744,70

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

256.000,00

48.640,00

304.640,00

TOTAL CAPITOL 5

1.128.897,17

214.490,46

1.343.387,63

CAPITOLUL 6

CHFITUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

19.099.040,92

3.628.817,78

22.727.858,70

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 +

Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

1.203.042,30

228.578,03

1.431.620,33

în prețuri la data de 16.09.2019,1 Euro = 4,7340

Data: 16.09.2019

Beneficiar/lnvestitor: Primăria Sectorului 1 Municipiul București

întocmit,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL Manager proiect


Ing. FțOrin PASARE


LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 1 - STRAULESTI1

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

5

5

Soclu metalic pentru dock

buc

5

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

5

9

Tricicleta pentru seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

16

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 2 - STRAULESTI 2

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

10

5

Soclu metalic pentru dock

buc

10

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

10

9

Tricicleta pentru seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

25

t* I SECTORUL 1

,.«/ MtAo .ii ■ IM»

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 3 - BD. ION MIHALACHE 1

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

5

5

Soclu metalic pentru dock

buc

5

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

5

9

Tricicleta pentru seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

16

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 4 - BD. ION MIHALACHE 2

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

10

5

Soclu metalic pentru dock

buc

10

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

10

9

Tricicleta pentru seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

25

LISTĂ CANTITĂȚI STATIA 5 - PARK KISELEFF

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

30

5

Soclu metalic pentru dock

buc

30

6

Parcare pentru biciclete private

buc

1

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

30

9

Tricicleta pentru seniori

buc

2

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

2

11

Suprafață platformă

mp

77

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 6 - PARCUL GĂRII DE NORD

Nr. crt.

1

Denumire

U.M.

Cantitate

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

10

5

Soclu metalic pentru dock

buc

10

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

10

9

Tricicleta pentru seniori

buc

1

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

1

11

Suprafață platformă

mp

25

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 7 - PIAȚA AMZEI 1

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

10

5

Soclu metalic pentru dock

buc

10

6

Parcare pentru biciclete private

buc

1

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

10

9

Tricicleta pentru seniori

buc

1

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

1

11

Suprafață platformă

mp

25

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 8 - PIAȚA AMZEI 2

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

10

5

Soclu metalic pentru dock

buc

10

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

10

9

Tricicleta pentru seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

25

ni SECTORUL 1 •VĂ" v :< m Î MMI

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 9 - PARCUL ALEXANDRU IOAN CUZA

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

5

5

Soclu metalic pentru dock

buc

5

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

5

9

Tricicleta pentru seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

16

LISTĂ CANTITĂȚI STATIA 10 - CIRESOAIA

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

10

5

Soclu metalic pentru dock

buc

10

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

10

9

Tricicleta pentru seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

25

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 11 - CAPAT TRAMVAI 41

Nr.

crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

10

5

Soclu metalic pentru dock

buc

10

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

10

9

Tricicleta pentru seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

25

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 12 - AGRONOMIE

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

10

5

Soclu metalic pentru dock

buc

10

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

10

9

Tricicleta pentru seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

25

£ 1 SECTORUL 1 ‘țj* «Jl S-            <1 «ti

LISTĂ CANTITĂȚI STATIA 13- GRIVITA

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

5

5

Soclu metalic pentru dock

buc

5

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

5

9

Tricicleta pentru seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

16

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 14 - PRIMĂVERII

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

5

5

Soclu metalic pentru dock

buc

5

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

5

9

Tricicleta pentru seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

lb

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 15 - TIPOGRAFILOR

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

10

5

Soclu metalic pentru dock

buc

10

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

10

9

Tricicleta pentru seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

25

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 16 - CARTIER AVIAȚIEI 1

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

5

5

Soclu metalic pentru dock

buc

5

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

5

9

Tricicleta pentru seniori

buc

1

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

1

11

Suprafață platformă

mp

16


H , SECTORUL 1 mi X» ’Hi I IH > I I Ml


LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 17 - CARTIER AVIAȚIEI 2

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

5

5

Soclu metalic pentru dock

buc

5

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

5

9

Tricicleta pentru seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

16

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 18 - FLOREASCA

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

10

5

Soclu metalic pentru dock

buc

10

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

10

9

Tricicleta pentru seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

25

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 19 - CISMIGIU 1

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

5

5

Soclu metalic pentru dock

buc

5

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

5

9

Tricicleta pentru seniori

buc

1

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

1

11

Suprafață platformă

mp

16

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 20-CISMIGIU 2

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

5

5

Soclu metalic pentru dock

buc

5

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

5

9

Tricicleta pentru seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

16

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 21 - GARA DE NORD 1

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

5

5

Soclu metalic pentru dock

buc

5

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

5

9

Tricicleta pentru seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

16

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 22 - GARA DE NORD 2

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

5

5

Soclu metalic pentru dock

buc

5

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

5

9

Tricicleta pentru seniori

buc

1

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

1

11

Suprafață platformă

mp

16

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 24 - GARA DE NORD 3

Nr. | crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

10

5

Soclu metalic pentru dock

buc

10

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

10

9

Tricicleta pentru seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

25

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 24 - PRIMĂRIA SECTORULUI 1

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

15

5

Soclu metalic pentru dock

buc

15

6

Parcare pentru biciclete private

buc

1

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

15

9

Tricicleta pentru seniori

buc

1

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

1

11

Suprafață platformă

mp

42

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 25 - PIAȚA DOMENII

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

5

5

Soclu metalic pentru dock

buc

5

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

5

9

Tricicleta pentru seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

16

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 26 - MONUMENTUL ARIPI

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

15

5

Soclu metalic pentru dock

buc

15

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

15

9

Tricicleta pentru seniori

buc

1

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

1

11

Suprafață platformă

mp

42

sectorul!

mi ii-h          *u

LISTĂ CANTITĂȚI STATIA 27 - PARCULUI

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

15

5

Soclu metalic pentru dock

buc

15

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

15

9

Tricicleta pentru seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

42

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 28 - TEATRUL MASCA 1

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

5

5

Soclu metalic pentru dock

buc

5

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

5

9

Tricicleta pentru seniori

buc

1

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

1

11

Suprafață platformă

mp

16

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 29 - TEATRUL MASCA 2

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

5

5

Soclu metalic pentru dock

buc

5

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

5

9

Tricicleta pentru seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

16

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 30 - PARC IZBICENI

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

5

5

Soclu metalic pentru dock

buc

5

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

5

9

Tricicleta pentru seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

16

LISTĂ CANTITĂȚI STATIA 31 - SISESTI

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

15

5

Soclu metalic pentru dock

buc

15

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

15

9

Tricicleta pentru seniori

buc

1

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

1

11

Suprafață platformă

mp

42

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 32 - PARC BAZILESCU 1

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

10

5

Soclu metalic pentru dock

buc

10

6

Parcare pentru biciclete private

buc

1

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

10

9

Tricicleta pentru seniori

buc

1

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

1

11

Suprafață platformă

mp

25

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 33 - PARC BAZILESCU 2

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

10

5

Soclu metalic pentru dock

buc

10

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

10

9

Tricicleta pentru seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

25

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 34 - PARC BAZILESCU 3

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

5

5

Soclu metalic pentru dock

buc

5

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

5

9

Tricicleta penii u seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

16

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 34 - PIAȚA MUREȘ

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

10

5

Soclu metalic pentru dock

buc

10

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

10

9

Tricicleta pentru seniori

buc

1

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

1

11

Suprafață platformă

mp

25

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 36 - MUZEUL DE GEOLOGIE

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

5

5

Soclu metalic pentru dock

buc

5

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

5

9

Tricicleta pentru seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

16

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 37 - ANKARA - SOFIA

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

10

5

Soclu metalic pentru dock

buc

10

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

10

9

Tricicleta pentru seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

25

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 38 - PARCUL I.C. BRATIANU 1

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

10

5

Soclu metalic pentru dock

buc

10

6

Parcare pentru biciclete private

buc

1

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

10

9

Tricicleta pentru seniori

buc

1

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

1

11

Suprafață platformă

mp

25

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 39 - PARCUL I.C. BRATIANU 2

Nr, crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

10

5

Soclu metalic pentru dock

buc

10

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

10

9

Tricicleta pentru seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

25

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 40 - PARCUL ȘTEFAN CEL MARE

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

10

5

Soclu metalic pentru dock

buc

10

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

10

9

Tricicleta pentru seniori

buc

1

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

1

11

Suprafață platformă

mp

25

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 41 - AGENȚIA CFR

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

10

5

Soclu metalic pentru dock

buc

10

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

10

9

Tricicleta pentru seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

25

STATIA 42 - AEROGĂRII

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

5

5

Soclu metalic pentru dock

buc

5

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

5

9

Tricicleta pentru seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

16

LISTĂ CANTITĂȚI STATIA 43 - MEZES

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

10

5

Soclu metalic pentru dock

buc

10

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

10

9

Tricicleta pentru seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

25

LISTĂ CANTITĂȚI

STATIA 44 - DEPOUL BUCUREȘTII NOI

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Terminal bike sharing (independent energetic)

buc

1

2

Soclu metalic pentru montaj terminal

buc

1

3

Soclu metalic pentru conectare cu dock

buc

1

4

Dock inteligent galvanizat pentru bicicleta smart

buc

10

5

Soclu metalic pentru dock

buc

10

6

Parcare pentru biciclete private

buc

0

7

Statie pentru depanare de urgenta

buc

0

8

Bicicleta inteligenta cu computer de bord

buc

10

9

Tricicleta ppntru seniori

buc

0

10

Tricicleta pentru persoane cu dizabilitati

buc

0

11

Suprafață platformă

mp

25

LISTĂ CANTITĂȚI

COMPONENTA OPERAȚIONALA CENTRALA

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

1

Kit pentru depanare de urgenta

buc

1

2

Autoutilitara pentru transport biciclete

buc

2

3

Smart cârduri utilizatori personalizate

buc

5,000

4

Customizare aplicație de management operațional si back Office

buc

1

5

Customizare IT si aplicație de închiriere bike sharing pentru echipamente mobile

buc

1

6

Caii center

buc

1

7

Portal web de închiriere si administrare cont

buc

1

8

Sisitem Harware si Software pentru back-up date

buc

1

Anexa 4 - Caracteristici tehnice

OBIECTIV: SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE ÎN REGIM SELF-SERVICE

CARACTERISTICI TEHNICE

BICICLETĂ MECANICĂ INTELIGENTĂ CU COMPUTER DE BORD

Nr. crt.

Caracteristici tehnice minimale

0

1

1

Parametri tehnici și funcționali:

0

Bicicleta cu doua roti fara cadru central pentru utilizare unisex minim 26 inci

Cadru din aluminiu al bicicletei vopsit in câmp electrostatic

Toate cablajele aferente sistemelor de iluminat, franare si schimbare a vitezelor vor fi introduse prin interiorul cadrului bicicletei (nu se accepta biciclete cu cabluri atașate)

Sa cu sistem de protecție impotriva furtului si sistem de ajustare rapida fara necesitatea utilizării unor instrumente speciale (min 1,5m max 2 m)

Ghidon din aluminiu sau alt aliaj ușor pentru o manevrare ușoara

Sistem de avertizare acustica pentru pietoni

Cos pentru bagaje cu capacitatea de minim 15 kg

Jante din aliaj ușor

Apărători pentru ambele roti

Sistem de iluminat in partea din fata incastrat in bicicleta pentru evitarea vandalizarii

Sistem de franare pe ambele roti

Butuc pentru roata din fata/spate prevăzut cu dinam de imin 3W pentru incarcarea bateriei computerului de bord al bicicletei in vederea obținerii independentei energetice

Sistem angrenaj cu minim 8 viteze/pinioane in butuc

Anvelope rezistente la intepaturi si sistem de garda de cel puțin 3 mm si prevăzute cu sistem reflectorizant turnat din fabrica (nu se accepta sisteme reflectorizante atașate ulterior anevelorpelor)

Sistem de pedalare din aluminiu sau alt aliaj ușor. Pedalele sa fie prevăzute cu sistem reflectorizant atat pentru partea din fata cat si pentru partea din spate pentru asigurarea sigurnatei

Sistem de parcaj (cric) pentru menținerea bicicletei in poziție verticala

Lanț pentru angrenaj din otel inoxidabil si sistem de protecție pentru lanț

Sistemul de iluminare din spate, si sistemul reflectorizant in conformitate cu normele europene

' SECTORUL 1

 • •   Sistem de blocare electromecanica a bicicletei, pentru blocarea in statie si sistem RFID de confirmare a parcării sau eliberării bicicletei

 • •   Spațiu integrat in corpul bicicletei pentru aplicarea de materiale de promovare. Spațiul de promovare (min. 2 mp)

 • •   Greutatea bicicletei nu trebuie sa fie mai mare de 25 kg

2

Computer de bord al bicicletei inteligente

» Computer de bord incastrat in cadrul bicicletei cu sistem antivandalism

 • •   Computer de bord cu sistem de localizare si comunicații utilizând cel puțin tehnologiile GSM/GPRS, GPS și Wi-Fi.

» Sistemul trebuie sa raporteze automat localizarea GPS după fiecare inchiriere sau predare sau la cererea operatorului.

 • •   Sistemul de inchiriere trebuie sa fie integrat astfel incat inchirierea sa se poata face prin intermediul:

Telefonului mobil si a unei aplicații mobile dedicate cu funcționalități de utilizare a tehnologiei NFC (Near Field Communication)

Telefonului mobil si a unei aplicații mobile dedicate cu funcționalități de utilizare a tehnologiei de scanare coduri QR direct in aplicația dedicata

Cartelelor/Cârdurilor inteligente RFID Compatibile cu ISO 14443 Mifare (se incurajeja utilizarea si altor dispozitive similare de tip bratari, brelocuri etc...j Autentificării in cadrul portalului dedicat sistemului de btke sharing (număr de telefon mobil) + PIN

Telefonului mobil si a unei aplicații mobile dedicate cu funcționalități de utilizare a tehnologiei tip SMS.

Direct din coli center. (eliberarea bicicletei sa se faca de la distanta din centrul de comanda)

 • •   Sistem (geofencing) de puzitionare pentru returnarea bicicletelor in statii virtuale, (zone special amenajate fata statii dc blocare fizice, se vor prezenta extrase din aplicația de management operațional).

 • •   Sistem deschis cu posibilitatea de a integra smart card-uri externe (de exemplu RATB).

 • •   Computer de bord prevăzut cu 0 baterie care sa dureze cel puțin 60 de zile in modul de așteptare cu comunicare zilnica la centrul de operare.

 • •   Semnalizare Acustica si luminoasa privind disponibilitatea bicicletei

 • •   Computerul de bord va fi prevăzut cu accelerometru cu trei axe si sistem de alarma cu minim 100 dB in cazul accesării neautorizate a bicicletei.

 • •   Computerul de bord va comunica permanent cu centrul operastional si cu aplicația mobila de inchiriere cu 3 limbi de circulație internaționala + limba romana

3

Integrare cu centrul de operare;

 • •   Caii center cu IVR ( mesaje interactive) pentru inchiriere de biciclete

 • •   Portal Online pentru inrolarea utilizatorilor

» Aplicație mobila de inchiriere cu trei limbi de circulație internaționala

4

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:

• Respectarea standardelor europene pentru siguranța in trafic pentru biciclete

5

Condițif de garanție și postgaranție:

M. I SECTORUL 1

mi \ximi m< < Hisn

• Garanție min 2 ani de la livrare

6

Alte condiții cu caracter tehnic si de calitate

• Toate bicicletele vor respecta standardele europene pentru siguranța în trafic pentru biciclete respectiv ISO 4210-2 (Prezentarea certificatului conform cu originalul), precum si îndeplinirea condițiilor Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

OBIECTIV: SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE ÎN REGIM SELF-SERVICE

CARACTERISTICI TEHNICE

TRICICLETĂ INTELIGENTĂ SPECIAL ADAPTATĂ PENTRU SENIORI

Nr. crt.

Caracteristici tehnice minimale

0

1

1

Parametri tehnici și funcționali:

 • •   Bicicleta cu trei roți fără cadru central pentru utilizare unisex

 • •   Cadru din aluminiu al bicicletei vopsit în câmp electrostatic

 • •   Dotată cu sistem de protecție împotriva furtului și sistem de ajustare rapidă fără necesitatea utilizării unor instrumente speciale

 • •   Ghidon din aluminiu sau alt aliaj ușor pentru o manevrare ușoară

 • •   Sistem de avertizare pentru pietoni

 • •   Apărători pentru roți

 • •   Sistem de iluminat în partea din față

 • •   Sistem de frânare

 • •   Jante din aliaj ușor

 • •   Anvelope rezistente la înțepături cu sistem reflectorizant

 • •   Sistem de pedalare din aluminiu sau alt aliaj ușor. Pedalele să fie prevăzute cu sistem reflectorizant atât pentru partea din față cât și pentru partea din spate

» Lanț din oțel inoxidabil și sistem de protecție pentru lanț

 • •   Sistemul de iluminare din spate, și sistemul reflectorizant în conformitate cu normele EU

 • •   Sistem de blocare electromecanica a bicicletei, adaptor pentru blocarea în stație și sistem RFID de confirmare a parcării

 • •   Greutatea bicicletei nu trebuie să fie mai mare de 30 kg

2

Computer de bord al tricicletei inteligente

 • •   Computer de bord incastrat in cadrul bicicletei cu sistem antivandalism

 • •   Computer de bord cu sistem de localizare si comunicații utilizând cel puțin tehnologiile GSM/GPRS, GPS și Wi-Fi.

 • •   Sistemul trebuie sa raporteze automat localizarea GPS după fiecare inchiriere sau predare sau la cererea operatorului.

 • •   Sistemul de inchiriere trebuie sa fie integrat astfel incat inchirierea sa se poata face prin intermediul:

o Telefonului mobil si a unei aplicații mobile dedicate cu funcționalități de utilizare a tehnologiei NFC (Near Field Communication)

o Telefonului mobil si a unei aplicații mobile dedicate cu funcționalități de utilizare a tehnologiei de scanare coduri QR direct in aplicația dedicata

STUDIU DE FEZABILITATE

" SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE - BUCUREȘTI SECTOR 1 ”

SECTORULl

o Cartelelor/Cardurilor inteligente RFID Compatibile cu ISO 14443 Mifare (se incurajeja utilizarea si altor dispozitive similare de tip bratari, brelocuri etc...)

o Autentificării in cadrul portalului dedicat sistemului de bike sharing (număr de telefon mobil) + PIN

o Telefonului mobil si a unei aplicații mobile dedicate cu funcționalități de utilizare a tehnologiei tip SMS.

o Direct din coli center. (eliberarea bicicletei sa se faca de la distanta din centrul de comanda)

 • •   Sistem (geofencing) de poziționare pentru returnarea bicicletelor in statii virtuale, (zone special amenajate fara statii de blocare fizice, se vor prezenta extrase din aplicația de management operațional).

 • •   Sistem deschis cu posibilitatea de a integra smart card-uri externe (de exemplu RATB).

 • •   Computer de bord prevăzut cu o baterie care sa dureze cel puțin 60 de zile in modul de așteptare cu comunicare zilnica la centrul de operare.

 • •   Semnalizare Acustica si luminoasa privind disponibilitatea bicicletei

 • •   Computerul de bord va fi prevăzut cu accelerometru cu trei axe si sistem de alarmade minim 100dB in cazul accesării neautorizate a bicicletei.

 • •   Computerul de bord va comunica permanent cu centrul operastional si cu aplicația mobila de inchiriere cu 3 limbi de circulație internaționala + limba romana

3

Integrare cu centrul de operare:

 • •   Caii center cu IVR ( mesaje interactive) pentru inchiriere de biciclete

 • •   Portal online pentru inrolarea utilizatorilor

 • •   Aplicație mobila de inchiriere cu trei limbi de circulație internaționala

4

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:

Respectdfed sldiiddidelui euiupene penlru siguranta in trafic pentru biciclete

5

Condiții de garanție și postgaranție:

• Garanție min 2 ani de la livrare

6

Alte condiții cu caracter tehnic si de calitate

• Toate bicicletele vor respecta standardele europene pentru siguranța în trafic pentru biciclete respectiv ISO 4210-2 (Prezentarea certificatului conform cu originalul), precum si indeplinirea condițiilor Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

r

. S) SECTORUL 1

OBIECTIV: SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE ÎN REGIM SELF-SERVICE

CARACTERISTICI TEHNICE

TRICICLETĂ SPECIAL CONCEPUTĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABLITĂȚI

Nr. crt.

Caracteristici tehnice minimale

0

1

1

Parametri tehnici și funcționali:

 • •   Bicicleta cu trei roți fără cadru central pentru utilizare unisex

 • •   Cadru din aluminiu al bicicletei vopsit în câmp electrostatic

 • •   Dotată cu sistem de protecție împotriva furtului și sistem de ajustare rapidă fără necesitatea utilizării unor instrumente speciale

 • •   Ghidon din aluminiu sau alt aliaj ușor pentru o manevrare ușoară, creat special pentru persoanele cu dizabilități

 • •   Sistem de avertizare pentru pietoni

 • •   Apărători pentru roți

 • •   Sistem de iluminat în partea din față

 • •   Jante din aliaj ușor

 • •   Anvelope rezistente la înțepături cu sistem reflectorizant

 • •   Sistem de pedalare din aluminiu sau alt aliaj ușor creat special pentru persoanele cu dizabilități.

 • •   Lanț din otel inoxidabil și sistem de protecție pentru lanț

 • •   Sistemul de iluminare din spate, și sistemul reflectorizant în conformitate cu normele EU

 • •   Greutatea bicicletei nu trebuie să fie mai mare de 30 kg

2

Computer de bord al tricicletei inteligente

 • •   Computer de bord incastrat in cadrul bicicletei cu sistem antivandalism

 • •   Computer de bord cu sistem de localizare si comunicații utilizând cel puțin tehnologiile GSM/GPRS, GPS și Wi-Fi.

 • •   Sistemul trebuie sa raporteze automat localizarea GPS după fiecare inchiriere sau predare sau la cererea operatorului.

 • •   Sistemul de inchiriere trebuie sa fie integrat astfel incat inchirierea sa se poata face prin intermediul:

c Telefonului mobil si a unei aplicații mobile dedicate cu funcționalități de utilizare a tehnologiei NFC (Near Field Communication)

o Telefonului mobil si a unei aplicații mobile dedicate cu funcționalități de utilizare a tehnologiei de scanare coduri QR direct in aplicația dedicata

e Cartelelor/Cardurilor inteligente RFID Compatibile cu ISO 14443 Mifare (se incurajeja utilizarea si altor dispozitive similare de tip bratari, brelocuri etc...)

'■ SECTORUL 1

o Autentificării in cadrul portalului dedicat sistemului de bike sharing (număr de telefon mobil) + PIN

o Telefonului mobil si a unei aplicații mobile dedicate cu funcționalități de utilizare a tehnologiei tip SMS.

o Direct din coli center. (eliberarea bicicletei sa se faca de la distanta din centrul de comanda)

 • •   Sistem (geofencing) de poziționare pentru returnarea bicicletelor in statii virtuale, (zone special amenajate fara statii de blocare fizice, se vor prezenta extrase din aplicația de management operațional).

 • •   Sistem deschis cu posibilitatea de a integra smart card-uri externe (de exemplu RATB).

 • •   Computer de bord prevăzut cu o baterie care sa dureze cel puțin 60 de zile in modul de așteptare cu comunicare zilnica la centrul de operare.

 • •   Semnalizare Acustica si luminoasa privind disponibilitatea bicicletei

 • •   Computerul de bord va fi prevăzut cu accelerometru cu trei axe si sistem de alarma cu minim 100dB in cazul accesării neautorizate a bicicletei.

Computerul de bord va comunica permanent cu centrul operastional si cu aplicația mobila de inchiriere cu 3 limbi de circulație internaționala + limba romana

3

Integrare cu centrul de operare:

 • •   Caii center cu IVR ( mesaje interactive) pentru inchiriere de biciclete

 • •   Portal online pentru inrolarea utilizatorilor

 • •   Aplicație mobila de inchiriere cu trei limbi de circulație internaționala

4

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:

Respectarea standardelor europene pentru siguranța in trafic pentru biciclete

5

Condiții de garanție și postgaranție:

• Garanție min 2 ani de la livrare

6

Alte condiții cu caracter tehnic si de calitate

• Toate bicicletele vor respecta standardele europene pentru siguranța în trafic pentru biciclete respectiv ISO 4210-2 (Prezentarea certificatului conform cu originalul), precum si indeplinirea condițiilor Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

OBIECTIV: SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE ÎN REGIM SELF-SERVICE

CARACTERISTICI TEHNICE

TERMINAL PENTRU ÎNCHIRIERE BICICLETE

Nr. crt.

Caracteristici tehnice minimale

0

1

1

Parametri tehnici și funcționali:

 • •   Independent energetic, prevăzut cu baterie si sistem de panouri fotovoltaice

 • •   Capacitatea de a comanda cel puțin 60 de docuri de biciclete in același timp pentru a conferii modularitate sistemului

 • •   Prevăzut cu ecran tactil de minim 7 ", rezoluție minima 800x480 pixeli, cu timp de activare sub 0,5 secunde pentru ușurința in utlizare

 • •   Prevăzut cu modul de plăti on-line cu cârduri „contactless”

 • •   Prevăzut cu cititor de cârduri RFID conform ISO1443-4 A / B

 • •   Prevăzut cu sistem de iluminat

 • •  Antena incorporata pentru comunicații mobile 4G/5G

 • •  Modul de comunicații offline cu computerele de bord ale bicicletelor si posturile de andocare cu un perimetru minim de 30 m

 • •   Baterie cu autonomie cel puțin 7 zile fara utilizarea energiei solare

 • •   Posibilitatea de instalare fara lucrări de infrastructura pentru eventuale repozitionari si exploatarea caracterului modular

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare:

 • •  Conform norme CE

 • •   Certificate de conformitate

3

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:

• Respecatrea condițiilor Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

4

Condiții de garanție și postgaranție:

 • •   Conform înțelegerii acceptata de beneficiar si conform legii

 • •   Garanție min 2 ani de la livrare

5

Alte condiții cu caracter tehnic:

• Design modern

OBIECTIV: SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE ÎN REGIM SELF-SERVICE

CARACTERISTICI TEHNICE STAȚIE INTELIGENTĂ DE ANDOCARE

Nr. crt.

Caracteristici tehnice minimale

0

1

1

Parametri tehnici si funcționali:

 • •   Statie de andocare a bicicletelor cu sistem de blocare automat electromecanic si detecție a returnarii cu cip RFID inddependente energetic (fara lucrări de construcții sau sistem de alimentare cu energie electrica)

 • •   Sistem de ghidaj pentru introducerea bicicletei in statie/spatiu de andocare

 • •   Prevăzută cu sistem de avertizare acustic si luminos care sa confirme returnarea sau preluarea bicicletei

 • •   Sistemul trebuie sa permită in cazul ocupării toatale a statiei, parcarea in proximitatea statiei cu sistemul de blocare propriu bicicletei

 • •   Fiecare post de andocare din statie comunica permanent cu terminalul si trebuie sa ofere posibilitatea deblocării bicicletelor din statie direct cu ajutorul aplicației de pe telefonul mobil

 • •   Posturile de andocare si returnare a bicicleteleor nu trebuie sa reprezinte o bariera fizica in calea pietonilor si nu trebuie sa fie mai inalte de 70-80 cm

 • •   Docurile aferenle statiei trebuie sa impiedice parcarea bicicletelor private, numai sistemul de blocare a bicicletelor din sistemul de inchiriere trebuie sa se potrivească in statie

 • •   Pentru a preveni daunele si vandalismul si a oferii stabilitate stației, greutatea acesteia trebuie sa fie mai mare de 1 tona (statie cu 20 de posturi de andocare)

 • •   Statia trebuie sa fie realizata astfel incat sa nu necesite lucrări de infrastructura pentru instalare si nici alimentare cu energie electrica

 • •   Statia sa poata fi modulara pentru a putea sa se reduca/extinda in orice moment cu un număr suplimentar de posturi

 • •   Statia sa fie mobila, ușor transportabila pentru eventuale repozitionari

 • •   Alinierea posturilor de andocare sa se poata face printr-o soluție modulara la 60', 90 ', 120°

 • •  Toate stațiile de andocare trebuie sa permită concetarea atat a bicicletelor mecanice cat si a bicicletelor electrice

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare:

 • •  Conform norme CE

 • •   Certificate de conformitate

3

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:

• Respectarea standardelor in vigoare

Condiții de garanție si postgarantie:

 • •   Conform înțelegerii acceptata de beneficiar si conform legii

 • •   Garanție min 2 ani de la livrare

Alte condiții cu caracter tehnic:

 • •   Design modern adaptat spațiului urban

OBIECTIV: SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE ÎN REGIM SELF-SERVICE

CARACTERISTICI TEHNICE

SISTEM INTEGRAT DE OPERARE Șl ADMINISTRARE A SISTEMULUI DE ÎNCHIRIERE A BICICLETELOR

Nr.

crt.

Caracteristici tehnice minimale

0

1

1

Sistem software integrat de gestiune si operare

 • •   Sistemul de administrare si operare a soluției de bike sharing trebuie sa fie o soluție integrata care sa ofere gestiunea in timp real a tuturor activitatilor de: închiriere, monitorizare, distribuție in teren a elementelor mobile, mentenanta si service.

 • •   Servere dedicate fizice sau virtuale, Configurarea redundată a cel puțin 3 servere fizice, dedicate operatorului

 • •   Sistem de baze de date dedicat

Interfața de administrare

 • •   Interfața in cel puțin trei limbi de circulație internaționala: engleza, spaniola, chineza, rusa (si romana)

 • •   Aplicație de service pentru telefoane mobile (utilizata de perosnalul de intervenție)

 • •   Sistem de securitate cu acces restricționat prin autentificarea in doua etape (pași)

 • •   Lista de utilizatori și roluri structurate pe componente si module pentru administrare eficienta

 • •   Sistem de tarifare personalizata cu posibilitatea de a emite coduri voucher

 • •   Personalizarea comunicării cu fiecare client (nume de sistem, culori, logo-uri, URL-uri, email-uri, SMS-uri, linii de asistenta telefonica)

Aplicație publica de inchiriere si management cont pentru utilizatori

 • •   Aplicație publica cu actualizare in timp real cu afișarea disponibilității de biciclete in toate stațiile (interval de actualizare de cel mult 1 minut)

 • •   Aplicație de service cu informații in timp real privind starea bicicletelor (ID-ul de bicicleta, nivelul bateriei, cod de acces bicicleta, status reparații si comentarii) si starea terminalelor (ID-ul terminalului, nivelul bateriei, acoperire solara, stațiile de andocare) pentru administrare

 • •   Pentru aplicația utiliza torului/client următoarele date vor fi disponibile in intervalul 0-60 min de la efectuarea unei inchirieri: înregistrare client, date de conectare, inchiriere, returnare, rezervare biciclete, cupon voucher, detaliile utilizatorului, datele de cont

 • •   Sistemul trebuie sa aiba capacitatea de integrare cu sisteme externe CRM pentru: blocare, deblocare, corecție de preț pentu inchiriere, deducere taxa de servicii etc.

 • •   Integrare metode de plata cum sunt plata prin SMS, plata prin apel, QR cod, smart cârd, cârd bancar si alte metode

 • •   Sistem integrabil “IFRAME” pentru inrolare utilizatori, autentificare, inchiriere, gestionare a contului,

 • •   Baza de date cu replicare date de raportare la o terta parte

—"A

/

Funcționalități aplicație publica de inchiriere biciclete

 • •   Harta in timp real cu statii si biciclete disponibile

 • •   Posibilitatea inchirierii prin scanare cod QR

 • •   închirierea prin utilizarea numărului de indentificare al bicicletei

 • •   închirierea utilizând cârti de credit

 • •   Afișarea unui istoric al călătoriilor/închirierilor

 • •   Funcție de rezervare a bicicletei cu opțiunea de programare a timpului de rezervare

 • •   Afișarea istoricului plăților

2

Integrare cu centrul de operare:

 • •   Caii center cu IVR ( mesaje interactive) pentru inchiriere de biciclete

 • •   Portal Online pentru înrolarea utilizatorilor

3

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:

Respectarea standardelor europene

4

Condiții de garanție și postgaranție:

• Garanție min 2 ani de la livrare

5

Alte condiții cu caracter tehnic si de calitate

• Respecatrea condițiilor Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

OBIECTIV: SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE ÎN REGIM SELF-SERVICE

CARACTERISTICI TEHNICE

PARCARE INTELIGENTĂ PENTRU BICICLETE PRIVATE

Nr. crt.

Specificații tehnice

0

1

1

Parametri tehnici și funcționali:

 • •   Independent energetic, prevăzut cu sistem de panouri fotovoltaice

 • •   capacitatea de a comanda intre 5 si 30 de docuri de biciclete

 • •   Prevăzut cu modul de plăti on-line cu cârduri

 • •   Antena incorporata pentru comunicații mobile

 • •   Prevăzut cu sistem de securitate propriu compus din senzori, camere si alarma

 • •   Prevăzut cu bara de otel pentru blocarea bicicletei

 • •   Prevăzut cu cititor de cârduri RFID conform ISO1443-4 A / B

 • •   Prevăzut cu tehnologie NFC pentru acces prin intermediul aplicației si telefonului mobil

 • •   Instalare fara lucrări de infrastructura pentru eventuale repozitionari

 • •   Integrare cu aplicația mobila de acces

 • •  Modul de comunicații GSM/GPRS 4/5G

 • •   Prevăzut cu sistem de alarma acustic

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare:

 • •  Conform norme CE

 • •   Certificate de conformitate

3

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:

• Respectarea standardelor europene pentru siguranța in trafic

4

Condiții de garanție și postgaranție:

 • •   Conform intelegerii acceptata de beneficiar si conform legii

 • •   Garanție min 2 ani de la livrare

5

Alte condiții cu caracter tehnic:

• Design modern

OBIECTIV: SISTEM AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE ÎN REGIM SELF-SERVICE

CARACTERISTICI TEHNICE AUTOUTILITARĂ

Nr. crt.

Caracteristici tehnice minimale

0

1

1

Parametri tehnici și funcționali:

 • •   Autoutilitara deschisa cu bena pentru transport biciclete

 • •   Capacitate : minim 12 posturi pentru transportul bicicletelor in condiții de siguranța, in rastel special amenajat, prevăzut cu sistem de blocare

 • •   încărcarea bicicletelor se face prin lateral sau prin spate

 • •   Spațiu dedicat pentru aplicarea de materiale de promovare (min. 2 mp)

2

Alte condiții cu caracter tehnic

 • •   Adaptarea autoutilitarei la normele locale de siguranța rutiera

 • •   Computer de bord pentru interfatarea cu modulul de operare a sistemului de bike sharmg

 • •   Sistem de check-in la momentul preluării bicicletelor

3

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare:

• Sistem de propulsie ecologic

4

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:

• Certificare CE

5

Condiții de garanție și postgaranție:

• Garanție min 5 ani de la livrare

Anexa 5 - Perspective 3D