Hotărârea nr. 332/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 332 din 08.10.2019 privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, Str. Elena Văcărescu nr. 21A, sector 1, în suprafață totală de 420 mp, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, Str. Elena Văcărescu nr. 21A, sector 1, în suprafață totală de 420 mp, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr. 17283/02.10.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J 2410/04.10.2019 al Direcției Investiții, nr. N 644/04.10.2019 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/3531/03.10.2019 al Direcției Management Economic, nr. M/131/03.10.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și nr. E/l 1960/04.10.2019 al Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Având în vedere dispozițiile art. 1650-1745 din Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 29 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 491/2019 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, terenul situat în str. Elena Văcărescu nr. 2 IA, sector 1;

Conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 217/2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Elena Văcărescu nr. 2 IA, Sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1;

Având în vedere adresa nr. 17286/2017 prin care cetățenii care locuiesc în imediata vecinătate a imobilului situat în str. Elena Văcărescu nr. 2IA, Sector 1, București și-au exprimat manifestarea expresă, printr-un număr de 500 de semnături, de menținere în circuitul public a acestui imobil cu destinația de loc dejoacă pentru copii;

Văzând Adresa înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 14189/11.04.2017 prin care proprietarul imobilului situat în str. Elena Văcărescu nr. 2IA, Sector 1, în acord cu solicitările transmise de Asociația de proprietari a blocului XX/4 din str. Elena Văcărescu nr. 25 și Asociația de proprietari a blocului XX/3 din str. Elena Văcărescu nr. 21-23, își exprimă disponibilitatea de a vinde Consiliului Local al Sectorului 1 imobilul în cauză;

Luând seama de Raportul de evaluare VP 1905 - 43/28.05.2019;

Ținând cont de Procesul — verbal din 04.06.2019 al Ședinței Comisiei de identificare și negociere, întrunită în vederea achiziționării de la proprietari precum și de indentifîcarea a terenurilor libere de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, în scopul amenajării unor spații de joacă pentru copii precum și amenajării de parcaje subterane/supraterane.

în temeiul art. 5 lit. dd), art. 139 alin. (2), art. 166 alin. (2) lit. 1) și o), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările completările și ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se aprobă achiziționarea terenului situat în București, Str. Elena Văcărescu nr. 2IA, sector 1, înscris în Cartea Funciară sub nr. 202831, aflat în intravilan în suprafață totală măsurată de 420 mp, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1, identificat conform planului de amplasament cuprins în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. -(1) Se aprobă prețul de achiziție în sumă de 180.000 Euro, conform Procesului-verbal de negociere din data de 04.06.2019, ce a avut la bază Raportul de Evaluare VP 1905 -43/28.05.2019, însușit de către Consiliul Local al Sectorului 1.

(2) Prețul se achită din bugetul local al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București, prin Administrația Domeniului Public Sector 1.

Art. 3. -(1) Se împuternicește Directorul Adjunct al Administrației Domeniului Public Sector 1 să semneze contractul de vânzare-cumpărare și să intabuleze în Cartea Funciară dreptul de proprietate pentru terenul situat în București, Str. Elena Văcărescu nr. 2IA, sector 1.

(2) Terenul menționat la art.l se achiziționează în scopul realizării obiectivului de amenajare a terenurilor dejoacă pentru copii.

Art. 4. -(1) Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 08.10.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta CefalanNr.: 332

Data: 08.10.2019

ANEXA NR. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1

_________I_______________________________

nr.


Carte Funciară Nr 702831 Comuna/Oraș/Mumciplu: București Sectorul 1

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral

S'rn'afața im3 •

< RkăCdf. tț-ri

292831

Dm acte- 419 Masurata 420

Descriere. 420 mp teren proprietate din acte fara construcție

Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

420

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment i~ (m)

1

2

15.811

2

3

29.997

3

4

15.005

4

1

26.0


•* Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 ți sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru. Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest Birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de rătre notarul public a actelor juridica prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor iar Informațiile prezentate simt Susceptibile Ue urivâ K'uuinca'e. in canciiriile legu

j a acn.-wc tarifai de 50 ,AO\ -Chitanța >ncerna n<.7 23/62,05-03-2013 in suma ae 60 pentru serviciul de

xi'oiirxace             <.i cod ■*

"r ?d7

Oatjl s.nii.ținnă'

<U'$cenc flegistraur.

Hutâțj^r'

13 03 1013

■ UAflAGAC^'

Oata eiibe ă ■

■7 .

___r       z

.'parați j; se <7.n^:_-3,'

•         .*■ -x

* »<>

-

r</

7’-

\ /Dosar nr 42WI/3/2016

Tribunalul 0ut lireetj-


""1“ «PUSAMIWr s, dhjj|iwbe raheului servitutii de trecere-reșel intece n ca