Hotărârea nr. 33/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Nisipari nr. 17D

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. NISIP ARI NR. 17D - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 11341/21.12.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 340/21.12.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 11589/13.08.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh.

Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 1445/ZP/15.10.2018.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare - art.56 alin.(7);

  • •   Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, ’ H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr.’ 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. NISIPARI NR. 17D -SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 340/21.12.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. -Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 28.01.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale ni'. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ


SE'

Daniela .’ta Cefalan


<rÂu,., MlINICIPIUr. IMJC URI Ș II <*g

•sectorul!


www.primanascctorl .ro


BIROUL REGLEMENTĂRI


URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


urmare a cererii adresate de                                       cu adresa in^

^HHI^Bînregislrată la nr. 24447 din 21.06.2018, completată cu nr. 48385 din 16.11.2018. în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările nitcrioarerasccmitcpmiTltOrUU";


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 452,00 mp (451,00 mp), proprietate privată conform mențiunilor       trasul deȚ’arte

Funciară nr. 214418, eliberat la data de 12.11.2018.                                                                           ■ >          Ț.-'z   ,.

INIȚIATOR:

PROIECTANT: S.C. DMBI ARHITECTURA S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:      ~ .        RUR; D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astlel: Nord - str. Nisipuri nr. I7E; Est - artera de circulație str. Nisipari; Sud - str. Nisipuri nr. I7C; Vest-str. Barajul Argeș nr. 8.

PREVEDERI PUG/ Pl'Z APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara pcrimetrelor de protecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu lic o falsă mansardarc ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se allă pe Lista Monumentelor Istorice bucurcștene. publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, dar se allă la mai puțin de 100 m față de Pepiniera Nordului, clasat ca monument la poziția nr. 44 pe lista monumentelor istorice actualizată în 2015. cod B-l-s-B-17873, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 6I9/29/N/5624 din 08.05.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTinax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E. CUTmax.- 1,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E, l lmax.= 10,00 metri, Rllmax.= P+2E. Se admite unui nivel mansardat înscris în volumul acoperișului. în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3.00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea lată de limita posterioară a parcelei va li egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 5.00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - stânga - minim 3,00 metri; dreapta - minim 3,00 metri.

Retrageri minime față de limita posterioară - minim 4,00 metri.

Construcția sc va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbarc.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și accesul pietonul se vor realiza din str. Nisipari. conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 11589/13.08.2018.

ECHIPARE TEIINICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite dc

Se prezintă Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 1445/ZP/15.10.2018.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 16/2/20.11.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 619/29/N/5624 din 08.05.2018. emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. In cazul neadoplării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât


Hotărârea de aprobare este în vigoare.Șef birou ,

Raluca Mihaela Epifan
primăria a fost certificata iso 9001-2000 PRIVIND

CALITĂȚII ÎN

CERTIFICARE

ACREDITAT

SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚIIBd. Banii Manta nr. 9. Sectorul I București; Ol I222

I ci. +40-21-319.10.13; l ax; +40-21-.3 19.10.06

Email: registratura<z priniarias 1 .ro


AFROfl
Imobil din Str Nîsipari nr. 17D

Sistem coordonate național Stereo 70

Nr.

Coordonate pe contur

prt

X (m)

Y[mJ

1

586856.853

331787.251

2

586881.420

331788.106

3

586882.060

331786.352

4

586884 950

331770.104

5

586861.482

331768.379

S = 451mp


REGLEMENTARI URBANISTICE SCARA 1:500P.U.D. STRADA NISIPARI Nr. 17D

IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S + P + 2E + M


LEGENDA
DMBI Arhitectura s.r.l.

J40/3742/26.03.2015, CUI;34291397

Strada Johann Strauss nr.2A,

Sect. 2, București, Tel/Fax : 0371179362


BENEFICIAR:


BILANȚ TERITORIAL

S teren

452 mp

100%

S construita

203 mp

45%

S spatii verzi

136 mp

30%

din care in sol natural

91 mp

(20%)

S circulații, alei, platf.

158 mp

(35%)


P.O.T .= 45%

C.U.T.- 1,3; pentru Mansarda se admite depășirea C.U.T. max. proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 60% din AC. S desfasurata

RHmax

H max la cornișa


709 mp

S+P+2E+M


LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E+M

10 apartamente cu Sc < 100 mp. Parcarea se va realiza in interiorul incintei, in subsolul clădirii, asigurandu-se necesarul de locuri de locuri de parcare cf. HCGMB 66/2006.


DENUMIRE PROIECT:


P.U.D. STR. NISIPARI Nr.17D IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E+M1

55

1.5da

• arhite


PROIECTANT:

MBI-ARHITE' PRDIEC. r FAZA PROIECT;

TITLU PLANȘA:

PLAN REGLEMENTARI

SCARA:

1/500

PROIECT LIP.       39/2018

PLANȘA NP

A6