Hotărârea nr. 32/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Dionisie Fotino nr. 6-8


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. DIONISIE FOTINO NR. 6-8 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 11343/21.12.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 337/21.12.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 16177/12.10.2017;

Studiu de rețele însușit de specialist

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de .

Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 1057/ZP/01.08.2018.

Ținând seama de prevederile:

® Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

® Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare - art.56 alin.(7);

» Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

» P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, ’ H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr.’ 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. DIONISIE FOTINO NR. 6-8 - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 337/21.12.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 28.01.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr:   32

Data: 28.01.2019


www.primariascctorl.ro


BIROUL REGLEMENTĂRI

URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


lin


Ca urmare a cererii adresate de             cu adresa în str. _________________________________________________

19.07.2018. completată cu nr. 41133 din 02.10.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr.35( 721)0 ȚȚtiVjtadjfflffpnajarea teritoriului țși III urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite umilitorul:


AVIZ NR.

PENTRU

PUD-STR. DIONISIE FOTINO

Construire locuință colectivă S+P+2E+M

(4 apartamente)

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 328,00 mp (314.00 mp), proprietate privată conform mențiunii Funciară nr. 243661, eliberat la data de 26.09.2018.

INIȚIA I OR:

PROIECTANT: S.C. CR1D0 DESIGN ARCIIITECTURE PROJECT MANAGEMENT S.R.L.

SPECIALIST CI DREPT DE SEMNAT! RÂ Rl R: i .                        (RUR: DZo. E. G6)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PHD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - artera de circulație str. Dionisie Fotino; Est - str. Dionisie Fotino nr. 10; Sud - str. Pitaru 1 Iristache nr. 9, str. Pitaru Hristachc nr. 11; Vest - str. Dionisie Fotino nr. 6A.

PREVEDERI PUG/ Pl'Z APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu I ICGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite mansardarca clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va li de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se allă pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene. publicată în M.O. nr. I 13 din 15.02.2016. dar se află la mai puțin de 100 m față de Ansamblul de arhitectură ”Str. Naum Rămniccanu”, imobil înscris pe această listă la poziția 1845, cod L.M.I. B-l 1-a-B-19519, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. I 181/37/F/15212 din 31.07.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: P0Tmax.= 45%, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax.= 1,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E. Ilmax.= 10,00 metri, Rl-Imax.= P+2E, Se admite uni nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.00 metri: în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va 11 egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - stânga - minim 2.50 metri; dreapta - minim 4,00 metri spre zona frontală, respectiv la limita de proprietate spre zona posterioară Se prezintă acord notarial vecin str. Dionisie Fotino nr. 6A cu încheierea de autentificare nr. 139/13.07.2018 Societatea Profesională Notarială

Retrageri minime față de limita posterioară - minim 5,00 metri.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin I ICGMB nr. 66/2006. Accesul auto și accesul pietonul se vor realiza din str. Dionisie Fotino. conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 16177/12.10.2017.

ECHIPARE TEIINICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de

Se prezintă Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. I057/ZP/0I.08.2018.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 13/17/06.08.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la dala emiterii sale pe țoală durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1181/37/1715212 din 31.07.2017, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoplării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


Șef birou ,

întocmit,

Andra C’iu&i /Raluca Mihaela EpilanBd. Banii Manta nr. 9. Sectorul l București; Ol 1222

Ici. +40-2i-319 I0.I3: Fax: +40-21-319.10.06

Bmail: registratura țțprimartas I ro

BILANȚ TERITORIAL PROPUS

FUNCȚIUNI

MP

%

ZONE FUNCȚIONALE

111,5

33,99%

1

LOCUINȚA

111,5

33,99%

CIRCULAȚII

116,3

35,47%

2

TROTUAR, ALEI

73,92

22,53%

3

RAMPA ACCES PARCARE

42,38

12,94%

SPATII VERZI AMENAJATE

4

SPAȚIU VERDE

100,2

30,54%

TOTAL

328

100%


PUD - PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE S+P+2E+M str. Dionisie Fotino, nr. 6-8, sector 1, București


PROPUNERE REGLEMENTARI


SCARA 1/500


62287


'2E+M


S+P+1


Om       10

1  ' T -

5

LEGENDA

LIMITE

EZEEE1

EZZJ f—• —

J


SECTOR'


LIMITA PARCELA PUD —

LIMITA PARTER PROPUS ^74^

LIMITA EDIFICABIL PROPUI

LIMITA MANSARDA

LIMITA TERASE


£Ol|


IOBIL LOCUINȚE S.+P+2E+M


ACCES AUTO INCINTA/ ACCES PIETONAL INCINTA


SVP+2E+MV

\rA -slr. DionisieX


I _____| EDIFICABIL PROPUS PRIN PUD APROBAT CU HCL nr.56/27.02.2018

I—"-I LIMITA SUBSOL - (-3.00m, nu depășește cota CTA)

I I ALINIAMENT STRADAL

ZONIFICARE FUNCȚIONALA □

t □ EZZZI


LOCUINȚE INDIVIDUALE / IMOBILE EXISTENTE


GOSPODĂRIRE TEHNICO EDILITARA - POST TRAFO / IMOBILE EXISTENTE


LOCUINȚE COLECTIVE / IMOBILE EXISTENTE

SPAȚIU VERDE AMENAJAT

CIRCULAȚII

I CIRCULAȚII CAROSABILE


StcPjțaru \

Hitachi'n:


P+11F

î

-9 E

str, Dionisie Fotino

1.7

6.5

1.5

1.5

9,7

PROFIL TRANSVERSAL EXISTEN

T

CLĂDIRE &

PROPUSA \

S+P+2E+M

- str. Dionisie Fotino ■


[

[

[

INDICATORI URBANISTICI

Steren =328,00 mp (conf. acte), 314.00 mp (cont. mas. cadastrale); Sconstr. parter = 111.50 mp;

Sdesf. propusa = 491.28 mp.

Hmax =S+P+2E+M

Hmax la cornișa -10,50 m

Funcțiunea propusa - LOCUINȚE COLECTIVE CU 4 APARTAMENTE POTmax =45%

CUT max =1.3 mp. ADC/mp. teren

- se admite depășirea a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu max. 0.6 din AC


CIRCULAȚII PIETONALE (TROTUARE)

RAMPAACCES PARCARE


de limita nord, str. Dionisie Fotino

■ fata de limita sudica, proprietate particulara str. Pitaru Hristache nr. 9,11 de limita estica, proprietate particulara str. Dionisie Fotino nr. 10

- fata de limita vestica, proprietate particulara str. Dionisie Fotino nr. 6A


beneficiar:


T

PROFIL TRANSVERSAL EXISTENT

• str. Pitaru Hristache •


GENERAL


PROIECT

Nr. /2017


3PECIFICATIE


NUME


SEMNĂTURĂ


SEF PROIECT


SCARA. 1/500


PUD - PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE S+P+2E+M adresa: str Dionisie Fotino. nr 6-8, sector 1, București


FAZA

P.U.D


PROIECTAT


DESENAT


DATA:

09/2017


PROPUNERE REGLEMENTARI


PLANȘA Nr. U05