Hotărârea nr. 319/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 319 din 08.10.2019 pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare, modernizare construcţie existentă și construirea unei săli de sport la Şcoala Gimnazială Uruguay"

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construirea unei săli de sport la Școala Gimnazială Uruguay"

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2645/20.09.2019 al Primarului Sectorului 1, întocmit de directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J 2318/24.09.2019 al Direcției Investiții, nr. N 494/23.09.2019 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/3390/23.09.2019 al Direcției Management Economic, nr. M/94/23.09.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și nr. E/l 1417/23.09.2019 al Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, impozite și taxe locale, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 41, art. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere documentația tehnico-economică privind investiția "Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construirea unei săli de sport la Școala Gimnazială Uruguay";

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (4) lit. d) și alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (3), lit.a) ait. 166 alin. (2) lit. k) și lit. 1) și ait. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Sc aprobă documentația tchnico-cconomică privind investiția "Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construirea unei săli de sport la Școala Gimnazială Uruguay”.

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construirea unei săli de sport la Școala Gimnazială Uruguay”, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 7 abțineri, numărate la voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 08.10.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 319

Data: 08.10.2019

  • 1. Pentru documentația tehnico-economică prevăzută la art. 1 răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

  • 2. Pentru indicatorii tehnico-economici însușiți, prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.


rf INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI REABILITARE, MODERNIZARE CONSTRUCȚIE CONSTRUIREA UNEI SĂLI DE SPORT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ URUGUAY”

9

A. INDICATORI MAXIMALI


Total general

Din care C+M


31.225.393,820 lei fără TVA

25.468.603,269 lei fără TVA


37.105.227,485 lei cu TVA 19%

30.307.637,890 lei cu TVA 19%


Total general

Din care C+M


6.616.390,605 euro fără TVA

5.396.576,529 euro fără TVA


7.862.276,451 euro cu TVA 19%

6.421.926,069 euro cu TVA 19%


Curs valutar de 4,719 lei/leuro la data de 24.07.2019.

B. INDICATORI MINIMALI

Caracteristici tehnice:

  • - S teren

  • - Arie desfășurată Imobil P+2E

  • - Arie totală P+2E

  • - Aria construită la sol

C. INDICATORI ECONOMICI

Cost specific investiție exclusiv TVA Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA

Durată de realizare: 24 luni.

5.968 mp.

3.282,05 mp.

3.282,05 mp.

1.141,60 mp.

9.513,991 lei/mp desfășurat

7.759,968 lei/mp desfășurat