Hotărârea nr. 315/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 315 din 08.10.2019 privind aprobarea Proiectului Pilot și a criteriilor de selecție a imobilelor privind creșterea performanței energetice a locuințelor unifamiliale la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Proiectului Pilot și a criteriilor de selecție a imobilelor privind creșterea performanței energetice a locuințelor unifamiliale la nivelul Sectorului lai Municipiului București

Având în vedere Referatul de aprobare nr. J/2264/19.09.2019 al Primarului Sectorului 1, întocmit de Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate G/3487/01.10.2019 al Direcției Management Economic, nr. M/107/23.09.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, nr. E/l 1882/03.10.2019 al Arhitectului Șef, nr. N/638/30.09.2019 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, respectiv nr.RB1518/18.09.2019 întocmit de Direcția de Investiții din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului i;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere pievederile Legii m. 121/2014 privind eliciențu energetică, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;

Având în vedere Ordonanța de Urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 București nr. 280/01.09.2017 pentru aprobarea Strategiei privind implementarea la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București a programului local multianual de creștere a performanței energetice a locuințelor unifamiliale pentru perioada 2018 - 2030;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (4) și art. 196 alin.

 • (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - (1) Se aprobă criteriile de selecție în proiectul pilot pentru locuințele unifamiliale, conform Anexei nr. 1.

 • (2) Se aprobă lista cu imobilele ce vor face parte din proiectul pilot privind creșterea performanței energetice a locuințelor unifamiliale la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, conform Anexei nr. 2.

Art. 2. - Se aprobă schema de finanțare pentru implementarea proiectului pilot, astfel:

(1) Categoriile de beneficiari eligibili:

Beneficiarii eligibili sunt proprietarii locuințelor unifamiliale de pe raza Sectorului 1 care se încadrează în reglementările Hotărârii Consiliului Local nr. 280/01.09.2017 pentru aprobarea Strategiei privind implementarea la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București a programului local multianual de creștere a performanței energetice a locuințelor unifamiliale pentru perioada 2018 - 2030 și criteriile din Anexa nr.l a prezentei hotărâri de consiliu local.

(2) Categoriile de clădiri eligibile:

Clădirile care îndeplinesc criteriile de selecție sunt definte la art. 1.

(3) Categoriile de activități eligibile:

Se vor identifica și defini în baza expertizelor tehnice și a auditului energetic ce urmează a se elabora pentru fiecare imobil în parte, în conformitate cu reglementările legale.

(4) Cotele de cofinanțare care revin beneficiarilor eligibili:

Cheltuielile ce revin proprietarilor locuințelor unifamiliale vor fi preluate integral de către Consiliul Local al Sectorului 1 în limita maximă de implementare a proiectului pentru 160 mp desfașurați.

(5) Modul de finanțare, parțială sau integrală, a categoriilor de lucrări de intervenție:

Toate lucrările de intervenție vor fi finanțate integral din bugetul local și alte fonduri legal constituite cu această destinație de către Sectorul 1 al Municipiului București în limita a 160 mp desfașurați.

Art. 3. - Se aprobă modelul de contract de mandat și a actelor necesare pentru înscrierea imobilelor în proiectul pilot conform Anexei nr. 3 la prezenta hotarare de consiliu.

Art. 4. - Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre de consiliu local.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ, Direcția Management Economic și Direcția Investiții vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 7 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 08.10.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONTRASEMNEAZĂ.SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.: 315

Data: 08.10.2019

Anexa 1 la proiectul de hotarare pentru aprobarea "Proiectului Pilot și a imobilelor privind creșterea performantei energetice a locuințelor unifamiliale a Municipiul București"


ANEXA LA ho 1 Al iAHEA CONSILIULUI LOCAL AL SEC TORULUI I

Nr-

345   0 8 OCT 2019 |

criterii or-de-seleeție-a----1


Lista criteriilor avute în vedere în selecția si completarea fișelor de inventariere pentru proiedfțiă pilot: II —a \Nr. crt

Criteriile pe baza cărora au fost identificate imobilele ce vor face parte din proiectul pilot:

1.

Nu pot intra în proiect locuințele clasate/în curs de clasare ca monumente istorice, precum și locuințele amplasate în centrele istorice ale localităților, în zonele de protecție a monumentelor și/sau în zonele construite protejate, aprobate potrivit legii.

2,

Nu se vor reabilita termic locuințele expertizate tehnic și încadrate în clasa 1 de risc seismic prin raport de expertiză tehnică la care nu s-au executat sau se află în curs de execuție lucrări de intervenție pentru creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente.

3.

Nu pot intra în proiect clădirile ce nu se încadrează în definiția locuinței unifamiliale în sensul OUG 18/2009, modificată și completată de OUG 63/2012: „clădire cu destinația de locuință, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii. Se asimilează locuinței unifamiliale clădirea cu destinația de locuință cu cel mult două nivele supraterane și două unități locative, deținute în proprietate de persoane fizice distincte, neconstituite în condițiile legii în asociație de proprietari." (OUG 63/2012, art.l.3.a4)

4.

Se va avea în vedere distribuția in teren a solicitărilor depuse la registratura sectorului 1, se vor selecta imobile din diverse zone geografice ale Sectorului 1.

5.

Se vor selecta în proiect imobile construite din diferite materiale de construcții.

6.

Se vor selecta imobile construite in diferite perioade de timp.

7.

Se vor avea in vedere veniturile totale pe gospodărie în vederea îndeplinirii obiectivului de combatere a sărăciei energetice.

8.

Se vor lua in considerare imobile cu aria construita desfasurata de max 160mp


Cosmin f pdoNume Prenume

Funcția

Semnătura

• întocmit/avizat

Data

Mihaela Popa

Sef Serviciu Reabilitare Termică

Jtll/

Avizat

Razvan Munteanu

Consilier Superior

x     întocmit

0 8 OCT 2019


FREȘED1NTE DE ȘLJ criteriilor .de .selecție a


Anexa 2 la proiectul de hotarare pentru aprobarea "Proiectului Pilot și a imobilelor privind creșterea performantei energetice a locuințelor unifamiliale la nivelul Sectorului Municipiul București"


Lista imobilelor supuse aprobării pentru a face parte din proiectul pilot privind termică a locuințelor unifamiliale:


Nr Crt.

Artera

Adresa

Nr,

Cartier

An construcție

Suprafața

Material construcție

/Nr. Cerere' înregistrare

1

Strada

Soveja

90B

Piața Chibrit

1939

80 mp construit!

Cărămidă plină

4262        /

12.02.2013

2

Strada

Dunei

3

Chitila

1937

54 mp construiti

Cărămidă plină + 21 mp paiantă

4458       /

13.02.2013

3

Strada

Dunei

31

Chitila

1957

54 mp utili (65mp construiti)

Cărămidă plină + 21 mp paiantă

19419       /

10.07.2013

4

Strada

Dunei

35

Chitila

1980

60 mp utili

BCA

2059        /

23.01.2013

5

Strada

Panciu

35

Bucureștii Noi

1930

59 mp construiti

Cărămidă plină

13536       /

10.05.2013

6

Strada

Câmpinița

8A

Jandarmeriei

1977

69 mp utili

Cărămidă plină

37612      /

10.12.2012

7

Strada

Jiului

79

Bucureștii Noi

1933

143 mp Construiti

Cărămidă plină + BCA

2055        /

23.01.2013

8

Strada

Maica Teofana

8

Chitila

1940

54 mp construiti

Cărămidă plină

38119      /

13.12.2012

9

Strada

Maica Teofana

2BIS

Chitila

1965

82 mp construiti

Cărămidă plină

37750       /

11.12.2012

10

Strada

Panciu

18A

Bucureștii Noi

1950

100 mp construiti

Cărămidă plină

34385       /

14.11.2012

11

Strada

Soveja

102

Piața Chibrit

1930

84 mp utili

Cărămidă plină

3651        /

06.02.2013

12

Strada

Elizeu

17

Gara de Nord

1950

57,45 mp utili

Cărămidă plină

37609      /

10.12.2012

13

Strada

Gloriei

13

Bucureștii Noi

1932

Cărămidă plină

35119       /

20.11.2012

14

Strada

Dobrogeanu Gherea

37

Baneasa/Sisești

1940

52 mp utili

Cărămidă plină

37162      /

06.12.2012

15

Strada

Dobrogeanu Gherea

102

Baneasa/Sisești

1936

125mp utili

Cărămidă plină

36563      /

03.12.2012

16

Strada

Studina

11

Baneasa/Sisești

1957

110 mp construiti

Cărămidă plină

10192       /

05.04.2013

17

Strada

Gârlei

62

Baneasa/Sisești

1900

Paiantă

37189      /

06.12.2012

18

Strada

Bucegi

82

Piața Chibrit

1928

100 mp construiti

Cărămidă plină

2152        /

24.01.2013

19

Strada

Bucegi

77

Piața Chibrit

1930

106 mp construiti

Cărămidă plină

2151        /

24.01.2013

20

Strada

Miercani

76

Bucureștii Noi

1940

91 mp construiti

Cărămidă plină

33931       /

12.11.2012

21

Strada

Maior Alexandru Câmpeanu

28,bl. A, subsol

Și ap 1

Piața 1 Mai

1930

30 mp i 42,33 mp construiti

Cărămidă plină

34358      /

14.11.2012

22

Strada

Maior Alexandru Câmpeanu

28, bl. A, et.

P+D, ap. 2

Piața 1 Mai

1930

43,30 mp +

37,59 mp utili

Cărămidă

plină

34359      /

14.11.2012

23

Strada

Maior Alexandru Câmpeanu

nr. 28, ap.

Piața 1 Mai

1930

47 mp utili

Cărămidă

plină

34360      /

14.11.2012

24

Strada

Maior Alexandru Câmpeanu

nr. 28, ap. 1

Piața 1 Mai

1930

40,63 mp utili

Cărămidă plină

34361       /

14.11.2012

25

Strada

Maior Alexandru Câmpeanu

nr. 28, ap. 7

Piața 1 Mai

1930

47 mp utili

Cărămidă

plină

12045       /

23 04 .2013

26

Strada

Redea

22

Bucureștii Noi

1954

62,79 utili

Paiantă

5892        /

26.02.2013

27

Strada

Miercani

62

Bucureștii Noi

1950

64 mp utili

Cărămidă

plină

15784       /

31.05.2013


Nr Crt.

Artera

Adresa

Nr.

Cartier

An

construcție

Suprafața

Material construcție

Nr. Cerere de înregistrare

28

Strada

Popa Tatu

73

Gara de Nord/Centru

1918

65 mp construiti

Cărămidă plină

12549      /

26.04.2013

29

Strada

Dumitru Zossima

17

Ion Mihalache

1939

116 mp construiti

Cărămidă plină

33551       /

08.11.2012

30

Strada

Gala Galaction

80

Ion Mihalache

1923

112 mp Construiti

Cărămidă plină

37769      /

11.12.2012

31

Strada

Dumitru Zossima

19, ap. 1

Ion Mihalache

1938

65,93 mp utili

Cărămidă plină

33584      /

08.11.2012

32

Strada

Dumitru Zossima

19, ap. 2

Ion Mihalache

1938

65,93 mp utili

Cărămidă plină

33585       /

08.11.2012

33

Strada

Gala Galaction

82

Ion Mihalache

1938

100 mp utili

Cărămidă plină

37770      /

11.12.2012

34

Strada

Volumului

20

Giulești

1932

126 mp utili

Cărămidă plină

11273       /

16.04.2013

35

Strada

Carpenului

56

Giulești

1977

70 mp construiti

Cărămidă plină

33542      /

08.11.2012

36

Strada

Copșa Mică

12

Giulești

120 mp construiti

Cărămidă plină

34967       /

19.11.2012

37

Strada

Arțarului

47

Giulești

1956&1991

161,89 mp utili

(83mp pt RT)

Cărămidă plină

6924        /

06.03.2013

38

Strada

Aeromodelului

35

Chitila

1940

109 mp utili

Cărămidă plină

4000       /

08.02.2013

39

Strada

Miercani

48

Bucureștii Noi

1958

60mp utili

Cărămidă plină

33924      /

11.12.2012

40

Strada

Nazarcea

23

Bucureștii Noi

1945

76 mp utili

Cărămidă plină

33769       /

09.11.2012

41

Strada

Pitarul Hristache

22

Dorobanți

1950

Cărămidă plină

35130      /

20.11.2012

42

Strada

Căldărușani

2

Piața 1 Mai

1972

Cărămidă plină

38372      /

17.12.2012

43

Strada

Elocinței

16

Dămăroaia

1936

70 mp utili

Cărămidă plină

36572      /

03.12.2012

44

Strada

Virgil Pleșoianu

63

Ion Mihalache

1932

91,49 mp utili

Cărămidă plină

38089       /

13.12.2012

45

Strada

Caraiman

34

Ion Mihalache

1927

65 mp utili

Cărămidă plină

35171       /

20.11.2012

46

Strada

Caraiman

62

Ion Mihalache

1970

116.06 mp utili

Cărămidă plină

133         /

04.01.2013

47

Strada

Vasile Fuică

56

Agronomie

1930

143 mp utili

Cărămidă plină

33605       /

08.11.2012

48

Strada

Dej

71

Piața Chibrit

1940

111.8 mp utili

Cărămidă plină

3767        /

07.02.2013

49

Strada

Carpați

56

Piața Chibrit

1960

66 mp utili

Cărămidă plină

3128        /

01.02.2013

50

Strada

Hagi Ghiță

61

Ion Mihalache

1946

92 mp construiți

Cărămidă plină

35349       /

21.11.2012

Director ExecutivNume Prenume

Funcția

Semnătura

întq^it/avizat

Data

Mihaela Popa

Sef Serviciu Reabilitare Termică

Avizat

Razvan Munteanu

Consilier Superior

z     întocmitDirector ExecittiVi.Nume

Prenume

Funcția

Semnătura

întocmit/ayizat

Data

Mihaela Popa

Sef Serei viu Reabilita re Termică

Avizat

Razvan Munteanu

Consilier Superior

^întocmitANEXĂ LA HOîArAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI I


375 O 8 OCT 2019

privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 163/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și ale Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr. 23/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 280/2017 “Strategia privind implementarea la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București a programului local multianual de creștere a performanței energetice a locuințelor unifamiliale"

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.______£____________privind

aprobarea proiectulului pilot de investiții privind “Creșterea performnaței energetice a locuințelor unifamiliale la nivelul Sectorul 1 al Municipiului București” .

în baza înștiințării Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr._________/___.

CAPITOLUL I

Părțile contractului

Prezentul contract se încheie între următoarele părți:

1. SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în Municipiul București, Bulevardul Banu Manta nr. 9, telefon 021/319.10.13, reprezentat de d-nul Daniel Tudorache, Primar (coordonator local),

în calitate de mandatar,

2. Dna/Dnul___în calitate de proprietar ai locuinței

unifamiliale situată în localitatea București, Sectorul 1, str._____________________, nr.

posesoare/posesor a/al actului de identitate tip_____seria___nr___eliberat de

data numeric


de__fiica/fiul lui ______________și a/al

personal_____________________________în calitate de mandant.

Capitolul II

Obiectul contractului

Art. 1. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie mandatarea de către proprietar(mandant), beneficiar al investiției, a coordonatorului local (mandatar) să stabilească și să efectueze, în numele și pentru mandant, cu titlu gratuit, măsurile și acțiunile ce se impun, în condițiile și cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 cu modificările și completările ulterioare, pentru creșterea performanței energetice a locuinței unifamiliale situată în București


(2) Cheltuielile ce revin proprietarilor, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009, vor fi preluate integral de către Consiliul Local al Sectorului 1 conform H.C.L........../..............

în limita a 160 mp arie desfășurată.

CAPITOLUL III

Obligațiile părților contractante

Art. 2. - Obligațiile mandatarului (coordonator local) sunt următoarele:

 • a)  să elaboreze documentația de atribuire a contractelor de proiectare și execuție a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a imobilului prin componenta de modernizare a ascensoarelor;

 • b)  să organizeze procedurile de achiziție publică, să semneze și să gestioneze contractele de achiziție publică pentru prestarea serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice prin componenta de modernizare a ascensoarelor;

 • c)  să asigure întocmirea documentației tehnice de specialitate și să supună aprobării, conform legii, indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice a imobilului prin componenta de modernizare a ascensoarelor;

 • d)  să notifice mandantului documentația de avizare pentru lucrările de intervenție și indicatorii tehnico-economici aprobați care stau la baza completării contractului de mandat, prin act adițional, cu valorile și durata lucrărilor de intervenție;

 • e)  să transmită mandantului actul adițional la prezentul contract de mandat, cuprinzând valoarea lucrărilor de intervenție și durata de execuție a lucrărilor de intervenție;

 • f)   să contracteze, în condițiile legii, executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a imobilului prin componenta de modernizare a ascensoarelor după semnarea actului adițional la contractul de mandat;

 • g)  să emită ordinul de începere a lucrărilor;

 • h)  să organizeze recepția la terminarea lucrărilor, sa asigure avizarea echipamentelor de către autoritatile competente în condițiile legii, sa organizeze recepția finală după expirarea garanției de bună execuție;

 • i)   să predea mandantului documentația legală pentru completarea cărții tehnice;

 • j)   să deschidă un cont separat în numele Sectorului 1 al Municipiului București, la Trezoreria Sectorului 1 pentru finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a imobilului, în condițiile legii;

 • k)  să efectueze plata lucrărilor de intervenție, pentru creșterea performanței energetice a locuinței

unifamiliale, executate în cotele și în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009, Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1______/__conform documentelor de plată;

j) să desfășoare orice acțiuni necesare executării în condiții de eficiență a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a locuinței unifamiliale;

k) să înștiințeze mandantul asupra existenței oricărei situații de natură să îi prejudicieze interesele, precum și asupra acțiunilor întreprinse.

Art. 3. - Actele juridice încheiate de către mandatar, în limitele mandatului, sunt opozabile terților, Art. 4. - Obligațiile mandantului (proprietarului/propreitarilor) sunt următoarele:

A. Obligațiile proprietarului/proprietarilor sunt:

 • a)   să dețină documentația cadastrală (cadastru și intabulare) pentru imobilul ce face obiectul prezentului contract de mandat;

 • b)   să pună la dispoziția mandatarului extrasul de carte funciară si doumentația cadastrală în copie legalizată;

 • c)   să semneze contractul de mandat și actul adițional la contractul de mandat;

 • d)   să desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor și pentru recepția finală.

 • e)    să permită desfășurarea lucrărilor de reabilitare termică în conformitate -cu contractul de execuție și cu prevederile documentației tehnice de specialitate. In cazul în care proprietarul/proprietarii refuză să permită desfășurarea lucrărilor de intervenție, aceștia vor suporta costurile datorate întârzierii executării acestor lucrări precum și daunele cauzate mandatarului în relațiile cu terții.

 • f)    să pună la dispoziția constructorului suprafața ce urmează a face obiectul reabilitării liberă de orice suport sau structură publicitară, în caz contrar acestea urmează a fi ridicate de către constructor

sau de către reprezentanții mandatarului.

 • g)    să nu efectueze în perioada de garanție a lucrării nici o intervenție, de orice natură la lucrările efectuate. Persoanele care se fac vinovate de încălcarea acestei prevederi vor suporta contravaloarea pagubelor aduse de aceste intervenții.

 • h)    să își însușească durata de execuție a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a imobilului cuprinsă în documentația de avizare pentru lucrările de intervenție și în indicatorii tehnico-economici;

Art. 5. Mandantul nu poate solicita modificări ale documentației tehnice de specialitate;

Art. 6 (1) în cazul în care proprietarul nu aprobă executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a locuinței, fundamentate în documentația de avizare, va transmite mandatarului declarația pe propria răspundere prin care motivează refuzul și va achita contavaloarea sumelor cheltuite de către coordonatorul local pană la data exprimării refuzului.

(2) în cazul menționat la alin. (1), mandatarul nu va proceda la executarea lucrărilor, iar imobilul nu va fi inclus în program.

Capitolul IV Termenul contractului

Art. 7. - (1) Prezentul contract de mandat intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți. (2) Contractul are valabilitate până la data procesului-verbal de recepție finală.

CAPITOLUL V încetarea contractului

Art. 8. - Prezentul contract încetează de plin drept, fără somație și fără îndeplinirea altor formalități, în cazul în care:

 • a)  în urma studiilor tehnice (expertize tehnice, audit energetic) se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție, în acest cazcoordonatorul local dispune încetarea contractului;

 • b)  mandantul hotărăște că nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștință a documentației de avizare pentru lucrările de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici aprobați în condițiile art .6 alin 1.

 • c)  la data semnării procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor de intervenție a locuinței;

CAPITOLUL VI

Forța majoră

Art. 9.  - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

Art. 10. - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract de mandat, pe toată perioada în care aceasta acționează.

Art. 11. - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

Art 12. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

Art. 13. - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune- interese.

CAPITOLUL VII

Notificări

Art. 14. - în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi depusă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 15. - în cazul în care notificarea se face prin poștă, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 16. - Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în ziua expediată, dacă aceasta a fost zi lucrătoare și dacă transmiterea s-a făcut până la ora 17, sau în prima zi lucrătoare, dacă ziua expedierii faxului era nelucrătoare.

Art. 17. - Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la articolele precedente.

CAPITOLUL VIII

Litigii

Art. 18. - în cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din România.

CAPITOLUL IX Clauze finale

Art. 19. - (1) în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucrătoare, dacă nu se specifică în mod diferit.

Art. 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 21. - Fac parte integrantă din prezentul contract următoarele anexe: Documentația cadastrală si extrasul de carte funciară.

Art. 22. - Prezentul contract, împreună cu anexele care fac parte integrantă din acesta, reprezintă voința părților.

Art. 23. -Limba care guvernează contractul este limba română.

Art. 24. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Art. 26. - Prezentul contract de mandat a fost încheiat astăzi,.................. , în două exemplare.

MANDATAR

Proprietar


Primarul Sectorului 1 al Municipiului București,

Dl./Dna.

DANIEL TUDORACHE

DIRECȚIA DE INVESTIȚII

Director Executiv,

Cosmin-Marius Fodoroiu

SERVICIUL LEGISLAȚIE SI SPATII CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT CEA DE LOCUINȚE

Consilier Juridic,

Beatrice Moja