Hotărârea nr. 31/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București Târgoviște nr. 14A

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

ȘOSEAUA BUCUREȘTI TÂRGOVIȘTE NR.14A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 11345/21.12.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 344/21.12.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 15824/20.09.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist

Documentația este însoțită de studiu de însonre și ilustrare volumetrică însușite de urb.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare - art.56 alin.(7);

  • •   Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, ’ H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr.’ 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - ȘOSEAUA BUCUREȘTI TÂRGOVIȘTE NR. 14A - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 344/21.12.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 28.01.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

r>r .

2019GENERAT DE IMOBILUL: în suprafa(ă de 2.995,00 mp din, proprietate privată conform mențiunilor din 269441, eliberat la data 40.08.2018.

Carte Fu


INIȚIATOR: Z'

PROIECTANT: S.C. DACRA STUDIO S.R.L,

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:         .           țRUR: D20, E)                       z

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Est - nr. cadastral 260474 ;Est - Str. Lemnarilor nr. 19-21',' nr. 23, nr. 25, nr.27, nr.29, nr.3 I, nr.33, nr.35-37, nr.39; Sud - drum de acces nr. cadastral nr. 257040.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Llc - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/ sau fără rețele edilitare. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene. publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr.2048//200/B/43256 din 08.12.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTntax.= 60%, CUTmax.= 0,6 pentru P, CUTmax.= 1,2 pentru P+1E, Hmax.= 7,00 m, Rhmax.= P+l E. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii respective.

Retragerea minimă față dc față de limitele laterale - Clădirile izolate se vor retrage fală de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față dc limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbarc.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str Cecilia Cuțescu Stork, prin drumul de acces, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 15824/20.09.2018. Se prezintă acord notarial coproprietari acces prin lotul cu nr cadastral nr. 257040, ce reprezintă drum acces, autentificat sub numerele 583/23.06.2017 și 587/2606.2017 BNP

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de msorire însușite de

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 15/15/09.10.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.2048//200/B/43256 din 08.12.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea

de aprobare este în vigoare.întocmit,


Alina Miru / )Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 București; 01 1222 Tel, +40-21 -319.10.13; Fax: +40-21 -319.10.06 Email: registratura// priinariasI ro h 11 n://w w w. nri ma r i asec tor I. ro


—_  _ _        Str. Bucuresti-Targoviste

P.U.D.-" t.

Sector 1, București


PLAN


URBANISTIC


DETALIU


5.REGLEMENTARI URBANISTICE


LEGENDA


Limita de proprietate/ ter^n reglementat

Str. BucureșțL-Țargovisțe nr.14A sector 1, București

S teren =2995 mp>

Parcelar


___ TF

ZONIFICARE FUNCȚIONALA: ,-'''.-4 SEDIMTZ

I—- I Zona locuire'-'CTe


l..., I Zona mixta - M3 pONSTRUCTII EXISTENTE:


t.     I Locuințe individuale

L    I Locuințe colective

l-----1 Comert/servicii/hotel

C ZJ Construcții poziționate informativ conform

imaginii satelit


CIRCULAT» EXISTENTE:

l----J Circulații carosabile

Circulații pietonale

L l Circulații carosabile de incinta i i Circulații pietonale de incinta V//////fa Circulație ocazional carosabila

Acces carosabil         Acces pietonal

REGLEMENTARI PROPUSE:


Construcții cu funcțiune de locuința individuala


l - l Spatii verzi poziționate orientativ


tiJJ ll ll Spațiu verde comun/ amplasare echipament tehnic

■o Retrageri minime fata de limita de proprietate


Subzona L1e - conform PUG București P.O.T max =60%

C.U.T max =1.2

Rh propus - P+1E+M


BILANȚ TERITORIAL

Funcțiuni

Mp

%

Suprafața teren

2995

100

Construcții

1797

60

Circulații,platforme parcaj

299.5

10

Spatii verzi la sol/terase verzxi/dale iniertoate

898.5

30

Locuri de parcare

23

Nr Unitati locuire individuala <100 mp utili

23


333101582

338091.987

335066.722

335082.661

335073.080

335064.534

335062.481

335060.355

335054.634

335045.979

335044.446


581493.984

581483.553

581477.679

  • 581473.118

581482.358

581452.798

581451.291

581450.328

581449.102

581455.761

581456.941

  • 581483.119

581464.855

581470.922

581473.836

581478.068

581478.513

581489.407

581489.289

581494.593

581494.751


13.98

7.87

8.11

14.41

12.82

2.55

2.33

  • 5.85

10.92

  • 1.93

10.23

  • 2.85

  • 9.94

4.78

5.97

0.69

14.61

0.22

7.06

025

11.131 5

t-

5iQ

1.5.

8.0

T'ofil propus strada Cecilia Cutescu Stork


Beneficiar. SCURTU ARCADIE


Proiect

423/2018


Scara         ț|țju proiect

1/500            P.U.D. -Str. București- Targoviste nr. 14A

03.092016         REGLEMENTARI DE URBANISM