Hotărârea nr. 302/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 302 din 30.09.2019 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările şi completările ulterioare


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate fi componenta Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările fi completările ulterioare

Ținând seama de Referatul de aprobare nr. K/2624/17.09.2019 al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul dc specialitate nr. K/2630/18.09.2019 întocmit de Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă și nr. M/79/18.09.2019 întocmit de Direcția Juridică. Legislație, Avizare Contracte din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de amendamentul formulat de domnul consilier Oliver Leon Păiuși, avizat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ și Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă și aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.86/24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 05.06.2016;

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 87/24.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului T.ocal al Sectorului 1 nr. 184/09.07.2019 prin care se ia act de constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local și de declararea ca vacant a locului dc consilier local al doamnei Steluța Todea;

Luând in considerări: Hoiăiâieu Consiliului T.ocal al Sectorului 1 nr. 275/28.08.2019 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Adriana Mihaela Georgescu;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 183/09.07.2019 prin care se ia act de constatarea încetării dc drept prin demisie a mandatului de consilier local și de declararea ca vacant a locului de consilier local al doamnei Clotilde Marie-Brigitte Armând;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 301/30.09.2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Dragoș Florin Sion;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art. 124, art. 125, art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență m.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Anexa nr.l a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  • 1.  La punctul 1 în componența Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale se înlocuiește doamna Steluța Todea cu doamna Adriana Mihaela Georgescu.

  • 2.  La punctul 1 în componența Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale se înlocuiește doamna Clotilde Marie-Brigitte Armând cu domnul Dragoș Florin Sion.

Art.II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

Art.III. - (1) Primarul Sectorului 1 și persoana nominalizată la art.I vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 18 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 30.09.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 302

Data: 30.09.2019