Hotărârea nr. 300/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 300 din 23.09.2019 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57/28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local în baza Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57/28.02.2019privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local în baza Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2071/19.08.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Centrul Cultural al Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr.M/19/22.08.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrai aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze econornico-sociule, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de adresa nr. A.C./5438/P/11.07.2019 a Instituției Prefectului Municipiului București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.870/16.07.2019;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce), art. 139 alin.(l), art. 166 alin. (2) lit. s) și alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

»

Art. 1. - Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 57/28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local în baza Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Central Cultural al Sector ului I vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 23.09.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

... .....


CONTRASEMNEAZĂ,


Marian Cristian Neagu
SEC]

Daniela Ni


IAR

ta Cefalan


Nr.: 300

Data: 23.09.2019