Hotărârea nr. 30/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD Str. Marmurei nr. 36-38


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. MARMUREI NR. 36-38 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

  • -  Raportul de specialitate nr. 11346/21.12.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 201 1 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

  • -  Avizul Arhitectului Șef nr. 342/21.12.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 10829/10.08.2017;

Studiu dc rețele însușit de specialist                      ;

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare - art.56 alin.(7);

  • •   Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului m elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. MARMUREI NR. 36-38 - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 342/21.12.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 28.01.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr:   30

Dala: 28.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

® SECTORUL!

iw^v.primanuscirforîSi^ =

BIROUL REGLEMENTĂRI

URBANISTICE ȘI ARHIVĂ

Ca urmare a cererii adresate de                 cu adresa

22,11.2017, completată cu nr. 52455 din 13.12.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


înregistrata la nr.45831 din


■350/2 101 privind amenajare^

! ÎJLUI I


AVIZ NR.       ............ '

PENTRU PUD - STR. MARMUREI NR. 36-38 - SECTOR 1 Construire imobil de locuințe colective S+ P+2E+M (5 apartamente)GENERAT DE IMOBILUL: in suprafață de 274,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor din Extras 259765, eliberat la data de 05.01.2018.

INIȚIATOR:

PROIECTANT: Bl A FPPC

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:                             (RUR:D2, El)

AMPLASARE. DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - artera de circulație Str. Lăutei; Est - artera de circulație Str. Marmurei; Sud - alee acces; Vest - artera de circulație Str. Păunilor.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene, publicată în M.O. nr. I 13 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 666/65/M/32236 din 10.05.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTmax.= 0,9 mp ADC/ntp teren pentru P+IE, CUTmax.= l,3 mp ADC/ntp teren pentru P+2E, RHmax. = P+2E, Hmax. = 10 m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.


Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:


Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre ncschimbarc.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta ..Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Marmurei și din Str. Lăutei, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 10829/10,08.2017

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușii de                   . Se prezintă Aviz E-distribuție Muntenia nr.215977843/10.05.2018.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 10/17/19.06.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 666/65/M/32236 din 10.05.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 45012 AEROO'

Bd Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol I222

Tel. +40-21 -319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06


Email: rugistratunittf primarias I ro httn://www primari asectorI ro

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - ST


MARMUREI, 36-38 IP.U.D


funcțiune

152.00

164.00

58.00I °R:-


LEGENDA


REGLEMENTARE - FUNCȚIUNI/ CIRCULAȚII

INDICATORI URBANISTICI CONFORM RLU - PUG-PMB

L1a - locuințe individuale si colective mici cu maximum P+2E niveluri

cf.art.10. PUG BUCUREȘTI se amite un nivel suplimentar la construcțiile de colț în cazul intersecțiilor în care cel puțin una dintre străzi este de categoria a II a (14 metri) POTmaxim = 45%,

CUTmaxim = 1,30 (P+2E)

se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului,

în suprafață de maxim 60% din aria construită


LOCUINȚĂ COLECTIVĂ im de înălțime S+P+2E+M i                                                 J

tr. Marmurei, nr. 36-38 sect.1, București

5 APARTAMENTE SUB 100mp


LIMITA PUD - S = 274,00mp


FUNCȚIUNI/ DELIMITĂRI

J


COORDONATE TEREN

nr.pct

X

Y

1

331,638.949

581,615.681

2

331,635.499

581,650.319

3

331,620,841

581,638.912

S=273.54mp


SUBZONA LOCUIRE (L1a)


SUBZONA SERVICII (L1a)


DELIMITĂRI UTR


CIRCULAȚII


CAROSABIL


TROTUARE


ACCESE AUTO/ PIETONALE


REGULAMENT


EDIFICABIL


LIMITĂ NOUĂ

PROPRIETATE (227,20mp)


TEREN AFECTAT DE

TRAMA STRADALĂ (46,80mp)


/0BIA FPPC


COORDONATE TEREN CIRCULAȚI

nr.pct

X

Y

1

331,638.949

581,615.681

2

331,635.499

581,650.319

4

331,633.556

581,648.807

5

331,634.325

581,647.878

6

331,637.372


CERTIFICAT // < /f AUTORIZARE S ™ Seria ItfJ-MBOr. 0407 g % /

INDICATORI L

irbanisTIcT

S.teren

274.00

POT

45.00%

CUT

1.30

AC

123.30

ADC

356.20

ADC+0.6

430.18

Hmax.cornișă

10,00m


Proiect nr:

Beneficiar:

U02/2017

BIA FPPC

CIF 28764458

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMN.

Scara:

Titlu proiect:

Faza:

1: 500

LOCUINȚĂ COLECTIVĂ S+P+2E+M, BUCUREȘTI,

P.U.D

VERIFICAT

STR MARMUREI, nr.36-38, S1

coorodnat

Data:

Titlu planșa:

Planșa nr:

DESENAT

07/2017

REGELEMENTARE - FUNCȚIUNI

U.2.0