Hotărârea nr. 3/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 28.01.2019 privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Poliția Locală a Sectorului 1 și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea acteloi’ normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii poliției locale nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Ordonanței dc Urgență a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevedeiile Hotărârii Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a politiei locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizul fa voi abil al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 61000/2018;

în conformitate cu art.2 din Dispoziția Primarului Sectorului 1 nr. 3258/28.09.2018 prin care se stabilește numărul maxim de posturi pentru Poliția Locală Sector 1;

în temeiul art. 45 alin. (2), ari. 81 alin. (2) lil. c) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Statul de funcții al Poliției Locale Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Aplicarea procedurilor legale privind modificările și completările stabilite în noua structură organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de legislația în vigoare.

Art.3. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1 își încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.

Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 28.01.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 3

Data: 28.01.2019

STAT DE FUNCȚII

AL POLIȚIEI LOCALE SECTOR 1 BUCUREȘTI


Anexa nr.l

Ia Hotararea Consiliului Local nr.3/28.01.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Marian Cristian
Nr.crt.

Numele, Prenumele/va cant temp./vacant

STRUCTURA

Funcția de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractujjPf

& «

2 ,o

o s-

Q.

3 "o

Z

î>ăis

IZl

X

O

înalt funcționar

public

de conducere

de execuție

de conduce re

de execuție

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

POLIȚIA

LOCALĂ

SECTOR 1

1

temporar ocupat

director general

I

S

Serviciul Dispecerat

1

OCUPAT

șef serviciu

I

S

2

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

3

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

4

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

5

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

6

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

7

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s8

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

9

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

10

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

11

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

■_2

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

Serviciul Monitorizare, Documentare și Analiza Informației

1

temporar ocupat

șef serviciu

I

S

2

temporar

vacant

polițist local

I

principal

S

3

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

4

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

5

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

6

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

7

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

8

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

9

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

10

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

11

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

Biroul Control

1

temporar ocupat

șef birou

I

S

2

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

3

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

4

temporar

vacant

polițist local

I

asistent

S

5

VACANT

polițist local

I

principal

S

6

temporar

vacant

polițist local

I

principal

S

7

OCUPAT

polițist local

I

principal

S

Compartiment Audit Intern

1

OCUPAT

auditor

I

superior

S

2

OCUPAT

auditor

I

superior

S

Serviciul Juridic, Proceduri, Managementul Calității

1

OCUPAT

șef serviciu

s

2

temporar vacant

consilier juridic

I

superior

s

3

OCUPAT

consilier juridic

I

debutant

s

Biroul Proceduri

1

OCUPAT

șef birou

I

s

2

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

3

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

4

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

5

temporar

vacant

polițist local

III

asistent

M

6

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

7

OCUPAT

polițist local

I

principal

S

Serviciul Situații de Urgență

1

temporar ocupat

șef serviciu

S

Biroul Prevenire Situații de Urgență

1

temporar ocupat

șef birou

I

s

2

OCUPAT

polițist local

I

principal

s

3

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

4

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

5

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

6

OCUPAT

polițist

local

I

asistent

s

7

OCUPAT

referent

IA

M

8

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

1

VACANT

director general adjunct

I

S

DIRECȚIA ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

1

OCUPAT

director executiv

I

S

Serviciul Ordine și Liniște Publică

1

temporar ocupat

șef serviciu

I

S

2

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

3

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

4

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

5

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

6

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

7

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

8

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

9

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

10

OCUPAT

polițist local

III

superior

M


11

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

12

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

13

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

14

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

15

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

16

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

17

OCUPAT

polițist local

in

principal

M

18

OCUPAT

polițist local

iii

asistent

M

19

OCUPAT

polițist local

i

asistent

S

20

OCUPAT

polițist local

iii

asistent

M

21

OCUPAT

polițist local

i

asistent

S

22

OCUPAT

polițist local

i

asistent

s

23

OCUPAT

polițist local

iii

asistent

M

24

OCUPAT

polițist local

iii

superior

M

25

OCUPAT

polițist local

i

asistent

S

26

OCUPAT

polițist local

iii

asistent

M

27

OCUPAT

polițist local

iii

asistent

M
28

VACANT

polițist local

I

superior

S

29

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

30

OCUPAT

polițist local

I

principal

S

31

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

32

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

33

OCUPAT

polițist

local

III

superior

M

34

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

35

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

36

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

37

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

38

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

39

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

40

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

41

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

42

temporar vacant

polițist local

III

superior

M

43

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

44

OCUPAT

polițist local

III

superior

M
103

104

105

106

107

108

109

45

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

46

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

47

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

48

temporar ocupat

polițist local

III

asistent

M

49

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

50

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

51

OCUPAT

polițist

local

III

principal

M

52

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

53

OCUPAT

polițist local

I

principal

S

54

OCUPAT

polițist local

I

principal

S

55

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

56

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

57

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

58

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

59

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

60

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

61

OCUPAT

polițist

local

III

superior

M

125

126

127

128

129

62

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

63

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

64

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

65

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

66

OCUPAT

polițist local

III

principal

M

67

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

68

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

69

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

70

OCUPAT

polițist local

III

principal

M

71

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

72

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

73

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

74

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

75

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

76

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

77

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

78

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s
133

137

138

139

140

141

145

146

79

OCUPAT

polițist local

I

debutant

S

80

VACANT

polițist local

I

principal

S

81

OCUPAT

polițist local

I

debutant

s

82

OCUPAT

polițist

local

I

debutant

s

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice, Mopede

1

OCUPAT

șef serviciu

I

s

2

temporar vacant

polițist local

I

superior

s

3

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

4

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

5

OCUPAT

polițist local

I

principal

s

6

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

7

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

8

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

9

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

10

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

11

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

148

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

12

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

13

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

14

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

15

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

16

VACANT

polițist local

III

debutant

M

'.7

OCUPAT

polițist local

III

principal

M

.8

OCUPAT

polițist local

III

principal

M

.9

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

20

OCUPAT

polițist local

III

principal

M

21

temporar

vacant

polițist local

III

asistent

M

22

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

Biroul Auto Abandonate și

Fără Stăpân

1

temporar ocupat

șef birou

I

S

2

OCUPAT

polițist

local

I

asistent

S

o

3

VACANT

polițist local

I

debutant

S

4

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

5

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M
164

165

166

167

168

169

170

171

6

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

7

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

Biroul Relații cu

Asociațiile de

Proprietari și Evidența Persoanelor

1

OCUPAT

șef birou

I

s

2

temporar

vacant

polițist local

I

principal

s

3

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

4

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

5

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

6

OCUPAT

polițist

local

I

asistent

s

7

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

8

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

9

OCUPAT

inspector de specialitate

II

S

Compartiment Armament

1

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

2

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s177

178

179

180

181

185

186

187

188

189

190

191

Serviciul Intervenții Rapide

1

temporar ocupat

șef serviciu

I

S

2

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

3

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

4

OCUPAT

polițist local

I

principal

S

5

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

6

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

7

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

8

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

9

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

:o

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

ii

OCUPAT

polițist local

în

superior

M

.2

OCUPAT

polițist local

iii

superior

M

.3

OCUPAT

polițist local

iii

superior

M

.4

OCUPAT

polițist local

iii

superior

M

15

OCUPAT

polițist local

iii

superior

M

16

OCUPAT

polițist local

iii

superior

M195

196

197

198

199

2C0

201

202

203

205

17

OCUPAT

polițist

local

I

asistent

S

18

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

19

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

20

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

21

OCUPAT

polițist local

I

principal

S

22

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

23

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S

Biroul însoțire și Protecție

1

temporar ocupat

șef birou

I

S

2

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

3

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

4

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

5

OCUPAT

polițist local

III

asistent

M

6

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

7

OCUPAT

polițist local

I

debutant

S

Compartiment Bunuri Confiscate

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

1

OCUPAT

inspector de specialitate

IA

S

DIRECȚIA INSPECȚIE

1

VACANT

director executiv

I

S

Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal

1

OCUPAT

șef ser/iciu

I

S

2

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

3

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

4

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

5

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

6

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

7

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

8

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

9

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

10

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

11

temporar vacant

polițist local

I

superior

S

12

OCUPAT

polițist local

I

asistent

S221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

Biroul Protecția Mediului

1

temporar ocupat

șef birou

I

S

2

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

3

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

4

temporar

vacant

polițist

local

I

superior

s

5

OCUPAT

polițist

local

I

superior

s

6

OCUPAT

polițist local

I

principal

s

7

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

8

OCUPAT

polițist local

I

principal

s

Biroul Activități Comerciale

1

OCUPAT

șef birou

I

s

2

OCUPAT

polițist local

I

asistent

s

3

OCUPAT

polițist local

n

superior

SSD

4

OCUPAT

polițist local

iii

asistent

M

5

OCUPAT

polițist local

i

asistent

S

6

OCUPAT

polițist local

i

asistent

S

7

OCUPAT

polițist local

i

asistent

S

8

OCUPAT

polițist local

i

asistent

S237

238

239

240

241

242

243

 • 244

 • 245

  9

  OCUPAT

  polițist local

  I

  asistent

  S

  .0

  VACANT

  polițist local

  I

  debutant

  S

  DIRECȚIA SUPORT OPERAȚIONA L

  1

  OCUPAT

  director

  PYPOllfiv

  I

  S

  Serviciul Managementul Documentelor, Protecția Documentelor Clasificate, Registratură, Petiții

  1

  OCUPAT

  șef serviciu

  I

  S

  Biroul Relații cu Publicul și Mass Media

  1

  temporar ocupat

  șef birou

  I

  S

  2

  OCUPAT

  polițist local

  I

  asistent

  S

  3

  OCUPAT

  inspector de specialitate

  IA

  S

  4

  OCUPAT

  inspector de specialitate

  IA

  S

  5

  OCUPAT

  referent

  IA

  M

 • 246

 • 247

 • 248

 • 249


 • 250

 • 251

 • 252

 • 253

 • 254

 • 255

 • 256

 • 257


6

temporar ocupat

referent

I

M

7

OCUPAT

referent

II

M

8

OCUPAT

polițist local

I

principal

S

Serviciul Management Resurse Umane

1

temporar ocupat

șef serviciu

I

S

Biroul Resurse Umane, Pregătire Profesională si

»

Protecția Muncii

1

OCUPAT

șef birou

I

S

2

OCUPAT

consilier

I

superior

S

3

temporar vacant

consilier

I

superior

S

4

temporar vacant

consilier

I

superior

S

5

OCUPAT

referent

III

superior

M

6

OCUPAT

inspector de specialitate

I

S

7

Dumitrache

Mioara

consilier

I

superior

S

8

temporar vacant

consilier

I

superior

S

9

OCUPAT

inspector de specialitate

II

S267

268

269

270

 • 271

 • 272

 • 259

 • 260

261

262

 • 273

 • 274

  10

  OCUPAT

  inspector de specialitate

  II

  S

  11

  OCUPAT

  consilier

  I

  superior

  S

  12

  OCUPAT

  inspector de specialitate

  IA

  s

  13

  OCUPAT

  consilier

  I

  superior

  S

  Serviciul Logistic și Urmărire Contracte

  1

  OCUPAT

  șef serviciu

  s

  2

  OCUPAT

  referent

  IA

  M

  3

  OCUPAT

  referent

  IA

  M

  4

  OCUPAT

  referent

  IA

  M

  5

  OCUPAT

  muncitor calificat

  I

  G

  6

  OCUPAT

  muncitor calificat

  I

  G

  7

  OCUPAT

  muncitor calificat

  I

  G

  8

  OCUPAT

  muncitor calificat

  IV

  G

  Serviciul Economic

  1

  OCUPAT

  șef serviciu

  I

  S

  2

  OCUPAT

  consilier

  I

  superior

  s

  3

  temporar

  vacant

  inspector

  I

  principal

  s

  4

  OCUPAT

  inspector

  I

  principal

  s


277

278

279

284

285

286

287

288

 • 275

 • 276

280

281

282

283

5

OCUPAT

consilier

I

principal

S

6

OCUPAT

consilier

I

principal

S

7

OCUPAT

inspector de specialitate

II

S

8

temporar

vacant

consilier juridic

I

asistent

S

Biroul Licitații

Contracte

1

OCUPAT

șef birou

I

S

2

OCUPAT

inspector de specialitate

II

S

3

OCUPAT

inspector

I

asistent

S

4

OCUPAT

inspector

I

asistent

S

5

OCUPAT

referent

IA

M

6

OCUPAT

inspector de specialitate

I

S

Serviciul Poliția Animalelor

1

temporar

vacant

șef serviciu

I

S

2

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

3

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

4

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

5

temporar vacant

polițist

local

I

superior

S

- • 290

 • 291

 • 292

 • 293

 • 294

 • 295

 • 296

 • 297

 • 298

 • 299

 • 300

 • 301

 • 302

 • 303

 • 304

 • 305

6

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

7

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

8

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

9

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

10

OCUPAT

polițist local

III

superior

M

11

OCUPAT

referent

IA

M

12

OCUPAT

muncitor calificat

II

G

13

OCUPAT

muncitor calificat

II

G

14

OCUPAT

polițist local

III

principal

M

15

OCUPAT

polițist local

I

superior

S

Biroul pentru Gestionarea

Câinilor fără Stăpân

1

OCUPAT

șef birou

I

S

2

OCUPAT

polițist local

I

superior

s

3

OCUPAT

muncitor calificat

III

G

4

OCUPAT

muncitor calificat

IV

G

5

temporar

vacant

muncitor calificat

IV

G

6

OCUPAT

muncitor calificat

IV

G

*Totalul funcțiilor publice ocupate include și funcțiile publice temporar vacante și cele temporar vacante ocupate pe durată determinată **Totalul funcțiilor publice vacante include și funcțiile publice vacante ocupate temporar.


Număr de posturi

Ocupat

e

Vacan te

Total

Funcția

Nr.total de demnitari

0

0

0

Nr.total de înalți funcționari public

0

0

0

Nr.total de funcții publice de condx

20

9

29

Nr.total de funcții publice de execr

239

6

245

Nr.total de funcții contractuale de conducere

1

0

1

Nr.total de funcții contractuale de execuție

30

0

30

Nr.total de posturi din cadrul

Poliției Locale Sector 1

290

15

305

Nr. total de posturi potrivit art.III a

in. (2)c

in

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010

pentru modificarea și completarea Legii nr.

273/2006 privinfinanțele publice locale, precum

305

și pentru stabilirea unor măsuri financiare,

aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 13/2011, cu modificările ulterioare


DIRECTOR GENERAL,

DEACONUIONUT

5