Hotărârea nr. 299/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 299 din 23.09.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 125/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administraţie" din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1

nr. 125/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman

Văzând Referatul de aprobare nr. 1045/10.09.2019 a Primarului Sectorului 1 și întocmit de Directorul Executiv al Complexului Multifuncțional Caraiman;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr.I/1192/12.09.2019 al Direcției Management Resurse Umane, nr. M/75/16.09.2019 al Direcției Juridice, Legislație Contencios Administrativ și nr. G/3296/18.09.2019 al Direcției Management Economic din cadrai aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislative la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii responsabilității fiscal - bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului ni’. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înființarea în subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncțional Caraiman, ca instituție publică cu personalitate juridică;

Ținând seama de prevederile Hotătârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 125/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din cadrai Complexului Multifuncțional Caraiman;

Luând în considerare Procesul-verbal nr.6257/05.09.2019, încheiat între reprezentanții funcționarilor publici din cadrai Complexului Multifuncțional Caraiman și reprezentantul Sindicatului Sanitas;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin (2) lit. f), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 417, art. 552, art.610 și art. 611 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se modifică și se completează Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 125/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrai familiei ocupaționale “Administrație” din cadrai Complexului Multifuncțional Caraiman, conform Anexei nr. 1.

Art. II. - Se modifică Anexa nr. 2 a Hotătârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 125/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrai familiei ocupaționale “Administrație” din cadrai Complexului Multifuncțional Caraiman, conform Anexei nr. 2.

Art. 111. - Anexele nr. 1 -2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 125/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrai familiei ocupaționale “Administrație” din cadrai Complexului Multifuncțional Caraiman, rămân nemodificate.

Art. V. - (1) Primarul Sectorului 1 și Complexul Multifuncțional Caraiman, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 23.09.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ


Marian Cristian Neagu


SECRETAR'


Daniela NRoleta Cefalan

Nr.: 299

Data: 23.09.2019


Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.29?/ 23. 09. 20^9 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

IWW atișTiw

PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE EXECUȚIE ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DE EXECUȚIE

DIN CADRUL COMPLEXULUI MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN STABILITE CONFORM ART. 11 ALIN. (1), (2) ȘI (4) PRECUM ȘI ART. 38 ALIN. (2) LIT. B) ȘI LIT. C) DIN LEGEA NR. 153/2017

.Anexa nr.l - Salarii de bază pentru funcționarii publici de execuție și personalul contractual de execuție din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.125/22.04.2019, se modifică și se completează, după cum urmează:

NR. CRT.

FUNCȚIA

GRADUL/

TREAPTA

PROFESIONALĂ

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIENT

GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 1

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 2

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 3

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 4

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*2.080 lei

5=4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

1

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC, CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

S

3.26

6781

7290

7655

8038

8239

8445

2

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC, CONSILIER AHIZITII PUBLICE

PRINCIPAL

s

2.97

6178

6642

6975

7324

7508

7696

3

CONSILIER. CONSILIER JURIDIC, CONSILIER AHIZITH PUBLICE

ASISTENT

s

2.78

5783

6217

6528

6855

7027

7203

4

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC, CONSILIER AHIZITII PUBLICE

DEBUTANT

s

2.68

5575

5994

6294

6609

6775

6945

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 2^2/23.03 Ao 19

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

cAJsTf/fârSALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE CONDUCERE ȘI

PERSONALUL CONTRACTUAL DE CONDUCERE DIN CADRUL COMPLEXULUI MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN STABILITE CONFORM ART. 11 ALIN. (1), (2) ȘI (4) PRECUM ȘI ART. 38 ALIN. (2) LIT. B) ȘI LIT. C) DIN LEGEA NR. 153/2017

în Anexa nr.2 - Salarii de bază pentru funcționarii publici de conducere și personalul contractual de conducere din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.125/22.04.2019, poziția nr.l se modifică după cum urmează:

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE DIN

ADMINISTRA'

HA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

NR. CRT.

FUNCȚIA

NIVELUL STUDIILOR

COEFICIENT GRADUL I

SALARIUL DE BAZĂ GRADUL I

COEFICIENT GRADUL II

SALARIUL DE BAZĂ GRADUL II

0

1

2

3=2*2.080 lei

4

4=3*2.080 Iei

1

DIRECTOR GENERAL

S

6.60

13728

6.66

13853