Hotărârea nr. 297/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 297 din 23.09.2019 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr.24821/04.09.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr.M/73/16.09.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 79/21.04.2015 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte Sector 1;

Ținând seama de avizul emis de Autoritatea Națională a Persoanelor cu Dizabiltăți nr. 6864/ANPD/31.07.2019, înregistrat la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.42159/07.08.2019;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), 139 alin. (1), art. 166 alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă componența nominală a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1 după cum urmează:

  • 1.1. Președinte: Israil Nicoleta Cristina - medic specialist medicină de familie;

  • 1.2. Membri:

  • a) Ulican Mihaela - medic primar medicină de familie, desemnat de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București:

  • b) Molău Corina Georgeta - psiholog, desemnat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

  • c) Dabu Alexandra Cătălina - reprezentant desemnat de Fundația Estuar;

  • d) Barbu Florentina - asistent social, desemnat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează efectele Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 79/21.04.2015 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte Sector 1.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 23.09.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 297

Data: 23.09.2019