Hotărârea nr. 296/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 296 din 23.09.2019 privind aprobarea materialelor degivrante (fondanți chimici) pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva îngheţului şi pentru combaterea formării poleiului pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București în iarna 2019-2020


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea materialelor degivrante (fondanți chimici) pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru combaterea formării poleiului pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București în iarna 2019-2020

Văzând Referatul de aprobare al nr. 2957/13.09.2019 al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr.2956/13.09 2019 al Direcției Generale Administrație Publică Locală-Serviciului Autorizații de Funcționare și Servicii Publice, nr. J-AC 1587/18.09.2019 al Direcției Investiții, nr.M/77/18.09.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și nr.G/3299/18.09.2019 al Direcției Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 67 alin. (5) din Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităților aprobat prin Ordinul nr. 82/2015 al Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC);

Având în vedere Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al Sectorului 1 al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 178/27.10.2016, Secțiunea 7, "Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora în funcțiune pe timp de polei sau îngheț”.

Potrivit prevederilor contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubiitate ni. J 077-S din 30.06.2008 cu modificările și completările ulterioare, art.2, pct. 2.1 lit.c).

Ținând seama de solicitările operatorului serviciului public de salubritate, S.C. Compania Romprest Service S.A, nr. 1523/03.06.2019, respectiv nr. 2463/22.08.2019 și înregistrate la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 23516/03.06.2019 și nr. 35446/22.08.2019 privind necesarul de materiale antiderapante/ degivrante (fondanți chimici) pentru derularea „Programului de deszăpezire pentru sezonul rece, iama 2019-2020”.

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art.139 alin. (3) lit.a), art.166 alin.(2) lit. o) și lit. 1) și alin. (4), art.196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă tipul de materiale degivrante (fondanți chimici) care vor fi utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru combaterea formării poleiului pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București în cadrul Programului de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București în iama 2019-2020:

  • a) clorură de calciu tehnică 77%

  • b) clorură de sodiu industrială

  • c) trietanolamină tehnică 99%, ca inhibitor de coroziune

Art. 2. - Se aprobă următoarele cantități minime și maxime ale materialelor/degivrante (fondanți chimici) stabilite potrivit art. 1, care vor fi achiziționate de către operatorul serviciului public de salubrizare:

  • a) clorură de calciu tehnică 77% - cantitate minimă de la 550 tone -cantitate maximă până la 900 tone

  • b) clorură de sodiu industrială - cantitate minimă de la 1200 tone- cantitate maximă până la 3500 tone

  • c) trietanolamină tehnică 99%, ca inhibitor de coroziune - cantitate minimă de la 1529 kg- cantitate maximă până la 2502 kg.

Art. 3. - (1) Operatorul serviciului public de salubritate va achiziționa materiale degivrante (fondanți chimici) și cantitățile prevăzute la art. 1 și art. 2 pe propria răspundere, achiziția realizându-se cu respectarea principiului administrării corecte și eficiente a banilor publici și prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare privind achizițiile publice.

(2) Răspunderea juridică materială, civilă și penală - privind achiziționarea și utilizarea materiale degivrante (fondanți chimici) prevăzute la art. 1 și art. 2 îi revine operatorului de salubritate S.C Compania Romprest Service SA.

Art. 4. - (1) Cheltuielile efectuate de operatorul serviciului public de salubrizare privind achiziția materiale degivrante (fondanți chimici) prevăzute la art. 1 și art. 2, se decontează de Sectorul 1 al Municipiului București către operator pe baza documentelor justificative reglementate de actele normative în vigoare.

(2) Până la 31 decembrie 2019, din bugetul Sectorul 1 al Municipiului București, se va deconta operatorului serviciului public de salubritate 50% din valoarea cantităților minime aprobate în măsura în care acestea au fost achiziționate și în limita disponibilului din creditele bugetare.

Art.5.- Cantitățile de materiale degivrante (fondanți chimici) prevăzute la art. 2, achiziționate, decontate și neutilizate în iama 2019-2020, se vor constitui ca stocuri la dispoziția Sectorului 1 al Municipiului București și în custodia operatorului, în condițiile legii.

Art. 6. - Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art.7. - (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Direcția Generală Administrație Publică Locală, Direcția Investiții, Direcția Inspecție din cadrul Poliției Locale Sector 1, Direcția Management Economic, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), S.C. Compania Romprest Service S.A precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a' fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 23.09.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Marian Cristian NeaguSE'

Daniela ’


JREȚAR ieoleta Cefalan


Nr.: 296

Data: 23.09.2019