Hotărârea nr. 294/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 294 din 23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Băneasa nr. 7A, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 – prin Administrația Domeniului Public Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Băneasa nr. 7A, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 -

prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr.15616/05.09.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. N 568/16.09.2019 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/3317/18.09.2019 al Direcției Management Economic, nr. M/69/16.09.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și nr. 4012/E/19.09.2019 al Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, impozite și taxe locale, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând seama de Raportul de evaluare VP 1906 — 47/26.06.2019;

Ținând cont de Procesul - verbal din 11.07.2019 al Ședinței Comisiei de identificare și negociere, întrunită în vederea achiziționării de la proprietari precum și de indentificare a terenurilor libere de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, în scopul amenajării unor spații dejoacă pentru copii precum și amenajării de parcaje subterane/supraterane.

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 108 lit. a), art. 139 alin (3) lit. g), art. 166 alin. (2) lit. g) și o), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 1, ca pentru si în numele Municipiul București, să achiziționeze terenul în suprafață totală măsurată de 122 m , situat în București, Str. Băneasa nr. 7A, Sector 1, și să se transmită în administrarea Consiliului Local Sector 1, prin Administrația Domeniului Public Sector 1, serviciu public de interes local aflat în subordinea acestuia, în scopul asigurării obiectivelor de amenajare spații dejoacă pentru copii sau parcaje de reședință, în funcție de cea mai bună alternativă de utilizare a terenului.

Art. 2. - Bunul imobil se declară ca bun ce aparține domeniului public al Municipiului București și va fi administrat de Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1.

Art. 3. - Imobilul (teren) menționat la art. 1 este înscris în Cartea Funciară nr. 236142 (ni’. CF vechi - 87417), fiind compus din teren intravilan în suprafață totală măsurată de 122 mp, identificându-se conform planului de amplasament cuprins în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4. - (1) Suma pentru care se aprobă achiziția este în cuantum total de 25.000 Euro, un procent de aprox. 99,6% din valoarea de piață a acestui imobil evaluat la suma de 25.100 Euro, astfel cum rezultă din Raportul de Evaluare VP 1906 — 47/26.06.2019, la care se adaugă sumele necesare achitării taxelor notariale rezultate din valoarea achiziției.

(2) Prețul de achiziție al imobilului se achită din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 5. - Retragerea dreptului de administrare asupra terenului, din motive neimputabile Consiliului Local al Sectorului 1 - Administrația Domeniului Public Sector 1, dă dreptul acestuia la despăgubirea echivalentă de către Municipiul București, la nivelul contravalorii prețului terenului, precum și a investițiilor efectuate după transmiterea terenului în administrare, astfel cum acestea sunt evidențiate în contabilitate la data retragerii dreptului de administrare.

Art. 6. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică, Legislațtie, Contencios Administrativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 23.09.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 294

Data: 23.09.2019

ANEXA NR. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.       2. 3. 0*3.      J

/74/U4/./ C!^/r7Y<4A/  /76'-z?<7<u’


Teren


Carte Funciară Nr. 236142 Comuna/Oraș/Municlplu: București Sectgr^

Anexe Nr. 1 La Partea I

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

236142

122

teren In proprietate

Pete referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți conștrurtl!

DA

122

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfirșlt

Lungime segment

(~{m)

1

2

8.505

2

3

1.617

3

4

11.429

4

5

9.844

5

1

12.713


" Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 ți sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formați din segmente cumulate ce sunt mal mic! decât valoarea 1 milimetru.


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr 577/2001

Pagina 2 din 3Extrasul de carte funciară generat prin sistemul Informatic Integrat al ANCPI conține Informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil in condițiile prevăzute de art, 7 din Legea nr 455/7001. coroborat cu art. 3 din O.U.G nr. 41/2016. exclusiv în mediul electronic, pentru activități șl procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă șl în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii șl realității Informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpl.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Date șl ora generării,

18/09/2018, 11:30

Scara 1: 500


Nr cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

25836

122mp

București. Str. Baneasa nr.VA

Nr. parcela

Categorie âp folosința

Suprafața

(mp)

V        tiv

impozitare

(lei)

Mențiuni

1

Ce

12?.

Teren mtr^ltui.uclmpîejipuii

Total

122

B. Date referitoare la constru

ctii

Cod cmistr.

Suprafața construita h îol (mp)

V aloare de imjwritnrc (H)

Mențiuni

-

-

Torni

-

______INVENTAM DE COORDONATE_______

_______Șuteai te proiecție Lee»! Mm». Bncnrerti

Fa- |             N(m)             |             Etmj~


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i, 1+1}

X [m]

E [m]

1

344321.904

554B65.247

12.713

2

344320.007

554317.818

9.844

3

344310.284

554876.279

11.429

4

344312.216

554865.014

1.617

5

344313.488

554964.016

B.506

s (11)

=122.35mp

P=44.109m


Xilit


EA'cCitfAlK, L-

.iBcS&AKiftHawflfir

. y

9 uiT'.ițje- <3

iwș' ‘A

£  <? T .

-<T£GORIX *


■9. ■


Suprafața totalii maiuratn “122mp Suprafntn silii net* 122 mp