Hotărârea nr. 293/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 293 din 23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Turda nr. 110, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 – prin Administrația Domeniului Public Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Turda nr. 110, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 -prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr.15615/05.09.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. N 569/16.09.2019 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/3315/18.09.2019 al Direcției Management Economic, nr. M/72/16.09.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și nr. 401 l/E/19.09.2019 al Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, impozite și taxe locale, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând seama de Raportul de evaluare VP 1907 - 50/05.07.2019;

Ținând cont de Procesul - verbal din 11.07.2019 al Ședinței Comisiei de identificare și negociere, întrunită în vederea achiziționării de la proprietari precum și de indentificare a terenurilor libere de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, în scopul amenajării unor spații dejoacă pentru copii precum și amenajării de parcaje subterane/supraterane.

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 108 lit. a), art. 139 alin (3) lit. g), art. 166 alin. (2) lit. g) și o), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 1, ca pentru și în numele Municipiul București, să achiziționeze terenul în suprafață totală măsurată de de 210 mp astfel cum rezultă din acte și 214 mp (213,57 mp rotunjit) conform măsurătorilor cadastrale, situat în București, Str. 'Furda nr. 110, Sector 1, și să se transmită în administrarea Consiliului Local Sector 1, prin Administrația Domeniului Public Sector 1, serviciu public de interes local aflat în subordinea acestuia, în scopul asigurării obiectivelor de amenajare spații dejoacă pentru copii sau parcaje de reședință, în funcție de cea mai bună alternativă de utilizare a terenului.

Art. 2. - Bunul imobil se declară ca bun ce aparține domeniului public al Municipiului București și va fi administrat de Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1.

Art. 3. - Imobilul (teren) menționat la art. 1 este înscris în Cartea Funciară nr. 272395, fiind compus din teren intravilan în suprafață totală măsurată de 210 mp astfel cum rezultă din acte și 214 mp (213,57 mp rotunjit) conform măsurătorilor cadastrale, identificându-se conform planului de amplasament cuprins în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - (1) Suma pentru care se aprobă achiziția este în cuantum total de 41.000 Euro, un procent de aprox. 97,16% din valoarea de piață a acestui imobil evaluat la suma de 42.200 Euro, astfel cum rezultă din Raportul de Evaluare VP 1907 - 50/05.07.2019, la care se adaugă sumele necesare achitării taxelor notariale rezultate din valoarea achiziției.

(2) Prețul de achiziție al imobilului se achită din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 5. - Retragerea dreptului de administrare asupra terenului, din motive neimputabile Consiliului Local al Sectorului 1 - Administrația Domeniului Public Sector 1, dă dreptul acestuia la despăgubirea echivalentă de către Municipiul București, la nivelul contravalorii prețului terenului, precum și a investițiilor efectuate după transmiterea terenului în administrare, astfel cum acestea sunt evidențiate în contabilitate la data retragerii dreptului de administrare.

Art. 6.- (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București,

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 23.09.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,
Daniela rxicpieta Cefalan


Nr.: 293

Data: 23.09.2019

ANEXA NR. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.       2 3>. O 2 $0^5

rWttA-M

PLAN DE AMPLASAMENT SI


DELIMITARE A IMOBJt uh ;


Nr, Cadastral   1

Scara

Suprafața mas urata

I : 200

Adresa imobilului

/?•/,£/'> 1

214mp

București, str. Turda, tir,110, sector

1.

UAT

| Carte Funciara nr.~


J_


Bucm ești sector 1


sT

ir.


329400


A

îji


325380

''o

q-.   *<%

'0

%

1

<b Y

/

/

1

1

3793&0

s

/ &>

'•'Iu? v

V- J'

*•

3]

Jfl

IO

$

s

4

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

214

Teren neimprejmuit

Total

214

B. PATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod Constr

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului =214 mp Suprafața din act = 210mp

’t

tn4M > SC D'OMVCO^iPRESTSKL

Ctwțj,‘ț ui jutaȚja             u J&irn,

cțiTEtEiijim+n ri’-'flr ♦ dțGînnntnfiJil t?tftntr - T

i M' ■JJ2? :!feiprcwr

' Conrțp^iiTrîEduMMs imohUiilul In- luna ae dat* Integrată țl

- \ t y TF.Tilrlhuirea numftnifcJl cadastral

■ ’ ’ ’1 i     SnmaStiirn țl pErufw

y