Hotărârea nr. 292/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 292 din 23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Aviator Popișteanu nr. 1A, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 – prin Administrația Domeniului Public Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Aviator Popișteanu nr. IA, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 -

prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr.15613/05.09.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. N 570/16.09.2019 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/3316/18.09.2019 al Direcției Management Economic, nr. M/71/16.09.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și nr. 4010/E/19.09.2019 al Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, impozite și taxe locale, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In concordanță cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând scama dc Raportul dc Evaluare VP 1906 - 46/11.06.2019;

Ținând cont de Procesul - verbal din 25.06.2019 al Ședinței Comisiei de identificare și negociere, întrunită în vederea achiziționării de la proprietari precum și de indentificare a terenurilor libere de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, în scopul amenajării unor spații dejoacă pentru copii precum și amenajării de parcaje subterane/supraterane.

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 108 lit. a), art. 139 alin (3) lit. g), art. 166 alin. (2) lit. g) și o), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 1, ca pentru și în numele Municipiul București, să achiziționeze terenul în suprafață totală măsurată de 200 mp astfel cum rezultă din acte și 203 mp conform măsurătorilor cadastrale, situat în București, Str. Aviator Popișteanu nr. IA, Sector 1, și să se transmită în administrarea Consiliului Local Sector 1, prin Administrația Domeniului Public Sector 1, serviciu public de interes local aflat în subordinea acestuia, în scopul asigurării obiectivelor de amenajare spații de joacă pentru copii sau parcaje de reședință, în funcție de cea mai bună alternativă de utilizare a terenului.

Art. 2. - Bunul imobil se declară ca bun ce aparține domeniului public al Municipiului București și va fi administrat de Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1.

Art. 3. - Imobilul (teren) menționat la art. 1 este înscris în Cartea Funciară nr. 233156 (nr. CF vechi: 80155), fiind compus din teren intravilan în suprafață totală măsurată de 200 mp astfel cum rezultă din acte și 203 mp conform măsurătorilor cadastrale, identificându-se conform planului cuprins în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4. - (1) Suma pentru care se aprobă achiziția este în cuantum total de 125.000 Euro, un procent de aprox. 85,5% din valoarea de piață a acestui imobil evaluat la suma de 146.200 Euro, astfel cum rezultă din Raportul de Evaluare VP 1906-46/11.06.2019, la care se adaugă sumele necesare achitării taxelor notariale rezultate din valoarea achiziției.

(2) Prețul de achiziție al imobilului se achită din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 5. - Retragerea dreptului de administrare asupra terenului, din motive neimputabile Consiliului Local al Sectorului 1 - Administrația Domeniului Public Sector 1, dă dreptul acestuia la despăgubirea echivalentă de către Municipiul București, la nivelul contravalorii prețului terenului, precum și a investițiilor efectuate după transmiterea terenului în administrare, astfel cum acestea sunt evidențiate în contabilitate la data retragerii dreptului de administrare.

Art. 6. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 23.09.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian Cristian NeaguCONTRASEMNEAZĂSECRETAR

r y'

kKNlcolcta Cefalan

Nr.: 292

Data: 23.09.2019

ANEXA NR. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 2. 22[ 2 3. 0$,    /) fp

P^.6Sc

py/t-d/xw exZy'v/zw


Carte Funciară Nr. 233156 Cornuna/ilraș/Munlcfpiu: București Sectorul'1

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

233156

□in acte: 200 Masurata: 203

teren in proprietate (200 mp. teren din acte, 203 mp. teren conform măsurătorilor)

de proiecție StereoDate referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

203

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

i- (m)

1

2

18.892

2

3

5.957

3

4

17.562

4

1

17.827


4< Lungimile segmentelor sunt determinate în planul do proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Carte Funciară Nr. 233155 Comuna/Oraș/Munlclplu: București Sectorul 2

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din cartea fundară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor Juridice prin care se sting drepturile reale precum șl pentru dezbaterea succesiunilor, Iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, In condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chftanta interna nr.724342/2.0-03-20ia in suma de 20, pentru serviciul de publicitate Imobiliară cu codul nr. 212.                                                    7

Data soluționării, 20-03-201B

Data eliberării,26IW.2018fpa^fa fi sifhin^UJIul
Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 3