Hotărârea nr. 291/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 291 din 23.09.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Miercani nr. 109, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 – prin Administrația Domeniului Public Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Miercani nr. 109, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 —

prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr.15614/05.09.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. N 571/16.09.2019 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/3314/18.09.2019 al Direcției Management Economic, nr. M/70/16.09.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și nr. 4011/E/l 9.09.2019 al Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, impozite și taxe locale, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând seama de Raportul de evaluare VP 1905 — 44/30.05.2019;

Ținând cont de Procesul - verbal din 25.06.2019 al Ședinței Comisiei de identificare și negociere, întrunită în vederea achiziționării de la proprietari, precum și de indentificare a terenurilor libere de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, în scopul amenajării unor spații de joacă pentru copii, precum și amenajării de parcaje subterane/supraterane;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 108 lit. a), art. 139 alin (3) lit. g), art. 166 alin. (2) lit. g) și o), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 1, ca pentru și în numele Municipiul București, să achiziționeze terenul în suprafață totală măsurată de 360 m2 astfel cum rezultă din acte și 375,74 mp conform măsurătorilor cadastrale, situat în București, Str. Miercani nr. 109, Sector 1, și să se transmită în administrarea Consiliului Local Sector 1, prin Administrația Domeniului Public Sector 1, serviciu public de interes local aflat în subordinea acestuia, în scopul asigurării obiectivelor de amenajare spații de joacă pentru copii sau parcaje de reședință, în funcție de cea mai bună alternativă de utilizare a terenului.

Art. 2. - Bunul imobil se declară ca bun ce aparține domeniului public al Municipiului București și va fi administrat de Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1.

Art. 3. - Imobilul (teren) menționat la art. 1 este înscris în Cartea Funciară nr. 214325 (nr. cf vechi - 53827), fiind compus din teren intravilan în suprafață totală măsurată de 360 mp astfel cum rezultă din acte și 375,74 mp conform măsurătorilor cadastrale, identificându-se conform planului de amplasament cuprins în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4. - (1) Suma pentru care se aprobă achiziția este în cuantum total de 115.000 Euro, un procent de aprox. 85,57% din valoarea de piață a acestui imobil evaluat la suma de 134.400 Euro, astfel cum rezultă din Raportul de Evaluare VP 1905 - 44/30.05.2019, la care se adaugă sumele necesare achitării taxelor notariale rezultate din valoarea achiziției.

(2) Prețul de achiziție al imobilului se achită din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 5. - Retragerea dreptului de administrare asupra terenului, din motive neimputabile Consiliului Local al Sectorului 1 - Administrația Domeniului Public Sector 1, dă dreptul acestuia la despăgubirea echivalentă de către Municipiul București, la nivelul contravalorii prețului terenului, precum și a investițiilor efectuate după transmiterea terenului în administrare, astfel cum acestea sunt evidențiate în contabilitate la data retragerii dreptului de administrare.

Art. 6. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 dc consilieri locali în funcție, astăzi, 23.09.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Marian Cristian NcaguSECRETAR

DanicliLNicbleta C


Teta Cefalan


Nr.: 291

Data: 23.09.2019

ANEXA NR. 1 la Hoturarea Consiliului Local al Sectorului 1 nr* 2^7/ 23.03

?4V/V7^ zje"

Carte Funciari Nr. 214325 ComunafOraș/Municipiu; București Sectorul 1

Anexa Nr. 1 La Partea I                            =<

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mpr

Observații 1 Referințe

214325

376

360,00 MP tareft an proprietate din acte. (3>5. rfl MP rsren oh masuntonV

02.32 MP suprafața caristrulta la aoT. CI- LOCUINȚA

1.615- 3.31 MP: 2.bucaUrle • 11.88 MP; S.camera • 13.99 MP. 4.debara ■ 1.2Q Mp; 5. camora ■ 3.36 MP: 5. cern Ora • 7.72 MP 7,bale -4.61 MP: e.hal • 2.66 MP; 9 vestibul 2.30 MP; SUP. UTILA - 51.03 MP

’ SiJ prefaci este derarmlnato In planul 3e proiecții* Stereo 70


Date referitoare la teren

Nr Ort

Categorie folosința

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelâ

Nr. topo

Observații / Referințe

1

turti construcții

DA

376

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct început

Punct sfârțlt

Lungime segment p» (m)

1

2

a.712

2

3

14.968

3

4

7.514

4

5

125291

PaamwWtCJra rortp»* dale CU caracter personaj, țtraiqste de prevcdcr^Qiegfl|W, S 77/2001.

Pagfnd 2 din 3


Punct început

Punct ofSrvit

Lungime segment

i« <m)

5

6

31.228

6

1

12 362


•• Lungimile segmentelor sunt daterminato in planul de proiecție Stereo 70 țl sunt rotunjită le 1 milimetru. **• Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ca sunt mei mici dedt valoarea 1 milimetru.

Certific ca prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din cartea fundară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funclarB este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum ;l pentru dezbaterea succesiunilor. Iar Informațiile prezentate sunt suscepliblle de orice modibeare. In condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 KON, -Chitanța externa nr.1262555/06-11-2017 In suma <fc 20. pentru serviciul de

publicitare imobiliară cu codul nr. 272.

Asistent          tor.

Data soluționării, 07-11-2017

Referent,

CRIsnN^^rțFAN /Jft .

Data eliberările

/ /

(frații

/ ' •

fporaft șl îcmnJttu.'aJ


OKvmenl cam conține data cu caracter peru™/, prottuH da por reVnffe Legi Nr. 472/2001.

Pagina 3 din 3


MUNICIPIUL BUCGRȘSTT

Teritoriul sidtiv. SECTOR 1

Cod SIRUTA 179141

Adresa imobilului:

Strada MSmrani, nr.109, sectar 1 Nr.padastal al bunului imobil........


Denumirea proprietarului: IOANA HJEE

IOANA MARU.iMMțda Domiciliul

Str. AfiercĂnt ufig®) seg Bucureslfsî H&M ț:

A <*

PN G


A că ta,

q./


Sistem de Proieetie Stereo București

"ÎNVEin AR COORDONATE f UNCIE CB CONTUR

jJmujt

Yftn)

Xtta)

13

344285.180

551065.490

11

3*4191390

551076.180

1

34426*530

551092.1 io

l

344258.300

551081240

3*4265.033

551078.021

S £j

3*4177.820 ■ 551070.160

obli » 305 7‘ialp'1 ___