Hotărârea nr. 290/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 290 din 23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădiniţa pentru toţi” la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ de stat cu nivel preşcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în anul școlar 2019-2020


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădinițapentru toți” la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București,

în anul școlar 2019-2020

3

Având în vedere Referatul de aprobare nr.2637/19.09.2019 al Primarului Sectorului 1, întocmit de directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/33 52/19.09.2019 al Direcției Management Economic și nr. M/87/19.09.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 58, art. 105 alin. (2) lit. b) și h) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1252/2012 privind metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

în baza Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

în temeiul dispozițiilor art.5 alit. cc), art. 129 alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (3) lit.a), art. 166 alin. (2) lit. 1) și lit. p) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă implementarea Proiectului educațional „Grădinița pentru toți”, pentru anul școlar 2019-2020, la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat, cu nivel preșcolar, de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, în limita fondurilor bugetare aprobate, conform Anexelor nr.l și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Comunicarea prezentei hotărâri către unitățile de învățământ de stat, cu nivel preșcolar, de pe raza sectorului 1 al Municipiului București, se face prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sectorul 1.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi pentru și 1 abținere, numărată la voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 23.09.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian Cristian Neagu

CONTRAS


SE1 Danieli/!


Nr.: 290

Data: 23.09.2019

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului I


Proiect educațional

5

”Grădința pentru toți”

Proiectul educațional ”Grădința pentru toți” își propune să contribuie, prin intermediul educației formale si non-formale, la atragerea copiilor în grădinițe și menținerea copiilor în educație, pe de o parte, precum și la ameliorarea rezultatelor acestora, iar pe de altă parte. Proiectul de adresează tuturor preșcolarilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu nivel preșcolar, de pe raza Sectorului 1 al municipiului București.

în prima etapă se realizează informarea tuturor unităților de învățământ preuniversitar cu nivel preșcolar din Sectorul 1 cu privire la acest proiect și la susținerea financiară a implementării proiectului de către autoritățile administrației publice locale (Consiliul local al Sectorului 1 prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1), precum și a comunității educaționale a Sectorului 1, părinții elevilor și preșcolarilor, persoane publice și private care doresc să susțină acest proiect, ONG-uri și asociații cu activitate în domeniul educațional.

în a doua etapă, vor avea loc activitățile cu elevii preșcolari care frecventează cursurile grădinițelor de pe raza Sectorului 1.

Organizarea și realizarea Proiectului educațional ”Grădința pentru toți” vizează preșcolarii din cadrul grădinițelorde stat de pe raza Sectorului 1. în cadrul acestui proiect educațional, preșcolarii din toate unitățile de învățământ preuniversitar cu nivel preșcolar de pe raza sectorului 1 vor beneficia gratuit de 1-2 discipline extracurriculare, astfel:

 • 1.  la grupa mică: un extracurricular „Limbă străină", cu o ședință pe săptămână, iar

 • 2.  la grupele mijlocie și mare: două extracurriculare, un extracurricular „Limbă străină" și un extracurricular „Dezvoltare personală”, ambele cu câte o ședință pe săptămână.

Costul predării discipinelor extracurriculare mai sus menționate va fi suportat din bugetul local al Sectorului 1.

Proiectul se adresează tuturor unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu nivel preșcolar, de pe raza sectorului 1. Aceste unități de învățământ sunt menționate în Anexa nr. 2, în care sunt calculate, de asemenea, și sumele necesare pentru implementarea Proiectului educațional ”Grădința pentru toți”, în anul școlar 2019-2020.

1. Scopul proiectului

Acest proiect are drept scop facilitarea accesului la educație și creșterea nivelului de educație inițială a preșcolarilor, prin abordarea de tipul ”pe tot parcursul anului școlar”, dezvoltarea și implementarea de instrumente/soluții pentru prevenirea/reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, promovarea/dezvoltarea de programe educaționale inovative pentru creșterea motivației de învățare la copii. Proiectul educațional "Grădința pentru toți” promovează abordarea preventivă bazată pe dezvoltarea activităților inovative, vizând întărirea abilităților de bază (vorbit/ citit/ socotit), dezvoltarea culturii personale, a respectului de sine, prin metode alternative/creative de învățare. Ca efect pozitiv pe termen lung: asigurarea dezvoltării și evaluării pachetelor educaționale altemative/inovative, care permit accesul grupului țintă (preșcolarii) la noi oportunități și participarea egală la educație. Proiectul va oferi posibilitatea desfășurării de activități variate/ flexibile pentru motivarea grupului țintă pentru învățare și creșterea performanțelor școlare. Prin depășirea dezinteresului față de metodele tradiționale de educație, proiectul va spori abilitățile personale cât și cele de limbă străină ale tuturor copiilor de vârstă preșcolară, înclusiv a celor provenind din familii cu posibilități materiale reduse. Pentru implementarea Proiectului "Grădinița pentru toti” se vor putea folosi echipamentele informatice/multimedia, existente în grădinițe, pentru a explora noi abordări în educația școlară.

2. Obiectivul general:

Obiectivul general al Proiectului educațional ”Grădința pentru toți” este dezvoltarea și diversificarea serviciilor alternative de educație, prin participarea activă a tuturor preșcolarilor care învață în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1. Aceste servicii educaționale constituie o ofertă educațională modernă și competitivă pentru grădinițele din sectorul 1, care, alături de educația formală, va crește valoarea actului educațional.

3. Obiective principale:

 • 3.1. Implementarea unor servicii educaționale specializate, informale și non-formale, de zi, pentru copii din sectorul 1, de nivel european, care să conducă la reducerea abandonului școlar, menținerea elevilor din grupul țintă în educație, îmbunătățirea rezultatelor școlare ale acestora și să amelioreze comportamentul de adaptare școlară;

 • 3.2.  Creșterea adaptabilității preșcolarilor la mediul școlar și integrarea mai rapidă a acestora în cadrul unităților de învățământ preșcolar;

 • 3.3.  Dezvoltarea la preșcolarii din grupul țintă a abilităților de comunicare verbală, para-verbală și non-verbală, pentru a acționa corespunzător normelor de comportament civilizat, în situații specifice de viață;

 • 3.4.  Creșterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea și educarea copiilor, și nu au posibilități financiare;

 • 3.5. Realizarea unei campanii de informare și promovare a proiectului în comunitate;

 • 3.6.  Sensibilizarea comunității față de problematica nevoii copilului de a fi asistat în a-și forma deprinderi dezirabile de petrecere a timpului liber, de a învăța, de a se comporta, de a se integra în grup, de a accepta diversitatea etc.;

 • 3.7.  Identificarea propriilor puncte forte (precum și a celor care trebuie dezvoltate) de către elevii înșiși, de natură să contribuie la îmbunătățirea performanțelor școlare ale acestora;

 • 3.8.  Stimularea și - implicit - creșterea semnificativă a nivelului stimei de sine, a conștiinței propriei identități, a comunicării interpersonale și a relaționării:

 • 3.9.  Ameliorarea intensității factorilor generatori de situații de risc.

4. Principiile care stau la baza activității proiectului "Grădinița pentru toți”, sunt:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; egalitatea șanselor și nediscriminarea;

 • b) asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • c) respectarea demnității copilului;

 • d) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

 • e)  asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului;

 • f)  asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare formate din cadre didactice cu rezultate deosebite în educația elevilor;

 • g)  asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • h) responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești, respectarea și garantarea drepturilor copilului;

5. Elementele educației propuse în cadrul proiectului „Grădinița pentru toți”, au la bază:

 • a) Consultarea preșcolarilor și a părinților în alegerea activităților;

 • b) Organizarea adecvată a ambientului educativ;

 • c) Flexibilitatea activităților desfășurate cu elevii, precum și a strategiilor de predare-învățare.

6. Baza legală:

 • 6.1.  Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 6.2. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 6.3. O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

 • 6.4. In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1252/2012 privind metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cu modificările și completările ulterioare;

 • 7. Grupul țintă/categorii de beneficiari

Grupul țintă al proiectului, respectiv beneficiarii direcți ai proiectului, este format din preșcolarii din toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu nivel preșcolar, de pe raza Sectorului 1 a Municipiului București, care vor fi implicați în Proiectul "Grădinița pentru toți”.

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt părinții/reprezentanți legali ai copiilor din învățământul preșcolar din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1.

8.  Activitățile principale ale proiectului:

 • 8.1.  Organizarea campaniei de informare a părinților asupra activităților proiectului;

 • 8.2. Aplicarea și centralizarea formularelor de înregistrare pentru preșcolarii din grupul țintă,

 • 8.3.  Stabilirea designului și a calendarului de activități, pe fiecare tip extracurricular;

 • 8.4. Informarea personalului din unitățile de învățământ cu privire la scopul proiectului;

 • 8.5.  Informarea comunității asupra noilor servicii create și dezvoltate cu sprijinul financiar al Consiliului local al Sectorului 1 prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

 • 8.6.  Selectarea persoanelor care îndeplinesc condițiile pentru a-și desfășură activitatea profesională în cadrul serviciilor educaționale alternative nou create prin proiectul educațional "Grădinița pentru toți”:

 • 8.7.  Crearea unui CD/stick cu toate materialele-dovezi realizate pe tot parcursul derulării proiectului;

 • 8.8.  Diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul Primăriei Sectorului 1, Consiliului Local al Sectorului 1, Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în cadrul Consiliului de Administrație, la nivelul inspectoratelor școlare ale sectoarelor I-VI, la nivelul unităților școlare din Municipiul București în cadrul Consiliilor de Administrație, a Consiliilor Profesorale, a Consiliilor Reprezentanților Elevilor, în revistele școlilor și pe site-urile școlilor, în presă și la TV;

 • 8.9. Analiza impactului proiectului pe baza chestionarelor și a interviurilor aplicate grupului țintă de către echipa de implementare.

9. Perioada de implementare:

Programul educațional "Grădinița pentru toți” se va desfășura pe durata cursurilor anului școlar 2019-2020.

 • 10. Obligațiile părților:

10.1. Pentru unitățile de învățământ:

 • a)  să asigure spațiul, cadrul organizatoric și logistic adecvat pentru desfășurarea proiectului educațional "Grădinița pentru toți” în condiții optime;

 • b) să informeze părinții, în timp util, cu privire la eventualele modificări care pot să apară în structura proiectului educațional, pe perioada derulării acestuia;

 • c) să furnizeze un sistem transparent privind înscrierea, desfășurarea proiectului și evaluarea preșcolarilor, de natură să pună în evidență evoluția și progresul școlar al acestora, inclusiv măsurile care trebuie să fie luate pentru remediere dificultăților de învățare;

 • d) să selecteze cadre didactice profesioniste, cu rezultate școlare deosebite, obținute cu elevii/prescolarii, capabile să asigure demersurile educaționale prevăzute în cadrul proiectului educațional "Grădinița pentru toți”;

 • e)  să asigure securitatea elevilor în cadrul școlii, în spațiul în care se desfășoară activitățile proiectului educațional "Grădinița pentru toți”, precum și în afara unității școlare, în spațiile stabilite anterior începerii proiectului;

 • f)  să coopereze și să colaboreze cu toate instituțiile și serviciile care oferă serviciile educaționale alternative, prin acest proiect;

 • g) să manifeste respect și considerație în relațiile cu elevii/preșcolarii din grupul țintă/părinții acestora/reprezentanții legali, într-un raport de egalitate și respect reciproc;

 • h) să trateze cu profesionalism și maximă responsabilitate orice situație specială legată de educația copilului/elevului, care poate să apară pe parcursul derulării proiectului;

 • i)  să stabilească, de comun acord cu părinții, calendarul activităților periodice și să îl pună în aplicare permanent;

 • j)  să asigure accesul la educație pentru toți copiii înscriși în program și să interzică orice tip de discriminare de gen, vârstă, religie, etc.;

 • k) să asigure permanent transparența tuturor activităților desfășurate, organizate, aprobate la nivelul instituțiilor școlare în cadrul proiectului;

 • l)  să încheie contracte de colaborare și parteneriate cu instituții /personal calificat care pot/poate să contribuie la desfășurarea în condiții optime, în beneficiul preșcolarilor/elevilor, a proiectului;

10.2. Pentru beneficiarii indirecți ai proiectului: părinți/reprezentanți legali ai copiilor din învățământul preșcolar din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1:

 • a)  să-și asume responsabilitatea cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești;

 • b) să-și asume primordialitatea responsabilității părinților cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului;

 • c)  să-și asume responsabilitatea cu privire la participarea și prezența copiilor/elevilor la activitățile proiectului;

 • d) să-și asume responsabilitatea, împreună cu elevul/copilul, pentru orice faptă a acestuia, desfășurată în unitatea de învățământ, sau în afara acesteia, care ar putea prejudicia implementarea proiectului și realizarea obiectivelor acestuia;

 • e) să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar și ale regulamentului intern al școlii;

 • f)  să asigure frecvența, conform calendarului de activități comunicat de școală, precum și ținuta decentă elevului/preșcolarului, la activitățile realizate în cadrul proiectului;

 • g) să informeze școala cu privire la orice aspect care ar putea contribui la îmbunătățirea situației școlare a elevului/preșcolarului;

 • h) să dea curs solicitărilor coordonatorilor de activități din cadrul proiectului, ori de câte ori este necesar, astfel încât să se poată lua la timp, măsurile necesare privind conduita, comportamentul sau situația școlară a elevului/preșcolarului;

 • i)  să se prezinte la grădință, lunar, pentru a discuta cu cadrele didactice implicate în realizarea activităților proiectului cu privire la modul de implicare a preșcolarului în activitățile proiectului, comportamentul și progresul fiecărui copil/elev;

 • j)  să îi asigure preșcolarului, în măsura posibilităților de care aceștia dispun, materialele necesare bunei desfășurări a activităților din proiect;

 • k) să trateze cu respect și considerație cadrele didactice care lucrează cu copiii, conducerea unității de învățământ, ceilalți părinți și elevi/preșcolari,

 • l)  să informeze, în scris, coordonatorii de proiect din grădință, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte, cu privire la retragerea preșcolarului din cadrul proiectului.

10.3. Pentru beneficiarii direcți ai proiectului, respectiv copiii din învățământul preșcolar din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1:

 • a)  să respecte școala, însemnele ei și cadrele didactice, precum și pe colegii ei;

 • b) să aibă un comportament civilizat, adecvat mediului educațional în care interacționează, care să nu afecteze sănătatea, securitate, demnitatea și libertatea celorlalte persoane din școală;

 • c)  să participe la programul activităților proiectului, prevăzut în Calendarul de activități;

 • d) să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar și ale regulamentului intern al școlii;

 • e)  să păstreze în bună stare de funcționare bunurile și aparatura școlii și să folosească cu grijă materialele puse la dispoziția acestora de către școală;

 • f)  să aibă o ținută vestimentară/personală și o conduită adecvată calității de elev/preșcolar, decentă, neagresivă, prietenoasă, pozitivă.

 • 11. Implementarea Proiectului „GRĂDINȚĂ PENTRU TOȚI” se va face pe baza unui regulament intern al Proiectului, elaborat/aprobat de către conducerea unităților de învățământ ce va fi ulterior comunicat la AUIPUSP Sector 1, în vederea desfășurării în bune condiții a proiectului „GRĂDINȚĂ PENTRU TOȚI”; se va întocmi un raport de implementare a proiectului.

BUGETUL PROGRAMULUI "GRĂDINIȚĂ PENTRU TOTI" PENTRU ANUL 2019


Anexa nr. 2A

la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1     . _

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂNr. crt

Unitate de invatamant

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu

Forma de invatamant

Număr grupe

Cost Activitate extracurricul ara 1 "Limba străină1' /ședința /grupa LEI

Cost Activitate extracurricula ra 2 "Dezvoltare personala" / ședința / grupa LEI

Total Saptamani de cursuri an 2019 (23.09.2019-20.12.2019)

Număr de ședințe activitati curriculare 1 / saptamana

Număr de ședințe activitati curriculare 2 / saptamana

Total Activitate curriculara 1

Total Activitate curriculara 2

Total cost Activitati curriculare

LEI

1

Grădiniță nr. 42

288

mica

prelungit

3

155

0

12

1

0

5580

0

5.580.00

mare

prelungit

3

155

155

12

1

1

5580

5580

11.160,00

mijlocie

prelungit

5

155

155

12

1

1

9300

9300

18.600,00

TOTAL

35.340,00

2

Grădiniță nr. 44

274

mijlocie

fără masă

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720.00

mare

fără masă

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720,00

mica

prelungit

2

155

0

12

1

0

3720

0

3.720,00

mijocie

prelungit

3

155

155

12

1

1

5580

5580

11.160,00

mare

prelungit

4

155

155

12

1

1

7440

7440

14.880,00

TOTAL

37.200,00

3

Grădiniță nr. 46

296

mica

prelungit

3

155

0

12

1

0

5580'

0

5.580,00

mare

prelungit

4

155

155

12

1

1

7440

7440

14.880.00

mijlocie

prelungit

3

155

155

12

1

1

5580

5580

11.160,00

TOTAL

31.620,00

4

Grădiniță nr. 47

322

mica

prelungit

3

155

0

12

1

0

5580

0

5.580,00

mijlocie

prelungit

5

155

155

12

1

1

9300

9300

18.600,00

mare

prelungit

5

155

155

12

1

1

9300

9300

18.600,00

TOTAL

42.780,00

5

Grădiniță nr. 50

240

mica

prelungit

2

155

0

12

1

0

3720

0

3.720.00

mare

normal

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720.00

mijlocie

prelungit

3

155

155

12

1

1

5580

5580

11.160,00

mica

normal

1

155

0

12

1

0

1860

0

1.860,00

mare

normal

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720,00

TOTAL

24.180,00Nr. crt

Unitate de invatamant

Total preșcolari

TiP formațiune de studiu

Forma de invatamant

Număr grupe

Cost Activitate extracurricul ara 1 "Limba străină" /ședința /grupa LEI

Cost Activitate extracurricula ra 2 "Dezvoltare personala" / ședința / grupa LEI

Total Saptamani de cursuri an 2019 (23.09.2019-20.12.2019)

Număr de ședințe activitati curriculare 1 / saptamana

Număr de ședințe activitati curriculare 2 / saptamana

Total Activitate curriculara 1

Total Activitate curriculara 2

Total cost Activitati curriculare

LEI

6

Grădiniță nr. 52

290

mica

prelungit

4

155

0

12

1

0

7440

0

7.440.00

mare

prelungit

4

155

155

12

1

7440

7440

14.880,00

mijlocie

prelungit

2

155

155

12

1

1

3720

3720

7.440,00

TOTAL

29.760,00

7

Grădiniță Speciala pentru

Hipoacuziei nr. 65

114

mica

prelungit

1

155

0

12

1

0

1860

0

1.860,00

mijlocie

prelungit

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720,00

mare

prelungit

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720,00

mica

saptamanal

1

155

0

12

1

0

1860

0

1.860,00

mijlocie

saptamanal

3

155

155

12

1

1

5580

5580

11.160,00

mare

saptamanal

3

155

155

12

1

1

5580

5580

11.160,00

TOTAL

33.480,00

8

Grădiniță nr. 97

173

mica

prelungit

1

155

0

12

1

0

1860

0

1.860,00

mare

prelungit

4

155

155

12

1

1

7440

7440

14.880,00

mijlocie

prelungit

3

155

155

12

1

1

5580

5580

11.160,00

TOTAL

27.900,00

9

Grădiniță nr. 116

235

mica

prelungit

3

155

0

12

1

0

5580

0

5.580.00

mare

prelungit

3

155

155

12

1

1

5580

5580

11.160,00

mijlocie

prelungit

3

155

155

12

1

1

5580

5580

11.160,00

TOTAL

27.900,00

10

Grădiniță nr. 122

276

mica

prelungit

2

155

0

12

1

0

3720

0

3.720,00

mijlocie

prelungit

3

155

155

12

1

1

5580

5580

11.160,00

mare

prelungit

4

155

155

12

1

1

7440

7440

14.880,00

TOTAL

29.760,00

11

Grădiniță nr. 203

183

mica

prelungit

2

155

0

12

1

0

3720

0

3.720,00

mijlocie

prelungit

3

155

155

12

1

1

5580

5580

11.160,00

mare

prelungit

3

155

155

12

1

1

5580

5580

11.160.00

TOTAL

26.040,00

Nr. crt

Unitate de invatamant

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu

Forma de invatamant

Număr grupe

Cost Activitate extracurricul ara 1 "Limba străină" /ședința /grupa LEI

Cost Activitate extracurricula ra 2 "Dezvoltare personala" / ședința / grupa LEI

Total Saptamani de cursuri an 2019 (23.09.2019-20.12.2019)

Număr de ședințe activitati curriculare 1 / saptamana

Număr de ședințe activitati curriculare 2 / saptamana

Total Activitate curriculara 1

Total Activitate curriculara 2

Total cost Activitati curriculare

LEI

12

Grădiniță nr. 206

285

mica

prelungit

4

155

0

12

1

0

7440

0

7.440,00

mare

prelungit

3

155

155

12

1

1

5580

5580

11.160.00

mijlocie

prelungit

3

155

155

12

1

1

5580

5580

11.160,00

mica

normal

1

155

0

12

1

0

1860

0

1.860,00

mare

normal

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720,00

TOTAL

35.340,00

13

Grădiniță nr. 222

380

mica

prelungit

3

155

0

12

1

0

5580

0

5.580,00

mare

prelungit

3

155

155

12

1

1

5580

5580

11.160,00

mijlocie

prelungit

5

155

155

12

1

1

9300

9300

18.600,00

mica

normal

1

155

0

12

1

0

1860

0

1.860,00

mare

normal

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720,00

mijlocie

normal

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720,00

TOTAL

44.640,00

14

Grădiniță nr. 248

216

mica

prelungit

2

155

0

12

1

0

3720

0

3.720,00

mijlocie

prelungit

2

155

155

12

1

1

3720

3720

7.440,00

mare

prelungit

3

155

155

12

1

1

5580

5580

11.160.00

mijlocie

normal

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720,00

mare

normal

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720,00

TOTAL

29.760,00

15

Grădiniță nr. 251

280

mica

prelungit

4

155

0

12

1

0

7440

0

7.440,00

mare

prelungit

5

155

155

12

1

1

9300

9300

18.600,00

mijlocie

prelungit

3

155

155

12

1

1

5580

5580

11.160,00

TOTAL

37.200,00

16

Grădiniță nr. 252

245

mica

prelungit

2

155

0

12

1

0

3720

0

3.720,00

mare

prelungit

3

155

155

12

1

1

5580

5580

11.160,00

mijlocie

prelungit

3

155

155

12

1

1

5580

5580

11.160,00

TOTAL

26.040,00

Nr. crt

Unitate de invatamant

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu

Forma de invatamant

Număr grupe

Cost Activitate extracurricul ara 1 "Limba străină" /ședința /grupa LEI

Cost Activitate extracurricula ra 2 "Dezvoltare personala" / ședința / grupa LEI

Total Saptamani de cursuri an 2019 (23.09.2019-20.12.2019)

Număr de ședințe activitati curriculare 1 / saptamana

Număr de ședințe activitati curriculare 2 / saptamana

Total Activitate curriculara 1

Total Activitate curriculara 2

Total cost Activitati curriculare

LEI

17

Grădiniță nr. 283

215

mica

prelungit

3

155

0

12

1

0

5580

0

5.580,00

mare

prelungit

3

155

155

12

1

1

5580

5580

11.160.00

mijlocie

prelungit

2

155

155

12

1

1

3720

3720

7.440,00

TOTAL

24.180,00

18

Grădiniță Steaua

160

mica

prelungit

2

155

0

12

1

0

3720

0

3.720,00

imare

prelungit

4

155

155

12

1

1

7440

7440

14.880,00

mijlocie

prelungit

2

155

155

12

1

1

3720

3720

7.440,00

TOTAL

26.040,00

19

Grădiniță M.Ap.N. nr. 2

181

mica

prelungit

3

155

0

12

1

0

5580

0

5.580,00

mijlocie

prelungit

2

155

155

12

1

1

3720

3720

7.440,00

mare

prelungit

3

155

155

12

1

1

5580

5580

11.160,00

TOTAL

24.180,00

20

Colegiul German "Goethe"

188

mica

normal

2

155

0

12

1

0

3720

0

3.720,00

mare

normal

2

155

155

12

1

1

3720

3720

7.440.00

mijlocie

normal

2

155

155

12

1

1

3720

3720

7.440,00

TOTAL

18.600,00

21

Școala Gimnaziala "Sf. Voievozi"

40

mica

normal

1

155

0

12

1

0

1860

0

1.860.00

mare

prelungit

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720,00

TOTAL

5.580,00

22

Școala Gimnaziala "Sf. Nicolae Grigorescu"

132

mică

prelungit

1

155

0

12

1

0

1860

0

1.860,00

mijlocie

prelungit

2

155

155

12

1

1

3720

3720

7.440,00

mare

prelungit

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720,00

mijlocie

normal

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720,00

mare

normal

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720,00

TOTAL

20.460,00

23

Școala Gimnaziala "Uruguay"

100

mica

prelungit

1

155

0

12

1

0

1860

0

1.860,00

mijlocie

prelungit

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720,00

mare

prelungit

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720,00

mica+mijloci

e

normal

1

155

155

12

1

1.

1860

1860

3.720,00

mare

normal

1

155

155

12.

1

1

1860

1860

3.720.00

TOTAL

16.740,00

Nr. crt

Unitate de invatamant

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu

Forma de invatamant

Număr grupe

Cost Activitate extracurricul ara 1 "Limba străină" /ședința /grupa LEI

Cost Activitate extracurricula ra 2 "Dezvoltare perse nala" / ședința / grupa LEI

Total Saptamani de cursuri an 2019 (23.09.2019-20.12.2019)

Număr de ședințe activitati curriculare 1 / saptamana

Număr de ședințe activitati curriculare 2/ saptamana

Total Activitate curriculara 1

Total

Activitate curriculara 2

Total cost Activitati curriculare

LEI

mica

prelungit

1

155

0

12

1

0

1860

0

1.860,00

mijlocie

prelungit

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720,00

Școala Gimnaziala nr. 13

143

mare

prelungit

2

155

155

12

1

1

3720

3720

7.440,00

mare

normal

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720,00

mijlocie

normal

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720,00

24

TOTAL

20.460,00

Școala Gimnaziala nr. 181

23

mare

normal

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720,00

25

TOTAL

3.720,00

mica

prelungit

1

155

0

12

1

0

1860

0

1.860,00

Școala Gimnaziala nr. 162

88

mare

prelungit

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720,00

mijlocie

prelungit

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720,00

26

TOTAL

9.300,00

mica

normal

1

155

0

12

1

0

1860

0

1.860,00

Școala Gimnaziala nr. 183

51

mare

normal

1

155

155

12

1

1

1860|

1860

3.720,00

mijlocie

normal

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720,00

27

TOTAL

9.300,00

mica+mijloci

normal

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720,00

Școala Gimnaziala nr. 184

49

mijlocie

normal

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720,00

28

TOTAL

7.440,00

mica

prelungit

2

155

0

12

1

0

3720

0

3.720,00

Școala Gimnaziala nr. 6

131

mijlocie

prelungit

2

155

155

12

1

1

3720

3720

7.440,00

mare

prelungit

2

155

155

12

1

1

3720

3720

7.440,00

29

TOTAL

18.600,00

Nr. crt

Unitate de invatamant

Tot ai presco ari

Tip formațiune de studiu

Forma de invatamant

Număr grupe

Cost Activitate extracurricui ara 1 "Limba străină" /ședința /grupa LEI

Cost Activitate extracurricula ra 2 "Dezvoltare personala" / ședința / grupa LEI

Total Saptamani de cursuri an 2019 (23.09.2D19-20.12.2019)

Număr de ședințe activitati curriculare 1 / saptamana

Număr de ședințe activitati curriculare 2 / saptamana

Total Activitate curriculara 1

Total

Activitate curriculara 2

Total cost Activitati curriculare

LEI

Școala Gimnaziala IX.

Radulescu

75

mijlocie

prelungit

3

155

155

12

1

1

5580

5580

11.160,00

mare

prelungit

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720,00

30

TOTAL

14.880,00

miza

prelungit

1

155

12

1

0

1860

0

1.860,00

mijlocie

prelungit

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720,00

Școala Gimnaziala "Eugen

91

mare

prelungit

2

155

155

12

1

1

3720

3720

7.440,00

31

Barbu"

TOTAL

13.020,00

Liceul Greco Catolic

20

mare

normal

1

155|          155

12

1

1

1860

1860

3.720,00

32

TIMOTEI CIPARIU

TOTAL

3.720,00

miza

normal

1

155

0

12

1

0

1860

0

1.860.00

33

Liceul Teoretic "Jean

mare

normal

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720.00

Monnet"

60

mi locie

normal

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720,00

TOTAL

9.300,00

Grădinița "GEORGE ENESCU"

mere

prelungit

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720.00

34

40

mi locie

prelungit

1

155

155

12

1

1

1860

1860

3.720,00

TOTAL

7.440,00

TOTAL BUGETE UNITATI DE INVATAMANT INCLUSE IN PROGRAMUL GRĂDINIȚĂ PENTRU TOTI PE AN ȘCOLAR 2019-2020

771.900,00

BUGETUL PROGRAMULUI "GRĂDINIȚĂ PENTRU TOTI" PENTRU ANUL 2020


Anexa nr. 2 Q

la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1

Nr..^./^2A.^..S...^


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Nr. crt

Unitate de invatamant

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu

Forma de invatamant

Număr grupe

Cost Activitate extracurricul ara 1 "Limba străină" /ședința /grupa LEI

Cost Activitate extracurricula ra 2 "Dezvoltare personala" / ședința / grupa LEI

Total Saptamani de cursuri an 2020 (13.01.2020-12.06.2020)

Număr de ședințe activitati curriculare 1 / saptamana

Număr de ședințe activitati curriculare 2/ saptamana

Total Activitate curriculara 1

Total

Activitate curriculara 2

Total cost Activitati curriculare'

LEI

1

Grădiniță nr. 42

288

mica

prelungit

3

155

0

20

1

0

9300

0

9.300.00

mare

prelungit

3

155

155

20

1

1

9300

9300

18.600.00

mijloc e

prelungit

5

155

155

20

1

1

15500

15500

31.000,00

TOTAL

58.900,00

Grădiniță nr. 44

274

mijloc e

fără masă

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

mare

fără masă

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200.00

mica

prelungit

2

155

0

20

1

0

6200

0

6.200.00

mijocie

prelungit

3

155

155

20

1

1

9300

9300

18.600,00

mare

prelungit

4

155

155

20

1

1

12400

12400

24.800,00

TOTAL

62.000,00

Grădiniță nr. 46

296

mica

prelungit

3

155

0

20

1

0

9300

0

9.300,00

mare

prelungit

4

155

155

20

1

1

12400

12400

24.800,00

mij'oc e

prelungit

3

155

155

20

1

1

9300

9300

18.600,00

TOTAL

52.700,00

4

Grădiniță nr. 47

322

mica

prelungit

3

155

0

20

1

0

9300

0

9.300,00

mijloc e

prelungit

5

155

155

20

1

1

15500

15500

31.000,00

mare

prelungit

5

155

155

20

1

1

15500

15500

31.000,00

TOTAL

71.300,00

5

Grădiniță nr. 50

240

mica

prelungit

2

155

0

20

1

0

6200

0

6.200.00

mare

normal

1

155

155

20

1

1

310C

3100

6.200,00

mijlocie

prelungit

3

155

155

20

1

1

930C

9300

18.600,00

mica

normal

1

155

0

20

1

0

3100

0

3.100,00

mare

normal

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

TOTAL

40.300,00

Nr. crt

Unitate de invatamant

Total preșcolari

TÎP formațiune de studiu

Forma de invatamant

Număr

grupe

Cost Activitate extracurricid ara 1 "Limba străină" /ședința /grupa LEI

Cest

Activitate extracurricula ra2 "Dezvoltare personala" / ședința / grupa LEI

Total Saptamani de cursuri an 2020 (13.01.2020-12.06.2020)

Număr de ședințe activitati curriculare 1 / saptamana

Număr de ședințe activitati curriculare 2 / saptamana

Total Activitate curriculara 1

Total Activitate curriculara 2

Total cost Activitati curriculare LEI

6

Grădiniță nr. 52

290

mica

prelungit

4

155

0

20

1

0

12400

0

12.400,00

nare

prelungit

4

155

155

20

1

1

12400

12400

24.800,00

mijlocie

prelungit

2

155

155

20

1

1

6200

6200

12.400,00

TOTAL

49.600,00

/

Grădiniță îpeciala pentru

Hipoacuziei nr. 65

114

nica

prelungit

1

155

0

20

1

0

3100

0

3.100,00

nijlode

prelungit

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

nare

prelungit

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

nica

saptamanal

1

155

0

20

1

0

3100

0

3.100,00

mijlocie

saptamanal

3

155

155

20

1

1

9300

9300

18.600,00

mare

saptamanal

3

155

155

20

1

1

9300

9300

18.600,00

TOTAL

55.800,00

s

Grădiniță nr. 97

173

mica

prelungit

1

155

0

20

1

0

3100

0

3.100,00

mare

prelungit

4

155

155

20

1

1

12400

12400

24.800,00

mijlocie

prelungit

3

155

155

20

1

1

9300

9300

18.600,00

TOTAL

46.500.00

9

Grădiniță nr. 116

235

mics

prelungit

3

155

0

20

0

9300

0

9.300,00

mare

prelungit

3

155

155

20

1

1

9300

9300

18.600,00

mijloc e

prelungit

3

155

155

20

1

1

9300

9300

18.600,00

TOTAL

46.500,00

10

Grădiniță nr. 122

276

mica

prelungit

2

155

0

20

1

0

6200

0

6.200,00

mijloc e

prelungit

3

155

155

20

1

1

9300

9300

18.600,00

mare

prelungit

4

155

155

20

1

1

12400

12400

24.800,00

TOTAL

49.600,00

11

Grădiniță nr. 203

183

mica

prelungit

2

155

0

20

1

0

6200

0

6.200,00

mijloc e

prelungit

3

155

155

20

1

1

9300

9300

18.600,00

mare

prelungit

3

155

155

20

1

1

9300

9300

18.600.00

TOTAL

43.400,00

Nr. crt

Unitate de invatamant

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu

Forma de invatamant

Număr grupe

Cost Activitate extracurricul ara 1 "Limba străină" /ședința /grupa LEI

Cost Activitate extracurricula ra 2 "Dezvoltare personala" / ședința / grupa LEI

Total Saptamani de cursuri an 2020 (13.01.2020-12.06.2020)

Număr de ședințe activitati curriculare 1 / saptamana

Număr de ședințe activitati curriculare 2 / saptamana

Total Activitate curriculara 1

Total

Activitate curriculara 2

Total cost Activitati curriculare

LEI

12

Grădiniță nr. 206

285

mica

prelungit

4

155

0

20

1

0

12400

0

12.400,00

mare

prelungit

3

155

155

20,

1

1

9300

9300

18.600,00

mijlocie

prelungit

3

155

155

20

1

1

9300

9300

18.600,00

mica

normal

1

155

0

20

1

0

3100

0

3.100,00

mare

normal

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

TOTAL

58.900,00

13

Grădiniță nr. 222

380

m ca

prelungi

3

155

0

20

1

0

9300

0

9.300,00

mare

prelungi

3

155

155

20

1

1

9300

9300

18.600,00

m jlode

prelungi

5

155

155

20

1

1

15500

15500

31.000,00

m ca

normal

1

155

0

20

1

0

3100

0

3.100,00

mare

normal

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

im jlode

normal

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

TOTAL

74.400,00

14

Grădiniță nr. 248

216

im ca

prelurgit

2

155

0

20

1

0

6200

0

6.200,00

rai jlode

prelurgit

2

155

155

20

1

1

6200

6200

12.400.00

mare

prelurgit

3

155

155

20

1

1

9300

9300

18.600.00

m jlode

normal

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

mare

normal

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

TOTAL

49.600,00

15

Grădiniță nr. 251

280

m ca

prelurgit

4

155

0

20

1

0

12400

0

12.400,00

mare

prelurgit

5

155

155

20

1

1

15500

15500

31.000,00

no jlode

prelurgit

3

155

155

20

1

1

9300

9300

18.600,00

TOTAL

62.000,00

lo

Grădiniță nr. 252

245

m ca

prelurgit

2

155

0

20

1

0

6200

0

6.200.00

mare

prelungit

3

155

155

20

1

1

9300

9300

18.600,00

mij oce

prelungit

3

155

155

20

1

1

9300

9300

18.600,00

TOTAL

43.400,00

Nr. cri

Unitate de invatamant

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu

Forma de invatamant

Număr

grupe

Cost Activitate extracurricul ara 1 "Limba străină" /ședința /grupa LEI

Cost Activitate extracurricula ra 2 “Dezvoltare personala" / ședința / grupa LEI

Total Saptamani de cursuri an 2020 (13.01.2020-12.06.2020)

Număr de ședințe activitati curriculare 1 / saptamana

Număr de ședințe activitati curriculare 2 / saptamana

Total Activitate curriculara 1

Total Activitate curriculara 2

Total cost Activitati curriculare

LEI

17

Grădiniță nr. 283

215

mica

prelungit

3

155

0

20

1

0

9300

0

9.300,00

mare

prelungit

3

155

155

20

1

1

9300

9300

18.600,00

mijlocie

prelungit

2

155

155

20

1

1

6200

6200

12.400,00

TOTAL

40.300,00

1?

Grădiniță Steaua

160

mica

prelungit

2

155

0

20

1

0

6200

0

6.200,00

mare

prelungit

4

155

155

20

1

1

12400

12400

24.800,00

mijlocie

prelungit

2

155

155

20

1

1

6200

6200

12.400,00

TOTAL

43.400,00

Grădiniță M.Ap.N. nr.2

181

mica

prelungit

3

155

0

20

1

0

9300

0

9.300.00

mijlocie

prelungit

2

155

155

20

1

1

6200

6200

12.400,00

mare

prelungit

3

155

155

20

1

1

9300

9300

18.600,00

TOTAL

40.300,00

2C

Colegiul German "Goethe"

188

mica

normal

2

155

0

20

1

0

6200

0

6.200,00

mare

normal

2

155

155

20

1

1

6200

6200

12.400,00

mijloc e

normal

2

155

155

20

1

1

6200

6200

12.400,00

TOTAL

31.000,00

21

Școala Gimnaziala 'Sf. Voievozi"

40

mica

normal

1

155

0

20

1

0

3100

0

3.100,00

mare

prelungit

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

TOTAL

9.300,00

22

Școala Gimnaziala "Sf. Nicolae Grigorescu’

132

mică

prelungit

1

155

0

20

1

0

3100

0

3.100.00

mijloc =

prelungit

2

155

155

20

1

1

6200

6200

12.400,00

mare

prelungit

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

mijlocie

normal

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

mare

normal

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

TOTAL

34.100,00

23

Școala Gimnaziala "Uruguay"

100

mica

prelungit

1

155

0

20

1

0

3100

0

3.100,00

mijlocie

prelungit

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

mare

prelungit

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

mica+mijlod

e

normal

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

mare

normal

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

TOTAL

27.900,00

Nr. crt

Unitate de invatamant

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu

Forma de invatamant

Număr

grupe

Cost Activitate extracurricul ara 1 "Limba străină” /ședința /grupa LEI

Cost Activitate extracurricula ra 2 "Dezvoltare personala" / ședința / grupa LEI

Total

Saptamani de cursuri an 2020 (13.01.2020-12.06.2020)

Număr de ședințe activitati curriculare 1 / saptamana

Număr de ședințe activitati curriculare 2 / saptamana

Total

Activitate curriculara 1

Total

Activitate curriculara 2

Total cost Activitati curriculare

LEI

mica

prelungit

1

155

0

20

1

0

3100

0

3.100,00

mijlocie

prelungit

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

Școala Gimnaziala nr. 13

143

mare

prelungit

2

155

155

20

1

1

6200

6200

12.400,00

mare

normal

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

mijlocie

normal

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

">z

TOTAL

34.100,00

5coala Gimnaziala nr. 181

23

mare

normal

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

TOTAL

6.200,00

mica

prelungit

1

155

0

20

1

0

3100

0

3.100.00

Școala Gimnaziala nr. 162

88

mare

prelungit

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200.00

mijlocie

prelungit

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

2c*

TOTAL

15.500,00

mica

normal

1

155

0

20

1

0

3100

0

3.100.00

5coala Gimnaziala nr. 183

51

ma'e

normal

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

mij ocie

normal

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

27

TOTAL

15.500,00

mica+mijloci

normal

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

Școala Gimnaziala nr. 184

49

mij; ocie

normal

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

26

TOTAL

12.400,00

mica

prelungit

2

155

0

20

1

0

6200

0

6.200,00

Școala Gimnaz ala nr. 6

131

mijlocie

prelungit

2

155

155

20

1

1

16200

6200

12.400.00

mare

prelungit

2

155

155

20

1

1

6200

6200

12.400,00

2S

TOTAL

31.000,00

Nr. crt

Unitate de invatamant

Total preșcolari

Tip formațiune de studiu

Forma de invatamant

Număr grupe

Cost Activitate extracurricul ara 1 "Limba străină" /ședința /grupa LEI

Cost

Activitate extracurricula ra 2 "Dezvoltare personala" / ședința / grupa LEI

Total Saptamani de cursuri an 2020 (13.01.2020-12.06.2020)

Număr de ședințe activitati curriculare 1 / saptamana

Număr de ședințe activitati curriculare 2 / saptamana

Total Activitate curriculara 1

Total Activitate curriculara 2

Total cost Activitati curriculare LEI

Școala Gimnaziala I.H. Radulescu

75

mijlocie

prelungit

3

155

155

20

1

1

9300

9300

18.600,00

mare

prelungit

1

155

155

20

1

1

3100,

3100

6.200,00

30

TOTAL

24.800,00

mica

prelungit

1

155

0

20

1

0

3100

0

3.100,00

mijlocie

prelungit

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

Școala Gimnaziala "Eugen

91

mare

prelungit

2

155

155

20

1

1

6200

6200

12.400,00

31

Berbu'

TOTAL

21.700,00

Liceul Greco Catolic

20

mare

normal

1

155|          155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

32

TIMOTEI CIPARIU

TOTAL

6.200,00

mica

normal

1

155

0

20

1

0

3100

0

3.100,00

33

Liceul Teoretic "Jean

mare

normal

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

Monnet"

60

mijlocie

normal

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

TOTAL

15.500,00

Grădinița "GEORGE ENESCU"

mare

prelungit

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200,00

34

40

mijlocie

prelungit

1

155

155

20

1

1

3100

3100

6.200.00

TOTAL

12.400,00

TOTAL BUGETE UNITATI DE INVATAMANT INCLUSE IN PROGRAMUL GRĂDINIȚĂ PENTRU TOTI PE AN ȘCOLAR 2019-2020

1.286.500,00