Hotărârea nr. 29/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Agatului nr. 104


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic ele Detaliu (PUD)

DRUMUL AGATULUINR.104 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 11347/21.12.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 343/21.12.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 12004/24.09.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist

Documentația este însoțită de studiu de însorire insușit de                    și ilustrare

volumetrică însușită de arh.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare - art.56 alin.(7);

» Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu PI.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, ’ H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr.’ 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - DRUMUL AGATULUI NR.104 - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 343/21.12.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unoi’ alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 28.01.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.CONTRĂS LMN EAZĂ,


RETAR icftleta Cefalan

Nr:   29

Data: 28.01.2019


pentru_cetii(ean, pentru bunăstare^


BIROUL K


URBANISTICE ȘI ARHIVĂCa urmare a cererii adresate de                 cu adresa î                                                       înregistrată la nr. 11700 din

30.03.2016, completată cu nr 52477 din 13 12.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/20 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorii!:AVIZNR.

PENTRU '

PUD - DRUMUL AGATULUI NR. 104 - SECTOR 1

Construire locuință individuală P+2E+M


GENERAT DE IMOBILUL: in suprafață de 413,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul de CijrtțȚ-tm^iară nt la data de 26.09.2018.

INIȚIATOR-

PROIECTANT: P.F.A..

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:                  (RUR:D, E,G6)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ IN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului caic a generat documentația, delimitată astfel: Nord - Drumul Agatului nr. I02; Est - Drumul Agatului nr.I04, lot 2, Sud - drum de servitute nr. cad. 221380; Vest - Diurnul Agatului nr. 104, lot 4.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Llc - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite. Se admite mansardarca clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu lîe o falsă mansardare ci să se înscrie in volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va li de maxim 60% din aria unui nivel curent Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucurcștene, publicată in M O nr. 113 din 15.02.2016 sau la mai puțin de 100 m de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Cerii (leatul de urbanism nr. 796/54/D/14677 din 29 05.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax .= 45%, CUTinax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax = 1,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E, RHmax. = P+2E, Hmax. = 10 in. Se admite un nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.


Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile, indiferent de regimul de construire, se vor retrage față de aliniament la o distanță de minim 5,00 metri pentru a permite în viitor parcarea celei de a doua mașini în fața garajului și pentru a se permite plantarea corectă a unor arbori în grădina de fațadă Itîră riscul deteriorării gardurilor și a trotuarelor de protecție ale clădirilor.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală eu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:


Retrageri minime față de limitele laterale: dreapta - minim 3,00 metri; stânga - minim 3,00 metri.

Retrageri minime față de limita posterioară - minim 5,00 metri.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbate.


CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentiii noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație'' aprobate prin HCGMB nr. 66/2006, Accesul auto și pietonal se vor realiza din Diurnul Agatului, prin diurnul de servitute ( extras Carte Funciară nr. 221380), conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr 12004/24.09 2018.

ECHIPARE TEHN1CO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de

Documentația este însoțită de studiu de însorite insușil de de                  și ilustrare volumetrică însușit de

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 15/5/07 11 2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care lace obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin (2) litera g) din Legea nr 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 796/54/D/14677 din 29,05.2017, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. In cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta române valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.ARHITECT SEF

Ciobanu OprcsPRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 900+2000

PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL

URMA AUDITULUI DE DE CÂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREA


Bd. Banu Manta nr 9, Sectorul 1 București; 01 1222 Tel.+40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06 Email registraturaidnrirnariusl.ro httD://www.r>rimariasectorl .ro


Zona studiata

Limita P.U.D. (aliniere) - S = 413.00mp (din act), 411 .OOmp (din măsurători)SITUAȚIE

TIP SUPRAFAȚA

Mp

%

Mp

%

S. TEREN

411.00

100

411.00

100

EDIFICABIL

0.00

0

137.00

33.33

PLATFORME

0.00

0

96.00

23.35

PIETONAL

0.00

0

0.00

0.00

SPATII VERZI

411.00

100

178.00

43.32

TOTAL

411.00

100

413.00

100

INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI:

Nr. pct.

N (m)

E(m)

Suprafața teren = 413.00mp (din act)

411.OOmp (din măsurători)

1

336571.615

584463.237

Sc= 137.00mp Sd = 493.00mp P.O.T. = 33.33%

2

336554.141

584467.558

3

336559.980

584489.771

Rh = P+2E+M110.00m

4

336577.454

584485.449


PROFIL TRANSVERSAL DRUML AGATULUI


PROFIL TRANSVERSAL DRUM DE SERVITUTE
ANEXA LA! IOT

LOCAL A!

An eXoo’ •>


PHEȘuUli'Ll,


NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

_

SCARA:

1:500

DATA:

06/2017


cERTIFicat de

AUTORlZARE

Ro-b-f os


BENEFICIAR:


DRUMUL AGATULUI, NR.104, LOT 3, SECTOR 1, BUCUREȘTI


DENUMIRE PR :


DOCUMENTAȚIE P.U.D. -CONSTRUIRE IMOBIL P+2E+M


TITLU PLANȘA.

REGLEMENTARI URBANISTICE SITUAȚIE PROPUSA


PLANȘA NR.:


U04