Hotărârea nr. 289/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 289 din 23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului "EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ" în cadrul Liceului Teoretic Jean Monnet în anul școlar 2019-2020


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării Proiectului "EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ" în cadrul Liceului Teoretic Jean Monnet în anul școlar 2019-2020

Având în vedere Referatul de aprobare nr.2636/19.09.2019 al Primarului Sectorului 1, întocmit de directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/3353/19.09.2019 al Direcției Management Economic și nr. M/88/19.09.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 46 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 76 alin.(2) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 58, art. 105 alin. (2) lit. b) și h) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3191/2019 privind structura anului școlar 2019-2020;

Văzând Ordinul nr. 3027/2018 pentru modificarea și completarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5079/2016;

Având în vedere adresa Liceului Teoretic ”Jean Monnet” nr. 7624/18.09.2019, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cunr. 11819/18.09.2019;

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. ce), art. 129 alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (3) lit.a), art. 166 alin. (2) lit. 1) și p) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

5

Art. 1. - Se aprobă implementarea Proiectului „ EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ” în cadrul Liceului Teoretic ” Jean Monnet”, în anul școlar 2019-2020, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanțarea cheltuielilor pentru implementarea Proiectului "EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ " în cadrai Liceului Teoretic ” Jean Monnet” se va suporta din bugetul local al Sectorului 1.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Liceul Teoretic ”Jean Monnet” și Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Comunicarea prezentei hotărâri către Liceul Teoretic ”Jean Monnet” se va realiza prin intermediul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sectorul 1.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 23.09.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONTRASEMNEAZĂ,
TAR tcoleta Cefalan


Nr.: 289

Data: 23.09.2019

1.

2.

3.


Anexa nr. 1


FIȘĂ PROIECTTitlul proiectului: „EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ”

Locație: Liceul Teoretic ” Jean Monnet”

Rezumatul Proiectului propus: Implementarea Proiectului "EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ " în cadrul Liceului Teoretic ”Jean Monnet ”, pe parcursul anului școlar 2019-2020.

Proiectul " EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ " este un efort al comunității care vine în sprijinul elevilor, dascălilor, părinților și Liceului Teoretic ”Jean Monnet” situat pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1.

Proiectul " EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ " este un program complementar activității școlare obligatorii și oferă oportunitatea de învățare formală și nonformală pentru consolidarea competențelor, învățare remedială și de accelerare a învățării prin activități educative, recreative și de timp liber.

Este destinat elevilor din ciclul liceal ai Liceului Teoretic ” Jean Monnet ” care îndeplinesc condițiile de înscriere în proiect aprobate de către Consiliul de Administrație al unității de învățământ menționate.

înscrierea în Proiectul „EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ” se face la nivelul Liceului Teoretic ” Jean Monnet ”, în urma solicitărilor primite din partea părinților elevilor sau elevilor majori care aparțin unității școlare, conform criteriilor stabilite de Comisia Proiectului și aprobate în Consiliul Profesoral și în Consiliul de Administrație al unității de învățământ.

Numărul elevilor înscriși poate suferi modificări după vacanța intersemestrială, acesta putând fi actualizat prin hotărâre a Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic ”Jean Monnet”.

Beneficiarii Proiectului ” EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ” vor fi împărțiți în grupe de câte 15-30 de elevi. Grupele vor fi constituite pe clase, pe an de studiu sau mixt, în funcție de particularitățile și nivelul de cunoștințe al elevilor selectați conform criteriilor stabilite de Comisia Proiectului și aprobate în Consiliul Profesoral și în Consiliul de Administrație al unității de învățământ.

Retragerea din proiect se va face la cererea părintelui/ tutorelui legal sau a elevului major prin notificare scrisă adresată unității de învățământ sau la inițiativa unității școlare.

Resursele umane implicate în derularea proiectului vor fi, în principiu, cadre didactice calificate ale școlii, în funcție de nevoile identificate, la care se va adăuga și personalul nedidactic implicat în asigurarea securității și igienei spațiilor.

în timpul anului școlar 2019-2020, Proiectul se va desfășură în fiecare zi lucrătoare de cursuri, de luni până vineri, în intervalul orar 12.30/13.30 -16.30/17.30.

Elevii înscriși în Proiectul ” EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ” vor beneficia de o masă caldă, după orele de curs și servită în regim catering, și de pregătire suplimentară pentru creșterea performanțelor școlare și pentru pregătirea examenelor naționale.

Resursa umană va monitoriza implementarea Proiectului, conform sarcinilor stabilite de către unitatea de învățământ care se regăsesc în Regulamentul intern al Proiectului, elaborat/aprobat de conducerea Liceului Teoretic ”Jean Monnet”.

Resursele materiale, constând în săli de clasă, sala de sport, curtea școlii cu spațiile adiacente, aparatură didactică și rechizite, vor fi asigurate de unitatea de învățământ.

4.   Scopul Proiectului

 • 4.1 Asigurarea dezvoltării continue a activității intelectuale, atât individuală, cât și în echipe;

 • 4.2 Consolidarea competențelor sociale, a nivelului cooperării, comunicării verbale și nonverbale prin asigurarea accesului neîngrădit al elevilor la activități didactice de dezvoltare personală;

 • 4.3 Sporirea motivației elevilor în vederea autodepășirii;

 • 4.4 Echilibrarea relației de colaborare de tip feedback atât dintre cadrele didactice și elevi, cât și dintre cadrele didactice și colegi în vederea îmbunătățirii climatului și performanței școlare;

 • 4.5 Conștietizarea beneficiilor consumului de alimente în acord cu necesitățile nutritive adecvate vârstei în ceea ce privește compoziția, proprietățile nutritive și terapeutice;

 • 4.6 Crearea unor obiceiuri alimentare sănătoasef elevii vor putea să realizeze că anumite alimente neselectate cu prudență pot determina un dezechilibru al organismului, iar altele pot fi capabile să prevină, să amelioreze sau să vindece boli și să își întărească convingerile că alimentația sănătoasă și la ore fixe este o alternativă de urmat comparativ cu alimentația de tip fast-food);

 • 4.7 Creșterea prestigiului unității de învățământ implicate în proiect, prin serviciile educaționale oferite în cadrul Proiectului;

 • 4.8 Creșterea performanțelor școlare ale copiilor inscriși în Proiectul „EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ”.

 • 4.9 Descoperirea, valorizarea și încurajarea talentelor elevilor prin implicarea acestora în activități extra-curiculare, dezvoltându-le astfel spiritul de echipă, sensibilitatea, creativitatea și competitivitatea.

 • 4.10     învățare remedială și accelerarea învățării prin activități educative, recreative și de timp liber.

5. Principiile care stau la baza furnizării serviciilor în cadrul Proiectului „EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ”:

 • 5.1 Respectarea și promovarea interesului superior al copilului, egalitatea de șanse și nediscriminarea;

 • 5.2 Respectarea demnității copilului;

 • 5.3 Asistarea copilului în realizarea și exercitarea drepturilor sale;

 • 5.4 Asigurarea unei intervenții profesioniste, pluridisciplinare;

 • 5.5 Asigurarea confidențialității și a eticii profesionale ;

 • 5.6 Responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și obligațiilor părintești precum și cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului.

 • 5.7 Respectarea de către personalul didactic angrenat în proiect a programei școlare aprobată de M.E.N.

 • 5.8 Asigurarea de către unitatea școlară a unui mediu corelat vârstei elevilor înscriși în Proiect.

6. Obiective generale

 • 6.1 Dezvoltarea și diversificarea serviciilor alternative de educație prin implementarea Proiectului " EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ " pentru elevii din cadrai Liceului Teoretic ” Jean Monnet” înscriși în Proiect, după orele de curs;

 • 6.2 Asigurarea continuității și întăririi educației formale (cu accent pe pregătirea remedială, efectuarea temelor pentru acasă, pregătirea suplimentară pentru examenele naționale);

 • 6.3 Prevenirea neglijării copiilor și asigurarea continuă a educației nonformale în vederea petrecerii în siguranță, într-un mod plăcut și util a timpului liber și în afara orelor obligatorii de curs;

 • 6.4 Asigurarea corespunzătoare a nevoilor de hrană a copiilor.

Obiective specifice

 • 6.5 Furnizarea de servicii educaționale speciale informale și nonformale, care să amelioreze comportamentul de adaptare școlară;

 • 6.6 Asigurarea unui cadra securizat de petrecere a timpului liber;

 • 6.7 Prevenirea neglijării copilului și a problemelor de adaptare școlară;

 • 6.8 Integrarea mai rapidă în Proiectul școlar prin creșterea adaptabilității la acest tip de mediul;

 • 6.9 Creșterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea și educarea copiilor;

 • 6.10 Realizarea unei campanii de informare și promovare a proiectului în comunitate;

 • 6.11 Sensibilizarea comunității fața de problemarica nevoii copilului de a fi asistat în a-și forma deprinderi dezirabile de petrecere a timpului liber, de a învata, de a se comporta, de a se integra în grup, de a accepta diversitatea;

 • 6.12 Schimbarea percepției comunității asupra problemelor școlarului din familia prea ocupată, aflat în situația de risc de a fi neglijat;

 • 6.13 Oferirea unui cadra suportiv pentru beneficiari și familiile lor (asistență de specialitate în abordarea dificultăților de ordin psihologic).

 • 6.14 Optimizarea psihocomportamentală a școlarului, prin folosirea activitatilor de grup și a unor metode inspirate din tehnicile art-terapeutice.

 • 6.15 Stimularea și, implicit, creșterea semnificatică a nivelului stimei de sine, a conștiinței propriei identități, a comunicării interpersonale și a relaționalii.

 • 6.16 Asigurarea mesei de prânz a elevilor.

7. Grupul-țintă

 • 7.1 Beneficiarii direcți - Grupul țintă al proiectului îl constituie elevii din ciclul liceal din cadrai Liceului Teoretic ”Jean Monnet”.

 • 7.2 Beneficiarii indirecți - cadrele didactice, părinții și comunitatea.

8.  Principalele activități

Pentru atingerea obiectivului principal al Proiectului " EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ" se vor derula următoarele activități :

8.1 .servicii de asigurare a nevoilor de bază de hrană și securitate;

 • 8.2. asigurarea continuității și întărirea educației formale (cu accent pe pregătirea remedială, efectuarea temelor pentru acasă, pregătirea suplimentară pentru examenele naționale);

 • 8.3. prevenirea neglijării copiilor și asigurarea continuă a educației nonformale;

 • 8.4. servicii alternative pentru educație;

 • 8.5. servicii de consiliere pentru elevi și părinți;

9. Evaluarea implementării Proiectului " EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ " se va face pe baza următorilor indicatori:

 • 9.1. Diminuarea absenteismului,eșecului și abandonului școlar;

 • 9.2. îmbunătățirea performanțelor școlare individuale la materiile de baza ale elevilor beneficiari ai Proiectului educațional si la examenele naționale;

 • 9.3. îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor din clasele cuprinse în acest proiect.

10. Bugetul și finanțarea proiectului

Proiectul se va derula în fiecare zi lucrătoare de cursuri, de luni până vineri, după programul obligatoriu de școală, în intervalul orar 12.30/13.30 -16.30/17.30.

BUGETUL ESTIMAT PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „ EDUCAȚIE SI

PERFORMANȚĂ” în anul școlar 2019-202

0 - AFERENT ANULUI BUGETAR 2019

Denumire Unitate de învățământ Preuniversitar (U.I.P.) implicată în Proiect

Număr total elevi înscriși în

Proiect

Buget maxim pentru masa caldă/zi/elev (lei) - TVA inclus

Buget maxim pentru activități educative/zi/elev (lei) - TVA inclus

Buget total maxim /elev (lei) -TVA inclus

Total zile de școală (lucrătoare) din anul școlar 2019-2020 aferente anului bugetar 2019

Buget total estimat/ U.I.P. / an bugetar 2019 (lei)-TVA inclus

Liceul Teoretic ”

Jean Monnet”

150

15

16

31

59

274,350

BUGETUL ESTIMAT PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTUL!

PERFORMANȚĂ” în anul școlar 2019-2020 - AFERENT ANULUI Bl

JI „ EDUCAI LJGETAR 202

IE ȘI

0

Denumire Unitate de învățământ Preuniversitar (U.I.P.) implicată în Proiect

Număr total elevi înscriși în

Proiect

Buget maxim pentru masa caldă/zi/ele v (lei) -TVA inclus

Buget maxim pentru activități educative/zi/elev (lei) - TVA inclus

Buget total maxim/ elev (lei) -TVA inclus

Total zile de școală (lucrătoare) din anul școlar 2019-2020 aferente anului bugetar 2020

Buget total estimat/ U.I.P. / an bugetar 2020 (lei) -TVA inclus

Liceul     Teoreti”

Jean Monnet”

150

15

16

31

109

506,850

BUGET TOTAL ESTIMAT pentru implementarea Proiectului ”Jean Monnet”, în anul școlar 2019-2020: 781.200 LEI (TVA inclus)

Costul Proiectului va fi suportat integral din bugetul local al Sectorului 1, astfel maxim 31 Ici / zi / elev (TVA inclus) (din care: maxim 15 lei pentru masa de prânz + maxim 16 lei pentru personalul didactic și auxiliar și resurse materiale).

11. Cadrul legislativ:

 • 11.1. Ordinul nr. 3027/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5079/2016;

 • 11.2. Legea nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

 • 11.3.  Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți.

 • 11.4. Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3191/2019 privind structura anului școlar 2019-2020;

 • 11.5. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului:

Art. 46. alin. (3) lit. i)"Organele de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale, precum și orice alte instituții publice sau private cu atribuții în domeniul sănătății sunt obligate să adopte, în condițiile legii, toate Art. 46. alin. (3) lit. i)”Organele de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale, precum și orice alte instituții publice sau private cu atribuții în domeniul sănătății sunt obligate să adopte, în condițiile legii, toate măsurile necesare pentru: derularea sistematică în unitățile școlare de programe de educație pentru viață (...) ”

Art. 51. (1) "Copilul are dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale. ”

Art. 52. (1)" Ministerul Educației Naționale, că organ de specialitate al administrației publice centrale, precum și inspectoratele școlare și unitățile de învățământ, că instituții ale administrației publice locale cu atribuții în domeniul educației, sunt obligate să întreprindă măsuri necesare pentru: b) dezvoltarea de programe de educație pentru părinții tineri, inclusiv în vederea prevenirii violenței în familie; c) organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care nu pot răspunde la cerințele programei școlare naționale, pentru a nu intră prematur pe piață muncii; d) organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care au abandonat școală, în vederea reintegrării lor în sistemul național de învățământ; e) respectarea dreptului copilului la timp de odihnă și timp liber, precum și a dreptului acestuia de a participa liber la viață culturală și artistică; f) prevenirea abandonului școlar din motive economice, luând măsuri active de acordare a unor servicii sociale în mediul școlar, cum sunt: hrană, rechizite, transport și altele asemenea. ”

 • 11.6.Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 39.-"Responsabilitatea dezvoltării, administrării și acordării serviciilor sociale este partajată astfel:

 • a) elaborarea politicilor publice, programelor și strategiilor naționale în domeniu, reglementarea, coordonarea și controlul aplicării lor, precum și evaluarea și monitorizarea calității serviciilor sociale - în responsabilitatea autorităților administrației publice centrale;

 • b) organizarea, administrarea și acordarea serviciilor sociale - în responsabilitatea autorităților administrației publice locale, atribuții ce pot fi externalizate către sectorul neguvernamental, instituțiile de cult, alte persoane fizice și juridice de drept public sau privat, în condițiile legii;

 • c) finanțarea serviciilor sociale, în condițiile legii - din bugetul local, din contribuția beneficiarului și/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum și din alte surse

Art. 66 (1) Statul asigura protecția copilului și garantează respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifică realizată de autoritățile/instituțiile publice cu atribuții în domeniu. (2) Copilul are dreptul să fie crescut alături de părinții săi în condiții care să-i permită dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală și socială. (3) Copilul are dreptul de a beneficia de măsuri de asistență socială, în funcție de situația să personală și de situația socio- economică a familiei sau a persoanelor în întreținerea cărora se află. (4) Pentru realizarea obligațiilor ce le revin față de copil, autoritățile administrației publice centrale și locale susțin familia prin acordarea de beneficii de asistență socială, precum și prin asigurarea de servicii sociale. (5) Principiul interesului

 • a) finanțarea serviciilor sociale aflate în administrare proprie, contractate sau subvenționate în condițiile legii, ori co-finanțate în baza contractelor de parteneriat;

 • b) finanțarea sau cofinanțarea înființării, organizării și funcționării unor noi servicii sociale;

 • c) finanțarea sau, după caz, cofinanțarea în parteneriat cu consiliul județean a cheltuielilor necesare formării continue a personalului cu atribuții în domeniul serviciilor sociale și care activează la nivelul comunității respective;

 • d) finanțarea și cofinanțarea în parteneriat cu consiliul județean a acțiunilor de sensibilizare a populației privind nevoile și riscurile sociale de la nivelul comunității;

 • e) cofinanțarea proiectelor susținute din fonduri structurale și alte fonduri internaționale pentru proiecte din domeniul serviciilor sociale;

 • f) alte finanțări sau cofinanțări prevăzute de lege.

12. Justificarea Proiectului.

Proiectul educațional și social ” EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ” își propune să contribuie la diversificarea serviciilor oferite de către Liceul Teoretic ”Jean Monnet ” elevilor și indirect părinților/reprezentanților legali ai acestora, prin oferirea unei mese calde la prânz elevilor înscriși în proiect și întărirea educației formale (cu accent pe pregătirea remedială, efectuarea temelor pentru acasă, pregătirea suplimentară pentru examenele naționale) și a educației nonformale în afara orelor obligatorii de curs.

Acest proiect educațional și social a fost propus ca urmare a cererii Liceului Teoretic ”Jean Monnet ” adresată AUIPUSP Sector 1 cu privire la continuarea a unui proiect asemănător proiectului "ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ” și în anul școlar 2019-2020 ca și în anii școlari precedenți sau includerea acestora într-un proiect educațional nou cu scopul de a veni în întâmpinarea nevoilor și intereselor elevilor cu probleme economice, mai ales a celor care provin din mediul rural și a celor din famillii dezbinate, ori cu posibilități materiale reduse.

Prin adresa nr. 11819/18.09.2019, înregistrată la AUIPUSP Sector 1 cu nr. 7627/18.09.2019, Liceul Teoretic ” Jean Monnet” a solicitat sprijinul instituției noastre pentru continuarea derulării proiectului " EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ " finanțat de Primăria Sectorului 1 și în anul școlar 2019 -2020 pentru un număr de 150 elevi participanți, având în vedere rezultatele pozitive obținute în urma aplicării chestionarelor de satisfacție atât elevilor, cât și părinților.

 • 13. RESURSE:

13.1 Resurse umane:

Personalul didactic si nedidactic (prioritar în selectare fiind personalul din cadrul unității de învățământ) necesar implementării proiectului va fi asigurat de către un agent economic selectat de către unitatea de învățământ, în urma unei proceduri de achiziție publică transparentă, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

13.2. Resurse materiale:

Săli de clasă, sala de sport, curtea școlii, aparatură de birou, rechizite, etc.

Resurse de hrană pentru elevii înscriși în program.

 • 13.2. Resursele financiare necesare pentru acoperirea integrală a cheltuielilor ocazionate de implementarea Proiectului ” EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ” vor fi asigurate de la bugetul local al Sectorului 1. Toate bunurile materiale necesare derulării Proiectului vor fi asigurate de către Consiliul Local al Sectorului 1.

14. ORGANIZARE

Implementarea Proiectului „EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ” se va face pe baza unui regulament intern al Proiectului, elaborat/aprobat de către conducerea Liceului Teoretic ”Jean Monnet”ce va fi ulterior comunicat la AUIPUSP Sector 1.

în vederea desfășurării în bune condiții a proiectului „EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ”, se va întocmi un raport de implementare a proiectului.