Hotărârea nr. 288/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 288 din 23.09.2019 privind respingerea plângerilor prealabile formulate de Partidul Național Liberal prin doamna Ramona Porumb - consilier local al Sectorului 1 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind respingerea plângerilor prealabile formulate de Partidul Național Liberal prin doamna Ramona Porumb - consilier local al Sectorului 1 al Municipiului București

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 2631/18.09.2019;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M/80/18.09.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, respectiv nr. K/2631/18.09.2019 al Serviciului Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului i;

Luând în considerare avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnică legilativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de plângererile prealabile, având același conținut, formulate de Partidul Național Liberal prin doamna Ramona Porumb - consilier local al Sectorului 1 al Municipiului București, nr. 02/17.07.2019, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 30529/17.07.2019, respectiv plângerea prealabilă nr. 9 din 18.07.2019, înregistrată la Instituția Prefectului Municipiului București sub nr. 14837 din 19.07.2019 și transmisă către Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. AC/14837/P/24.07.2019, și înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 919/30.07.2019, prin care solicită să se dispună revocarea în tot, anularea, dacă nu pot fi revocate și suspendarea oricăror lucrări sau operațiuni executate în temeiul unui număr de hotărâri adoptate de Consiliul Local al Sectorului 1 în ședința ordinară din data de 09 iulie 2019, respectiv a hotărârilor nr. 185, 186, 187, 203, 205, 207, 216, 219 și 242;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. L - Se resping plângerile prealabile formulate de Partidul Național Liberal prin doamna Ramona Porumb - consilier local al Sectorului 1 al Municipiului București, nr. 02/17.07.2019, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 30529/17.07.2019, la Instituția Prefectului Municipiului București sub nr. AC/14837/P/24.07.2019, respectiv la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 919/30.07.2019 și 920/30.07.2019, respectiv plângerea prealabilă nr. 9 din 18.07.2019, înregistrată la Instituția Prefectului Municipiului București sub nr. 14837 din 19.07.2019, prin care solicită să se dispună revocarea în tot, anularea, dacă nu pot fi revocate și suspendarea oricăror lucrări sau operațiuni executate în temeiul unui număr de hotărâri adoptate de Consiliul Local al Sectorului 1 în ședința ordinară din data de 09 iulie 2019, respectiv a hotărârilor nr. 185, 186, 187, 203, 205, 207, 216, 219 și 242.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ și Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 1 abținere, numărată la voturi împotrivă și 11 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 23.09.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Marian Cristian NeaguSECREJAR Daniela/Nicoleta CefalanNr.: 288

Data: 23.09.2019