Hotărârea nr. 286/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 286 din 23.09.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lucrări de reparații, modernizare construcție existentă și construire sală de sport” la Școala Gimnazială nr. 178

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reparații, modernizare construcție existentă și construire sală de sport” la Școala Gimnazială nr. 178

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2377/30.08.2019 al Primarului Sectorului 1, întocmit dc directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. .1 2275/19.09.2019 al Direcției Investiții, nr. N 583/19.09.2019 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/3356/19.09.2019 al Direcției Management Economic, nr. M/91/19.09.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și nr. F./11297/19.09.2019 al Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, impozite și taxe locale, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 41, art. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obi ceti vel or/proi cctcl or dc investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere documentația tehnico-economică privind investiția "Lucrări de reparații, modernizare construcție existentă și construire sală de sport” la Școala Gimnazială Nr. 178j

In temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (4) lit. d) și alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (3) lit.a) art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică privind investiția "Lucrări de reparații, modernizare construcție existentă și construire sală de sport” la Școala Gimnazială nr. 178.

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reparații, modernizare construcție existentă și construire sală de sport” la Școala Gimnazială Nr. 178, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 23.09.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (2) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Daniela Njcolcta Cefalan


Nr.: 286

Data: 23.09.2019

  • 1. Pentru documentația tehnico-economică prevăzută la art.l răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

  • 2. Pentru indicatorii tehnico-economici însușiți, prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

Anexa nr.l La Hotărârea Consilului Local Nr. / 2

INDICATORII TEHNICO- ECONOMICI AI INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REPARAȚII, MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ ȘI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 178” n \

A. INDICATORI MAXIMALI

Total general


19.886.371,01 lei fără TVA


4.206.619,07 euro fără TVA


23.621.049,39 lei cu TVA 19%


4.996.652,92 euro cu TVA 19%


Din care C+M


14.478.692,63 lei fără TVA


3.062.717,91 euro fără TVA


17.229.644,23 lei cu TVA 19%


3.644.634,31 euro cu TVA 19%


Curs de schimb valutar publicat de BNR pentru 16.08.2019: 1 euro = 4,7274 lei.

B. INDICATORI MINIMALI

- S teren                                                       =

10.994,00 mp

- Arie desfășurată Imobil Școala+Sală de sport existente P+2E, P = Corp nou sală de sport P               =

3.603,67 mp

1.213,62 mp

- Arie totală                                                      =

4.817,29 mp

- Aria construită la sol                                            -

2.398,47 mp

C. INDICATORI ECONOMICI

Cost specific investiție exclusiv TVA

Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA

Durata de realizare: 24 luni

4.128,12 lei/mp desfășurat

3.005,57 lei/mp desfășurat