Hotărârea nr. 28/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Muntele Găina nr. 113


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

DRUMUL MUNTELE GÂINA NR. 113 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

- Raportul de specialitate nr. 11344/21.12.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 341/21.12.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 15517/14.02.2017;

Studiu de rețele însușit de specialist

Aviz Apa Nova nr. 91810444 din 25.07.2018, pentru soluție alternativă de alimentare cu apă potabilă și canalizare;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare - art.56 alin.(7);

  • •   Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

o P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, ’ H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr.’ 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - DRUMUL MUNTELE GĂINA NR. 113 - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 341/21.12.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 28.01.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.CONTRABIROUL REGLEMENTĂRI


URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de               cu adresa in

înregistrată la nr 6203 din 17 02.2017. completată cu nr 5 1584 din 07 12.20 teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:AVIZ NR.

Pt

PUD - DRUMUL MUNTELE GĂINA NR. 113 - SECTOR

Construire locuință individuală S+P+1E+M


ANEXĂ LA I


EREȘEl.


, 1........

GENERAT DE IMOBILUL: In suprafață de 1055.00 mp. proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul eliberat la data de 14.09.2018.

INIȚIATOR:

PROIECTANT: S.C. PRO HABITAT 41) S.R.L.

SPECIALIST CC DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:                   (RUR: D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - nr cad. 223189. nr cad. 223808: Est - nr cad 218049; Sud - nr cad. 213761; Vest - nr cad 229559. nr cad. 213100.


PREVEDERI l’UG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Amplasamentul este cuprins în P U.Z Zona de Nord - Șos. Odăi - Șos. Bucurcști-Ploicști -Str Jandarmeriei - Șos. Gh lonescu Siscști - Șos. București-Târgoviștc, sector 1, aprobat cu l-I.C.G M.B nr 21/30 01 2014 și Aviz Arhitect Șef nr 15/20.06 2013, în UT R 9 - zonă de locuit - corespunzător Llc - locuințe individuale și colective mici eu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau în enclavele ncconstruitc (in prezent anulat).

Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins in subzona funcțională: Llc - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardarc ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureșlene, publicată în M O. nr 113 din 15 02.2016 sau la mai puțin de 100 m de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr 1777/172/B/20171 din 09 09.2016, prelungit până la data de 10.09 2019

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax.= 1.3 mp ADC/mp teren pentru


P+2E, Rl Imax = P+2E, Umax. = 10 m Se admite un nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului. în suprafață de maxim 60% din aria construită.


Retragerea minimă lăță de aliniament - Clădirile, indiferent de regimul de construire, se vor retrage față de aliniament la o distanță de minim 5,00 metri pentru a permite în viitor parcarea celei de a doua mașini în lăța garajului și pentru a se permite plantarea corectă a unor arbori în grădina de fațadă fără riscul deteriorării gardurilor și a trotuarelor de protecție ale clădirilor

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5.00 metri

PREVEDERI PUD - PROPUSE:


Retrager i minime față de limitele laterale: dreapta - minim 3,00 metri; stânga - minim 12,00 metri

Retrageri minime față de limita posterioară - minim 11,65 metri

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre ncschimbare

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin I-IC’GMB nr 66/2006 Accesul auto și pietonul se vor realiza prin drumul de acces din Drumul Muntele Găina, conform


avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 15517/14.02.2017

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare, energic electrică Studiu de rețele însușii de

Documentația este însoțită de studiu de însorirc și ilustrare volumetrică însușite de

Se prezintă Aviz Apa Nova nr. 91810444 din 25.07.2018, pentru soluție alternativă de alimentare cu apă potabilă și canalizare.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr 13/1/06.09 2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin (2) litera g) din Legea nr 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.


Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poale întocmi numai după aprobarea PUD. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz, este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr 1777/172/B/20171 din 09 09.2016, prelungit până la data de 10.09.2019, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD in plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât


Hotărârea de aprobare este în vigoare.Bd. Banii Manta nr. 9. Sectorul l București; Ol 1222

Tel. +40-2 I -319.10.13: l-ax: +40-2 I -3 19.10.06


Email: registratura» primuriasI ro\ Nr.

APct.

\ Im]

A]

\\ 1

*84704 309

Vl

904718.908

5^4731.313

504732 827

336kJL-T-

5M740^ZâJ

58471T.B56

3368i0.»5

6\i

584713303

33681?l\«

7 ț

584705.663

336844,1®