Hotărârea nr. 277/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 277 din 28.08.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 17/31.01.2017 privind stabilirea destinației funcționale a Pieței Amzei (clădire și platou) ca piață agroalimentară tradițională și ca obiectiv turistic

Ținând seama de Referatul de aprobare nr. 26/27.08.2019 al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Raportul dc specialitate nr.M/25/2 7.08.2019 întocmit dc Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea dieptuiilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 17/31.01.2017 privind stabilirea destinației funcționale a Pieței Amzei (clădire și platou) ca piață agroalimentară tradițională și ca obiectiv touristic;

în temeiul ari. 5 lit. ee), art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (7.) lit I), m), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța dc Urgență nr. 57/2019 privind Codul administialiv;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se abrogă Hotărârea Consiliului T.ocal Sector 1 nr. 17/31.01.2017 privind stabilirea destinației funcționale a Pieței Amzei (clădire și platou) ca piață agroalimentară tradițională și ca obiectiv turistic.

Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Piețelor Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, 2 abțineri, numărate la voturi împotrivă, și 8 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.08.2019, in ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța dc LTrgcnță nr.57/2019 privind Codul administrativ.


CONTRASEMNEAZĂ,


SEC

Daniela Ni


AR a Cefalan