Hotărârea nr. 276/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 276 din 28.08.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea la nivelul Sectorului 7 al Municipiului București a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor educative care însoțesc distribuția laptelui, în anul școlar 2019 - 2020

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 2266/23.08.2019 întocmit de directorul Administrației Unităților dc învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 ;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/3037/27.08.2019 întocmit de Direcția Management Economic, precum și de Raportul de specialitate nr. M/23/27.08.2019 întocmii de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte, precum și al Comisiei dc sănătate și protecție socială, ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene;

în conformitate cu prevederile art. 3, 4 și art. 18, alin. (3), lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor Hotărârii nr. 559/2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2019-2020, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018;

în temeiul art. 5 lit. ce), art. 139 alin. (3) lit.a) și art. 166 alin. (2) lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța dc Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se apiobă lista pioduseloi ce voi fi distiibuite la nivelul Sectuiului 1 al Municipiului București în cadrul Programului pentru școli al României în anul școlar 2019 -2020, astfel:

a) lapte tratat termic - UHT - 200 ml/porție;

b) produse de panificație - corn sau baton - 80 grame/porție.

Art.2.- Se aprobă următoarele măsuri educative care vor însoți distribuția laptelui în anul școlar 2019-2020, în funcție de posibilitățile organizatorice:

  • a) organizarea de concursuri tematice legate de consumul de lapte, inclusiv degustarea de alte produse lactate care nu se distribuite în anul școlar 2019 - 2020 în cadrul Programului pentru școli al României și/sau miere, cu acordarea de premii;

  • b) organizarea de zile tematice dedicate consumului de lapte și produse lactate sau de activități educative practice, organizarea de alte activități extracurriculare și extrașcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului național, inclusiv curriculumului la decizia școlii, respectiv în cadrul disciplinei opționale Educație pentru sănătate.

Art.3.- Pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor educative prevăzute la art.2, Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, va beneficia de sprijinul și asistență din partea Inspectoratului Școlar al Municipiului București, Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București precum și din partea Direcției pentru Agricultură a Municipiului București, conform prevederilor legale.

Art.4.-(1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri Primarului Sectorului 1, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 26 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.08.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.Nr.: 276

Data: 28.08.2019