Hotărârea nr. 275/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 275 din 28.08.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Adriana Mihaela Georgescu

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. K7 2234/19.08.2019;

Ținând seama de Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ și de Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de validare încheiat în data de 28.08.2019;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art.100 alin.(33) din Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificările Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 533/08.07.2019 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Todea Steluța, comunicat de Prefectura Municipiului București sub nr. A.C./13742/P/09.07.2019, înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 29010/09.07.2019;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 86/24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 05.06.2016, precum și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 184/09.07.2019 prin care se ia act de constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local și de declararea ca vacant a locului de consilier local al doamnei Steluța Todea ;

Ținând cont de adresa Partidului Național Liberal nr.l08/26.06.2019, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.27148/26.06.2019 ;

Având în vedere adresa Serviciului Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă nr.K/1755/271148/14.08.2019, înregistrată la sediul Partidului Național Liberal sub nr.129/19.08.2019 ;

Luând în considerare adresa Partidului Național Liberal - Filiala Sector 1 nr.1/21.08.2019, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 35187/21.08.2019, prin care se aduce la cunoștință faptul că următorul supleant pe lista PNL este doamna Adriana Mihaela Georgescu;

în temeiul prevederilor art.31 și art. 32 din Legea admininistrație publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5, lit. ee), art. 139 alin.(l), 117 alin. (1), art.196 alin.(l) lit.a), art. 597 alin.(2) lit.e) și art.602 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se validează mandatul de consilier local al doamnei Adriana Mihaela Georgescu în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la art. 1, precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.08.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.

CONTRASEMNEAZĂ,SECRETAR

Daniela NicWletșkCefalan


Nr.: 275

Data: 28.08.2019