Hotărârea nr. 274/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 274 din 28.08.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/04.02.2019privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 1, completată ulterior cu Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 55/28.02.2019

Văzând Referatul de aprobare nr. 14431/20.08.2019 al Primarului Sectorului 1 și al Administrației Domeniului Public Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr.G/3004/21.08.2019 întocmit de Direcția Management Economic, nr.M/13/22.08.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ, respective nr.I/1117/22.08.2019 întocmit de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Guvern nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 1, completată ulterior cu Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 55/28.02.2019;

Luând act de adresa Instituției Prefectului nr.AC/5438/P/01.07.2019, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 847/09.07.2019;

în temeiul art.5 lit. cc), art.96, art.139 alin. (1) și art.166 alin. (2) lit. f) și alin.(4), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se modifică Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1, completată ulterior cu Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 55/28.02.2019, conform Anexei nr.l care face parte din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 6 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.08.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.Nr.: 274

Data: 28.08.2019

nr. 37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1, completată ulterior prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 55/28.02.2019, după cum urmează:

(...)

Achiziționarea de imobile în numele și pentru Municipiul București, pe baza împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București, în scopul îndeplinirii unor obiective de utilitate publică, conform prevederilor legale aplicabile',

2. Se modifică art.38 al Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 1 prin introducerea punctului 28, completată ulterior prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 55/28.02.2019, după cum urmează:

Art. 38 Biroul Achiziții Publice

(•■•)

38 - Achiziționarea de imobile în numele și pentru Municipiul București pe baza împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București, în scopul îndeplinirii unor obiective de utilitate publică, conform prevederilor legale aplicabile;