Hotărârea nr. 273/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 273 din 28.08.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii acordului cadru de parteneriat interinstituțional de cooperare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Școala Națională de Studii Politice și Administrative, în vederea documentării, fundamentării și elaborării Strategiei pentru dezvoltare durabilă a Sectorului 1 2020 - 2030

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și al Direcției Generale Administrație Publică Locală;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr.G/3008/22./08.2019 întocmit de Direcția Management Economic, respectiv nr. M/17/22.08.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ și Direcției Generale Administrație Publică Locală;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrașie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, liuliidarea, uidonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

Văzând Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia ;

Ținând seama de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 309/30.05.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la cooperarea cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative, în vederea documentării, fundamentării și elaborării Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1 ”2020 - 2030”, solicitată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 120/22.04.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Acord Cadru de parteneriat interinstituțional de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Școala Națională de Studii Politice și Administrative, în vederea documentării, fundamentării și elaborării Strategiei pentru dezvoltare durabilă a Sectorului 1 - 2020 - 2030;

Luând în considerare dispozițiile art.5 lit. ce), art. 129, alin. (9), lit. a), art.139 alin (3) și lit. f), art.166 alin. (3) și art 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat interinstituțional de cooperare cadru între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Școala Națională de Studii Politice și Administrative, în vederea documentării, fundamentării și elaborării Strategiei pentru dezvoltare durabilă a Sectorului 1 2020 - 2030, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se mandatează Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București, Daniela Popa, pentru a semna Acordul Cadru de Parteneriat Interinstituțional de Cooperare, conform Anexei nr. 1 menționată la art. 1.

Art. 3. - Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1 și Compartimentul de Strategii de Dezvoltare Durabilă, Proiecte, Programe și Management Informațional vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. - Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la art. 1, precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.08.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.SECTORUL 1 AL


MUNICIPIULUI BUCUREȘTIȘCOALA NAȚIONALĂ

POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE


Nr.

Nr.


ACORD CADRU DE PARTENERIAT INTERINSTITUȚIONAL DE COOPERARE

Preambul

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările fi completările ulterioare;

ORDINUL nr. 1792 din 24 decembrie 2002 (*actualizat*j pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea fi plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

ORDINUL nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia.

ORDINUL Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele fimanciar-contabile (*actualizat*).

în temeiul prevederilor cuprinse în HG nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 120/22.04.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Acord Cadru de parteneriat interinstituțional de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Școala Națională de Studii Politice și Administrative, în vederea documentării, fundamentării și elaborării Strategiei pentru dezvoltare durabilă a Sectorului 1 2020 - 2030;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 309/30.05.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la cooperarea cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative, în vederea documentării, fundamentării și elaborării Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1 2020 - 2030;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. ............ privind aprobarea

încheierii acordului cadru de parteneriat interinstituțional de cooperare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Școala Națională de Studii Politice și Administrative, în vederea documentării, fundamentării și elaborării Strategiei pentru dezvoltare durabilă a Sectorului 1 2020 - 2030;

S-a încheiat prezentul Acord cadru de parteneriat interinstituțional de cooperare

Școala Națională de Studii Politice și

Administrative

S.N.S.P.A

Consiliul T.ocal al Sectorului 1

Sectorul 1

Acord cadru de parteneriat interinstituțional de cooperare

Acord

PPT

power point

GL

grup de lucru

SPSS

Statistical Package for the Social Science

Livrabilă

Documnetația    întocmită    în    cadrul

activităților ce fac obiectului prezentului Acord

Documentelor financiar-contabile

Documente justificative și documente contabile potrivit legislației specifice în vigoare

ART. 1 PĂRȚILE

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 al Municipiului București, prin Sectorul 1 al Municipiului București, cu sediul în București, Sector 1, Bd. Banu Manta nr. 9, cod poștal 011222, cod fiscal nr. 4505359, cont R043TREZ24A510103203030X, deschis la Trezoreria Sectorului 1, reprezentat prin doamna Daniela POPA, în calitate de VICEPRIMAR, denumit în continuare, SECTORUL 1,

și

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE (S.N.S.P.A.), cu sediul în București, Sector 1, str. Povernei nr. 6, cod fiscal 9510194, cont bancar RO71TREZ23F650601710102X, reprezentată prin Prof. Univ. Dr. Remus PRICOPIE, în calitate de RECTOR, denumit în continuare, S.N.S.P.A.

ART. 2 OBIECTUL ACORDULUI

2. 1. Prezentul Acord are ca obiect stabilirea cadrului general de cooperare interinstituțională referitor la realizarea Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1 2020 - 2030.

 • 2.2. S.N.S.P.A se obligă să ducă la îndeplinire toate activitățile prevăzute în art.5 din prezentul Acord pentru Sectorul 1.

 • 2.3. Sectorul 1 se obligă să plătească S.N.S.P.A. costul activităților prevăzute în art.4 din prezentul Acord, la nivelul cheltuielilor efective rezultate din documentele justificative.

ART. 3 DURATA ACORDULUI

 • 3.1. Prezentul Acord este valabil începând cu data semnării acestuia de către ambele părți și până la data de 31.03.2020.

 • 3.2. Durata Acordului poate fi prelungită prin acte adiționale, încheiate cu acordul ambelor părți.

ART. 4 VALOAREA ACORDULUI SI MODALITATEA DE PLATĂ

 • 4.1. Costul estimat pentru realizarea de către S.N.S.P.A. a obiectului prezentului Acord este de 438. 610 lei.

 • 4.2. Sectorul 1 se obligă să achite contravaloarea costurilor suportate de S.N.S.P.A. pentru realizarea activităților din prezentul Acord, exclusiv pe baza documentelor justificative și a livrabilelor predate către Sectorul 1, pe bază de proces verbal semnat de către reprezentanții ambelor părți, eșalonat pentru fiecare activitate astfel:

Costul estimat pentru realizarea Activității Al este de 44.620 lei. Livrabilele aferente Activității Al sunt, fără a ne limita la acestea: prezentările pentru sesiunile de instruire în format P.P.T., 2 sesiuni de instruire, arhivă organizată pentru fiecare GL (cel puțin 7 arhive), raport sintetic pentru fiecare grup de lucru, respectiv 7 rapoarte, raport de evaluare necesar de date ce urmează a fi colectate pentru fiecare grup, respectiv 7 documente, plan de activități, respectiv 1 plan. Predarea documentelor flnanciar-contabile și a livrabilelor aferente Activității Al se va face până la 01.10.2019. Plata costurilor aferente Activității Al se va face până la data de 15.10.2019.

Costul estimat pentru realizarea Activității A2 este de 143.270 lei. Livrabilele aferente Activității A2 sunt, fără a ne limita la acestea: 7 planuri de activități ale grupurilor de lucru, minute ședințe grupuri de lucru, 7 rapoarte de activitate câte unul pentru fiecare grup de lucru, rapoarte de evaluarea și analiză a necesarului de date suplimentare în cadrul cercetării cantitative și calitative din cadrul Activității A3. Predarea documentelor flnanciar-contabile și a livrabilelor aferente Activității A2 se va face până la 05.12.2019. Plata costurilor aferente Activității A2 se va face până la data de 20.12.2019.

Costul estimat pentru realizarea Activității A3 este de 94.610 lei. Livrabilele Activității A3 sunt, fără a ne limita la acestea: minutele de ședințe echipă cercetare, minute ședințe grupuri de lucru, metodologie cercetare calitativă, metodologie de cercetare cantitativă, descrierea instrumentelor de cercetare, baza de date în format S.P.S.S., raport de cercetare calitativă, raport de cercetare cantitativă. Predarea documentelor financiar-contabile și a livrabilelor aferente Activității A3 se va face până la 05.02.2020. Plata costurilor aferente Activității A3 se va face până la data de 20.02.2020.

Costul estimat pentru realizarea Activității A4 este de 156.110 lei. Livrabilele Activității A4 sunt, fără a ne limita la acestea: minute ședințe grupuri de lucru, proiect de document „Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1 2020 - 2030”, rapoarte activitate în cadrul prezentării, consultării și dezbaterii publice a „Strategici pentru Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1 2020 -2030”, procedura de implementare a strategiei, planul de acțiune pentru implementarea Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1 2020 - 2030. Predarea documentelor financiar-contabile și a livrabilelor aferente Activității A4 se va face până la 05.04.2020. Plata costurilor aferente Activității A4 se va face până la data de 20.04.2020.

 • 4.3. SNSPA va emite documente financiar-contabile, note de plată, alte documente conform legii pentru contravaloarea costurilor suportate în vederea realizării activităților din prezentul Acord, exclusiv pe baza documentelor justificative pentru fiecare activitate în parte. Documentele justificative vor constitui anexe la notele de plată și vor fi predate pe bază de proces verbal și opis. Plățile vor fi efectuate în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării notelor de plată la sediul Sectorului 1 al Municipiului București.

Școala Națională de Studii Politice și Administrative va preda livrabilele nu mai târziu de datele asumate prin prezentul acord cadra, prin semnarea proceselor-verbale de predare-primire. Predarea se va face de către reprezentanții partenerului desemnați în acest sens.

Sectorul 1 al Municipiului București va recepționa livrabilele nu mai târziu de datele asumate prin prezentul acord cadru, prin semnarea proceselor-verbale de predare-primire. Recepția va fi făcută de o comisie de recepție, constituită în acest sens, membrii acesteia fiind numiți prin dispoziția Primarului Sectorului 1 al Municipiului București.

 • 4.4. Pentru fiecare activitate așa cum apar în art.5 din prezentul Acord se vor încheia acte juridice în condițiile legii în care se vor specifica costurile corespunzătoare activităților prestate, termenele de realizare/predare, documentele financiar-contabile și livrabilele activității respective, etc.

ART. 5 OBLIGAȚIILE PARTENERILOR

 • 5.1. Obligațiile S.N.S.PA.

 • a. Să îl desemneze ca Manager de Proiect din cadrai S.N.S.P.A. - Facultatea de Științe Politice pe domnul Cristian Pîrvulescu, care va avea răspunderea privind organizarea și desfășurarea activităților specifice operaționalizării activităților proiectului deraiate în parteneriat;

 • b. Să predea pe bază de procese verbale de predare - primire Sectorului 1 livrabilele rezultate din activitățile precizate la litera g) din prezentul articol ca urmare a implicării experților, cadrelor didactice și studenților din cadrai S.N.S.P.A. la termenele prevăzute la art. 4.2;

 • c. Să asigure coordonatori și experți din cadrai S.N.S.P.A. din domeniile tematice stabilite de comun acord cu partenerul:

 • (1) Protecție și incluziune socială, locuire;

 • (2) Educație, cultură, sport și cercetare inovare;

 • (3) Sănătate;

 • (4) Mediu, energie, protecția animalelor;

 • (5) Urbanism, infrastructură, spații verzi, locuri dejoacă;

 • (6) Economie;

 • (7) Siguranța cetățenilor și bună guvernare.

 • d. în situația în care, în vederea realizării activităților descrise la art. 5 este necesară o expertiză ce excede competențele experților, cadrelor didactice și studenților din cadrul S.N.S.P.A., o comisie de selecție coordonată de Managerul de proiect va realiza o selecție a dosarelor acestora. Comisia de selecție va fi formată din experți S.N.S.P.A. și un reprezentant desemnat de către Sectorul 1;

 • e. Să fie cooptați în activitățile proiectului și remunerați studenți și cadre didactice, în funcție de specificul activității realizate;

 • f. Să existe un echilibru de gen în cadrai echipelor care vor fi implicate în realizarea activităților ce fac obiectul prezentului parteneriat.

 • g. Să asigure realizarea următoarelor activități fără a se limita la acestea:

Al. Studiu si analiză de documente:

 • •  Delegarea unui coordonator al activității de studiu și analiză de documente care va colabora cu reprezentanți din cadrai Compartimentului Strategii de Dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte și Management Informațional din cadrai Sectorului 1 pentru stabilirea categoriilor de date necesare pentru fiecare domeniu tematic și colectarea tuturor datelor relevante;

 • •  Analizarea proiectelor și direcțiilor strategice din cadrai Sectorului 1 care contribuie în momentul de față la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă;

 • •   Identificarea și centralizarea strategiilor relevante, a literaturii de specialitate, a bazelor de date, a cercetărilor anterioare pentru fiecare domeniul tematic al grupurilor de lucra stabilite de comun acord;

 • •  întocmirea de rapoarte de prezentare a datelor analizate pentru fiecare grup de lucra tematic în funcție de formatul de raportare stabilit cu reprezentanți ai Sectorului 1;

 • •  Predarea a cel puțin 7 rapoarte de prezentare a datelor analizate pentru grupurile de lucru tematice;

 • •  Evaluarea nevoii de colectare de date pentru fiecare grup de lucru tematic și predarea acestora reprezentanților Sectorului 1, respectiv cel puțin 7 documente.

A2. Crearea grupurilor de lucru, organizarea întâlnirilor de lucru ale grupurilor de lucru tematice, analizarea informațiilor dc bază, împărțirea sarcinilor:

 • •  Identificarea și centralizarea actorilor relevanți pentru fiecare grup de lucru tematic, spre exemplu reprezentanți ai organizațiilor non guvernamentale, reprezentanți ai instituțiilor publice, experți din mediul academic, reprezentanți din sectorul privat, grupuri de inițiativă etc., împreună cu reprezentanți ai Compartimentului de Dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte și Management Informațional din cadrai Sectorului 1;

 • •  Realizarea unei baze de date rezultate în urma identificării și centralizării actorilor relevanți pentru fiecare grup de lucra și predarea acesteia către reprezentanții Sectorului 1;

 • •  Stabilirea metodologiei și instrumentelor de lucra ale grupurilor tematice, spre exemplu analize SWOT, adică „Puncte tari, Puncte slabe, Oportunități, Amenințări”, problem tree analysis, analize impact, analize PEST, și a formatului de raportare finală;

 • •  Stabilire calendar întâlniri grupuri de lucra, respectiv cel puțin 5 întâlniri pentru fiecare grup sau sub - grup de lucra tematic și predarea calendarelor de întâlnire a grupurilor de lucra;

 • •  Organizarea, cu sprijinul logistic al Sectorului 1, a unui eveniment public inițial de informare a publicului cu privire la activitățile din cadrai proiectului;

 • •  Pregătirea materialelor necesare pentru înființarea grupurilor de lucra tematice împreună cu reprezentanți ai Compartimentului de Dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte și Management Informațional din cadrul Sectorului 1;

 • •  Pregătirea materialelor în vederea organizării apelului de înscriere în grupurile de lucra tematice și selectarea membrilor grupurilor de lucra tematice împreună cu reprezentanți ai Compartimentului de Strategii de dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte și Management Informațional din cadrai Sectorului 1;

 • •  Prezentarea rapoartelor elaborate în urma studiului și analizei de documente și integrarea sugestiilor din partea membrilor înscriși în grupurile de lucru;

 • •  Stabilirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (Agenda 2030) și a țintelor relevante pentru fiecare grup de lucru tematic, respectiv formularea ipotezelor de lucru inițiale și operaționalizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă la nivel local;

 • •  Stabilirea obiectivelor și a temelor de cercetare, indicatorilor pentru suplimentarea datelor și transmiterea acestora echipei de cercetare pentru inițierea cercetării cantitative, respectiv a anchetei sociologice;

 • •  Stabilirea tematicii pentru cercetarea calitativa și înaintarea acesteia echipei de cercetare;

 • •  Integrarea sugestiilor rezultate în urma consultării publice;

 • •  Predarea minutelor rezultate în urma întâlnirilor grupurilor de lucru tematice în cel mult 3 zile de la organizarea fiecărei întâlniri, respectiv cel puțin 5 procese verbale pentru fiecare grup de lucru tematic;

A3. Cercetare cantitativă

 • •  Delegarea unui coordonator al activității de cercetare cantitativă care va colabora cu experții Compartiment de Dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte și Management Informațional din cadrul Sectorului 1 pentru realizarea chestionarului/chestionarelor;

 • •   Stabilirea planificării cercetării cantitative, respectiv a anchetei sociologice;

 • •  Realizarea și furnizarea specificațiilor metodologice complete: fișe de eșantionare, detalii complete privind eșantionarea, lista complet[ cu operatorii care au participat la cercetare (nume, cod operator), descrierea dificultăților întâmpinate în teren;

 • •  Culegerea datelor pentru Ancheta sociologică pe un eșantion de cel puțin 900 de locuitori ai Sectorului 1;

 • •  Prelucrarea datelor, elaborarea și prezentarea într-o formă publicabilă a raportului final de cercetare care trebuie să conțină în mod necesar următoarele componente explicite și complet argumentate: metodologia complete a cercetării, reprezentarea grafică a răspunsurilor la întrebările din chestionar, frecvente, analize de corelație între indicatori, concluzii, recomandări pentru fiecare grup de lucru pe tematici;

 • •  Predarea completă a bazei de date în format SPSS. Baza de date va fi corectată, etichetată și va cuprinde toți itemii din chestionar;

A4. Cercetare calitativă

 • •  Delegarea unui coordonator al cercetării calitative care va colabora cu experții Compartimentului de Strategii de Dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte și Management Informațional din cadrul Sectorului 1 pentru stabilirea tematicii pentru cercetarea calitativă (stabilirea grilelor de interviu, focus grup etc.), a metodologiei și a eșantionului de respondenți;

 • •  Aplicarea instrumentelor de cercetare;

 • •  Elaborarea rapoartelor de cercetare pentru fiecare grup de lucru tematic (în urma cercetării calitative) și a notițelor sintetice de teren;

A5. Elaborarea rapoartelor finale pentru fiecare Grup de Lucru, integrarea rapoartelor grupurilor într-o strategic unitară și un plan de acțiune și prezentarea lor publică.

 • •  Stabilirea obiectivelor strategice, a țintelor și a planului de acțiune (programe și proiecte) pentru fiecare grup de lucru și stabilirea modului de corelare a acestora cu Agenda 2030;

 • •  Analiza rezultatelor cercetării calitative și cantitative și integrarea rezultatelor în cadrul rapoartelor Grupurilor de lucru;

 • •  Elaborarea raportului final în funcție de formatul stabilit - în cadrul fiecărui Grup de Lucru se va finaliza forma finală a raportului GL;

 • •  Integrarea rapoartelor grupurilor de lucru în într-o strategie unitară;

 • •   Elaborarea unui Plan de acțiune de implementare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1;

 • •  Prezentarea publica a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1 și a Planului de acțiune;

 • 5.2. Drepturile S.N.S.P.A.

 • a. de a selecta experți, cadre didactice și studenți din cadrul S.N.S.P.A., precum și alți experți cooptați de către comisia de selecție, în vederea realizării fundamentării, elaborării și scrierii Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1 2020 - 2030;

 • b. de a utiliza bazele de date rezultate ca urmare a realizării activităților ce fac obiectul prezentului parteneriat în conformitate cu REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

 • c. de a utiliza rezultatele activităților desfășurate și a materialelor în vederea îndeplinirii obiectului prezentului parteneriat și în alte activități de cercetare realizate de către S.N.S.P.A.

 • 5.3. Obligațiile Sectorului 1

 • a. Să achite costurile conform art. 4 din prezentul Acord;

 • b. Să pună la dispoziția S.N.S.P.A. toate informațiile cerute de aceasta pentru buna desfășurare a proiectului;

 • c. Să recepționeze livrabilele și documentele financiar-contabile convenite de părți în prezentul Acord, pe baza pe bază de procese verbale de predare primire și opis;

 • d. Să colaboreze cu S.N.S.P.A. pentru soluționarea situațiilor neprevăzute;

 • e. Să desemneze reprezentanți din cadrul aparatului de specialitate și al subordonatelor Sectorului 1 care să asigure cooperarea cu S.N.S.P.A. pentru derularea în condiții optime a prezentului Acord;

 • 5.4. Drepturile Sectorului 1

 • a. de a accesa bazele de date rezultate ca urmare a realizării activităților prezentului acord cadru;

 • b. de a utiliza materialele predate de către S.N.S.P.A. și de a implementa Strategia pentru dezvoltare durabilă a Sectorului 1 2020 - 2030.

 • c. drepturile de autor asupra documentelor rezultate în urma cooperării se transferă Sectorului 1. Sectorul 1 are dreptul de a utiliza total documentele conform nevoilor proprii fără a fi necesar acordul S.N.S.P.A. Livrabilele vor fi furnizate atât pe suport fizic (documente), cât și în format electronic editabil.

ART. 6 FORȚA MAJORĂ

 • 6.1 Părțile prentului Acord sunt exonerate de răspundere dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor ce le revin potrivit prezentului parteneriat se datorează intervenției unui caz de forța majoră, așa cum este definit de lege. Partea care invocă un caz de forță majoră este obligată să notifice acest lucru celeilalte părți în cel mult 5 zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile ce se impun în vederea limitării consecințelor acesteia asupra executării obligațiilor asumate prin prezentul parteneriat. Dovada cazului de forță majoră se va face de către organele abilitate în condițiile legii.

 • 6.2 Părțile agreează ca apariția unui caz fortuit, astfel cum este definit în lege, nu înlătură răspunderea părții în culpă.

ART. 7 CAUZE DE ÎNCETARE A PARTENERIATULUI

 • 7.1. La expirarea termenului stipulat în prezentul Acord;

 • 7.2. înainte de împlinirea termenului stipulat în prezentul Acord, prin acordul părților;

 • 7.3. Prin denunțarea Acordului, de către una din părți, în cazul neexecutării, totale, parțiale sau a executării necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în Acord. Partea prejudiciata va notifica partea în culpă cu privire la încălcarea Acordului cu referire la clauzele ce reglementează obligația neexecutata ori executata necorespunzător și va solicita remedierea acesteia în termen de 15 zile calendaristice. în cazul în care partea în culpa nu remediază încălcarea condițiilor de parteneriat în termenul de 15 zile calendaristice, Acordul va înceta.

ART. 8 COOPERAREA ÎN CADRUL PARTENERIATULUI

 • 8.1. Părțile se pot întâlni ori de câte ori va fi nevoie pentru a derula în bune condiții activitățile ce fac obiectul Acordului Cadru.

 • 8.2. Pentru atingerea obiectivelor parteneriatului, părțile, se vor consulta reciproc, își vor acorda sprijin și își vor promova reciproc imaginea, în timpul diverselor evenimente public.

ART. 9 LITIGII

 • 9.1. Orice neînțelegere decurgând din sau în legătură cu prezentul Acord, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui, se va soluționa pe cale amiabilă;

 • 9.2. în cazul în care soluționarea pe cale amiabilă nu se realizează în termen de 15 (cincisprezece) de zile de la primirea notificării în acest sens, competența de soluționare a litigiului aparține instanțelor judecătorești competente.

ART. 10 NOTIFICĂRI

 • 10.1 Orice notificare adresată de către una din părți celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în prezentul Acord Cadru.

 • 10.2 în cazul în care notificarea se face prin poștă, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe aceasta confirmare.

 • 10.3 Dacă confirmarea se trimite prin fax, ea se considera primită la data indicată pe hârtia de confirmare a trimiterii, iar prin e-mail se considera a fi primită la data confirmării de livrare a mesajului de către serviciul de postă electronică. Trimiterea notificării în afara orelor de program se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. Orele de program se consideră a fi intervalul 08-16:00 de luni pînă joi, vineri în intervalul orar: 08-14:30.

 • 10.4 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute anterior.

 • 10.5 Adresele, numerele de fax, numerele de telefon, adresa de e-mail, persoanele de contact sunt următoarele:

Către Sectorul 1 al Municipiului București:

Adresa : Bd. Banu Manta, nr.9

în atenția Dnei Viceprimar Daniela Popa

Telefon mobil......e-mail: daniela.popafrdprimarias I ,ro

Către SNSPA:

Adresa: Str. Povernei nr. 6, Sector 1, București;

în atenția domnului Cristian Pîrvulescu, e-mail: crpirvulescufrdvahoo.fr

Și a domnului Arpad Todor, email: todor.arpadfrdpoliticc.ro

 • 10.6 Schimbarea adresei, a numărului de fax sau a adresei de e-mail este opozabilă celeilalte părți numai după 5 zile lucrătoare de la notificarea respectivei schimbări.

ART. 11 DISPOZIȚII FINALE

 • 11.1 Pentru evitarea oricărui dubiu, părțile declara și confirmă faptul că au încheiat prezentul Acord în considerarea tuturor prevederilor legale incidente.

 • 11.2 Prezentul Acord intra în vigoare la data semnării sale de către părți.

 • 11.3 în cazul în care:

 • a.     Există întârzieri, ce nu se datorează din culpa exclusivă S.N.S.P.A, aceasta va putea solicita prelungirea perioadelor de realizarea a activităților stipulate la art.4.2.; Dacă pe parcursul îndeplinirii acordului cadra, S.N.S.P.A. nu respectă termenele de prevăzute la art. 4.2, acesta are obligația de a notifica, Sectorului 1.

 • b.     Modificarea termenelor stipulate la art.4.2. se va face prin act adițional;

Prezentul Acord a fost semnat astăzi,.................., la............, în 2 (doua)

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

ȘCOALA NAȚIONALA DE STUDII       CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1,

POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE                         prin

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Rector, (completat cu departamentele si persoanele desemnate sa semneze)

Prof. Univ. Dr. Remus Pricopie

Decan Facultății de Științe Politice

Cristian Pîrvulescu

Director General Administrativ,

Ecaterina Alexoaiei

Director General Administrativ Adjunct,

Ec.Oana Chirica

Director General Administrativ Adjunct,

Lacramioara Pop

Aviz de legalitate,