Hotărârea nr. 271/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 271 din 28.08.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Complexul Multifuncțional Caraiman și Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan”pentru derularea Proiectului "Centrul de monitorizare Aslan”

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 959/21.08.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și al Complexului Multifuncțional Caraiman;

Ținând seama de Raportul de specialitate comun întocmit de către Directorul Executiv al Complexului Multifuncțional Caraiman și Managerul INGG Ana Aslan înregistrat cu nr. 957/21.08.2019, respectiv nr.6339/21.08.2019;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr.G/2988/21.08.2019 întocmit de Direcția Management Economic, respectiv nr.M/18/22.08.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrai aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de amendamentul formulat de membrii Comisiei de sănătate și protecție socială a Consiliului Local al Sectorului 1 și aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 261/23.04.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la încheierea unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București și Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” pentru derularea Proiectului "Centra de monitorizare Aslan”, solicitată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 73/26.03.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Complexul Multifuncțional Caraiman și Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” pentru derularea Proiectului „Central de monitorizare Aslan”;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înființarea în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 a Complexului Multifuncțional Caraiman, ca instituție publică cu personalitate juridică;

Ținând seama de solicitarea Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” nr.2223/18.03.2019;

în temeiul prevederilor art. 5 lit.cc) art. 139 alin. (3) lit.a), art. 166 alin. 2 lit. 1), m), s) și alin. (3), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Protocolul de colaborare între Complexul Multifuncțional Caraiman și Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” pentru derularea Proiectului "Centrul de monitorizare Aslan”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se împuternicește Directorul executiv al Complexului Multifuncțional Caraiman în vederea semnării Protocolului de colaborare.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1 și Complexul Multifuncțional Caraiman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.08.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al. Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.


CONTRASEMNEAZĂ


SECREJAR Daniela NicoletajCefalan

Nr.:   271

Data: 28.08.2019


PREȘEDI

Maria


PROTOCOL DE COLABORARE

Preambul

Având în vedere:

Propunerea formulată de către INGG Ana Aslan, cu privire la derularea in parteneriat cu Complexul Multifuncțional Caraiman, a Proiectului intitulat „ Centrul de monitorizare Aslan ”

Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 73/26.03.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Complexul Multifuncțional Caraiman și Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan” pentru derularea Proiectului "Centru de monitorizare Aslan ”

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 261/2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la încheierea unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București și Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan ” pentru derularea Proiectului "Centru de monitorizare Aslan ”

S-a încheiat prezentul Protocol de Colaborare

CAP. I. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

Art. 1.1. Complexul Multifuncțional Caraiman, cu sediul în București, Str. Caraiman nr.33A, Sector 1, reprezentat prin Doamna Iuliana Livia Gomes, având funcția de Director Executiv, în calitate de PARTENER, pe de o parte

și

Art. 1.2. Institutul National de Geriatrie si Gerontologie Ana Aslan, cu sediul în

București, Str. Caldărușani Nr 9, Sect 1, reprezentat legal prin Dr. Anca Elena Ștefan, având funcția de Manager, în calitate de BENEFICIAR, pe de altă parte.

CAP. II - OBIECTUL SI DURATA PROTOCOLULUI

Art. 2.1. Prezentul Protocol are ca obiect finanțarea Beneficiarului acordată de Partener în vederea implementării Proiectului „Centrul de monitorizare Aslan” în care este abordată problematica vârstnicului ținând cont de predicțiile pentru 2030 ale OMS (Organizația Mondială a Sănătății) pentru România, astfel încât vor fi realizate intervenții de prevenție și evaluare a riscurilor de dezvoltare a bolii, de screening și diagnostic pentru boală, dar și de management a evoluției și a complicațiilor bolii.

Art. 2.2. Durata protocolului este de 12 luni. Protocolul intră în vigoare începând cu data semnării lui de ambele părți.

Art. 2.3. Părțile, prin acordul lor de voință, pot conveni o prelungire a termenului de finalizare și pot proceda la încheierea unui Act Adițional, în condițiile legii.

CAP. III - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 3.1. Partenerul se obligă să asigure Beneficiarului, în termen de un an de la semnarea prezentului protocol, finanțarea în scopul derulării Proiectului „Centrul de monitorizare Aslan” în valoare de 2.117.000 Lei, reprezentând cheltuieli necesare asigurării resurselor logistice, în conformitate cu Cererea de finanțare pentru Proiectul „Centrul de monitorizare Aslan”.

Art. 3.2. Decontarea se va face lunar pentru luna anterioară, pe baza documentelor justificative.

Art. 3.3. Beneficiarii direcți ai Proiectului „Centrul de monitorizare Aslan”sunt persoane cu vârsta peste 60 de ani, cu domiciliul în sectorul 1 al Municipiului București.

Art. 3.4. Beneficiarul se asigura că proiectul parcurge toți cei trei pași specifici ai sănătății publice: prevenție, diagnostic și management al bolii și va urmări:

 • a)     Evaluarea factorilor de risc pentru dezvoltarea bolilor cronice conexe vârstei;

 • b)     Diagnostic medical de specialitate;

 • c)     Managementul bolii și al complicațiilor prin oferirea de instrumente moderne de control și monitorizare.

Art. 3.5. Beneficiarul, prin Proiect, propune o abordare integrată a accesului la servicii medicale prin intervenții la toate nivelurile (relația pacient - medic, tehnică și echipamente de specialitate, abordare locală în furnizarea serviciului, costuri minime pentru beneficiari).

Art. 3.6. Activitățile propuse pentru implementarea proiecului sunt:

 • a)  screening de specialitate pentru pacientul geriatrie, informațiile obținute în urma screeningului fiind evaluate în timp real de specialiștii geriatri din „Centrul de monitorizare Aslan”. Diagnosticul și recomandările specialiștilor vor fi trimise pacientului.

 • b) post evaluare în care pacientul va fi monitorizat prin punerea la dispoziție de mijloace tehnologice care să contribuie la menținerea stării de sănătate și a valorilor indicatorilor stabiliți.

 • c) măsurare, transmitere și stocare automată a datelor medicale într-o bază de date a centrului, pacientul având acces de oriunde și oricând la datele sale medicale și beneficiind de asistență de specialitate, în timp real, conform nevoilor sale.

Art. 3.4. Beneficiarul se obligă să asigure suportul administrativ necesar desfășurării acțiunilor specifice Proiectului „Central de monitorizare Aslan”, să asigure componența și funcționalitatea echipei de lucra a proiectului.

Art. 3.5. Beneficiarul se obligă să utilizeze suma de bani care face obiectul finanțării numai pentru realizarea activităților eligibile și atingerea scopurilor specificate în Proiectul „Centrul de monitorizare Aslan”.

Art. 3.6. Beneficiarul se obligă să efectueze cheltuieli care se încadrează în limitele și categoriile aprobate ale Proiectului „Central de monitorizare Aslan”.

Art. 3.7. Beneficiarul se obligă să transmită Partenerului informații privind derularea Proiectului și utilizarea sumei primite ca finanțare. în acest scop, pentru validarea cheltuielilor efectuate, beneficiarul va întocmi un Raport tehnico-financiar, la care va anexa documente justificative privind activitățile desfășurate și cheltuielile efectuate, în termen de 30 zile calendaristice de la încheierea activităților prevăzute în Proiect:

 • a) Raportul va cuprinde activitățile intermediare demarate, activitățile finalizate, sumele utilizate și/sau necorelările existente față de planificare, dacă este cazul;

 • b) Raportul va fi depus atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic.

 • c) Documentele justificative pentru validarea Raportului vor fi depuse în copii conform cu originalul.

Art. 3.8. Beneficiarul se obligă să furnizeze partenerului, în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări în acest sens, toate informațiile referitoare la derularea Proiectului și să permită, pe toată durata Protocolului, precum și pe o perioadă de 3 ani de la încetarea acestuia, accesul neîngrădit al reprezentanților autorității sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza cărora se ține evidența activităților deraiate în cadrai Proiectului. Controlul se efectuează la locul unde documentele sunt păstrate de către beneficiar.

Art. 3.9 I.N.G.G. Ana Aslan va îndruma potențialii beneficiari către Complexul Multifuncțional Caraiman, în scopul oferirii serviciilor medicale de specialitate. De asemenea, va pune la dispoziția Complexului Multifuncțional Caraiman informații cu privire la potențiali beneficiari, cu respectarea legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.

CAP. IV - BUGETUL PROIECTULUI. DESTINAȚIA

Art. 4.1. Beneficiarul este obligat să respecte bugetul detaliat al proiectului. Cheltuielile vor fi efectuate conform bugetului proiectului și prevederilor prezentului Protocol. Orice modificare în bugetul aprobat va fi solicitată și justificată, în scris, de către beneficiar și va fi realizată numai cu acordul partenerului;

Art. 4.2. Toate fondurile care fac obiectul finanțării, dobânzile aferente, precum și bunurile achiziționate vor fi utilizate de către beneficiar numai pentru realizarea activităților și atingerea scopurilor specificate ale Proiectului, conform bugetului stabilit.

Art. 4.3. Atunci când Partenerul constată că beneficiarul a folosit sau folosește fondurile și/sau bunurile achiziționate pentru derularea proiectului, într-o manieră neconformă cu clauzele contractuale sau ca nu justifică utilizarea sumelor, aceasta, pe baza unei analize financiare, poate solicita în scris restituirea lor;

Art. 4.4. Beneficiarul are obligația de a restitui Partenerului, în termen de 30 zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise a acestuia, justificată, sumele întrebuințate în alte scopuri decât desfășurarea activităților Proiectului.

Art. 4.5. Bugetul proiectului va fi utilizat în vederea obținerii de către pacienții vizați a următoarelor beneficii:

 • a)     Accesul egal, eficient și rapid la specialiștii medicali;

 • b)     Creșterea calității asistenței medicale prin telemonitorizarea pacienților și managementul bolii;

 • c)     îmbunătățirea serviciilor de sănătate printr-un management superior al bolii și o mai bună informare și complianță a pacientului;

 • d)     Asigurarea întregului spectru de îngrijiri medicale pentru pacientul vârstnic: screening medical și preventiv, diagnostic, monitorizare boli cronice și îngrijire postspitalicească.

CAP. V - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 5.1. Beneficiarul își asumă întreaga răspundere privind supravegherea generală a desfășurării activităților Proiectului „Centrul de monitorizare Aslan” și răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată.

Art. 5.2. Beneficiarul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii și derulării Protocolului pe o perioadă de 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale.

Art. 5.3. Beneficiarul își asumă responsabilitatea în fața terțelor părți, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării contractului.

CAP. VI - SANCȚIUNI

Art. 6.1. Protocolul de Colaborare poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 30 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a indeplinit obligațiile contractuale;

Art. 6.2. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 30 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale;

CAP. VII - FORȚA MAJORĂ

Art. 7.1. Forța majoră, așa cum este ea definită prin lege, apără de răspundere partea care o invocă în termen.

Art. 7.2. Beneficiarul nu este îndreptățit la plată dacă este împiedicat, din cauze de forță majoră, să-și îndeplinească obligațiile contractuale. Forța majoră trebuie anunțată în scris în 5 zile de la apariția ei, iar la dispariția forței majore, tot în termen de 5 zile trebuie făcută o notificare scrisă. Realizarea parțială a Proiectului are drept rezultat plata parțială, beneficiarul având obligația să restituie sumele care nu au fost cheltuite în perioada derulării Proiectului.

CAP. VIII - SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 8.1. Partenerii vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

Art. 8.2. Eventualele litigii născute din interpretarea, executarea sau încetarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești din România.

CAP. IX - ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

Art. 9.1. Prezentul Protocol poate înceta:

 • a) prin îndeplinirea obiectului Protocolului de Colaborare ;

 • b) prin acordul scris al părților;

 • c) prin reziliere de drept invocată de una din părți în caz de neîndeplinire sau de îndeplinire defectuoasă de către cealaltă parte a obligațiilor contractuale;

 • d) prin ajungere la termen.

CAP. X - DISPOZIȚII FINALE

Art. 10.1. Modificarea clauzelor prezentului Protocol se va face cu acordul ambelor părți, prin Act Adițional, in condițiile legii.

Art. 10.2. Orice comunicare între părți cu privire la Protocol trebuie să fie transmisă în scris, prin poștă sau email.

Art. 10.3. Clauzele prezentului Protocol de colaborare se vor interpreta conform legilor din România.

Prezentul Protocol a fost încheiat în 2 exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare partener și cuprinde 5 (cinci) pagini.

COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN

INSTITUTUL NAȚIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE

”ANA ASLAN”


DIRECTOR EXECUTIV, IULIANA-LIVIA GOMES

MANAGER,

DR. ANCA ELENA ȘTEFAN