Hotărârea nr. 270/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 270 din 28.08.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea premierii elevilor unităților de învățământpreuniversitar aflate pe raza administrativ- teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, care au obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie-iulie 2019

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2237/20.08.2019 al Primarului Sectorului i;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G 3002/21.08.2019 întocmit de Direcția Management Economic și Raportul de specialitate nr. M/l0/21.08.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridical, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de amendamentul formulat de doamna consilier local Ilinca Macarie, avizat de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și de Direcția Management Economic și Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (3) și alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art. 62 lit. o1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa nr. 16559/23.07.2019 a Inspectoratului Școlar al Municipiului București, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 9663/25.07.2019;

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) și art. 166 alin. (2) lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - (1) Se aprobă acordarea unui premiu în sumă de 2.500 lei și a unui voucher cadou de cărți, având o valoare de 110 lei, fiecărui elev din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, care a obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019, conform Anexei nr. 1.

(2) Se aprobă acordarea unui premiu în sumă de 1.500 lei și a unui voucher cadou de cărți, având o valoare de 110 lei, fiecărui elev din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, care a obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie-iulie 2019, conform Anexei nr. 2.

Art. 2. - Premierea elevilor prevăzută la art. 1 se va desfășura conform prevederilor Anexei nr. 3.

Art. 3. - Valoarea totală a premiilor în bani pentru elevii care au obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat și la examenul de Evaluare Națională este de 69.500 lei, iar valoarea totală estimată a voucherelor cadou de cărți este de 3.410 lei, urmând ca finanțarea acestora să fie suportată din bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, pentru anul 2019.

Art. 4. - Anexele nr. 1- 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri Primarului Sectorului 1, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.08.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.


CONTRASEMNEAZĂ,



Nr.: 270

Data: 28.08.2019

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 Nr 27^/2^. 0^.20^ PREȘEDINTE DE



TABEL NOMINAL CU ELEVII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE PE RAZA SECTORULUI 1 AL MUNICI BUCUREȘTI CARE AU OBȚINUT MEDIA 10 LA EXAMENUL NAȚIO BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE-IULIE 2019

Nr.

Crt.

Nume și Prenume

Unitatea de învățământ

1

BOGDAN F. ANA MARIA

COLEGIUL NATIONAL "SFÂNTUL SAVA”

9

2

POPA G.L. IO AN VICTOR

COLEGIUL NATIONAL "SFÂNTUL SAVA”

9

3

RĂDUCAN F. ANDREEA BIANCA

COLEGIUL NATIONAL "SFÂNTUL SAVA"

9

4

SAVASTRE T. AND A GABRIELA

COLEGIUL NATIONAL "SFÂNTUL SAVA"

9

5

TĂRÂBĂȘANU MIHÂILĂ T. IOANA ELENA

COLEGIUL NATIONAL "SFÂNTUL SAVA"

9

6

TIMOFTID. SMARANDA

COLEGIUL NATIONAL "SFÂNTUL SAVA"

9

7

IVAN FN. MARA IOANA

COLEGIUL NATIONAL "SFÂNTUL SAVA"

9

8

FURTUNESCU F. BIANCA

COLEGIUL NATIONAL "SFÂNTUL SAVA"

9

9

DRAGU A. MARIA

COLEGIUL NATIONAL "SFÂNTUL SAVA"

9

10

DRAGNE GM. ANDRA AMALIA

COLEGIUL NATIONAL "SFÂNTUL SAVA"

9

11

MARIN L.V. ADELINA ADRIANA

COLEGIUL NATIONAL "SFÂNTUL SAVA"

9

12

SOREAȚĂ HF. BRIANA MARIA

COLEGIUL NATIONAL "SFÂNTUL SAVA"

9

13

BALCĂU CM. ANDREI BOGDAN

COLEGIUL NATIONAL DE

9

INFORMATICĂ "TUDOR VIANU"

14

ABRUD AN TI. ALEXANDRU

CORNEL

COLEGIUL NATIONAL DE

9

INFORMATICĂ "TUDOR VIANU"

15

CONSTANTINESCU MA. ADRIANA

MIRELA

COLEGIUL NATIONAL DE

9

INFORMATICĂ "TUDOR VIANU"

16

NICHITA D. ALEXANDRU

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ "TUDOR VIANU"

■ w

RECTOR

17

NEVINGLOVSCHI R. ȘTEFANA

COLEGIUL NATIONAL DE

>

INFORMATICĂ "TUDOR VIANU"

18

TUDOR S. DENISA ȘTEFANIA ADRIANA

COLEGIUL NATIONAL DE

»

INFORMATICĂ "TUDOR VIANU"

19

GURAN A.B. MARIA

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICĂ "TUDOR VIANU"

20

DUMITRESCU A. DELIA IOANA

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICĂ "TUDOR VIANU"

21

PĂUN D. ALEXANDRU ȘTEFAN SILVIU

COLEGIUL NATIONAL DE

*

INFORMATICĂ "TUDOR VIANU"

22

STĂNESCU D.M. ANA

COLEGIUL NATIONAL DE

INFORMATICĂ "TUDOR VIANU"

23

ȘTIUBEIU 0. IOANA - NICOLETA

COLEGIUL NATIONAL DE

i

INFORMATICĂ "TUDOR VIANU"

Sursa: Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 16559/23.07.2019.

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1

Nr 2.70 / 2.8.08. 2^5 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



TABEL NOMINAL CU ELEVII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

9                                                               9

PREUNIVERSITAR DE PE RAZA SECTORULUI 1 AL MUNICIPIUL

BUCUREȘTI CARE AU OBȚINUT MEDIA 10 LA EXAMENUL DE EVAL NAȚIONALĂ, SESIUNEA IUNIE-IULIE 2019

Nr. Crt.

Nume și Prenume

Unitate de învățământ

1

MAȘTALIER - MANOLESCU BS. RADU EDUARD

Colegiul German ”Goethe”

2

NIȚA AG. RAREȘ - VASILE

Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu”

3

SICOE G. ALEXIA IOANA

Liceul Teoretic "Alexandru

Vlahuță”

4

TEODORESCU D. ANDREEA

Școala Gimnazială ”Geo Bogza”

5

WANG Z. KEVIN

Școala Gimnazială "Herăstrău”

6

BERCARU T. ALEXANDRU MIHAI

Școala Gimnazială "Pia Brătianu”

7

MIJA I. KARINA ALEXIA

Școala Gimnazială "Pia Brătianu”

8

GRIGORESCU IR. RALUCA IOANA

AIMEE

Școala Gimnazială nr. 5

Sursa: Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 16559/23.07.2019.


Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1

Nr£70 /22. O<f. 49

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


rj 1 t

Premierea elevilor unităților de învățământ preuniversitar aflate pe raza administtatWRă teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, care au obținut media 10 la Exa Național de Bacalaureat, respectiv la examenul de Evaluare Națională, sesiunea fiu ii 2019, se va desfășura după cum urmează:                                           Tq r Ov

• Directorii unităților de învățământ preuniversitar, aflate pe raza teritorial-administrativă a Sectorului 1 a Municipiului București, care au elevi ce au obținut media generală 10 la Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie-iulie 2019, vor fi contactați de către Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

• Directorii unităților de învățământ vor contacta elevii și părinții elevilor ce au obținut media generală 10 la Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie-iulie 2019, și le vor comunica data când va avea loc evenimentul de premiere, eveniment care se va desfășura în sala de consiliu a Primăriei Sectorului 1 din Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, București.