Hotărârea nr. 269/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 269 din 28.08.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în vederea achiziționării de pe piața liberă, pentru și în numele Municipiului București, a unor imobile, compuse din teren și construcții, în scopul amenajării și reorganizării serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială al sectorului 1, precum și transmiterea dreptului de administrare asupra acestora

Având în vedere Referatul de aprobare nr.23429/22.08.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr.G/3010/22.08.2019 întocmit de Direcția Management Economic, respectiv nr. M/l5/22.08.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 201-1 2020 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2016, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială;

Luând înconsiderare adresa nr. 9040/DGPDC/SM/so/l5.07.2019 emisă de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 38060/17.07.2019;

în temeiul prevederilor art. 5 cc), art. 108 lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 166 alin. (2) lit. g) și lit. p), alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în vederea achiziționării de pe piața liberă, pentru și în numele Municipiului București, a unor imobile, compuse din teren și construcții, în scopul amenajării și reorganizării serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială al sectorului 1 precum și transmiterea dreptului de administrare asupra acestora.

Art. 2. - Bunurile imobile achiziționate se declară ca bunuri ce aparțin domeniului public al Municipiului București și vor fi administrate de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art. 3. - Retragerea dreptului de administrare asupra imobilelor din motive neimputabile Consiliului Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, dă dreptul acestuia la despăgubirea echivalentă de către Municipiul București, la nivelul contravalorii prețului de achiziție stabilit în contractele de vânzare, precum și a investițiilor efectuate după transmiterea imobilelor în administrare, astfel cum sunt evidențiate în evidența contabilă la data retragerii dreptului de administrare.

Art. 4. - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 va achiziționa imobilele în calitate de cumpărător, din fonduri publice provenite de la bugetul local al Sectorului 1, alocate în acest scop în bugetul de venituri și cheltuieli al instituției, și va achita prețul în lei, la cursul BNR din ziua finalizării negocierilor.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 al municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.08.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.


CONTRASEMNEAZĂ,


elcta Cefalan


Nr.: 269

Data: 28.08.2019