Hotărârea nr. 268/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 268 din 28.08.2019


UNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Asociația Zâmbetul îngerilor în cadrul proiectului "Sandvișul de la miezul nopții”

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 23061/19.08.2019 al Primarului Sectorului 1 și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/2997/21.08.2019 întocmit de Direcția Management Economic, respectiv nr. M/7/21.08.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protective socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare proiectul "Sandvișul de la miezul nopții” propus de Asociația Zâmbetul îngerilor;

Având în vedere Certificatul de acreditare Scria AF nr. 002352, eliberat la data de 27 mai 2015 de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru Asociația Zâmbetul îngerilor;

Luând în considerare Actul constitutiv și Statutul Asociației Zâmbetul îngerilor;

Ținând seama de nota de rectificare a erorilor materiale a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 nr.25324/10.09.2019;

In temeiul prevederilor art. 5 lit. ce), art. 139 alin. (3) lit. f), art. 166 alin. (2) lit. p) și s) și alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Asociația Zâmbetul îngerilor în cadrul proiectului "Sandvișul de la miezul nopții”, conform Anexei iu. 1, caie face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Zâmbetul îngerilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi pentru, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.08.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.Nr.: 268

Data: 28.08.2019

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 268/28.08.2019


DENUMIRE PROIECT: "Sandvișul de la miezul nopții”

I.   CONTEXT GENERAL:

Cunoscând fluctuația mare a populațiilor de persoane fără adăpost, mobilitatea importantă în rândurile anumitor categorii de persoane fără adăpost, posibilitatea mare de a confunda persoanele fără adăpost cu alte categorii marginale (cum ar fi cerșetorii), recunoaștem dificultatea de a descrie valid această categorie de persoane aflate în dificultate, precum și importanța implementării unor programe de reducere a marginalizării acestora.

II.   SCOPUL ȘI JUSTIFICAREA PROIECTULUI:

Persoanele fără adăpost sunt, prin definiție, un grup vulnerabil. Vulnerabilitatea lor se manifestă deopotrivă la drepturi sociale (cazare, masă), precum și în ceea ce privește accesul la servicii medicale, de integrare pe piața muncii.

Pentru reducerea marginalizării persoanelor fără adăpost este important să se țină cont de preferințele, interesele și motivațiile persoanelor fără adăpost; a acționa împotriva acestora este, de obicei, o cale sigură către eșecul unui program de intervenție.

întrucât se adresează unui grup marginalizat, acordarea unei mese reprezintă pentru persoanele fără adăpost acoperirea unei nevoi de bază.

III.   GRUPUL ȚINTĂ:

Gmpul țintă este reprezentat de beneficiarii Centrului pentru Persoane fără Adăpost - Modul Adăpost de Noapte din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, situat în Sos Odăi, nr. 3-5, Sector 1, București.

Criterii de includere a beneficiarilor:

Prezența beneficiarilor în cadrul centrului în perioada lunilor octombrie-martie, beneficiari care nu primesc servicii în sistem rezidențial.

Persoanele beneficiare ale adăpostului de noapte primesc numai micul-dejun și nu li se percepe taxă/ contribuție lunară pe perioada șederii în centru.

IV. REZUMATUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Scopul proiectului este acela de a contribui la reintegrarea socială a persoanelor fără adăpost prin acordarea serviciilor de bază (acordare alimente).

Prin implementarea proiectului se vor conecta persoanele fără adăpost la servicii sociale specializate, acordate în cadrul centrului, având în acest fel caracter proactiv prin asigurarea hranei zilnice pentru grupul țintă;

Proiectul urmărește creșterea gradului de conștientizare, informarea și educarea publicului larg din mediul urban cu privire la categoriile dezavantajate de persoane din comunitățile lor pentru a încuraja voluntariatul, precum și combaterea risipei alimentare.

Capacitatea autorizată a Centrului de Urgență pentru Persoane fără Adăpost este de 97 de locuri. Colaborarea cu asociația va conduce la îmbunătățirea calității veiții persoanelor fără adăpost prin asigurarea hranei. Beneficiarilor CUPFA le este asigurat doar micul dejun.

 • V. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PROIECTULUI:

1. Atribuțiile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1:

 • 1.1    Asigură coordonarea proiectului prin responsabil coordonare CUPFA și responsabil monitorizare proiect;

 • 1.2    Pune la dispoziția Asociației Zâmbetul îngerilor, lista cu persoanele beneficiare de servicii sociale în sistem adăpost de noapte, prin personal de specialitate din centru, care va avea atribuții în acest sens;

 • 1.3    Asigură monitorizarea și evaluarea proiectului;

 • 1.4    Colaborează cu reprezentanții asociației pentru asigurarea desfășurării proiectului;

 • 1.5    Se implică în dezvoltarea proiectului privind infrastructura și mijloacele logistice în limitele atribuțiilor și competențelor.

2. Atribuțiile Asociației Zâmbetul îngerilor:

 • 2.1    Pune la dispoziție, pentru realizarea obiectivelor proiectului, personal specializat, conform acordului de asociere;

 • 2.2    Pune la dispoziție mijloacele logistice pentru realizarea obiectivelor proiectului,

 • 2.3    Organizează și furnizează serviciile prevăzute în acordul de parteneriat;

 • 2.4    Asigură monitorizarea și evaluarea proiectului precum și trimiterea lunară către Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a informațiilor privind activitățile derulate în proiect;

 • 2.5    Procedează la monitorizarea serviciilor oferite (data la care a fost oferit serviciul, cantitatea de materiale distribuite);

 • 2.6    Iși asumă responsabilitatea pentru veridicitatea informațiilor și datelor transmise.

3. Obligații comune:

Respectarea principiului transparenței, confidențialității informațiilor, respectarea dreptului la imagine al beneficiarilor.

VI. ÎNCETAREA ȘI MODIFICAREA PROIECTULUI DE COLABORARE:

Modificarea proiectului se face numai cu acordul ambelor părți. Proiectul poate înceta prin acordul părților sau prin denunțare unilaterală de către una dintre părți, cu notificare în termen de 15 zile.

Acest proiect poate fi continuat după evaluarea eficienței și eficacității acestuia, încetarea activității uneia dintre părți prin desființare, lichidare, dizolvare.

VIL DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE ȘI DURATA COLABORĂRII;

Intră în vigoare începând cu data comunicării Hotărârii Consiliului Local Sector 1 și are valabilitate un an de zile, cu posibilitatea de prelungire.

PARTENERI:

Direcția Generală de Asistență Socială Și

Asociația Zâmbetul îngerilor


Președinte,


Protecția Copilului Sector 1

Director General,