Hotărârea nr. 267/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 267 din 28.08.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și al Direcției Generale Administrație Publică Locală;

Ținând seama de Raportul de specialitate al Direcției Generale Administrație Publică Locală nr.892/22.08.2019 avizat de Direcția Management Economic și de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze-sociale, buget, impozite și taxe locale, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare obiectivul pentru dezvoltare durabilă 11 - Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile și obiectivul pentru dezvoltare durabilă 16 - Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile din Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030 adoptată de Guvernul României în ședința din 9 noiembrie 2018, prin Hotărârea Guvernului nr. 877/2018;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.74/21.03.2018 privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 să semneze Declarația privind Parteneriatul de Guvernare Deschisă la nivel local prin care Sectorul 1 al Municipiului București se angajează să promoveze transparența actului de guvernare, dialogul dintre administrație și cetățeni și utilizarea noilor tehnologii în actul de guvernare;

Ținând cont de Carta Europeană a Autonomiei Locale, transpusă în legislația românească prin Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, în preambulul căreia este specificat că „dreptul cetățenilor de a participa la rezolvarea treburilor publice face parte din principiile democratice comune tuturor statelor membre ale Consiliului Europei” și că „la nivel local, acest drept poate fi exercitat în modul cel mai direct”;

Având în vedere Protocolul Adițional la Carta Europeană a Autonomiei Locale care prin articolul 1 stabilește că statele membre vor asigura tuturor celor din jurisdicția lor dreptul de a participa la treburile autorităților locale denotă și ideea capacității de a determina sau influența exercitarea puterilor și responsabilităților publice;

Ținând cont de Recomandarea 19 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei care subliniază faptul că participarea cetățenilor este esențială ideii de democrație, iar dialogul cu aceștia și reprezentanții lor aleși este esențială pentru existența democrației locale, întrucât consolidează legitimitatea instituțiilor locale și a acțiunilor întreprinse de către acestea;

în temeiul art. 5 lit. ce), art.129 alin (14), art.139 alin. (3) lit.a), art. 166 alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, începând cu exercițiul bugetar aferent anului 2020.

Art. 2. (1) - Se aprobă alocarea, începând cu exercițiul bugetar al anului 2020, a sumei de 2.000.000 lei pentru proiectele selectate în urma derulării procesului de bugetare participativă.

(2) Suma maximă alocată pentru un proiect selectat este 200.000 lei.

Art. 3. - Se aprobă dezvoltarea unei platforme informatice care va fi suport pentru derularea proiectului de Bugetare Participativă.

Art. 4. - Pentru promovarea proiectului de bugetare participativă se va aloca un procent de 2% din valoarea sumei propuse la art. 2 pentru exercițiul bugetar al anului 2020.

Art. 5. - Se aprobă „ Regulamentul privind modul de derulare a procesului de Bugetare Participativă ”, conform Anexei nr. 1.

Art. 6. - Se aprăbă „Formularul Propunere de proiect”, conform Anexei nr. 2.

Art. 7. - Anexele nr. 1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - (1) Primarul Sectorului 1, Compartimentul de Strategii de Dezvoltare Durabilă, Proiecte, Programe și Management Informațional și Serviciul Imagine, Relații cu Mass-Media, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 6 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.08.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.Nr.: 267

Data: 28.08.2019

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local

nr.267/28.08.2019


Regulamentul privind modul de derulare a procesului de bugetare pa risipa tiYăr\O^

CAPITOLUL 1 - Principii de bază

Bugetarea participativă reprezintă un instrument inovator pentru promovarea unei democrații incluzive și pentru modernizarea și creșterea capacității de răspundere a autorităților locale. Prin intermediului procesului de bugetare participativă, cetățenii care au domiciliul sau adresa de reședință pe raza Sectorului 1 al Municipiului București și care au împlinit vârsta de 16 ani contribuie în mod direct la procesul decizional cu privire la destinația unei părți a resurselor publice disponibile. în acest fel, membrii comunității au oportunitatea de a delibera, dezbate și influența alocarea bugetului Sectorului 1 al Municipiului București, fiind implicați în definirea priorităților de dezvoltare prin propunerea de proiecte. Aceste proiecte sunt validate de autoritatea locală și apoi supuse unui proces de votare prin care se asigură reprezentativitatea rezultatelor. Proiectele câștigătoare în urma votului vor fi implementate de Sectorul 1 al Municipiului București începând cu anul 2020.

Sectorul 1 al Municipiului București își propune ca prin intermediul bugetării participative să implice membrii comunității și societatea civilă în procesul de stabilire a bugetului, să dezvolte angajamentul civic și spiritul comunitar și să asigure reflectarea priorităților locuitorilor Sectorului 1 al Municipiului București la nivelul activităților administrației locale. în cadrul acestui proces, votul cetățenilor este unul decizional, nu consultativ, iar proiectele desemnate drept câștigătoare vor fi puse în practică de către autorități.

Implementarea Bugetării Participative are ca fundament respectarea următoarelor principii:

Capacitare - cetățenii care au domiciliul sau adresa de reședință pe raza Sectorului 1 al Municipiului București și care au împlinit vârsta de 16 ani pot decide modul de funcționare a bugetării participative;

 • •  Transparență - acces la informații și un proces decizional cât mai transparent;

 • •  Incluziune — conturarea unui cadru care să determine eliminarea oricăror obstacole din procesul de participare a persoanelor care deseori sunt excluse;

 • •  Echitate - procesul decizional de alocare a unei părți din bugetul local este accesibil tuturor persoanelor, inclusiv celor care au fost istoric subreprezentați pe considerente etnice, de gen, de vârstă, de dizabilitate, de status socioeconomic, de marginalizare spațială și deciziile sunt în beneficiul tuturor;

 • •  Comunitate - apropierea membrilor comunității indiferent de diferențe pentru bunăstarea generală a tuturor.

CAPITOLUL 2 - Scopul și Obiectivele proiectului inițiat de Sectorul 1 al Municipiului București

Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general și a procedurii pentru selecționarea proiectelor de interes public inițiate de cetățeni, prin implicarea lor directă în procesul de bugetare participativă, iar principalele obiective sunt:

 • •  îmbunătățirea transparenței administrației publice și a eficienței cheltuirii banului public;

 • •   încurajarea implicării cetățenilor și societății civile în luarea deciziilor, alocarea și supravegherea folosirii resurselor publice;

 • •  Ajustarea politicilor publice în mai mare concordanță cu nevoile și așteptările comunității;

 • •  Generarea de bune practici în colaborarea dintre instituții publice locale, societate civilă și cetățean.

 • •  Creșterea cererii de responsabilizare din partea liderilor locali și a managementului autorităților locale;

 • •  Creșterea capacității colectivității de a realiza o prioritizare adecvată a folosirii resurselor publice;

 • •  Creșterea nivelului de încredere între guvernarea locală și populație;

 • •  Generarea și cultivarea atitudinii democratice;

 • •  Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile;

Maximizarea sinergiei dintre oraș și locuitorii săi, încurajarea cetățenilor să fie mai activi și mai participativi în viața comunității.

CAPITOLUL 3 - Stabilirea valorii bugetului propus pentru implementarea proiectelor care vor fi selectate în urma derulării procesului de bugetare participativă

 • a. Valoarea bugetului propus, începând cu anul bugetar 2020, în cadrul procesului de bugetare participativă pentru proiectele selecționate este de 2.000.000 lei/an bugetar;

 • b. Valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă de 200.000 lei, inclusiv TVA;

 • c.  Anual, în urma derulării procesului de bugetare participativă, proiectele selectate vor fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Sectorului 1 și implementate de aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 sau de instituțiile publice din subordoninea Consiliului Local al Sectorului 1, după caz.

CAPITOLUL 4 - Domeniile de aplicare

 • a. Bugetarea participativă, alături de implementarea proiectelor, se desfășoară în limitele domeniilor de competență ale Sectorului 1 al Municipiului București. Proiectele care implică investiții trebuie să vizeze un spațiu din domeniul public aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

 • b. Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-unul dintre următoarele domenii:

 • 1.  Infrastructură stradală - alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale;

 • 2. Amenajare spații verzi și locuri dejoacă;

 • 3.  Mobilitate, transport alternativ, accesibilitate și siguranța circulației pe străzile din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

 • 4. Amenajare spații publice;

 • 5.  Activități educaționale;

 • 6.  Protecție Socială;

 • 7.  Sănătate;

 • 8.  Activități culturale;

 • 9.  Sport;

 • 10. Protecția mediului/Protecția animalelor/Ecologizare;

 • c. Chiar dacă propunerea poate fi încadrată în mai multe domenii, deponentul trebuie să opteze pentru domeniul pe care îl consideră cel mai relevant.

CAPITOLUL 5 - Participanți și informarea acestora

 • a.  Pot participa la procesul de bugetare participativă cetățenii care au domiciliul sau adresa de reședință pe raza Sectorului 1 al Municipiului București și care au împlinit vârsta de 16 ani;

 • b. Propunerile sunt depuse în mod individual de către cetățenii eligibili;

 • c.  Cetățenii care depun proiecte trebuie să prezinte o dovadă prin care să arate că respectă condițiile de la punctul a);

 • d. Sectorul 1 al Municipiului București va derula o campanie pentru informarea în mod corespunzător a cetățenilor despre proiectul de bugetare participativă. Se vor transmite informări scrise către toate asociațiile de proprietari de pe raza Sectorului 1 cu mențiunea ca aceasta vor fi afișate în locuri vizibile. Promovarea din mediul online se va face pe pagina de internet a primăriei, paginile de socializare media ale primăriei și e-mail. Complementar, vor fi organizate conferințe de presă, campanii de comunicare în media și ateliere participative.

CAPITOLUL 6 - Modalitatea de înscriere a proiectelor

 • a. Fiecare cetățean eligibil poate formula o singură propunere de proiect pentru fiecare din domeniile stabilite în Capitolul 4 din prezentul Regulament.

 • b. Proiectele pot fi depuse online pe platforma de bugetare participativă sau offline în format tipărit la registratura Primăriei Sectorului 1.

 • c.  Pașii necesari depunerii unui proiect pe platforma de Bugetare Participativă:

Pasul 1 înscrierea pe platforma de bugetare participativă. Cetățenii vor intra pe site-ul Primăriei Sectorului 1, secțiunea dedicată platformei de bugetare participativă unde își vor crea un cont pe bază de e-mail;

Pasul 2 după crearea contului și validarea email-ului cetățenii sunt invitați să completeze un formular online cu datele personale. La finalul formularului va exista o secțiune care îi va permite utilizatorului să încarce Cartea de Identitate, valabilă;

Pasul 3 după verificarea autenticității Cărții de Identitate și a CNP-ului, într-un termen de maxim 48 de ore, utilizatorul va avea dreptul să depună proiecte în cadrul platformei în perioada stabilită și comunicată pentru înscrierea acestora sau să voteze proiectele deja depuse.

 • d. Pașii necesari depunerii unui proiect offline, în format tipărit:

Pasul 1 cetățenii eligibili care doresc să depună proiecte în format tipărit au posibilitatea să ridice formularele de depunere a proiectelor de la Registratura Primăriei Sectorului 1 din bulevardul Banu Manta nr. 9-15, din spațiile special amenajate sau în cadrul consultărilor și informărilor publice, comunicate ulterior;

Pasul 2 formularul completat, împreună cu alte documente relevante pentru proiect (fotografii, planuri etc.) vor fi depuse la punctul suport pentru bugetare participativă, amenajat în incinta Primăriei Sectorului 1 (bulevardul Banu Manta nr. 9-15) sau transmise prin poștă la sediul Primăriei Sectorului 1 din bulevardul Banu Manta nr. 9 - 15. Formularul de proiect completat împreună cu documentele suport vor fi asumate prin semnătură de către deponent;

Pasul 3 un reprezentant al Primăriei Sectorului 1 va încărca, în numele cetățenilor, proiectele depuse la registratura Primăriei Sectorului 1 sau primite prin poștă, pe platforma Bugetare Participativă.

 • e.  Pentru depunerea unui proiect vor fi completate următoarele informații (cuprinse în fișa de proiect - vezi Anexa 2)

 • 1.  Titlul proiectului: să fie concis și să se refere la un anumit rezultat cheie al proiectului;

 • 2.  Domeniul în care se înscrie proiectul - se va specifica domeniul în care se înscrie proiectul;

 • 3. Descrierea proiectului: formularea problemei amănunțite, specificarea nevoilor identificate, descrierea beneficiilor generale obținute prin implementarea proiectului;

 • 4. Acțiunile necesare pentru implementarea proiectului: descrierea acțiunilor pe care le considerați necesare în scopul implementării proiectului de către Sectorul 1 al Municipiului București;

 • 5.  Localizarea proiectului: prin adresă, hartă, zonare;

 • 6. Durata proiectului: estimare durată de implementare a proiectului;

 • 7.  Beneficiarii proiectului: specificarea beneficiarilor proiectului, explicarea valorii adăugate pe care proiectul o aduce beneficiarilor;

 • 8. Buget estimat: se va completa valoarea estimată cu TVA;

*bugetele estimate se vor fundamenta pe baza ofertelor de pe piața de profil, ofertele nu vor fi mai vechi de 3 luni, la data depunerii proiectului.

 • 9. Documente atașate: fotografii, schițe, planuri, alte documente de suport;

 • 10. Modul în care inițiatorul dorește să se implice în proiect;

 • 11. Inițiatorul propunerii de proiect și datele de contact.

Toate propunerile de proiecte, atât offline, cât și Online, vor respecta formatul din Anexa 2 -Formular propunere de proiect;

 • f.  Pentru cetățenii care nu sunt familiarizați cu mediul online sau care nu au acces la internet, Primăria Sectorului 1 va pune la dispoziție, în prima etapă, un punct de suport pentru accesarea platformei de bugetare participativă (amenajat în cadrul sediului Primăriei Sectorului 1 din bulevardul Banu Manta nr. 9 - 15). Acesta va fi deschis pe perioada de depunere a proiectelor și un reprezentant al Primăriei Sectorului 1 va fi la dispoziția cetățenilor. Acesta va oferi informații și îndrumare în pașilor necesari pentru scrierea și depunerea proiectelor pe platforma Online sau offline;

 • g. Platforma de bugetare participativă va procesa datele cu caracter personal cum ar fi nume, email, telefon, data nașterii în scop legitim și în scop de informare și numai în legătură cu scopul utilizării platformei. Toți cei care își validează contul sau depun proiecte offline își dau acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma să colecteze și să folosească aceste informații în scopul agreat.

CAPITOLUL 7 - Criterii de eligibilitate a proiectelor

 • a. Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă, obiectul proiectelor trebuie să fie în competența Sectorului 1 al Municipiului București, să nu contravină reglementărilor prezentului regulament sau a altor prevederi legale în vigoare și să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 • 1.  Să fie de interes public local și să nu realizeze activități cu scop comercial, publicitar, de natură politică sau etnică;

 • 2.  Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale Sectorului 1 al Municipiului București aflate în derulare;

 • 3.  Să nu genereze cheltuieli de funcționare disproporționate în raport cu valoarea inițială a proiectului (întreținere, plata unor drepturi de autor etc.);

 • 4.  Să se refere doar la investiții, acțiuni sau activități care se derulează pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București;

 • 5. Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;

 • 6. Să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentul Regulament.

 • b. Propunerile cu conținut similar sau ale căror implementare vizează zone aflate în vecinătate, ar putea fi integrate într-un proiect unic.

CAPITOLUL 8 - Comisia de evaluare și monitorizare a proiectelor. Analiza tehnică, economică și juridică a propunerilor.

 • a. Evaluarea proiectelor se va face de către Comisia de evaluare și monitorizare a proiectelor constituită în acest scop prin dispoziția Primarului Sectorului 1;

 • b. Comisia de evaluare și monitorizare a proiectelor va funcționa pe baza unui regulament care va fi stabilit prin dispoziția Primarului Sectorului 1 de înființare a comisiei;

 • c.  Comisia de evaluare și monitorizare a proiectelor va fi formată din reprezentanți ai aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și ai subordonatelor Consiliului Local al Sectorului 1 numiți prin Dispoziție de Primar ;

 • d. Comisia de evaluare și monitorizare a proiectelor are următoarele atribuții:

 • 1.  Verifică eligibilitatea, fezabilitatea și legalitatea proiectelor depuse în cadrul Bugetării Participative;

 • 2.  Formulează clarificări și le adresează deponenților;

 • 5. Motivează în scris decizia de respingere a proiectelor;

 • 4.  Fuzionează ideile convergente, eliminând redundanța și suprapunerea ideilor, cu anunțarea în prealabil a deponenților;

 • 5.  Centralizează și comunică proiectele eligibile și proiectele respinse;

 • 6.  Are rolul de a monitoriza implementarea proiectelor declarate câștigătoare în urma programului de Bugetare Participativa;

 • 7.  Raportează trimestrial stadiului implementării proiectelor și publică rapoartele respective pe platforma de bugetare participativă;

 • 8.  Consultă inițiatorii proiectelor câștigătoare pe perioada derulării și implementării acestora în fiecare stadiu de implementare.

 • e.  Comisia își rezervă dreptul de a optimiza proiectele propuse, atât prin îmbunătățirea din punct de vedere tehnic, cât și prin estimarea eficientă a costurilor;

 • f.  Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect cu anunțarea în prealabil și cu acordul cetățenilor care au depus proiectele respective;

 • g. Respingerea unui proiect de către comisie se va motiva în scris, iar motivarea va fi făcută publică, împreună cu Lista proiectelor respinse, deponenții având posibilitatea de a depune contestații în scris;

 • h. Transparența procesului decizional se va realiza prin garantarea accesului public la cele 2 liste intermediare: Lista Provizorie cu proiecte eligibile și Lista proiectelor respinse, astfel încât toți cei interesați să poată analiza modul în care propunerile colectate au fost evaluate. Procesul decizional pentru determinarea Listei Finale cu proiecte propuse implică și alocarea unei perioade de 14 zile pentru depunerea de contestații și clarificarea acestora;

 • i.  După soluționarea contestațiilor, Comisia de evaluare și monitorizare va definitiva și publica Lista finală cu proiecte propuse, listă care va conține toate proiectele supuse procesului de votare cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL 9 - Comisia de soluționare a contestațiilor

 • a.  Comisia de soluționare a contestațiilor va funcționa pe baza unui regulament care va fi stabilit prin dispoziția Primarului Sectorului 1 de înființare a comisiei;

 • b.  Comisia de soluționare a contestațiilor va fi formată din reprezentanți ai aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și ai subordonatelor Consiliului Local al Sectorului 1 numiți prin Dispoziție de Primar ;

 • c.  Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții:

 • 1.  Soluționează contestațiile depuse la deciziile de respingere a proiectelor depuse în cadrul Bugetării Participative;

 • 2. Motivează în scris decizia de admitere sau respingere a contestațiilor;

 • 3. Comunică spre publicare Comisiei de evaluare și monitorizare a proiectelor rezultatele soluționării contestațiilor.

CAPITOLUL 10 - Votarea proiectelor

 • a. Prima sesiune de vot se va realiza în interiorul unei perioade de 28 de zile calendaristice, prin intermediul platformei online dedicată bugetării participative;

 • b. Toate proiectele care îndeplinesc criteriile de eligibilitatea urmează să fie afișate pe platforma de bugetare participativă și supuse votului online al cetățenilor;

 • c.  Fiecare utilizator al platformei Online dedicată bugetării participative va avea posibilitatea de a vota câte un proiect din cadrul fiecărei categorii;

 • d. Cea de a doua sesiune de vot Online a proiectelor ce s-au clasat pe pozițiile unu, doi și trei pentru fiecare domeniu de aplicare, rezultate în urma primei sesiuni de votare Online se va realiza în interiorul unei perioade de 14 zile calendaristice.

CAPITOLUL 11 - Calendarul campaniei

Calendarul campaniei va cuprinde:

 • a. Lansarea și promovarea proiectului: 1 octombrie 2019-31 octombrie 2019;

în perioada de promovare se vor face informări și se pot cere clarificări de către cetățeni în legătură cu criteriile de eligibilitate a proiectelor și a modului de completare a fișei de proiect. Consultările pot avea loc prin întâlniri directe sau se pot face în scris. Cetățenii vor putea beneficia de asistență din partea Primăriei Sectorului 1 pentru crearea contului și depunerea proiectelor.

 • b. Perioada de depunere a proiectelor: 1 noiembrie 2019-30 noiembrie 2019;

 • c. Perioada de evaluare a proiectelor: 1 decembrie 2019-15 ianuarie 2020;

în această perioadă Comisia de evaluare a proiectelor va analiza proiectele depuse și va solicita, în cazul în care consideră necesar, clarificări deponenților;

 • d.  Data afișării listei provizorii a proiectelor eligibile și a listei cu proiecte respinse: 16 ianuarie 2020.

 • e.  Pentru proiectele respinse, inițiatorii pot formula contestații în perioada: 16 ianuarie 2020

- 31 ianuarie 2020;

 • f.   Data afișării Listei finale cu proiecte eligibile care pot fi votate: 1 februarie 2020;

 • g.  Perioada în care cetățenii vor vota proiectele eligibile: 1 februarie 2020 - 29 februarie 2020;

 • h. După prima sesiune de vot, primele 3 proiecte clasate în funcție de numărul de voturi din fiecare domeniu vor intra automat în a doua etapă de vot: 1 martie 2020;

 • i.  Cea de a doua sesiune de vot Online a proiectelor declarate câștigătoare, din pozițiile 1-3 pentru fiecare domeniu de concurs, rezultate în urma primei sesiuni de votare Online: 1 martie - 15 martie 2020;

 • j.  Data afișării Listei finale cu proiectele câștigătoare care urmează să fie implementate în anul 2020. Primul proiect din fiecare domeniu clasat în funcție de numărul de voturi va fi selectat automat: 16 martie 2020.

CAPITOLUL 12 -Dispoziții finale

 • a. în urma procesului de bugetare participativă vor fi selectate acele proiecte care respecta criteriile stabilite în prezentul regulament și prevederile legale în vigoare, pentru a fi implementate începând cu anul 2020.

 • b. Proiectele vor fi alese în funcție de numărul de voturi;

 • c.  Rapoartele trimestriale de monitorizare a evoluției acestor proiecte vor fi publicate pe platforma Online;

 • d. în cadrul platformei de bugetare participativă vor fi prezentate fotografii sau materiale video cu și despre proiect, impresii ale cetățenilor după implementare, rezultate obținute în urma implementării.

Anexa nr.2

la Hotărârea ConsiJiyrtaFfc&c^l nr.267/2M^C1at f "


PREȘEDINT

Marian CFișțvjjf

Formular Propunere de Proiect


1. Titlul proiectului: să fie concis și să se refere la un anumit rezultat cheie al

proiectului

 • 2. Domeniul în care se înscrie proiectul: se va specifica domeniul în care se înscrie proiectul

 • 3. Delimitarea zonei și a cartierului în care se dorește implementarea propunerii

 • 4. Durata estimată de implementare a propunerii exprimată în luni calendaristice

 • 5. Valoarea estimată a investiției necesare pentru implementarea propunerii de proiect

 • 6. Beneficiarii direcți ai propunerii de proiect în caz de implementare

 • 7. Descrierea proiectului: formularea problemei amănunțite, specificarea nevoilor identificate, descrierea beneficiilor generale obținute prin implementarea proiectului

 • 8. Acțiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect

 • 9. Modul în care inițiatorul dorește să se implice în proiect

 • 10. Inițiatorul propunerii de proiect și datele de contact: nume, prenume, adresa email, telefon, adresa