Hotărârea nr. 266/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 266 din 28.08.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna august 2019, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Mioara, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale

Având în vedere Referatul de aprobare nr.23046/19.08.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr.M/1/21.08.2019 întocmit dc Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ, respective nr.G/2991/21.08.2019 întocmit de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului i;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridical, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respective al Comisiei de sănătate și protective socială ale Consiliului Local al Sectorului 1

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii asistenței sociale m. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și completări;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 166/31.10.2013 pentru aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizare socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 137/22.04.2019 privind stabilirea costului mediu lunar/copil protejat în cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor, centrelor de zi tip ”creșă”, modulelor pavilionare de recuperare și reabilitare neurospihiatrică destinate copiilor și în sistemul de asistență matemală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Văzând cererea doamnei Armean Nadia Mioara, înregistrată la Diiecția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.33789/26.06.2019, relativ la acordarea ajutorului financiar pentru plata chiriei;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit.a), art. 166 alin. (2) lit. p) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă acordarea de către Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, a unui ajutor financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna august 2019, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Mioara, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale.

Art. 2. - (1) Se autorizează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 să efectueze plata ajutorului financiar, în baza actului administrativ emis de Primarul Sectorului 1, din bugetul de venituri și cheltuieli al instituției.

(2) Acordarea ajutorului financiar se va face conform procedurilor aplicabile în cazul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 166/31.10.2013 pentru aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizare socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.08.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, MariaCONTRA


SE

Daniela i


Nr.: 266

Data: 28.08.2019