Hotărârea nr. 265/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 265 din 28.08.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor umanitar în valoare de 70.980 lei pentru doamna Silvia Coman, salariată a

Complexului Multifuncțional Caraiman

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr.942/19.08.2019, Raportul de specialitate nr. G/2953/20.08.2019 al Direcției Management Economic, respectiv Raportul de specialitate nr. M/4/21.08.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Raportul de specialitate întocmit de Complexul Multifuncțional Caraiman și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de avizul Comisiei de studii, prognoze-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 28 alin.(2) și (5) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înființarea în subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncțional Caraiman, ca instituție publică cu personalitate juridică, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.35/27.02.2003 privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială, aprobarea Organigramei, Statului de funcții șu Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Urgență pentru Persoanele fără Adăpost și a Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Servicii Sociale Comunitare pentru Vârstnici, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând solicitarea formulată de către Complexul Multifuncțional Caraiman, prin reprezentant legal, înregistrată cu nr. 806/17.07.2019;

în temeiul prevederilor art. 5 lit.cc), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit.p) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor umanitar în valoare de 70.980 lei pentru doamna Silvia Coman, în vederea suportării costurilor unor seturi de investigații și analize medicale de specialitate.

Art. 2. - Ajutorul umanitar va fi plătit din bugetul Consiliului Local al Sectorului 1 în contul beneficiarului, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, deschis la Trezoreria Sectorului 1.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri Primarului Sectorului 1, entităților menționate la alin.(l), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.08.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.Nr.: 265

Data: 28.08.2019