Hotărârea nr. 264/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 264 din 28.08.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 121/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidentă

a Persoanelor si Stare Civilă Sector 1

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 1/1103/20.08.2019semnat de către Primarul Sectorului 1, Directorul Executiv al Direcției Management Resurse Umane și Șeful Serviciului Resurse Umane și Organizare din cadrul Direcției Management Resurse Umane;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr.G/2995/21.08.2019 întocmit de Direcția Management Economic, respectiv nr. M/5/21.08.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

Ținând seama de prevederile Legii responsabilității fiscal - bugetare nr. 69/2010, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (l)-(4), art. 15, art. 16, ari. 37, art. 38 alin. (1) și alin. (7) și art. 39 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Potrivit prevederilor art. 417, art. 552, art. 610 și art. 611 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al Municipiului București și ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 121/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1-Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1;

In temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3), lit.a), art. 166 alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 121/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, conform Anexei nr. 1.

Art. II. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 121/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, conform Anexei nr. 2.

Art. III. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 121/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 rămân nemodificate.

Art. V. - (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Administratorul Public al Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Management Resurse Umane și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 6 abțineri, numărate la voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.08.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.Anexa la hotărârea consiliului


Nr.


LOCAl AL SECTORULUI 1

1 'C

o'^AAnexa nr. 1 v* . r A

’ ai Rectorului 1


SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE           I’E______

CONTRACTUAL DE EXECUȚIE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALIT§fȚ»R^ IARULUI SECTORULUI 1 ȘI DIN CADRUL DIRECȚIEI PUBLICE DE EVIDENȚĂ A PERSO/ £LOR ȘI STARE CIVILĂ SECTOR 1 STABILITE CONFORM ART. 11 ALIN. (1), (2) ȘI (4) PRECUM ȘI ART. 38 ALIN. (1) ȘI ALIN. (7) DIN LEGEA NR. 153/2017

ARTICOL UNIC

Anexa nr. I - Salarii de bază pentru funcționarii publici de execuție și personalul contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 121/22.04.2019, se modifică după cum urmează:

1. în anexa nr. 1, litera A, numerele curente 4-7 se modifică și vor avea următorul cuprins:

4

CONSILIER.

CONSILIER JURIDIC, INSPECTOR, EXPERT, CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

S

4,239

8818

9480

9954

10452

10714

10982

5

CONSILIER,

CONSILIER JURIDIC, INSPECTOR, EXPERT, CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

PRINCIPAL

s

3,865

8040

8643

9076

9530

9769

10014

6

CONSILIER,

CONSILIER JURIDIC, INSPECTOR, EXPERT, CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

ASISTENT

s

3,616

7522

8087

8492

8917

9140

9369

7

CONSILIER,

CONSILIER JURIDIC, INSPECTOR, EXPERT, CONSILIER ACHIZIȚII

PUBLICE

DEBUTANT

s

3,262

6785

7294

7659

8042

8244

8451

ff


. iO> ARAREA CONSILIULUI

V. A! AiA:‘'-'RDLUI1


■ 2 8, AUG. 2019


SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI D^CO CONTRACTUAL DE CONDUCERE DIN CADRUL APARATULUI

SECTORULUI 1 ȘI DIN CADRUL DIRECȚIEI PUBLICE DE EVID. CIVILĂ SECTOR 1 STABILITE CONFORM ART. 11 ALIN. (1), (2) ȘI (4)1 ALIN. (7) DIN LEGEA NR. 153/2017Anexa nr. 2

IIrului Local al Sectorului 1

nr...........................


’ERSONALUL LKT#TE AL PRIMARULUI OANELOR ȘI STARE M ȘI ART. 38 ALIN. (1) ȘI


ARTICOL UNIC


Anexa nr. 2 - Salarii de bază pentru funcționarii publici de conducere și personalul contractual de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 121/22.04.2019, se modifică după cum urmează:

2. în anexa nr. 2, litera A, numărul curent 1 se modifică și va avea următorul cuprins:


1

SECRETAR

S

6,893

14338

7,193

14962

GENERAL

It